Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11479/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szabolcsbákai Református Egyházközség
Teljesítés helye:4547 Szabolcsbáka Kossuth út 90. ( 97 HRSZ.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„Kovács és Fia” Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcsbákai Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK26109
Postai cím: Kossuth utca 90.
Város: Szabolcsbáka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4547
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisjuhászné Bartha Katalin
Telefon: +36 302053962
E-mail: szabolcsbaka@reformatus.hu
Fax: +36 42781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Református parókia felújítása Szabolcsbáka községben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Református parókia felújítása Szabolcsbáka községben” tárgyban kivitelezési munkálatok elvégzése a megkötendő Vállalkozási szerződésben foglalt feltételekkel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32486976 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Református parókia felújítása Szabolcsbáka községben”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4547 Szabolcsbáka Kossuth út 90. ( 97 HRSZ.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TERVEZETT BERUHÁZÁS LEÍRÁSA: Telepítés, elhelyezés, beépítési adatok: A jóváhagyott rendezési terv alapján a Kossuth u 90. belterület 97 hrsz-ú telekingatlanon meglévő parókia és hitoktató épület oldalhatáron álló beépítésű, oldalkert az É-I oldalon ereszcsurgásra hagyott 1,00 in, élőkért a K-i oldalon 6,00 ni, oldalkén a D-i oldalon 14,00 m, hátsó kert a NY-i oldalon 11 8,00 m. A meglévő épület befoglaló mérete 1 8,34 m x 18,66 m. A bejárathoz 3,00 m x 9,30 m méretű fedett terasz és az udvari kijárathoz 3,00 ni x 8,66 m méretű fedett terasz kapcsolódik. Az ingatlanra vonatkozó alapadatok: A telek helyrajzi száma: belterület 97 A telek területe: 4053 ml Meglévő épület beépített bruttó alapterülete: 269,40 m2 A telek beépítettsége: 269,40/4053 x 100 = 6,64 % Zöldfelület meglévő 3400 m2 Az épület főbb adatai: A meglévő épület beépített összes nettó alapterülete: 226,86 m2 Belmagasság: a pincében: 2.20 m, földszinten: 2.80 m Közművek: az ingatlan víz, villany, gáz közművel ellátott, szennyvíz zárt rendszerű gyűjtőmedencében Összegyűjtve és időszakos szippantással központi tisztító telepre elszállítva. Magasságiéin t) adatok: A telek síknak mondható, É-i égtáj a Kossuth utcával párhuzamosan az iskola irányába. A meglévő relatív magasság: ± 0.00 m magasság az épület körüli járda szintje. Meglévő rendezett udvari terepszint: - 0,05 m Meglévő földszint padlóvonal: -+ 0,75 m Pince padlóvonal: - 1,50 m Ereszvonal: +3,86 m Gerincmagasság: 8,20 m és 6,40 m Építmény magasság: 3,75 m A meglévő épület általános ismertetése: A telekingatlanon jelenleg meglévő épület az 1970-es években épülhetett, hagyományos épületszerkezetek felhasználásával, részben alápincézve. Körítő falszerkezete B 30-as tégla, válaszfalazata 10 cm vtg válaszfal tégla, Pincerész feletti és földszint feletti födém előre gyártott vb gerenda, közötte EB födém béléstest. Nyílászáró szerkezete hagyományos fa szerkezetű ablakok és ajtók. A tervezett épület felújítás általános ismertetése: Meglévő református parókia épület homlokzati felújítása utólagos hőszigeteléssel tervezett, a hőszigetelés vastagsága 16 cm, a nyílászárók káva befordításánál a folytonosság biztosítása érdekében 2 cm vastagságú. A lábazati fal hőszigetelése XPS vízálló szigetelőanyaggal történjen. A faltő védelem érdekében az épület körüli járda a hiányzó szakaszokon is megépítendő. A homlokzati nyílászáró szerkezetek meglévő és megmaradó fal nyílásba történő cseréj ével tervezett, így az épület tartószerkezeteit a felújítási munka nem érinti. A jelenleg meglévő régi kapcsolt gereb tokos ablakok és ajtók korszerű, energiatakarékos műanyag nyílászáró szerkezetekre cserélendők. Az ablakok és ajtók elhelyezési mérete a hőszigetelés vastagságával megnövekedőt! falszerkezet tengelyébe helyezendő el, ebből adódóan az ablakdeszkák cserélendők a szélesebb parapett lefedése érdekében. Az így kialakított ablakpárkányok ötvözött acéllemezből készült bádogozással készülnek. Az épület egyéb bádogozási szerkezetei - függőeresz csatorna, lefolyócső, élek, és hajlatok, fallefedések stb. - szintén ötvözött acéllemezből készítendők. A fűtéskorszerűsítés során megújuló energiaforrások felhasználása tervezeti a fűtés faelgázosító kazánnal, a melegvíz ellátás napkollektorral, az elektromos energia napelemek beépítésével tervezett a gépész és elektromos műszaki leírás szerint. Az udvaron a zöldfelületi arányok betartása mellett burkolt felületek készülnek, elsősorban az akadálymentesen használható gépkocsi parkolóhely megépítésével a vonatkozó helyszínrajz szerint.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hónap - maximum 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7-4.1.1.-16 kódszámú felhívás
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „Kovács és Fia” Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy u. 22.
Város: Nyírbéltek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4372
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11492373-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37037545
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32486976
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Kovács és Fia” Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy u. 22.
Város: Nyírbéltek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4372
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11492373-2-15

Hivatalos név: „Nyír-SL” Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belső körút 47/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14687530-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges