Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/183
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.21.
Iktatószám: 16770/2018
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Bük Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Bük város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Pragmatica Sanctio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70856136
Postai cím: Széchenyi Utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó András
Telefon: +36 203989350
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00024 rendezvényszerv. feladat
Hivatkozási szám: EKR000413822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program„Anyatejes világnap”rendezvény szervezése, 2.Népmese napja/mesepszichológia r. szerv,lebony, 3.„Tavaszi feltöltődés” rend. szerv,lebony. 4.Szülők napja rend. szerv,lebony. 5.A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását támogató napja rend. „Iránytű” című prog. szerv,lebony. 6.A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok„Őszi közösségi és egészségnap” napja rend. szerv,lebony. 7.Kulturális napok„Nemzetiségi találkozók”c. prog szerv,lebony.8.A fiatalok helyben maradását ösztönző programok„Ifjúsági és gyermek napok, programok” napja rend. szerv,lebony.9.A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok „Kulturális napok” napja rend. szerv,lebony.A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelés napja r. szerv,lebony. 11.Fiatalok közösségépítése napja r. szerv,lebony
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46172000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00024 rendezvényszerv. feladat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Bük város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvények szervezése:
1. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Anyatejes világnap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 6 óra (Bük)
2. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Népmese napja/mesepszichológia” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 2 óra (Bük)
3. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Tavaszi feltöltődés” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
4. Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított preventív jellegű program - „Szülők napja” rendezvény szervezése és lebonyolítása
2 alkalom, 40 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
5. A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását támogató rendezvény - „Iránytű” című program szervezése és lebonyolítása
1 alkalom, 80 fő részére. Időtartam: 5 óra (Bük)
6. A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok - „Őszi közösségi és egészségnap” rendezvény szervezése és lebonyolítása
3 alkalom, 68 fő részére. Időtartam: 10 óra (Bük)
7. Kulturális napok - „Nemzetiségi találkozók” című program szervezése és lebonyolítása
3 alkalom, 80 fő részére. Időtartam: kettő darab 8 órás, egy darab 5 órás (Bük)
8. A fiatalok helyben maradását ösztönző programok – „Ifjúsági és gyermek napok, programok”
3 alkalom, 136 fő részére. Időtartam: 8 óra/alkalom (Bük)
9. A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programok – „Kulturális napok”
3 alkalom, 186 fő részére. Időtartam: 10 óra/alkalom (Bük)
10. A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelés
6 alkalom, 238 fő részére. Időtartam: 10 óra/alkalom (Bük)
11. Fiatalok közösségépítése
3 alkalom, 20 fő részére. Időtartam: 4 óra/alkalom (Bük)
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1.3) műszaki alkalmassági követelmény pontban meghatározott referenciákon túli, a jelölt pontnak megfelelő többlet referencia (max: 8 db referencia) 15
2 M2.1) műszaki alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 6 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 10 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00024
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7. pontjában a szerződés kezdő dátumaként megjelölt 2018.09.03-i időpont tervezett időpont, amely a közbeszerzési eljárás bírálati szakasza időtartama függvényében módosulhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00024 rendezvényszerv. feladat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pragmatica Sanctio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91748005
Postai cím: Tátra Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@pragmaticasanctio.hu
Telefon: +36 208527389
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24688790241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46172000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: előadó biztosítása, catering biztosítása, helyszín biztosítás, személyük szerződéskötéskor még nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pragmatica Sanctio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91748005
Postai cím: Tátra Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24688790241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének a napja 2018.07.17.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges