Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.17.
Iktatószám:14642/2018
CPV Kód:80340000-9
Ajánlatkérő:Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye:Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Nemzeti azonosítószám: AK17106
Postai cím: Nyugati utca 26. I/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Csaba, 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
Telefon: +36 52747452
E-mail: foldi.csaba@nyitok.hu
Fax: +36 52747451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyitok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyitok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a program megvalósításához szükséges módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a program megvalósításához szükséges módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 117965000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a program megvalósításához szükséges módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a program megvalósításához szükséges módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása az alábbiak szerint:
A Nyertes Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatásoknak meg kell felelniük az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott kulcsfeladatoknak.
A fentiekben meghatározott feladat az életen át tartó tanulás tárgyköréhez kapcsolódik és 18 megyére terjed ki.
1. kulcsfeladat: NYITOK specifikus felnőttképzési módszertan, a felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai anyagok fejlesztése, ezek elérhetővé tétele a Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára
Tevékenység 1: A NYITOK módszertan fejlesztése és működtetése a program szakmai fókuszainak megfelelően
A tevékenység megvalósítására 120 embernap áll rendelkezésre.
Tevékenység 2: A NYITOK program új típusú, innovatív tevékenységeinek szakmai támogatása
• Innovatív tanulási terek létrehozása a foglalkoztathatóság és a vállalkozóvá válás segítése érdekében - a kialakítás és a működés szakmai-módszertani támogatása
• Családi tanulást támogató szolgáltatások
• Koncepciófejlesztés az informális és nonformális tanulás során szerzett kompetenciák érvényesítésére
A tevékenység megvalósítására 140 embernap áll rendelkezésre.
Tevékenység 3: A kiemelt projekt szakmai megvalósulásának értékelése, eredmények disszeminációja
• A hálózaton belüli jó gyakorlatok kiszűrése, azonosítása
• Tanulási eredmények mérése
• Együttműködés nemzetközi szereplőkkel a kutatások, fejlesztések valamint szakpolitikai és szakmai dokumentumok kidolgozása során jó gyakorlatok ismertetése, a kölcsönös tanulás támogatása, partnerségek kialakítása és elmélyítése érdekében
• Tanulmányutak, nemzetközi tapasztalatcsere programokban való részvétel (a Nyertes Ajánlattevő feladata összesen 2 rövid - 4 napos - tanulmányút megszervezése, legalább 7 fő részvételével)
• Értékelés
• Eredmények disszeminációja, zárókonferencia szervezése és megtartása
A tevékenység megvalósítására 129 embernap áll rendelkezésre.
2. kulcsfeladat: A helyi megvalósítás szakmai támogatása Szakmai Támogató Munkacsoport működtetésével
Tevékenység 1: A NYITOK-ban dolgozó, vagy a NYITOK munkáját támogató szakemberek felkészítése
• Felkészítő foglalkozások a tanulási tanácsadók, önkéntesek és külső felnőttoktatók, tanárok számára
• Tanulási tanácsadók felkészítő képzési programja
• Külsős felnőttoktatók felkészítő programja
• Gesztorszervezetek koordinátorainak felkészítése
• Önkéntesek felkészítése
A tevékenység megvalósítására 170 embernap áll rendekezésre.
Tevékenység 2: Online szakmai támogatás
A tevékenység megvalósítására 130 embernap áll rendekezésre.
Tevékenység 3: Helyi tanulási központok szakmai munkájának mentorálása
• Tanulási tanácsadók mentorálása
• Felnőttképzésben szerepet vállaló tanárok mentorálása
A tevékenység megvalósítására 135 embernap áll rendekezésre.
3. kulcsfeladat: NYITOK specifikus tanulási programok tartalmi fejlesztése
Tevékenység 1: A TÁMOP 5.3.9.-11/1-2012-0001 programban kifejlesztett képzések a jelen program szakmai fókuszai szerinti felülvizsgálata
A korábban kidolgozott alapkészség fejlesztési tanulási programok sikerei miatt fontos, hogy ezek megmaradjanak a Nyitott Tanulási Központok kínálatában, azonban szükséges ezeknek a programoknak a frissítése, illetve adaptálása a GINOP-6.1.4-16-2017-00001 program célkitűzéseihez, A Nyertes Ajánlattevőnek összesen 5 darab tanulási program adaptálását szükséges elvégezni.
Tevékenység 2: Új tanulási programok kidolgozása
A tervezett fejlesztési programban összesen 10 darab új 20 órás tanulási program kidolgozása szükséges, melyeknek célja a helyi közösség tagjainak segítése kulcskompetenciáik, illetve transzverzális készségeik fejlesztésében, elhelyezkedésükben, munkahelyükön való továbblépésükben, illetve munkahelyük megtartásában.

• Alapozó programok kidolgozása a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzéséhez
• Iparági irányultságú tanulási programok és tematikus programcsomagok összeállítása
A Nyertes Ajánlattevőnek az 5 db új képzési programcsomag - tanulási keret, programleírás (célok, tematika, módszerek), tananyag leírás, engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok - teljes körű rendelkezésre bocsájtására szerződéskötéstől számítva maximum 90 nap áll rendelkezésre. A Nyertes Ajánlattevőnek további 5 db új képzési programcsomag - tanulási keret, programleírás (célok, tematika, módszerek), tananyag leírás, engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok - teljes körű rendelkezésre bocsájtására szerződéskötéstől számítva maximum 135 nap áll rendelkezésre. A képzési programok engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása az Ajánlatkérő feladata.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember felnőttek alapkészség fejlesztésére vonatkozó képzés- és tananyag fejlesztési tapasztalata hónapokban megadva (maximum 24 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember felnőttek alapkészség fejlesztését biztosító oktatók képzési programjának kidolgozására, képzésére és mentorálására vonatkozó szakmai tapasztalata 15
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember felnőttek oktatásfejlesztéséhez kapcsolódó nemzetközi know-how átadás tervezésére és/vagy megvalósítására vonatkozó szakmai tapasztalat hónapokban 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember rendelkezik-e legalább 1 db nemzetközi szakmai tanulmányút szervezésére és/vagy lebonyolítására vonatkozó szakmai gyakorlattal (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5813 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy Mihály u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1046
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14022405241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 117965000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: a Nyitok módszertan fejlesztése és működtetése a program szakmai fókuszainak megfelelően, a Nyitok program új típusú, innovatív tevékenységeinek szakmai támogatása, a Nyitokban dolgozó, vagy a Nyitok munkáját támogató szakemberek felkészítése, helyi tanulási központok szakmai munkájának mentorálása, új tanulási programok kidolgozása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy Mihály u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1046
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14022405241

Hivatalos név: Tenderix Tanácsadó és Kutató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 54-56. b. ép. 7. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13931908243

Hivatalos név: Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honfoglalás út 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12576094-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges