Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10329/2018
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Őcsény közigazgatási területe és Decs közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sasi Nagy Edit
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP2.2.1. azonosítószámú projekt keretében „ŐcsényDecs Szennyvíztelep felújítása” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés a KEHOP2.2.1. azonosítószámú projekt keretében „ŐcsényDecs Szennyvíztelep felújítása” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Őcsény közigazgatási területe és Decs közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ŐcsényDecs
Szennyvíztelep felújítása
(KEHOP2.2.115201500023)
A szennyvíztisztítótelep
esetén a jelenlegi tisztítási technológia hidraulikaikapacitásbővítést nem igényel, a tisztító kapacitás hiánya miatt indokolt a tisztító
telep fejlesztése. A tervezett szennyvíztisztítási technológia megnevezése: ún.
A2/O típusú, eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval,
biológiai és kémiai foszforeltávolítással.
Az aerob rendszerekben eltávolítható a nyers szennyvíz szervesanyagtartalma,
anoxikus rendszer közbeiktatásával a szennyvíz nitrogén tartalma is
lecsökkenthető, valamint az anaerob rendszer megépítésével a szennyvíz
foszfortartalma biológiai úton csökkenthető.
A tervezett technológia egész évben teljesíteni tudja az előírt tisztítási
hatásfokokat, teljesíteni tudja az előírt elfolyó víz minőséget.
A keletkező melléktermékek rácsszemét
és homokzagy
az
üzemeltetési
engedély szerint megadott módon kerül elhelyezésre, míg a gravitációsan sűrített
vagy víztelenített szennyvíziszap a szekszárdi szennyvíztisztító telepre kerül.
A fejlesztési koncepció ellenőrzése a Hydromantis Inc., Canada által kifejlesztett
GPSX
v6.0. szoftverrel történt. A moduláris kialakítású program alkalmas városi
és ipari szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének modellezésére és szimulálására.
A szagtalanítás a tervezett rendszeren azért szükséges, mert a hosszú
nyomócsövek miatti nagy szállítási távolság és a kis szennyvízmennyiség
eredményeképpen a fogadóaknák környezetében a szennyvíz berothadása
következtében erős szaghatás tapasztalható. Emellett problémát jelent a
berothadás miatti erős korrozív hatás, amely hosszútávon tönkreteszi a beton
létesítményeket.
A betervezett műszaki megoldás célja, hogy a művi elemek korrózióját és a
szaghatások kialakulását a rendszeren előzzük meg az átemelő műtárgyaknál
telepített LIMNOMOB típusú nitrát adagoló berendezések segítségével.
Emellett a hálózat kritikus pontjainál kiegészítő biofilteres szagtalanítókat
telepítenek, melyek a létesítmények egyes légtereinek megszívásával és a bűzös
levegő semlegesítésével biztosítják a szagmentes állapotot.
A szennyvízelvezető hálózat szagtalanítási munkálatai mellett szükség van a
hálózat egyes elemei rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére. Az egyes
létesítmények (átemelők, fogadóaknák) felújítása azért szükséges mivel az előző
szakaszokon érkező erősen berothadt szennyvíz jelentős betonkorróziót okozott
azok falában. Probléma továbbá, hogy a jelenlegi szerelvények, nem megfelelő
anyaguk miatt, szintén erősen korrodált állapotban vannak.
A projekt nem tartalmaz csatornahálózatbővítést
célzó intézkedéseket, a
fejlesztés során új létesítmény nem kerül kialakításra.
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a település 5. sz. táblázatában
szerepel, a települések meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal
érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvízagglomerációs
besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem
haladja meg az elszámolható költségek 5 %át.
1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a projekt támogatási intenzitása
95,000000 %.
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti
tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a
Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések
felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási
Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések
alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a
projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai
megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon
végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:• a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek,
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
• a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás,
valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
• a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási
szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
• az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a
vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
• A Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek)
előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás,
tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
• a Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési
dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése.
Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e
Szerződésnek;
• a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében
szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek
érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a
Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a
Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások
szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló
bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
• a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
• a tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott
tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés
valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
• írásbeli javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek
a tervekbe való beépítése tekintetében;
• az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
• írásbeli vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt
megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra
vonatkozóan;
• javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási
kezdeményezések véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások
engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és
engedélymódosítások beszerzésében való közreműködés;
• az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a
munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §ában,
továbbá a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §ában
foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi,
hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek
előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése
során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói
teljesítéseket és azok %os
arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez
képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói
teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán
meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt)
• kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a
vállalkozóknak;
• hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
• munkahelymunkaterület
átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése
mellett;
• közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott
köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
• a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozóadatokat, ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés
során Ajánlatkérő figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól
eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
• az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket
tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
• köteles gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú
műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez
szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere
helyszíni jelenlétének biztosításával;
• a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a
hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó
figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés
esetén a szükséges intézkedések megtétele;
• köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek
(kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre.
Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a
kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából
jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul
a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
• az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges
bejegyzések előírt időn belüli megírása;
• a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;
• az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti
betartásának ellenőrzése;
• a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
• együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó
által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
• a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1.
pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és
jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
• közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában;
• annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a
kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást
kell nyújtani.
Koordináció:
• a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása és lebonyolítása;
• valamennyi építési helyszín tekintetében a munka,
környezet,
balesetvédelmi
és biztonsági kérdések ellenőrzése;
• kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk
levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó
szerződésre vonatkozóan:
• a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (részés
végszámlák) alaki és
tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
• az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadásátvételi
eljárások szabályszerű lefolytatása:
• a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadásátvételi
eljárás
összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
• a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges
dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;• a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
• a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a
minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
• a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
• nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadásátvételi
igazolás
(FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
• a birtokbaadásban való közreműködés;
• az aktiválásban való közreműködés;
• a használatbavételi eljárásban való közreműködés;
• az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való
közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:
• a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
• a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
• a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás
működtetése;
• a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
• a számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
• a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a
Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
• az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése; az előírt időn belüli utófelülvizsgálati
eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve
az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági
felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
• A FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
• együttműködik a PRtanácsadóval;
• tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PRtanácsadó
sajtó,
illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
• megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PRtanácsadó
elkészíthesse a tájékoztatóés
szóróanyagokat;
• kérésre tájékoztatja a PRtanácsadót
a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer
működéséről, alapelveiről stb.;
• a PRtanácsadó
által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján
ellenőrzi;
• lehetővé teszi, hogy a PRtanácsadó
a Projekt helyszínén filmet forgasson,
fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez
stb.;
• részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt
napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
• adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő
felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott
köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya
és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független
szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt
adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
• a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges
intézkedést megteszi;
• A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;
• a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági
előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;• a projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál
tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának,
irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos
rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
• részt vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken,
tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
• folyamatos rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére,
valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal,
megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
• folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős
tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
• koordinálja a projekt műszakiszakmai
jellegű kockázatelemzését, kockázatés
változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges
kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatot
tesz;
• koordinálja és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási
szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az
ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt
álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla
Megbízóhoz történő eljutásáig;
• megszervezi és lebonyolítja a projektet érintő műszakiszakmai
jellegű
megbeszéléseket;
• biztosítja a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony
munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
• köteles megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt
szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot,
eljárásrendet, ügyrendet;
• segíti, nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok
elérését;
• Megbízóval együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási
szerződés módosításokat, változásbejelentéseket;
• közreműködik az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
• nyomon követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja
a költségvetési kimutatásokat,
esetleges változások, módosulások esetén tájékoztatja Megbízót;
• nyilvántartást vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól,
különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a
szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
• figyelemmel kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán,
hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt
megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „ŐcsényDecs Szennyvíztelep felújítása” elnevezésű KEHOP2.2.1. azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3606 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP2.2.2. azonosítószámú projekt keretében „Túrricse Község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.Megbízási szerződés a KEHOP2.2.1. azonosítószámú projekt keretében „ŐcsényDecs Szennyvíztelep felújítása” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/03/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10700000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Őcsény közigazgatási területe és Decs közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ŐcsényDecs
Szennyvíztelep felújítása
(KEHOP2.2.115201500023)
A szennyvíztisztítótelep
esetén a jelenlegi tisztítási technológia hidraulikaikapacitásbővítést nem igényel, a tisztító kapacitás hiánya miatt indokolt a tisztító
telep fejlesztése. A tervezett szennyvíztisztítási technológia megnevezése: ún.
A2/O típusú, eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval,
biológiai és kémiai foszforeltávolítással.
Az aerob rendszerekben eltávolítható a nyers szennyvíz szervesanyagtartalma,
anoxikus rendszer közbeiktatásával a szennyvíz nitrogén tartalma is
lecsökkenthető, valamint az anaerob rendszer megépítésével a szennyvíz
foszfortartalma biológiai úton csökkenthető.
A tervezett technológia egész évben teljesíteni tudja az előírt tisztítási
hatásfokokat, teljesíteni tudja az előírt elfolyó víz minőséget.
A keletkező melléktermékek rácsszemét
és homokzagy
az
üzemeltetési
engedély szerint megadott módon kerül elhelyezésre, míg a gravitációsan sűrített
vagy víztelenített szennyvíziszap a szekszárdi szennyvíztisztító telepre kerül.
A fejlesztési koncepció ellenőrzése a Hydromantis Inc., Canada által kifejlesztett
GPSX
v6.0. szoftverrel történt. A moduláris kialakítású program alkalmas városi
és ipari szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének modellezésére és szimulálására.
A szagtalanítás a tervezett rendszeren azért szükséges, mert a hosszú
nyomócsövek miatti nagy szállítási távolság és a kis szennyvízmennyiség
eredményeképpen a fogadóaknák környezetében a szennyvíz berothadása
következtében erős szaghatás tapasztalható. Emellett problémát jelent a
berothadás miatti erős korrozív hatás, amely hosszútávon tönkreteszi a beton
létesítményeket.
A betervezett műszaki megoldás célja, hogy a művi elemek korrózióját és a
szaghatások kialakulását a rendszeren előzzük meg az átemelő műtárgyaknál
telepített LIMNOMOB típusú nitrát adagoló berendezések segítségével.
Emellett a hálózat kritikus pontjainál kiegészítő biofilteres szagtalanítókat
telepítenek, melyek a létesítmények egyes légtereinek megszívásával és a bűzös
levegő semlegesítésével biztosítják a szagmentes állapotot.
A szennyvízelvezető hálózat szagtalanítási munkálatai mellett szükség van a
hálózat egyes elemei rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére. Az egyes
létesítmények (átemelők, fogadóaknák) felújítása azért szükséges mivel az előző
szakaszokon érkező erősen berothadt szennyvíz jelentős betonkorróziót okozott
azok falában. Probléma továbbá, hogy a jelenlegi szerelvények, nem megfelelő
anyaguk miatt, szintén erősen korrodált állapotban vannak.
A projekt nem tartalmaz csatornahálózatbővítést
célzó intézkedéseket, a
fejlesztés során új létesítmény nem kerül kialakításra.
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a település 5. sz. táblázatában
szerepel, a települések meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal
érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvízagglomerációs
besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem
haladja meg az elszámolható költségek 5 %át.
1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a projekt támogatási intenzitása
95,000000 %.
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti
tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a
Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések
felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási
Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések
alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a
projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai
megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon
végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:• a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek,
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
• a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás,
valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
• a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási
szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
• az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a
vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
• A Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek)
előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás,
tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
• a Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési
dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése.
Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e
Szerződésnek;
• a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében
szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek
érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a
Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a
Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások
szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló
bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
• a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
• a tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott
tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés
valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
• írásbeli javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek
a tervekbe való beépítése tekintetében;
• az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
• írásbeli vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt
megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra
vonatkozóan;
• javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási
kezdeményezések véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások
engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és
engedélymódosítások beszerzésében való közreműködés;
• az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a
munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §ában,
továbbá a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §ában
foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi,
hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek
előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése
során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói
teljesítéseket és azok %os
arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez
képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói
teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán
meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt)
• kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a
vállalkozóknak;
• hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
• munkahelymunkaterület
átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése
mellett;
• közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott
köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
• a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozóadatokat, ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés
során Ajánlatkérő figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól
eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
• az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket
tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
• köteles gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú
műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez
szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere
helyszíni jelenlétének biztosításával;
• a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a
hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó
figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés
esetén a szükséges intézkedések megtétele;
• köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek
(kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre.
Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a
kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából
jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul
a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
• az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges
bejegyzések előírt időn belüli megírása;
• a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;
• az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti
betartásának ellenőrzése;
• a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
• együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó
által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
• a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1.
pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és
jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
• közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában;
• annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a
kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást
kell nyújtani.
Koordináció:
• a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása és lebonyolítása;
• valamennyi építési helyszín tekintetében a munka,
környezet,
balesetvédelmi
és biztonsági kérdések ellenőrzése;
• kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk
levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó
szerződésre vonatkozóan:
• a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (részés
végszámlák) alaki és
tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
• az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadásátvételi
eljárások szabályszerű lefolytatása:
• a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadásátvételi
eljárás
összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
• a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges
dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;• a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
• a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a
minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
• a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
• nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadásátvételi
igazolás
(FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
• a birtokbaadásban való közreműködés;
• az aktiválásban való közreműködés;
• a használatbavételi eljárásban való közreműködés;
• az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való
közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:
• a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
• a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
• a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás
működtetése;
• a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
• a számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
• a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a
Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
• az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése; az előírt időn belüli utófelülvizsgálati
eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve
az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági
felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
• A FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
• együttműködik a PRtanácsadóval;
• tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PRtanácsadó
sajtó,
illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
• megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PRtanácsadó
elkészíthesse a tájékoztatóés
szóróanyagokat;
• kérésre tájékoztatja a PRtanácsadót
a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer
működéséről, alapelveiről stb.;
• a PRtanácsadó
által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján
ellenőrzi;
• lehetővé teszi, hogy a PRtanácsadó
a Projekt helyszínén filmet forgasson,
fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez
stb.;
• részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt
napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
• adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő
felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott
köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya
és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független
szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt
adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
• a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges
intézkedést megteszi;
• A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;
• a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági
előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;• a projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál
tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának,
irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos
rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
• részt vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken,
tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
• folyamatos rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére,
valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal,
megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
• folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős
tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
• koordinálja a projekt műszakiszakmai
jellegű kockázatelemzését, kockázatés
változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges
kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatot
tesz;
• koordinálja és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási
szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az
ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt
álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla
Megbízóhoz történő eljutásáig;
• megszervezi és lebonyolítja a projektet érintő műszakiszakmai
jellegű
megbeszéléseket;
• biztosítja a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony
munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
• köteles megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt
szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot,
eljárásrendet, ügyrendet;
• segíti, nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok
elérését;
• Megbízóval együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási
szerződés módosításokat, változásbejelentéseket;
• közreműködik az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
• nyomon követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja
a költségvetési kimutatásokat,
esetleges változások, módosulások esetén tájékoztatja Megbízót;
• nyilvántartást vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól,
különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a
szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
• figyelemmel kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán,
hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt
megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10700000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés korábban nem módosult.
-----
II. A szerződés módosítás tárgya
1. A szerződés Általános Szerződési Feltételek 18. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
18 Fizetés
A díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek rendelkeznek.
A szerződés finanszírozása a „Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása” elnevezésű KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projektben az Európai Unió és a Megbízó saját forrásaiból történik.
A támogatási intenzitás mértéke a projekthez tartozó mindenkor hatályos támogatási szerződés szerint kerül megállapításra.
A nem elszámolható költségeket teljes egészében Megbízó finanszírozza.
Megbízó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbi ütemezésben:
Az 1. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 25%-os teljesítettsége (25 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 2. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 50%-os teljesítettsége (50 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 3. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 75%-os teljesítettsége (75 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A végszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Megbízott részéről kiadásra került. A végszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az Megbízó a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően a Kbt. 130. § (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozik a (rész)teljesítésről, és az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be. Megbízó kizárólag az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be.
Az ellenérték a Megbízott általi (rész)teljesítést, és ennek a Megbízó általi igazolását követően kiállított (rész)számla ellenében átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései vonatkozó előírásait figyelembe véve utófinanszírozással a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A számlák benyújtásának formai feltétele a támogatott és az esetlegesen nem támogatott munkarészre eső összegek elkülönítése a számlákban és a számlarészletezőben.
Különös tekintettel az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szükséges a kifizetés során:
- 2011. évi CVIII. törvény,
- 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-a.
A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Megbízó felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
A végszámla befogadása - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik - a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a Szolgáltatások befejező ütemének vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a zárójelentést és azt a Megbízó elfogadta.
2. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5.1 A megbízási díj: 10.700.000 forint + ÁFA, azaz tízmillió-hétszázezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a Pénzügyi Ütemtervben meghatározottak szerint, a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére a KEHOP-2.2.1. azonosító számú program keretében kötött Támogatási szerződés és a KEHOP IH eljárásrendje szerint. Az ÁFA összege Megbízót terheli.
3. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.9. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 9. Törlésre kerül.
4. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.10. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 10. Törlésre kerül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megbízó, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított a fent megjelölt tárgyban. A közbeszerzési eljárás megindításakor, az akkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 9. pontjában szállítói finanszírozás került feltüntetésre, és a vonatkozó jogszabályok alapján ennek megfelelően a szerződés fenti pontjaiban a szállítói finanszírozás és szállítói előleg igénybevételének lehetősége került előírásra, szabályozásra.
Ezt követően Megbízó kezdeményezte a finanszírozási forma módosítását a Támogatási Szerződésekben, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. december 19-én kelt levelében jóváhagyott. Ezen jóváhagyó levél, valamint a finanszírozási formáról szóló Megbízói nyilatkozat jelen módosításhoz csatolásra kerül.
Ennek eredményeként a finanszírozási forma utófinanszírozásra változott. Tekintettel a finanszírozási forma módosulására, a megkötött megbízási szerződés módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10700000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben