Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:20174/2018
CPV Kód:48314000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Teljesítés helye:4026 Debrecen, Darabos utca 9-11. II. emelet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Carinex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82496492
Postai cím: Mosonyi Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zolnai Krisztina
Telefon: +36 306990288
E-mail: drzolnaikrisztina@gmail.com
Fax: +36 23610069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nszkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Automatikus beszédazonosító szoftver beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000344962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48314000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egy darab beszédazonosító szoftver+telepítése és oktatás. Hangbiometrikus eszköz, amelyet a törvényszéki szakértők és a hatóságok számára terveztek és 1:1 összehasonlítást biztosít a beszélő személy azonosítására. A szoftver legyen képes szakértői jelentések készítésére a hatóságok részére. Előírás, hogy a beszédazonosító szoftver önállóan, egyetlen gépen, Windows operációs rendszer alatt működő konfigurációt biztosítson a szakértők számára. A szoftver és korábbi verziói legyenek használatban az EU területén. A szoftver tegye lehetővé ismeretlen beszédhangok azonosítását az ismert beszélőktől érkező beszédhangokkal összevetve, függetlenül a szövegtartalomtól, az átviteli csatornától és a nyelvtől. A szoftver biztosítson részletes beszédazonosítást az i-Vektoros technológiát alkalmazva, a Bayes-tételen alapuló Likelihood Ratios (LR) számítással. A számítási folyamat egy HTML fájlba legyen exportálható, amely a hatóságok felé szakértői jelentésként is benyújtható. Két év támogatás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24380200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Automatikus beszédazonosító szoftver beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48314000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4026 Debrecen, Darabos utca 9-11. II. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés tárgyát képező, egy darab beszédazonosító szoftver olyan hangbiometrikus eszköz, amelyet a törvényszéki szakértők és a hatóságok számára terveztek és 1:1 összehasonlítást biztosít a beszélő személy azonosítására. A szoftver legyen képes szakértői jelentések készítésére a hatóságok részére. Előírás, hogy a beszédazonosító szoftver önállóan, egyetlen gépen, Windows operációs rendszer alatt működő konfigurációt biztosítson a szakértők számára. A szoftver és korábbi verziói legyenek használatban az EU területén.
A szoftver tegye lehetővé ismeretlen beszédhangok azonosítását az ismert beszélőktől érkező beszédhangokkal összevetve, függetlenül a szövegtartalomtól, az átviteli csatornától és a nyelvtől. A szoftver biztosítson részletes beszédazonosítást az i-Vektoros technológiát alkalmazva, a Bayes-tételen alapuló Likelihood Ratios (LR) számítással. A számítási folyamat egy HTML fájlba legyen exportálható, amely a hatóságok felé szakértői jelentésként is benyújtható.
A szoftver technikai háttértámogatása és a frissítések legalább két évre történő biztosítása előírás. A beszerzés tárgyát képezi továbbá a szoftver telepítése és a felhasználók oktatása.
Szükséges automatikus beszédazonosító szoftver jellemzői:
• Likelihood Ratios (LR) számítással, a Bayes-tétel alapján részletes beszédazonosítás végrehajtása.
• Grafikusan ábrázolja a meghatározott Likelihood Ratios (LR) értékeket.
• Korszerű i-Vektoros technológiát használjon a szoftver, működése során.
• Készítsen szakértői jelentést hatósági célú felhasználásokhoz.
• Működjön alacsony minőségű beszédjelekkel is.(4kHz sávszélesség, 8 bit felbontás)
• Legyen elegendő 7 másodpercnyi beszéd az ismeretlen személytől az azonosítás elvégzéséhez.
• Legyen elegendő 30 másodpercnyi beszéd egy beszélő modell létrehozásához.
• A szükséges háttérmodell elemek mérete 10 kB alatti legyen.
• Legyen képes idegennyelvű beszélők azonosítására is.
• A szoftver kizárólagosan kormányzati felhasználású termék legyen.
• Legyen biztosítva a szoftver telepítése és a felhasználók oktatása a gyártó részéről.
• A szoftver technikai háttértámogatása és a frissítések lehetősége legalább két évig legyen biztosított.
• EU viszonylatban használt.
• Három nap felhasználói oktatás legalább két fő részére a telepítés helyszínén.
Az automatikus beszédazonosító szoftvernek meg kell felelnie az EU által meghatározott Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA-2020) koncepciójának, amely teljesítéséhez az igazságügyi hangtechnikai szakszakértői területen a közölt paramétereket biztosító szoftverrel lehetséges biztosítani a hangtechnikai szakértői vizsgálatok, mint bizonyítási eszközök tagállamok közötti harmonizációját. Az igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB kerethatározat célja, hogy olyan korszerű forenzikus infrastruktúrát kell létrehozni az Unióban, amely alkalmas a határokon átnyúló együttműködés támogatására, egyúttal egységesen magas minőségi színvonalat biztosít a forenzikus tudományokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vételár (nettó .... HUF+ ÁFA) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Automatikus beszédazonosító szoftver beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Carinex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53964735
Postai cím: Ipari park Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: info@carinex.hu
Telefon: +361 3868667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 386866
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10850899241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23550000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24380200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Carinex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53964735
Postai cím: Ipari park Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10850899241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges