Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/5
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.08.
Iktatószám: 24657/2018
CPV Kód: 48100000-9
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, Magyarország, 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. I. emelet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Croc2 Sitraffic Scala forgalomir. kp. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000627902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a CROCODILE 2.0_HU elnevezésű projekt keretében a Sitraffic Scala forgalomirányító központ fejlesztésére
Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész, 112. § (1) bek. b) pont, valamint a Kbt. 98. § (2) bek. c) pont szerinti, egy meghatározott gazdasági szereplő kizárólagos jogának védelmére, valamint műszaki-technikai sajátosságra alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
Az eljárás alkalmazásának indoka:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme, illetve műszaki-technikai sajátosság miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.
A budapesti forgalomirányító központban jelenleg a Sitraffic Scala 1.6.8-as verzió fut, amelyet Ajánlatkérő az ajánlattétel időpontjában elérhető legújabb verziójú management rendszerre kíván frissíteni, ami jelenleg a Sitraffic Scala 7.3-as verzió.
A feladatvégzéssel kapcsolatos követelmények:
Az upgrade-et (azaz verziófrissítést) a meglévő hardverelemeken kell végrehajtani. (Amennyiben valamely meglévő hardver-, és/vagy szoftverelem az upgrade-hez már nem támogatott, annak fejlesztési költségét, csereköltségét, vagy frissítési költségét az átalányár jellegű ajánlati ár alapján biztosítania kell Ajánlattevőnek). Az ajánlat mellékleteként csatolandó nyilatkozatban tételesen fel kell sorolni azon fejlesztendő/frissítendő/cserélendő szoftver és hardverelemeket, amelyek a központ upgrade-et követő üzemszerű működéséhez szükségesek. Adott esetben, ha nincs szükség kiegészítő jellegű hardver- és/vagy szoftverelemekre, akkor ajánlattevőnek erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell tennie.
Az upgrade során nem csorbulhatnak a műszaki leírásban részletesen meghatározott forgalom-management funkciók.
A szerződéses Szolgáltatások teljesítését követően, a Szerződés teljesítésén túl Ajánlattevőnek (a továbbiakban: AT) oktatást is kell tartania.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Croc2 Sitraffic Scala forgalomir. kp. fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország, 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2. I. emelet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerződés megnevezése: Vállalkozási szerződés a 2015-HU-TM-0358-W számú CROCODILE 2.0_HU elnevezésű projekt keretében Sitraffic Scala forgalomirányító központ fejlesztése tárgyában
Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a CROCODILE 2.0_HU projekttel kapcsolatban az alábbiak rögzíti (részletes tájékoztatás a Műszaki Leírásban):
A CROCODILE 2.0_HU projekt hazai munkaprogramja - az EU 2010/40/EU számú (ITS) irányelvben megfogalmazott célokkal összhangban - kiemelten koncentrál az automatikus adatcsere szempontjából nélkülözhetetlen DATEX II csomópontok (node) és adatbázisok fejlesztésére, létrehozására, illetve a Nemzeti Hozzáférési Pont megvalósítására. A projektben cél a hozzáférési pont műszaki megoldásának kidolgozása, az adatgazdák/szolgáltatók minősítése, valamint a Nemzeti Szerv és az érintett szervezetek feladatainak definiálása. További kiemelt terület a terepi adatgyűjtő és tájékoztatást szolgáló infrastruktúra bővítése (automatikus érzékelők, forgalomfigyelő kamerák és egyéb monitoring eszközök, valamint dinamikus kijelzők telepítése) a váratlan események észlelésének és hatékony kezelésének elősegítésére, illetve az út- és forgalmi jellemzők meghatározásához szükséges adatok összegyűjtése érdekében a TEN-T hálózati elemeken és az ehhez kapcsolódó városi hálózati elemeken - a közlekedésbiztonsággal összefüggő, valamint az egész EU-ra kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások elősegítése érdekében. A terepi infrastruktúra korszerűsítése és bővítése mellett a projektben cél a forgalmi menedzsment tevékenységet támogató központi rendszerek funkcionális bővítése, a fenti előírásoknak megfelelő szolgáltatások létrehozása érdekében.
A fővárosi munkaprogram operatív célja a Budapestet érintő nemzetközi és hazai tranzitforgalom, a budapesti agglomerációs forgalom és a városon belüli forgalom egyenletesebb, kevesebb zavarral járó és kontrollált, ezáltal biztonságosabb és kevesebb környezeti terheléssel járó lebonyolódása. Távlati, stratégiai célja pedig a közlekedők környezetkímélőbb közlekedési módok használatára való ösztönzése, a módváltás kedvező feltételeinek megteremtésével, illetve az egyes közlekedési módok szolgáltatási színvonalának emelésével.
A központi forgalomirányításnak lépést kell tartania a közlekedési környezet megváltozása által támasztott igényekkel, fejlesztés során figyelembe kell venni a környezeti változásokat. A járműgyártók napjainkban az intelligens közlekedési eszközök fejlesztésére nagy energiákat összpontosítanak. A központi forgalomirányítás számára a jövőben ez újabb lehetőségeket teremt, hogy a forgalom dinamizmusát jellemző adatokat még nagyobb részletezettségben begyűjthesse. Ezzel lehetővé válhat a saját forgalmi érzékelőkön (detektorok) kívül közvetlenül a járművek által szolgáltatott adatok begyűjtése is. A központok és járművek, ill. ezek terepi infrastruktúráját biztosító eszközök kommunikációja integrálásának lehetőségét az új szoftverek megteremtik. Az utak mentén elhelyezett, közlekedők tájékoztatását szolgáló VJT táblákon megjelenő információk hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé, ha az célzottan a járművezetőnél, valamely fedélzeti készüléken megjelenik. Ezen kommunikáció integrálási lehetőségeit is célszerű megteremteni. Mindezen lehetőségek forgalombiztonságra gyakorolt hatása kedvező, mivel az irányítás hatékonysága növelhető, a közlekedők pedig időben informálódhatnak az aktuális forgalmi helyzetről, a kritikus forgalmi szituációkról. Jelen fejlesztés ennek az alapjait fekteti le.
A forgalomirányítás hatékonyságának javítását szolgálja az elvégzett beavatkozások kiértékelése, mely lehetővé teszi azok javítását finomítását. Ezt szolgálják a forgalomirányítási minőséganalizáló szoftverek.
A forgalomirányítási üzembiztonság kritikus területe az IT biztonság. A Scala 7.3-ra történő upgrade – a funkcionális újdonságok mellett - e kritikus területen nagy előrelépést hoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 100
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2015-HU-TM-0358-W
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22665 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Croc2 Sitraffic Scala forgalomir. kp. fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: monika.monus@siemens.com
Telefon: +36 302011945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209618242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209618242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges