Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11396/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Győri Egyházmegye
Teljesítés helye:9021 Győr, Káptalandomb 7. hrsz:7474;1. 9021 Győr, Káptalandomb 8. hrsz.: 7425 2. 9021 Győr, Káptalandomb 9. hrsz.: 7457 3. 9021 Győr, Káptalandomb 10. hrsz.: 7424 4. 9021 Győr, Káptalandomb 16. hrsz.: 7450
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27956863
Postai cím: Káptalandomb 5/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Veres András
Telefon: +36 96550740
E-mail: gyoriegyhazmegye.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 96550741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000298942018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000298942018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győri Hittudományi Főiskola és Zarándokszállások
Hivatkozási szám: EKR000298942018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződések a Győri Hittudományi Főiskola épületének belső korszerűsítésére és a Zarándok szállások létesítésére a Káptalandombon
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Győri Hittudományi Főiskola belső korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Káptalandomb 7. hrsz:7474
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 3890 m2
Káva vakolás 1972 m
Homlokzati vakolatjavítás 2957,5 m2
Fa - és műanyag szerkezetek elhelyezése (nyílászárók) 353 db
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése 4550 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen 3668 m2
A terveken szerepel, ugyanakkor jelen közbeszerzésnek nem része a régi kerítés elbontása és az új betonkerítés megépítése, mely árvízvédelmi funkciókkal is rendelkezne.
Az érintett épület nem műemlék, ugyanakkor műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben helyezkedik el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  15
2 A vállalt többletjótállás időtartama a minimálisan előírt 36 hónapon felül (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A kért ellenszolgáltatás nettó összege (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Zarándokszállások létesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 1. 9021 Győr, Káptalandomb 8. hrsz.: 7425
2. 9021 Győr, Káptalandomb 9. hrsz.: 7457
3. 9021 Győr, Káptalandomb 10. hrsz.: 7424
4. 9021 Győr, Káptalandomb 16. hrsz.: 7450
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Káptalandomb 8.:
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 625 m2
Belső vakolás és vak.javítás 1220 m
Homlokzati vakolatjavítás 800 m2
Fa - és műanyag szerkezetek elhelyezése (nyílászárók) 91 db
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése 750 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen 750 m2
Káptalandomb 9.:
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 290 m2
Belső vakolás és vak.javítás 520 m
Homlokzati vakolatjavítás 236 m2
Fa - és műanyag szerkezetek elhelyezése (nyílászárók) 80 db
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése 1150 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen 1150 m2
Káptalandomb 10.:
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 454 m2
Belső vakolás és vak.javítás 1270 m
Homlokzati vakolatjavítás 320 m2
Fa - és műanyag szerkezetek elhelyezése (nyílászárók) 51 db
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése 440 m2
Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen 440 m2
Káptalandomb 16.:
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld - kétszeri szórással felhordva: 1640 m2
A HOMLOKZATI FELÜLETKÉPZÉSEKNÉL: - a homlokzati színeket a színezési kutatások után lehet meghatározni, azt a felállványozás után a párkányközelben kell elvégezni -a színezés a vakolatra felhordott és a helyszínen megtekintett színminták alapján a Tervező és a Hatóság együttes véleménye alapján véglegesíthető az Építési Naplóban dokumentált módon - A megmaradó vakolatfelületekről a régi festékréteget le kell csiszolni! Lélegző alapvakolat a lábazati és földszinti magasságban "WTA" rendszer a fasimítóval eldolgozva - sómentesítő előfröcskölő réteg - 1+1 cm lélegző puffer vakolat külső-belső: 146 m2
Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fém tartóvázra, 1 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK : 201 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 összefüggő felületig, RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, direkt függesztővel: 232 m2
fa ablak nyílászáró szerkezet elhelyezése műemléki környezetben, konszignációs leírásnak megfelelően homlokzaton : 21 db
A Káptalandomb 9. szám alatti épület műemlék. A többi épület nem műemlék, ugyanakkor műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben helyezkedik el és kiemelten védett régészeti lelőhely.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  10
2 A vállalt többletjótállás időtartama a minimálisan előírt 36 hónapon felül (hónap) 10
3 Az ajánlattevő hány nappal rövidebb végteljesítési határidőt vállal a szerződéstervezet 9. pontjában foglaltakhoz képest? (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A kért ellenszolgáltatás nettó összege (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidőnél az ajánlattevők kedvezőbb vállalást is tehetnek, figyelemmel a 3. számú minőségi értékelési részszempontra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét Rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét Rész tekintetében:
Az ajánlattevőnek – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-j), ka) és kc), valamint m), továbbá q) pontjának hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatkérő elfogadja a kizáró okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, feltéve, hogy az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által az előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét Rész tekintetében:
P/1. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt P/1. számú gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel, részletes adatokat az ajánlatban nem kell megadni.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 20.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés utolsó előtti mondata].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összességében nem éri el:
az 1. Rész tekintetében a 470 000 000 Ft forintot.
a 2. Rész tekintetében a 390 000 000 Ft,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevő az ajánlatában az ajánlatával érintett Rész(ek) tekintetében arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt M/1.1.-M/1.3. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel, részletes adatokat az ajánlatban nem kell megadni.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az M/1. pont szerinti referenciamunká(ka)t – figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltakra – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja, 22. §-ának (3) bekezdése, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés utolsó mondata]
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak (referenciaigazolásnak) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében releváns mennyiségi adatot,
- a teljesítés helye,
- teljesítés ideje (a teljesítés kezdő időpontja, valamint a műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontja naptári nap pontossággal),
- a referenciamunka rövid leírását (építési beruházás tárgyát) olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevő az ajánlatában az ajánlatával érintett Rész(ek) tekintetében arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt M/2.1.-M/2.3. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltételek teljesülnek, azoknak megfelel, részletes adatokat az ajánlatban nem kell megadni.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint igazolhatja az M/2.1.-M/2.3. alkalmassági követelmények teljesülését a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük és szakmai gyakorlatuk ismertetésével.
Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során bevonni kívánt szakember(ek) tekintetében csatolnia kell az alábbiakat:
- végzettséget igazoló okirat másolata,
- a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az ajánlatkérő az előírt szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap/nap pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (11) bek-ben foglaltak.
Az M/2.1.-M/2.3. pontok szerinti szakemberek tekintetében, amennyiben az adott szakember szerepel az illetékes szervezetek által – a felelős műszaki vezetőkről, illetve a restaurátor szakértőkről – vezetett elektronikus nyilvántartások valamelyikében, akkor e szakember tekintetében nem szükséges a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolatának, valamint szakmai önéletrajz csatolása, figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az ajánlattevőknek az ajánlatban ugyanakkor az egyes M/2.1.-M/2.3. pont szerinti szakemberek tekintetében - amennyiben az szerepel az említett nyilvántartásokban - olyan adatot (pl. névjegyzéki jelölés, vagy jogosultság és kamarai nyilvántartási száma) is meg kell adniuk, amelyek alapján az ajánlatkérő az ellenőrzési kötelezettségének eleget tud tenni.
A nyilvántartásban való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített egy vagy több olyan referenciával, amely(ek) összesen legalább 1500. m2 nettó alapterületet érintő építési-felújítási munká(k)ra vonatkoznak. (kizárólag az 1. Rész tekintetében).
M/1.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített egy vagy több olyan referenciával, amely(ek) összesen legalább 1000 m2 nettó alapterületet érintő építési-felújítási munká(k)ra vonatkoznak. (kizárólag a 2. Rész tekintetében).
M/1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített egy vagy több olyan referenciával, amely(ek) műemlék épületen végzett, összesen legalább 100 m2 nettó alapterületet érintő építési-felújítási munká(k)ra vonatkoznak (kizárólag a 2. Rész tekintetében).
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
Nettó alapterület alatt a felújítással érintett valamennyi szint nettó alapterületének együttes összegét kell érteni.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja alapján "műemlék épület” alatt a következő értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M/2.1. legalább 1 fő olyan műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező építésvezetőt, aki építési beruházások kivitelezésében legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik (kizárólag az 1. Rész tekintetében);
M/2.2. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek (kizárólag a 2. Rész tekintetében);
M/2.3. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés] (kizárólag a 2. Rész tekintetében)
Egy szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában is megjelölhető.
Az M/2. pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük. Az ajánlatkérő a 2. Rész tekintetében előírja, hogy az M/2.2.-M/2.3. pont szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői, illetve a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti kőszobrász restaurátori szakértői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési és jótállási biztosíték a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindkét Rész tekintetében:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. címe szerint fizeti meg. Részszámlázásra a szerződéstervezetekben foglaltak szerint van lehetőség.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (2)-(3) és (6) bekezdéseiben és a 322/2015. (XII.23.) Korm.rendelet 32/B. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. §-ának (7) és (8) bekezdése alapján legfeljebb – a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára.

Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás (teljes vállalkozói díj) 10 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.
A részletes feltételeket a szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, jótállás, jótállási biztosíték, felelősségbiztosítás a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelési módszer valamennyi minőségi értékelési szempont tekintetében: egyenes arányosítás. Értékelési módszer az "Ár” értékelési szempont (A kért ellenszolgáltatás nettó összege) tekintetében: fordított arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ának (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlati felhívásban valamennyi alkalmassági követelményt és ezek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése szerinti helyszíni bejárásra. A helyszíni bejárás időpontja: 2018. július 16-án, 10:00 óra. A helyszíni bejárás kezdetének helye: 9021 Győr, Káptalandomb 7. Először az 1. Rész helyszíne, majd a 2. Rész helyszíne kerül megtekintésre.
3. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor az ajánlattevőnek erről kell nyilatkoznia az ajánlatában.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelenné fogja nyilvánítani azon Rész(ek) tekintetében, amely(ek)ben nem kerül legalább két ajánlat benyújtásra az ajánlattételi határidő lejártáig.
5. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az EKR-ben ajánlattételi határidő lejártáig.
6. Az ajánlatkérő mindkét Rész tekintetében előírja, hogy a minőségi értékelési szempontok tekintetében a felolvasólappal összhangban lévő szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlat részeként figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 24. §-ának (1) bekezdésére. A szakmai ajánlatban meg kell nevezni az 1. számú minőségi értékelési szempont tekintetében figyelembe veendő szakembert és tekintetében év/hónap/nap pontossággal úgy kell bemutatni a szakember releváns többlet tapasztalatát, hogy az összhangban legyen a felolvasólapon tett vállalással. A szakmai ajánlatban meg kell jelölni, hogy az ajánlattevő a teljesítési jegyzőkönyv aláírásától számítva hány hónap többlet jótállást vállal. A 2. Rész tekintetében a szakmai ajánlatban azt is meg kell jelölni, hogy az ajánlattevő hány nappal rövidebb végteljesítési határidőt vállal a szerződéstervezet 9. pontjában foglaltakhoz képest.
7.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
8. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Patay Géza - lajstromszáma: 00226 és dr. Mészáros Áron – lajstromszáma: 00985
9. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése].
11. Mindkét Rész tekintetében az 1. minőségi értékelési résszempont vonatkozásában az ajánlatkérő 36 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Mindkét Rész tekintetében a 2. minőségi értékelési résszempont vonatkozásában a 24 hónapot elérő, és az azt meghaladó mértékű többletjótállás az ajánlatok elbírálása során azonos (maximális) pontszámot kap. A 2. Rész tekintetében a 3. minőségi értékelési résszempont vonatkozásában az 50 napot elérő, és az azt meghaladó mértékű vállalás az ajánlatok elbírálása során azonos (maximális) pontszámot kap.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges