Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/76
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.20.
Iktatószám:5606/2018
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Igazságügyi Minisztérium
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK05133
Postai cím: Kossuth tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Áfra Gergely főosztályvezető-helyettes
Telefon: +36 17956428
E-mail: kozbeszerzes@im.gov.hu
Fax: +36 17950580
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája ügyviteli és szervezési tevékenységét támogató komplex informatikai szoftver fejlesztése az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer továbbfejlesztése keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája ügyviteli és szervezési tevékenységét támogató komplex informatikai szoftver fejlesztése az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer továbbfejlesztése keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36.000.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája ügyviteli és szervezési tevékenységét támogató komplex informatikai szoftver fejlesztése az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer továbbfejlesztése keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
Megrendelő telephelyei: 1145 Budapest, Róna utca 135.;1054 Budapest, Báthory u. 12.; 6720 Szeged, Feketesas u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája ügyviteli és szervezési tevékenységét támogató komplex informatikai szoftver fejlesztése az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer továbbfejlesztése keretében.
A lefedni kívánt funkcióterületek:
A) Képzésszervezési alapfolyamatok támogatása
1.Meglévő képzési program feldolgozása és rögzítése, illetve a képzési program módszertani tervezésének és engedélyezésének támogatása
1.1. Elvárt bemeneti kompetenciák rögzítésének/tervezésének támogatása
1.2. A képzés belső struktúrája rögzítésének/tervezésének támogatása
1.2.1.Összes óraszám, elméleti és gyakorlati óraszám és arány rögzítésének/tervezésének támogatása
1.2.2. Tananyagegységek felsorolás szinten és elmélet/gyakorlat/összes óra bontásban való rögzítésének/tervezésének támogatása
1.3.Megfelelési követelmények, számonkérési és értékelési metodika képzés-és tananyagegység szintű rögzítésének/tervezésének támogatása
1.3.1. Hiányzás-maximumok képzés és tananyagegység szintű rögzítésének/tervezésének támogatása
1.3.2. Megfelelés feltételeinek, elvárásainak képzés és tananyagegység szintű rögzítésének/tervezésének támogatása - értékelési módszerek kiválasztásának lehetőségével
1.4. Személyi és tárgyi/dologi feltételek rögzítésének/tervezésének támogatása
1.4.1. Személyi feltételek követelményei rögzítésének/tervezésének támogatása - tananyagegység és képzés szinten
1.4.2. Dologi/tárgy feltételek követelményei rögzítésének/tervezésének támogatása - tananyagegység és képzés szinten
1.4.3. Személyi feltételek biztosítása módjának rögzíthetősége - személyi erőforrás keretmegállapodások adatai rögzíthetőségének biztosítása, jogszerű keretmegállapodások létrehozása az adatbázis alapján, saját erőforrások rögzíthetőségének biztosítása
1.4.4. Személyi erőforrások tananyagegységhez rendelhetőségének biztosítása
1.4.5. Dologi/tárgyi feltételek biztosítása módjának rögzíthetősége - dologi/tárgyi erőforrás keretmegállapodások adatai rögzíthetőségének biztosítása, keretmegállapodások létrehozása az adatbázis alapján, saját erőforrások rögzíthetőségének biztosítása
1.4.6. A keretmegállapodások és saját erőforrás biztosítás feltételei hordozzák a rendelkezésre állás korlátait is
1.5. A részletesen (óraszámok és óra-arányok, személyi és dologi/tárgyi feltételek, megfelelési és értékelési módszerek) rögzített/megtervezett tananyagegységek újrafelhasználása lehetőségének biztosítása
1.6. A képzési programok bármely szempontú adattartalmára vonatkozó, tetszőleges riportok előállítása lehetőségének biztosítása
1.7. Hatályos és aktív képzési programnak külső/meglévő portállal való kapcsolat útján, automatikus publikálása lehetőségének biztosítása (be-és kimeneti kompetenciák, óraszámok, felső szintű képzési tartalom, illetve további információk a felhasználó szándéka szerint, a képzés módszertani terve alapján)
1.7.1. A portál-kapcsolat útján történt publikáció a státusz-változást követi (inaktívvá tett, vagy hatályát vesztett képzési program publikációja automatikusan törlődik)
1.7.2. A portál-kapcsolat biztosítja a képzési programhoz kötődő érdeklődés, és a képzési programra való előzetes jelentkezés (előjelentkezés) lehetőségét
1.8. A képzési programokról nyomtatott változat is előállítható
2. Konkrét képzés - a módszertani tervnek, erőforrás-megállapodásoknak és saját erőforrásoknak az összerendelésével való - megszervezésének támogatása
2.1. A hatályos és aktív képzési program alapján a képzés pontos helye(i), időtartama, belső ütemezése (képzési napok, napi elfoglaltság akár részletes órarendi szinten), tervezett előrehaladása tervezésének támogatása
2.2. Az órarend-tervezés támogatása a módszertani terv adattartalmának tananyagegység és képzés szintű figyelésével
2.2.1. Az órarendi tervezés az oktató rendelkezésre állására tekintettel végezhető
2.2.1.1.Terem-foglaltság, illetve rendelkezésre állás figyelése és jelzése
2.2.1.2.Oktatói lekötöttség, illetve rendelkezésre állás figyelése és jelzése
2.3. Oktatói keretmegállapodásokhoz kapcsolódóan az erőforrás lekötésének/biztosításának támogatása
2.3.1. Konkrét, jogszerű eseti megállapodás létrehozása külső erőforrásokkal (pl. oktatók) és erőforrás-biztosítókkal (pl. teremszolgáltatók, beszállítók, oktatói erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezetek)
2.3.1.1. Az erőforrás allokációs megállapodások adattartalma a pénzügyi ráfordítás-tervezést teljes mértékben, számvitel helyesen támogatja (pl. ÁFA kötelezettségek, bér-járulékok)
2.3.1.2. Az oktatói erőforrás allokációs megállapodások a rögzített adattartalom alapján, dokumentum formátumban előállíthatók
2.4. Az erőforrás feltételek biztosítása módja (konkrét megállapodások, megbízások) alapján, a képzés ráfordítás-tervének elkészítése, a fedezetszámítás támogatása a résztvevők számának figyelembe vételével
2.4.1. Képzési csoport szintű ráfordítások kalkulációja erőforrás megállapodások és saját erőforrások elemi szintű figyelembe vételével
2.4.2. Képzés szintű ráfordítás kalkuláció változatok elkészítésének támogatása a résztvevők számának függvényében
2.5. A konkrét képzés „előkészületben” és „jelentkezésre nyitott” státuszainak kezelése
2.5.1. Státuszváltás a működési jogrend alapján beállíthatóan, személyes jog
2.6.A - bármely státuszú - képzések bármely szempontú adattartalmára vonatkozó, tetszőleges riportok előállítása lehetőségének biztosítása
2.7. Jelentkezésre nyitott (engedélyezett) programnak a portál-kapcsolat útján való, automatikus publikálása lehetőségének biztosítása (be-és kimeneti kompetenciák, óraszámok, felső szintű képzési tartalom, helyszín(ek), időpont(ok), órarend és előrehaladás)
2.8. A képzésekről a portál felületen való publikáláson túl, azonos adattartalommal, nyomtatott változat is előállítható
3. Résztvevők, jelentkezők, érdeklődők, előjelentkezők kezelése - beiskolázás
3.1. Kommunikáció, adatközlés, adatrögzítés
3.1.2. A rendszer biztosítson lehetőséget a publikált képzési programokkal kapcsolatos előjelentkezésre (szándék kifejezése egy csak tematikusan ismertetett képzésen való részvétellel kapcsolatban)
3.1.2.1.Biztosítson lehetőséget az előjelentkezővel való egyirányú kapcsolattartásra
3.1.3.A rendszer biztosítson lehetőséget egy konkrét képzésre való jelentkezésre
3.1.3.1. Biztosítson lehetőséget a jelentkezővel való folyamatos egyirányú kapcsolattartásra, értesítésekre
3.1.4. A rendszer biztosítson lehetőséget a már résztvevővé vált érintettel való folyamatos egyirányú kapcsolattartásra, értesítésekre
3.1.5. A rendszer biztosítson lehetőséget a (fentiekben sorolt) érintettek munkáltatójával, delegálójával való elektronikus kapcsolattartásra - amennyiben az érintett vonatkozásában ennek relevanciája van, és ez az adat rendelkezésre áll
3.1.6. Legyen lehetőség „csoportos jelentkeztetés” végrehajtására, az egyénenkénti adatrögzítésnek a delegáló általi egyszeri adatrögzítése, és annak automatikus feldolgozása útján.
4. A képzés megvalósításának, és a megvalósítás dokumentálásának támogatása
4.1.Jelenléti ívek előállítása az adatbázis alapján, tetszés szerinti és kiválasztható formában és tartalommal.
4.2.Kiosztási jegyzékek előállítása az adatbázis alapján, tetszés szerinti és kiválasztható formában és tartalommal.
4.3.Elismerő/igazoló nyilatkozatok előállítása az adatbázis alapján, tetszés szerinti és kiválasztható formában és tartalommal.
4.4.A rendszer legyen alkalmas a képzés során szükségessé váló, előre nem tervezett dokumentumoknak a felhasználási igényeknek megfelelő, az adatbázison nyugvó generálására és előállítására
4.5. Véleménykérők előállítása
5. A képzés lezárása, riportok, jelentések
5.1. A rendszer legyen alkalmas a résztvevői teljesítés sikerességének és eredményességének visszarögzítésére, a képzés megvalósításához kapcsolódó dokumentumok előállítására, továbbá
5.1.1. jelenlét dokumentálására
5.1.2. teljesítés tényének és eredményének dokumentálására
5.1.3. tetszés szerinti formátumú és tartalmú (az adatbázis választás szerinti elemeit hordozó) tanúsító okirat generálására és előállítására
5.1.4. a minőségbiztosítási kötelezettségek teljesítését támogató (akár anonim) kérdőívek előállítására és az előírt összegzéseknek megfelelő visszarögzítésére
5.2. A rendszer legyen alkalmas a felhasználói igényeknek megfelelő bármely struktúrájú és adattartalmú (választhatóan az aktuális adattartalmat vagy bármely idő-pillanatot tükröző, a rendszer adatbázisának egészére kitekintő), fúrható riportok előállítására
5.3. A rendszer biztosítsa a teljes adatbázisra kiterjedő archiválás lehetőségét, az archív állományok újra-felhasználását biztosítva
B) Résztvevői nyilvántartás
1. Személyek kategorizálása, csoportosítása, tulajdonságai
1.1. A rendszer támogassa a nyilvántartott személyek különböző hivatásterületek szerinti besorolását, kategorizálását
1.2 Az egyes hivatásterületeken belül legyen lehetőség tetszőleges alcsoportok, kategóriák meghatározására
1.3. A kategóriarendszer legyen nyitott a struktúra bővítésére, módosítására
1.4. Egy személy több hivatásterülethez tartozhasson, általában több csoportba is besorolható legyen
1.5. A rendszer támogassa kategóriánként különböző adatkörök / tulajdonságok meghatározásának lehetőségét
1.6. A rendszer legyen alkalmas a Jogakadémia igényei szerint tetszőleges adat / tulajdonság nyilvántartására
1.7. A rendszer kezelje a több összetevős (komplex) adatokat
2. Leválogatás riportok
2.1. Legyen mód több szempontú keresésre, szabad szöveges feltétel szerint és a kategóriarendszer alapján is
2.2. Legyen mód a személyi adatokkal kapcsolatos tetszőleges lekérdezések, riportok futtatására
3. Adatmegjelenítés, műveletek
3.1. A rendszer támogassa a képzések hozzárendelésének (jelentkezés, részvétel) folyamatát
3.2. A rendszer támogassa a képzésteljesítések bejegyzésének folyamatát
3.3. A rendszer adjon lehetőséget személyes adatok csoportos módosítására
3.4. A rendszer biztosítsa csoportos műveletekkel a képzés hozzárendelés és képzésteljesítés bejegyzés kötegelt futtatását
3.5. Személyes adatlap: legyen lehetőség bármely személy teljes személyi adatlapjának (beleértve a képzésekkel kapcsolatban nyilvántartott tevékenységet is) áttekintésére
C) Pénzügyi folyamatok
1. Pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos funkciók
1.1. Jelentkezés rögzítésénél automatikusan készüljön a Jogakadémia sablonjának megfelelő, letölthető díjbekérő
1.2. A rendszer biztosítsa a jelentkező számára a díj megfizetését igazoló bizonylat feltöltésének lehetőségét
2. Interfész minisztériumi gazdálkodási rendszerrel
2.1. A rendszerben generált díjbekérő jóváhagyás után interfészen kerüljön át a minisztérium gazdálkodási rendszerébe
2.2. A rendszer a gazdálkodási rendszer számára biztosítson interfészen keresztül lehetőséget a díj megfizetésének rögzítésére
D) Folyamatkezelés
1. Workflow alapú folyamatkezelés
1.1. A rendszer támogassa a jelentkezési folyamat ügyintéző általi indításának lehetőségét
1.2. Támogassa a jelentkezési folyamat hivatásterületenkénti, sőt akár azokon belüli - a jelentkezés tárgya alapján - különbözőségének lehetőségét. Biztosítson eszközöket tetszőleges lépésekből és ellenőrzésekből álló workflow-k meghatározására.
1.3. A folyamatok során támogassa a különböző eseményekhez, állapotváltásokhoz kapcsolódó, automatikus e-mail üzenetküldés lehetőségét
1.4 Speciális alfolyamatként támogassa a jelentkező, vagy akár az ügyintéző számára az átjelentkez(tet)és lehetőségét, a tanfolyam, vizsga kezdő dátumához képesti időkülönbség és díjfizetési állapot függvényében
1.5. Speciális folyamatként kezelje a szakvizsgára jelentkezést, támogassa a szakdolgozat feltöltését (biztosítson korlátozott hozzáférést: csak a vizsgabizottság tagjai férjenek hozzá)
2. Portál funkciók
2.1. A rendszer - az adminisztrációs felületek mellett - biztosítsa résztvevői portál elérését a képzéseken / vizsgákon részt vevők (jelentkezők) számára
2.2. A portálfunkciók tartalmazzák
2.2.1. személyek regisztrálási lehetőségét hivatásterület megadásával
2.2.2. dokumentumok feltöltését nyilvántartásba vételhez
2.2.3. képzési kínálat megjelenítését a hivatásterületnek megfelelően
2.2.4. képzésre jelentkezési folyamat indítását a képzési kínálat alapján
2.2.5. képzési tevékenység nyomon követését az alábbi képzési események kapcsán:
2.2.5.1. jelentkezések
2.2.5.2. teljesítések
2.2.5.3. kreditrendszerű követelményekkel kapcsolatos adatok
Ajánlattevő feladata a szoftverrendszer Megrendelő által biztosított informatikai környezetbe történő telepítése, tesztelést követő éles üzembe állítása, felhasználói oktatás.
Oktatás témakörei:
- A képzésszervezési alapfolyamatok témakörben (6 fő részére) - 8 óra
- Résztvevői nyilvántartása témakörben (6 fő részére) - 4 óra
- Pénzügyi folyamatok témakörben (6 fő részére) - 4 óra
Folyamatkezelés (6 fő részére) - 4 óra
A további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megnevezés: Pénzügyi folyamatok témakörben a kötelezően előírthoz képest vállalt többlet oktatási órák száma (maximum 8 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
Az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer elnevezésű szoftverrendszer telepítésére, bevezetésére, oktatására az Igazságügyi Minisztérium jogelődjeként az Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: IH) 2015. november 27-én kötött szerződést a DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (címe: 7622 Pécs, Vargha Damján utca 4. földszint 2.).
A fent hivatkozott vállalkozási szerződés alapján a jogelőd IH, majd a jogutód Igazságügyi Minisztérium az iCorso keretrendszer örökös használati jogát szerezte meg. A használati jog nem terjed ki az ICorso rendszer módosítására és továbbfejlesztésére, melyre vonatkozó szerzői jogokkal a Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft. kizárólagosan rendelkezik.
Az Igazságügyi Minisztérium keretében működő Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája a fővárosi és megyei kormányhivatalok áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó családi vagyonfelügyelők, továbbá az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére szervez jogi és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzéseket. A képzésszervezési és képzésadminisztrációs tevékenységét a Jogakadémia a rendszer 2015. évi bevezetése óta az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer továbbá a belső erőforrások útján fejlesztett Jogakadémiai portál (JAP) segítségével végzi.
Az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer funkcionalitása az alábbi:
Megnevezés
1. törzsadatok nyilvántartása (az adatok köre terjedjen ki a hatályos hivatalos adatszolgáltatási kötelezettségekre is)
• intézményi adatok
• felnőttképzési program jellemzői (képzés megnevezése, jellege, azonosítószáma, célcsoportja, tematikája, képzési idő (elméleti-gyakorlati óra), csoport létszám, programvezető, képzési költség, stb.)
• belépési és teljesítési feltételek
• oktatói adatok, képzési helyszínek és teremnyilvántartás, oktatástechnikai eszközök nyilvántartása
• képzésben résztvevők személyes adatai
2. tanfolyam menedzselés
• funkcionalitása kiterjed a képzés módszertani tervezés, konkrét képzésszervezés, a megvalósítás adminisztratív követése, lezárás és archiválás teljes ciklusra
• tárgyfelvétel akár moduláris rendszerű képzésnek megfelelően
• új tanfolyam tervezése (órarend, oktató- és teremfoglaltság, oktatásszervező, tanfolyam kezdete, jelentkezési határidő, stb.)
• tanfolyami online jelentkezési/hirdetési lehetőség
• a jelentkezők kezelése (tanfolyam/csoportképzés, jelentkezés elfogadása-értesítés, stb.)
• tanfolyam bonyolítása (jelenléti nyilvántartás, hiányzáskezelés, haladási napló, modulvizsgák (szóbeli, írásbeli, interaktív), záróvizsgák, stb.)
• pénzügyi nyilvántartás (képzési költségek tervezése, költségcsoportok, fizetési periódusok, be- és kifizetések, tartozás, kiadás-bevétel lekérdezés, stb.)
• tanfolyam lezárása (résztvevői értékelés, statisztikák, kimutatások)
• jelentések generálása ( pl. OSAP)
3. űrlap/sablonok/dokumentumok előállítási lehetősége (képzési tájékoztató, jelentkezési lap, értesítések, szerződések, jelenléti ív, haladási napló, igazolások, tanúsítvány, stb.)
A rendszer bevezetését követően sor került a JAP és az iCorso rendszer integrációjára is.
Az iCorso a Jogakadémiai portállal integrációban az alábbi feladatokat látja el, túl az iCorso fent felsorolt funkcionalitásán:
- Hírportál
- Regisztráció a képzésre jelentkező új személyek esetén (hivatásterületenként)
- Személyes adatok karbantartása
- Képzésre jelentkezés folyamata
o iCorso API hívások a jelentkezésre nyitott tanfolyamok tekintetében;
o Jelentkezéskori ellenőrzések, díjbekérő elkészítése, vagy iCorso-ból történő lekérése, e-mail-ben történő elküldése;
o jelentkezők adatainak iCorso-ba történő feladása;
o fájlok jelentkezéshez töltése (bizonyítvány, oklevél, átutalási bizonylat stb.).
- Az elvégzett képzésekről információ biztosítása a résztvevők és az adminisztráció számára
- Lekérdezések futtatása az adminisztráció számára
A birtokba vételt követően, a Jogakadémia a következő mennyiségi mutatókkal jellemezhető tevékenységet hajtotta végre az iCorso segítségével:
• kiszolgált hivatásterületek száma: 8 hivatásterület
• megszervezett képzések száma: 152 db*
• képzése(ke)n részt vettek száma: 6020 fő
• kiállított tanúsítványok száma: 4753 db**
* Az év végéig még további 22 képzés/továbbképzés/vizsga került meghirdetésre, a jelentkezők illetve résztvevők száma még nem ismert.
** A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők képzési időszaka 2016. szeptemberben kezdődött és 2018. júliusig tart. A képzési időszak alatt a 40 kreditet megszerzett felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők kapnak tanúsítványt.
A képzésszervezést és képzésadminisztrációt, illetve a pénzügyi folyamatokat jelenleg különböző informatikai eszközök (gazdálkodási rendszer, felnőttképzési információs rendszer, regisztrációs és jelentkezési portál) támogatják. A felsorolt rendszerek egyrészt nem fedik le a Jogakadémia teljes tevékenységi körét, másrészt egymással nem működnek teljes körűen együtt és ez által nem biztosítható a tevékenység komplex átláthatósága. Nincs informatikai kapcsolat a minisztériumok által vezetett névjegyzékekkel sem. A képzésszervezés és a kapcsolódó pénzügyi, illetve regisztrációs és jelentkezési folyamatok egységes informatikai rendszerrel való teljes körű kiszolgálását az összetett és sok-szereplős, az ország számos helyén, nagyszámú képzés keretében megvalósítandó tevékenység hatékonyabb végrehajtásának és irányításának/kontrolljának igénye támasztja alá, valamint az egyes szakterületek munkatársai képzésére vonatkozó eltérő jogszabályi háttér.
A fejlesztés tárgya a teljes tevékenységi kört lefedő informatikai rendszer megvalósítása a jelenlegi informatikai rendszer - iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer - továbbfejlesztésével.
Az iCorso rendszer jelenlegi működési modellje nagymértékben eltér a hazai és nemzetközi piacon lévő képzésszervezési rendszerektől, a használt szoftver megoldás kifejezetten a Jogakadémia speciális igényei alapján került végleges kialakításra, melynek működéséhez az a szükséges informatikai rendszerkörnyezet is kialakításra került. A szakterületek jogi szabályozásának különbözősége meghatározza a rendszerrel szemben támasztott felhasználói igényt, így a piacon nincs másik olyan termék, mely jelentős egyedi fejlesztés nélkül ezt a mélységű működési modellt képes lenne megvalósítani, melyhez hasonló elemi szintű jogosultsági rendszer párosulna, hogy az adatok hozzáférése miden elvárásnak megfeleljen.
A Jogakadémiának az iCorso rendszer által nyújtott komplex szolgáltatásokra, funkcionalitásokra képzési és képzésadminisztrációs feladatai ellátásához folyamatosan szüksége van, egy új rendszer kifejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás és annak teljesítési időszaka ellehetetlenítené Ajánlatkérő munkáját, alapfeladata ellátását.
Egy új rendszer bevezetése:
• új ügyviteli folyamatstruktúra kialakítását tenné szükségessé,
• aránytalanul nagy műszaki ráfordítás-igényt keletkeztetne tekintve, hogy
o az iCorso követelményeit kielégítő rendszer környezet már kialakításra került,
o a jogutód IM informatikai üzemeltető szervezete az iCorso üzemeltetési feladataihoz szükséges kompetenciát megszerezte,
• az adatvagyon konverzió és adatvagyon migráció Ajánlatkérő számára jelentős többletráfordítást keletkeztetne, mindemellett magában hordozná a konverzió során várható adatvesztések kockázatát.
Fentiek alapján az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére.
Mivel az iCorso rendszerre vonatkozóan az Ajánlatkérőnek csak használati joga van, ezért kizárólag a szoftverrendszer vonatkozásában kizárólagos jogokkal rendelkező Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft. igénybevételével képes az igényelt új funkciók megvalósítására.
A továbbfejlesztés eredményeképp létrejövő rendszer vonatkozásában a Minisztérium kizárólagos és korlátlan, az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedő felhasználási jogokat szerez, beleértve a rendszer forráskódját is.
Fentiek alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt kizárólag a DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (címe: 7622 Pécs, Vargha Damján utca 4. földszint 2.) köthető meg. Ajánlatkérő számára nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3851 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája ügyviteli és szervezési tevékenységét támogató komplex informatikai szoftver fejlesztésére az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer továbbfejlesztése keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vargha Damján u. 4. fsz. 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004785-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35670000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vargha Damján utca 4. földszint 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004785-2-02

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: 1./ A tárgyalások eredményeként a közbeszerzés mennyisége kiegészült az alábbiakkal:
Ajánlattevő feladata a továbbfejlesztési feladat műszaki és időbeli megvalósításának részletes bemutatását tartalmazó fejlesztési koncepció elkészítése és Megrendelő általi jóváhagyásra történő benyújtása az alábbi részletezettség szerint:
- a továbbfejlesztés eredményeképp létrehozandó rendszer műszaki felépítésének bemutatása;
- a továbbfejlesztés eredményeképp létrehozandó rendszerben alkalmazott műszaki megoldások felsorolása;
- a továbbfejlesztés során alkalmazott (informatikai) technológiák felsorolása, ismertetése;
- a továbbfejlesztés eredményeképp létrehozandó rendszer működésével kapcsolatos megoldások meghatározása;
- a továbbfejlesztés eredményeképp létrehozandó rendszer üzemeltetéséhez szükséges kompetenciák meghatározása;
- a továbbfejlesztés eredményeképp létrehozandó rendszer más informatikai rendszerekkel történő kapcsolatainak (adatfogadás/adattovábbítás) meghatározása, felsorolása. Kapcsolati térkép/ interface háló elkészítése;
- továbbfejlesztési ütemterv elkészítése, Gantt diagrammal történő bemutatása;
- a továbbfejlesztés során alkalmazni kívánt autentikációs eljárások felsorolása;
- a továbbfejlesztés során alkalmazni kívánt informatikai biztonsági és titkosítási eljárások bemutatása.
Formai követelmények
A fejlesztési koncepciót a Megrendelő számára is olvasható (például pdf, docx) és értelmezhető módon szükséges átadnia a Vállalkozónak, magyar nyelven, 1 példányban papír alapon és elektronikus formátumban.
2./ Az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény közzétételének időpontja: 2018. március 08. (KÉ-3851/2018.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges