Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/77
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.21.
Iktatószám:6218/2018
CPV Kód:64212000-5
Ajánlatkérő:Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vodafone Magyarország Zrt.;Vodafone Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kamarai tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosítószám: AK15941
Postai cím: Fehérvári út 89-95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nákó Erika
Telefon: +36 18026124
E-mail: nako.erika@nak.hu
Fax: +36 18020600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.agrarkamara.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.agrarkamara.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kamarai tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Mobil távközlési és adatforgalmi szolgáltatás nyújtása a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64212000-5
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Mobil távközlési és adatforgalmi szolgáltatás beszerzése a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére az alábbiak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 89754645 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Mobil távközlési és adatforgalmi szolgáltatás beszerzése a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64212000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Mobil távközlési szolgáltatással kapcsolatos paraméterek:
Mobil hang kártyán működő szolgáltatások:
Ajánlatkérő 1200 db előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátásra (a szerződés futamideje alatt maximum 30%-al megnövekedhet) kér ajánlatot az alábbiak szerint:

• kapcsolási díj 0 Ft;
• min. 30 db valamennyi belföldi szolgáltató irányába történő ingyenes SMS küldése;
• hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás bármely szolgáltató irányába (csúcsidőben és azon kívül);
• konferenciahívás;
• Ingyenes NAK csoporton belüli hívások
• tudakozó tiltás, adatbázistiltás, telefonkönyvtiltás;
• emelt díjas és üzleti fizető (pl. vásárlás, parkolás stb.) szolgáltatások tilthatósága;
• hívó fél azonosítás;
• saját hívásazonosító megjelenítése és tiltása;
• nemzetközi kimenő hívás és nemzetközi (hang és adat) roaming engedélyezése és tiltása
• a belföldi normál díjazású hívásirányok (mind vezetékes, mind mobil hívásirány) esetén a percdíja 0 Ft
• a belföldi normál díjazású SMS, mely díját a felolvasólapon szükséges szerepeltetni
• további díjtételek számlázása a nyertes ajánlattevő mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) alapján történik
• opcionális készülékvásárlás lehetősége árlista alapján
• nemzetközi irányba történő hívás,
• Az EU által maghatározott, 2017. augusztus 1-én érvényes roaming környezetben indított és fogadott hívás

2. Mobil Internet szolgáltatással kapcsolatos követelmények:

Ajánlatkérő az előfizetések tekintetében az alábbiak szerinti mobil internet szolgáltatásra vár ajánlatot:
• hang célú SIM-kártyára aktiválandó adatforgalom csomagok választhatóan: 5GB, 10GB, 30GB
• adat célú SIM-kártyára aktiválandó adatforgalom csomagok választhatóan: 5GB, 10GB, 30GB
• az adatforgalmi keret elhasználása esetén sávszélesség szűkítés szükséges, túlforgalmazási díj nem számolható fel.
• Elvárt letöltési sebesség: A szolgáltató hálózatán elérhető legnagyobb sebesség.
• adat célú előfizetések között (jelenleg 850 adatkártya van használatban, amely a szerződés futamideje alatt maximum 50%-al megnövekedhet) felosztható min. 300GB adatcsomag, mely Ajánlatkérő kérésére havonta minimum két alkalommal bővíthető, alkalmanként további 100 GB-os egységekben
Ajánlattevőknek minimálisan az alábbi paramétereket kell teljesíteni ajánlatukban:
• Szolgáltatás nyújtása Magyarországon minimálisan 98%-os kültéri lefedettséggel.
• Havonta egy számla kerüljön kiállításra, hó közi díj nem számlázható ki.
• A felolvasólapon ajánlott áraknak az összes belföldi viszonylatban felmerülő költséget tartalmazniuk kell, azokon felül további költséget Ajánlattevő nem érvényesíthet.
• Az ajánlat nem tartalmazhat beruházási költségeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szakmai ajánlat minősége 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szolgáltatási havi díj összege (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva) / Súlyszám: 20
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Vidékfejlesztési Program - Tájékoztatási szolgáltatás, Projekt azonosítószám: 1819248382
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Mobil távközlési és adatforgalmi szolgáltatás beszerzése a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64212000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Mobil távközlési szolgáltatással kapcsolatos paraméterek:
Ajánlatkérő 768 db előfizetés mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátásra (a szerződés futamideje alatt maximum 30%-al megnövekedhet) kér ajánlatot az alábbiak szerint:

• kedvező havidíj
• kapcsolási díj 0 Ft;
• hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás bármely szolgáltató irányába (csúcsidőben és azon kívül);
• konferenciahívás;
• Ingyenes NAK csoporton belüli hívások
• tudakozó tiltás, adatbázistiltás, telefonkönyvtiltás;
• emelt díjas és üzleti fizető (pl. vásárlás, parkolás stb.) szolgáltatások tilthatósága;
• hívó fél azonosítás;
• saját hívásazonosító megjelenítése és tiltása;
• nemzetközi kimenő hívás és nemzetközi (hang és adat) roaming engedélyezése és tiltása
• a belföldi normál díjazású SMS és percdíjak, melyek díját a felolvasólapon szükséges szerepeltetni
• további díjtételek számlázása a nyertes ajánlattevő mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) alapján történik
• minden előfizetéshez minimum 5.1 Android operációs rendszerű, 1280x720 kijelző méretű, 1GB RAM és 4 GB belső tárhellyel rendelkező, 3G képes készülék térítésmentes biztosítása, melyre Ajánlatkérő 24 hónap hűségidőt vállal.
• nemzetközi irányba történő hívás,
• Az EU által maghatározott, 2017. augusztus 1-én érvényes roaming környezetben indított és fogadott hívás
2. Mobil Internet szolgáltatással kapcsolatos követelmények:

Ajánlatkérő az előfizetések tekintetében az alábbiak szerinti mobil internet szolgáltatásra vár ajánlatot:
• hang célú SIM-kártyára aktiválandó adatforgalom csomagok választhatóan: 400MB
• adat célú SIM-kártyára aktiválandó adatforgalom csomagok választhatóan: 400MB
• az adatforgalmi keret elhasználása esetén sávszélesség szűkítés szükséges, túlforgalmazási díj nem számolható fel.
• elvárt letöltési sebesség: A szolgáltató hálózatán elérhető legnagyobb sebesség.
• adat célú előfizetések között (jelenleg 222 adatkártya van használatban, amely a szerződés futamideje alatt maximum 30%-al megnövekedhet) felosztható min. 50GB adatcsomag, mely Ajánlatkérő kérésére havonta minimum két alkalommal bővíthető, alkalmanként további 50 GB-os egységekben.
Ajánlattevőknek minimálisan az alábbi paramétereket kell teljesíteni ajánlatukban:
• Szolgáltatás nyújtása Magyarországon minimálisan 98%-os kültéri lefedettséggel
• Havonta egy számla kerüljön kiállításra, hó közi díj nem számlázható ki
• A felolvasólapon ajánlott áraknak az összes belföldi viszonylatban felmerülő költséget tartalmazniuk kell, azokon felül további költséget Ajánlattevő nem érvényesíthet
• Az ajánlat nem tartalmazhat beruházási költségeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szakmai ajánlat minősége 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szolgáltatási havi díj összege (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mobil távközlési és adatforgalmi szolgáltatás beszerzése a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
E-mail: szilveszter.zsalek@vodafone.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11895927-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 180000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60723705
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11895927-2-44

Hivatalos név: Magyar Telekom Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina krt. 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10773381-2-44

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mobil távközlési és adatforgalmi szolgáltatás nyújtása a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
E-mail: szilveszter.zsalek@vodafone.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11895927-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29030940
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11895927-2-44

Hivatalos név: Magyar Telekom Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina krt. 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10773381-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges