Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11077/2018
CPV Kód:35240000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: jakfalvi.szilvia@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000214492018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000214492018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megkülönböztető jelzések és felszerelések
Hivatkozási szám: EKR000214492018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35240000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NAV vagyonkezelésében levő gépjárművekhez megkülönböztető jelzés és egyéb járőrgépjármű felszerelés beszerzése 12 hónapra vagy a szerződéses érték kimerüléséig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 75679000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megkülönböztető jelzések és felszerelések
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35240000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV vagyonkezelésében levő gépjárművekhez megkülönböztető jelzés és egyéb járőrgépjármű felszerelés beszerzése 12 hónapra vagy a szerződéses érték kimerüléséig
Mennyiség:
- megkülönböztető jelzés 73 db + opció 8 db
- feliratozás 68 db + opció 6 db
- autóüveg fólia garnitúra B oszloptól beszerzése és kivitelezése 51 db + opció 4 db
- megerősített üléshuzat beszerzése és felhelyezése 68 db + opció 6 db
- inverter beszerzése 68 db + opció 6 db
- EDR ki- és beszerelés 72 db + opció 6 db
- Skoda Octavia kombi gépjárművekhez motorvédő lemez 54 db + opció 4 db
- érintésvédelmi felülvizsgálat 68 db + opció 6 db
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (10) bek. szerint a következő értékelési módszereket határozta meg:
- Ajánlati ár - fordított arányosság
- A megkülönböztető jelzésre és annak részegységeire a kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legalább további 0, legfeljebb további 24 hónap) - egyenes arányosság
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megkülönböztető jelzésre és annak részegységeire a kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legalább további 0, legfeljebb további 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 75679000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II.2.4) pontban feltüntetett információkkal megegyező mennyiség:
- megkülönböztető jelzés +8 db
- feliratozás +6 db
- autóüveg fólia garnitúra B oszloptól beszerzése és kivitelezése +4 db
- megerősített üléshuzat beszerzése és felhelyezése +6 db
- inverter beszerzése +6 db
- EDR ki- és beszerelés +6 db
- Skoda Octavia kombi gépjárművekhez motorvédő lemez beszerelése +4 db
- érintésvédelmi felülvizsgálat +6 db
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1) alapján átutalással fizeti meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását; a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Rendelet 4. § és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, az alábbiak szerint:
Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
- A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
- Az ESPD formanyomtatványt közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kitöltve és aláírva kell benyújtania.
- A Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD formanyomtatványt köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján]:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
- Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a Rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
- A kizáró okok hiányának igazolása során a Rendelet 12-16. § szakaszaiban foglaltak irányadóak.
- A Rendelet 12. §-a alapján azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
- A Rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Rendelet és a Kbt. ellentmondása esetén a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt igazolási mód (előzetes igazolás):
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát be kell nyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ESPD dokumentum IV. részének az α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Az értékelés során megkövetelt igazolási mód [ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása alapján]:
M/1. A Rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő mutasson be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített, legalább 36 db, megkülönböztető jelzés szállítására kötött referenciát (gépjárművel együtt történő szállítás esetén is elfogadja Ajánlattevő a referenciát), figyelemmel a Rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjára, amelyre tekintettel 9 évnél nem lehet korábbi a szállítás megkezdése. Több szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő a referenciák teljesítésének időpontja esetén a tényleges teljesítést (szállítások időpontját) vizsgálja, azaz, a szerződéskötés időpontjától függetlenül a referenciaként bemutatott szállítás(ok) időpontjának kell a vizsgált időszakra esnie.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolása érdekében bevonni kívánt szervezetekre vonatkozóan ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (9) bek. alapján előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 6 év (72 hónap) során legalább 36 db, megkülönböztető jelzés szállítására kötött referenciával (gépjárművel együtt történő szállítás esetén is elfogadja Ajánlattevő a referenciát), figyelemmel a Rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjára, amelyre tekintettel 9 évnél nem lehet korábbi a szállítás megkezdése. Több szerződéssel is teljesíthető.
A referenciák meglétét a rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni.
A referencia nyilatkozatnak (vagy referencia igazolásnak) figyelemmel a Rendelet 22. § (2) bekezdésére a következőket kell tartalmaznia, szerződésenkénti bontásban:
• kezdő időpont és befejező időpont (év, hónap, nap);
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, elérhetősége (alvállalkozóként teljesített szerződés esetén az eredeti megrendelőt is szükséges megnevezni);
• a szerződés tárgyának a leírása, bemutatása (olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen megállapítható a korábbi szállítás tárgya);
• nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
• az ajánlattevő/alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő által szállított eszközök mennyisége (darabszáma).
Azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a Rendelet 21. § (1)-(3) bek-ében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. szerinti körülményre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítési határidők elmulasztása a szerz-es feltételekben meghatározottak szerinti késedelmi kötbér megfizetését vonja maga után, mértéke: a késedelemmel érintett szerz-es mennyiség nettó ellenértékének 1 %-a/naptári nap, maximum 25 naptári nap.
A szerz. meghiúsulásának megállapítása esetén a kötbér mértéke a szerződés ellenértékéből hátralévő rész 30%-a. A kifizetett/esedékessé vált késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.
A Szerz. hatálybalépésének feltétele a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. a) vagy b) pontja vagy a (3) bek-ben foglaltak teljesülése.
Vevő a Kbt. 135.§ (5) bekezdése szerint lehetővé teszi a részszámlázást oly módon, hogy Eladó a teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján jogosult az ellenszolgáltatásról szállításonként egy darab számlát kiállítani és benyújtani a Vevő részére.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 (kettő) óra múlva, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbesz. dok. az ajánlattételi határidő lejártáig elérhető az I.3. pont szerinti címen. A gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül jelezzék érdeklődésüket az eljárás iránt.
2.Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76.§ (2) bek. c)
3.Ajánlatkérő (AK) ajánlati biztosítékot nem ír elő. Az ajánlatnak a közbesz. dok-ban előírt dokumentumokat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk.
4.A közbesz. eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatot és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
5.AK a közbesz. dok-ban (Műszaki leírás függeléke) az alábbi adatokat adja meg a járműállománnyal kapcsolatban:
- mennyiség
- az érintett jármű állomány gyártmány-, típus-, és motorváltozat
- megkülönböztető jelzések jellege
6.Minden sor beárazása, illetve minden bírálati szempont kitöltése kötelező, és 0 Ft összeg nem adható meg.
7.AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén a megajánlott termék egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevőket terheli, ajánlattevőknek ezért az ajánlatban csatolniuk kell a műszaki megfelelőségi táblázatot (Q/1, Q/2, Q/3 jelű mellékletek), amely alapján Ajánlatkérő által a megajánlott terméknek a műszaki leírásban foglalt műszaki, szakmai előírásoknak való megfelelősége egyértelműen megállapítható.
8. FAKSZ: Kovács Krisztina 00237
9. Hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK új gazd-i szereplő bevonása esetére hiányzó dok-okra vonatkozóan nem, kizárólag a hiányos tartalommal/nem megfelelő tartalommal benyújtott dok-okra rendel el hiánypótlást.
10. AK az előírt alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) alapján meghatározottakhoz képest, 321/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (4)
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatot, igazolást, dok-ot, amelyeknek benyújtását a Kbt. kötelezően előírja függetlenül attól, hogy AK a felhívásban erre hivatkozik-e vagy sem [különös figyelemmel a Kbt. 66.§ (2), (4)-re], mivel jelen hirdetmény kitöltése karakterszám alapján korlátozott. Minden további részletes információ a közbesz. dok-ban rögzítve.
12. AT-nek az ajánlatában be kell benyújtania a szerződés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát annak megerősítésére, hogy AT a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel (P jelű melléklet).
13. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont esetében.
Az értékelés folyamatát és a pontkiosztás módszerét a Közbesz. dok. részletesen tartalmazza, Kbt. 76.§ (9) bek. c), d) pontok
14. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, 321/2015. (X. 30.) Kr. 13.§
15. Közös AT-k esetén Gazdálkodó szervezet létrehozását AK nem teszi lehetővé.
16. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
17. AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
18. AK IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
II.1.6) ponthoz: A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Az új gépjárművek megkülönböztető jelzéssel történő felszerelése komplex logisztikai feladatot jelent a gépjármű üzemeltetési szakterületnek. A rendelkezésre álló adatok alapján – figyelemmel a gépjárművek elhelyezésére és azok felszerelésére – indokolt egy közbeszerzési eljárásban történő beszerzése valamennyi tételnek. A különböző munkafázisok során a járművek egyes részeit szét- és össze kell szereltetni, ami nem kivitelezhető megfelelően külön-külön az egyes tételekre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák