Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/222
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.19.
Iktatószám:20672/2018
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörüen müködö Részvénytársaság
Teljesítés helye:Komárom-Esztergom megye és Fejér megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Future Job Europe SRL
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörüen müködö Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36882522
Postai cím: Csaba Utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füzi Sándor
Telefon: +36 34515221
E-mail: fuzi.sandor@knykk.hu
Fax: +36 34515288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.knykk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A KNYKK Zrt. részére munkaerő biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000589932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére munkaerő biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 248374000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A KNYKK Zrt. részére munkaerő biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212 A teljesítés helye: Komárom-Esztergom megye és Fejér megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
Nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi munkakörök vonatkozásában Ajánlatkérő részére munkaerő kölcsönzési szolgáltatás ellátása.
Autóbuszvezető (FEOR 8418 - Autóbuszvezető), autószerelő (FEOR 7331 – Gépjármű- és motorkarbantartó, javító), autóvillamossági szerelő (FEOR 7431 – Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója), autófényező (FEOP 7327 – Festékszóró, fényező) és karosszéria lakatos (FEOR 7321 – Lakatos) feladatok ellátása a KNYKK Zrt.-nél.
- Ajánlatkérő az autóbuszvezetőket a napi 8 órás munkaidő és az általános munkarend figyelembe vételével havi munkaidőkeret alkalmazásával kívánja foglalkoztatni.
- Ajánlatkérő az autószerelőket 40 órás heti munkaidőben, egy, illetve két műszakos munkarend alkalmazásával kívánja foglalkoztatni.
- Ajánlatkérő az autóvillamossági szerelőket 40 órás heti munkaidőben, egy, illetve két műszakos munkarend alkalmazásával kívánja foglalkoztatni.
- Ajánlatkérő az autófényezőket 40 órás heti munkaidőben, egy, illetve két műszakos munkarend alkalmazásával kívánja foglalkoztatni.
- Ajánlatkérő a karosszéria lakatosokat 40 órás heti munkaidőben, egy, illetve két műszakos munkarend alkalmazásával kívánja foglalkoztatni.
Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg: nettó 248 374 000,- Ft
Ajánlattevő feladatai:
Az Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által megadott szempontok alapján a munkaerő „előválogatása”. Ajánlatkérő által előre meghatározott munkaerő biztosítása, a megrendelés visszaigazolása.
Az Ajánlattevő feladata, hogy a napi munkavégzéshez szükséges, a Kiválasztási eljáráson megfelelt és betanított munkaerő rendelkezésre álljon az Ajánlatkérő által előre meghatározott számban.
A munkaerő létszáma az aktuális igények alapján változhat.
Az Ajánlattevő a munkaerő biztosítása érdekében kinevezi a kapcsolattartásért felelős személyt.
Nyertes ajánlattevő viseli a foglalkozatással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott költségeket, így különösen a munkavállaló munkabére és annak járulékai megfizetését, jogszabály szerinti utazási költségeit, és a munkavégzéshez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat díját, ellátja a munkavállaló bejelentését, statisztikai és adatszolgáltatást, továbbá a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb munkáltatói kötelezettségeket.
Nyertes ajánlattevő feladata elvégezni a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet által meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálat lefolytatását az Ajánlatkérőnél foglalkoztatni kívánt munkaerő vonatkozásában.
Tekintettel arra, hogy a szabályzatokat Ajánlatkérő kizárólag magyar nyelven biztosítja a munkavállaló részére, így a kölcsönzött munkaerőnek – a feletteseivel való kommunikáció – illetve az autóbuszvezető munkakör esetében az utazóközönséggel való kommunikáció érdekében tudnia kell minimum középszinten magyar nyelven kommunikálni (beszélni, írni, olvasni); az autószerelő, az autóvillamossági szerelő, autófényező és karosszéria lakatos szakember esetében ezen felül szakmai szintű nyelvismeret is szükséges. Amennyiben a fent említett feltételeknek a munkaerő nem felel meg, Ajánlatkérő a jelentkezését elutasítja.
Az ellátandó feladatok részletes leírását a Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni, az egyes szolgáltatások vonatkozásában a beszerzés megvalósítására közvetlen megrendelés útján kerül sor.
A Kbt. 104. § (8) bekezdésére tekintettel, a keretmegállapodás (KM) alapján szerződés kizárólag a KM időtartama alatt köthető, és a KM alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a KM-ban előirányzott keretösszeget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Minimum 20 fő autóbuszvezető biztosításának időpontja (szerződéskötés napjától számolva) (egész, naptári napban meghatározva) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Képzett érték, nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szemp. a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő ért. szem. Bírálati módszer: valamennyi értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; kiosztható pontszám 1-10.
A II.2.7. pontban a teljesítési határidő kezdő időpontja az eljárás eredményhirdetésének időpontjától függően változhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KNYKK Zrt. részére munkaerő biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Future Job Europe SRL
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90084221
Postai cím: Rodnei 26B
Város: Marosvásárhely
NUTS-kód: RO
Postai irányítószám: 540020
Ország: Románia
E-mail: futurejobeurope@gmail.com
Telefon: +36 208527873
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26334253211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 248374000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 248374000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Future Job Europe SRL
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90084221
Postai cím: Rodnei 26B
Város: Marosvásárhely
NUTS-kód: RO
Postai irányítószám: 540020
Ország: Románia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26334253211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges