Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11036/2018
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Teljesítés helye:A közbeszerzési dokumentumban meghatározott 17 db fogyasztási hely.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33799887
Postai cím: Eötvös Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mogyorósi Sándor
Telefon: +36 13420905
E-mail: mogyorosi.sandor@terezvaros.hu
Fax: +36 13518934
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.terezvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095042018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000095042018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vezetékes földgáz beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000095042018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz szállítása az AK és az általa fenntartott intézmények részére 1.10.2018. 6:00 CET–1.10.2019. 6:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése a 2018-2019. gázévre.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A közbeszerzési dokumentumban meghatározott 17 db fogyasztási hely.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz szállítása az AK és az általa fenntartott intézmények részére 1.10.2018. 6:00 CET–1.10.2019. 6:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében összesen 750.000 m³ azaz 25.650.800 MJ mennyiségű földgáz beszerzése céljából.
A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható 2 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: legalacsonyabb ár (HUF/m3).
AK igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, mivel az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. kizáró okok: az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
2. öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
3. igazolás: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1–16. §-a alapján:
- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ATnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ATi jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,
- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban AK figyelembe veszi az e-Kr. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. A Kr. 1. §-a, 5. § (1) bek., 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján ATnek csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (földgáz energia értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Előzetes igazolás:
ATnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.). AK előzetes igazolásként elfogadja AT EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).
Közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
folyt. alkalmasság minimumkövetelményeinél
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7)–(8) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt esetben az ajánlatban csatolni kell a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő e-Kr. 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazását.
A Kbt. 65. § (8) szerint az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Utólagos igazolás:
ATnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az AK erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Ha az elbírálás során AKnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1. Alkalmatlan az AT, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (földgáz energia értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 50.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. AT-nek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb földgáz energia szállításait, nyilatkozat és/vagy referenciaigazolás, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat (Kr. 21. § (1) bek. a) pont; Kr. 21/A. §, Kr. 22. § (1)–(2) bek.):
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hónap, nap-tól – év, hónap, nap-ig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: telefonszám és e-mail,
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége m3 (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése (az előírt m3) egyértelműen megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Előzetes igazolás:
ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.).
AK előzetes igazolásként elfogadja AT EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.). Közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá tartalmaznia kell az e-Kr. 13. § (4) bekezdése szerinti meghatalmazást is.
Utólagos igazolás:
ATnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az AK erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább 500.000 m3 mennyiségű földgáz energia értékesítésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.
AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: AK előleget nem biztosít. Nyertes AT havi teljesítmény díj, valamint havi elszámoló számlát nyújthat be AK (Felhasználó) felé. AK a számlák ellenértékét – a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek.-nek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 napon belül fizeti meg átutalással a Nyertes AT bankszámlájára.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
AK késedelmes fizetése esetén ATnek jogában áll a Ptk. 6 :155. § (1)–(2) bek.-ben
meghatározottak szerint késedelmi kamatot felszámítani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: alulszállítási kötbér, hibás teljesítési kötbér.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: 424/2017. (XII.19.) Korm rendelet alapján ill. dok
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint az e-Kr. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A hirdetmény e pontjára vonatkozó karakterszám korlát miatt részletes kifejtés a KD II. fejezetében. Rövidítések a felhívásban: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, közbeszerzés dokumentumok=KD, Nyilatkozat=Nyil. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer=EKR, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet=e-Kr.
1. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett Nyíl-kal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr.10-13.§-ai vonatkoznak.
2.A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint, valamint e-Kr vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton, kül. tek. az e-Kr. 14. § (1)-(3) bek.
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben
3.Ajánlati biztosíték: 1.500.000 Ft., a Kbt. 54. § (2) bek. alapján, a KD-ban előírtak szerint. Befizetés helye: AK székhelye, számlaszám: 11784009-15506007-06530000, igazolás módja: AT ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel igazolni (e-Kr. 10. § (4) bek).
4. AK az elektronikus árlejtésre tekintettel előírja az EKR alkalmazását (e-Kr. 35. § (3) bek.)
5. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P1, M1). AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. AK alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. szerint korlátozást, azaz ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást
7. Kiegészítő tájékoztatás: AK a Kbt. 56. § alapján jár el. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot.
9. Közös ATk esetén csatolni kell az e-Kr. 13. § (3) bek. szerinti meghatalmazást.
10. AF IV.2.6) pontjában az „1 hónap” 30 napnak felel meg, az ajánlati kötöttség az e-Kr.31. § (2) bek. szerint érvényesül.
11. AK alkalmazza az e-Kr. 26. § (2) bek-t.
12. Az eljárás lebonyolításárért felelős FAKSZ információ: dr. Hatás Orsolya Liliána (nytsz. 00040)
13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Jelen AF-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15. A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti részekre vonatkozó vizsgálat alapján AK a teljes földgáz mennyiség együttes megrendeléséből származó gazdasági előnyt, kedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja érvényesíteni tárgyi beszerzési igény együttes versenyeztetésével, ezért a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja. Egyéb jogszabály: közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák