Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11596/2018
CPV Kód:45233141-9
Ajánlatkérő:Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:XI. kerület, Fegyvernek utca (Vegyész u.-Kisköre u.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tápiómenti Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17005
Postai cím: Hamzsabégi út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák András
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca (Vegyész u.-Kisköre u.) útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca (Vegyész u.-Kisköre u.) útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
A tervezett beavatkozások a 3. számú Részletes helyszínrajz és az 5. számú Mintakeresztszelvények c. rajzokon kerülnek bemutatásra.
Az út teljes területén a kopóréteg cseréjét terveztük, vagy ahol szükséges ott teljes pályaszerkezet cserét terveztünk.
A helyszíni bejárás során jelöltük azokat a helyeket, ahol teljes keresztmetszetű javítás szükséges. A hibás pályaszerkezeti rétegeket ki kell cserélni.
A kivitelezőnek biztosítania kell az útépítés, aszfaltozás minden feltételének teljesülését.
Azokon a helyeken ahol kátyúk, repedések találhatóak, a teljes pályaszerkezet cseréjét terveztük.
A teljes pályaszerkezet cserével érintett terület nagysága 572 m2. A fennmaradó 771 m2 területen felületi burkolatjavítást irányzunk elő.
Felületi burkolatjavítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása utána 4 cm AC 11 kopóréteget kell építeni. Az aszfaltozás során kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
A teljes pályaszerkezet cseréhez tervezett pályaszerkezet:
4 cm AC 11 kopóréteg
7 cm AC 22 kötőréteg
20 cm CKT cementstabilizációs alapréteg
20 cm homokos kavics védőréteg
meglevő burkolat bontása
A tervezett felületi javítás pályaszerkezete (a megbízó utasításainak megfelelően):
4 cm AC 11 kopóréteg
meglevő burkolat marása
meglevő pályaszerkezet
A beépítésre kerülő aszfaltrétegek és alaprétegek esetén a vastagság minősítésekor negatív eltérés nem elfogadható, a negatív tűréshatár 0 cm.
A bontott burkolatot és a mart burkolatot a beruházó által kijelölt lerakóba kell szállítani.
A nem megfelelő állapotú szegélyeket cserélni kell. A megsüllyedt szegélyköveket szintbe kell emelni, ahol szükséges a cseréjét is el kell végezni. Visszaépíteni csak jó állapotú szegélyt lehet. Ahol a szegélyek mentén a gyalogjárda burkolata hiányos, rossz állapotú, ott meg kell építeni a szegély gyalogjárdához való csatlakozását. A szegélyjavítás, csere esetén a szegélyt betongerendába kell fektetni, a szegély mögött a burkolat, zöldsáv helyreállítása szükséges.
Kiemelt szegélyt összesen 238 m hosszon, döntött szegélyt 10 m hosszon kell bontani és építeni.
A kivitelezési munkák során a szegélyköveket és az ágyazó beton gerendát meg kell vizsgálni, ahol szükséges, javításukat vagy cseréjüket el kell végezni.
A kivitelezési munkák során a rossz állapotú szegélyköveket és az ágyazó beton gerendát cserélni kell.
A kivitelezéssel érintett létesítmények (gyalogjárdák, kapubehajtók, utak) csatlakozását a közúthoz meg kell építeni.
A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek burkolat alatti részei nem érintettek. Ahol a felújítás a közművek burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. A tervezési területen 20 db közmű fedlap és 16 db víznyelő található. Ezekből 7 db vízszintes víznyelőrács melyeket a tervezett pályaszintnek megfelelően szintbe kell helyezni. 9 db oldalbeömlős víznyelőrács található a helyszínen, ezekből 5 darab beton anyagú, melyeket öntöttvas oldalbeömlős víznyelőrácsra kell cserélni.
A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni szükséges a beavatkozásról.
A kivitelezés megkezdése előtt meg kell rendelni a kivitelezőnek a közmű üzemeltetőktől a szakfelügyeletet, a szakfelügyelet előírásait be kell tartani. A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása.
A közmű üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős.
A közművek környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet mellett. Az esetleges rongálási károk a kivitelezőt, vagy hiányos adatszolgáltatás esetén a közmű kezelőjét terhelik. Hiányos, vagy nem megfelelő adatszolgáltatás esetében sem számolható fel többletköltség. Ismeretlen tárgy, robbanótest észlelésekor azonnal értesíteni kell az illetékes szervezeteket (katasztrófavédelem, önkormányzat, rendőrség, honvédség). Az intézkedés megkezdéséig a kivitelező köteles gondoskodnia terület körbekerítéséről és őrzéséről.
Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények), amelynél a későbbiekben feltételezhető, hogy az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet, dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes állapotfelvételi dokumentációt és jegyzőkönyvet kell készíteni a kivitelezőnek. Az állapotfelvételi dokumentáció részét képező jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket az érintett ingatlanok tulajdonosaival alá kell íratni. Az állapotfelvételi dokumentációt az építési tevékenység 7
megkezdése előtt át kell adni a megrendelő részére. Az út-, és járdaburkolat eredeti állapotra történő visszaállításához az érintett útszakaszokon az útburkolatra és a közúti kapcsolatokra vonatkozóan is állapotfelvételt kell készítenie a kivitelezőnek, amit a megrendelőnek és a közútkezelőnek kell átadni az építési tevékenység megkezdése előtt.
A kivitelező, a közútkezelő és a közút fenntartójának képviselői közösen, a kivitelezési munka megkezdése előtt a közút és a járda eredeti állapotáról jegyzőkönyvet készítenek, melyben rögzítik azok állapotát, és a helyreállítás elvárt minőségét.
Amennyiben a kivitelezés alatt építményi (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények, utak, járdák) kár keletkezik, annak megtérítése a kivitelező kötelessége.
Kivitelezés előtt a közútkezelői- és a tulajdonosi hozzájárulásokat be kell szerezni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23819937 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca (Vegyész u.-Kisköre u.) útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XI. kerület, Fegyvernek utca (Vegyész u.-Kisköre u.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca (Vegyész u.-Kisköre u.) útfelújítási feladatainak ellátása tekintetében
A tervezett beavatkozások a 3. számú Részletes helyszínrajz és az 5. számú Mintakeresztszelvények c. rajzokon kerülnek bemutatásra.
Az út teljes területén a kopóréteg cseréjét terveztük, vagy ahol szükséges ott teljes pályaszerkezet cserét terveztünk.
A helyszíni bejárás során jelöltük azokat a helyeket, ahol teljes keresztmetszetű javítás szükséges. A hibás pályaszerkezeti rétegeket ki kell cserélni.
A kivitelezőnek biztosítania kell az útépítés, aszfaltozás minden feltételének teljesülését.
Azokon a helyeken ahol kátyúk, repedések találhatóak, a teljes pályaszerkezet cseréjét terveztük.
A teljes pályaszerkezet cserével érintett terület nagysága 572 m2. A fennmaradó 771 m2 területen felületi burkolatjavítást irányzunk elő.
Felületi burkolatjavítás esetén megtartjuk a meglevő pályaszerkezetet, marás és kiegyenlítő réteg felrakása utána 4 cm AC 11 kopóréteget kell építeni. Az aszfaltozás során kiegyenlítő réteget kell beépíteni. A kiegyenlítő réteget a kopóréteggel azonos anyagból kell beépíteni.
A teljes pályaszerkezet cseréhez tervezett pályaszerkezet:
4 cm AC 11 kopóréteg
7 cm AC 22 kötőréteg
20 cm CKT cementstabilizációs alapréteg
20 cm homokos kavics védőréteg
meglevő burkolat bontása
A tervezett felületi javítás pályaszerkezete (a megbízó utasításainak megfelelően):
4 cm AC 11 kopóréteg
meglevő burkolat marása
meglevő pályaszerkezet
A beépítésre kerülő aszfaltrétegek és alaprétegek esetén a vastagság minősítésekor negatív eltérés nem elfogadható, a negatív tűréshatár 0 cm.
A bontott burkolatot és a mart burkolatot a beruházó által kijelölt lerakóba kell szállítani.
A nem megfelelő állapotú szegélyeket cserélni kell. A megsüllyedt szegélyköveket szintbe kell emelni, ahol szükséges a cseréjét is el kell végezni. Visszaépíteni csak jó állapotú szegélyt lehet. Ahol a szegélyek mentén a gyalogjárda burkolata hiányos, rossz állapotú, ott meg kell építeni a szegély gyalogjárdához való csatlakozását. A szegélyjavítás, csere esetén a szegélyt betongerendába kell fektetni, a szegély mögött a burkolat, zöldsáv helyreállítása szükséges.
Kiemelt szegélyt összesen 238 m hosszon, döntött szegélyt 10 m hosszon kell bontani és építeni.
A kivitelezési munkák során a szegélyköveket és az ágyazó beton gerendát meg kell vizsgálni, ahol szükséges, javításukat vagy cseréjüket el kell végezni.
A kivitelezési munkák során a rossz állapotú szegélyköveket és az ágyazó beton gerendát cserélni kell.
A kivitelezéssel érintett létesítmények (gyalogjárdák, kapubehajtók, utak) csatlakozását a közúthoz meg kell építeni.
A tervezett beavatkozással az utcában haladó közművek burkolat alatti részei nem érintettek. Ahol a felújítás a közművek burkolatfelületen levő részét érinti, a fedlapokat, közműszerelvényeket szintbe kell helyezni. A tervezési területen 20 db közmű fedlap és 16 db víznyelő található. Ezekből 7 db vízszintes víznyelőrács melyeket a tervezett pályaszintnek megfelelően szintbe kell helyezni. 9 db oldalbeömlős víznyelőrács található a helyszínen, ezekből 5 darab beton anyagú, melyeket öntöttvas oldalbeömlős víznyelőrácsra kell cserélni.
A kiviteli munka megkezdése előtt az út kezelőjével, ill. az közművek kezelőivel egyeztetni szükséges a beavatkozásról.
A kivitelezés megkezdése előtt meg kell rendelni a kivitelezőnek a közmű üzemeltetőktől a szakfelügyeletet, a szakfelügyelet előírásait be kell tartani. A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása.
A közmű üzemeltetők, kezelők előírásainak be nem tartásából, a szakfelügyelet megrendelésének elmulasztásából adódó károkért a kivitelező felelős.
A közművek környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet mellett. Az esetleges rongálási károk a kivitelezőt, vagy hiányos adatszolgáltatás esetén a közmű kezelőjét terhelik. Hiányos, vagy nem megfelelő adatszolgáltatás esetében sem számolható fel többletköltség. Ismeretlen tárgy, robbanótest észlelésekor azonnal értesíteni kell az illetékes szervezeteket (katasztrófavédelem, önkormányzat, rendőrség, honvédség). Az intézkedés megkezdéséig a kivitelező köteles gondoskodnia terület körbekerítéséről és őrzéséről.
Az építés megkezdése előtt minden olyan építményről (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények), amelynél a későbbiekben feltételezhető, hogy az állagromlás oka vitatható, illetve a kivitelezéssel, vagy építési forgalommal kapcsolatban veszélybe kerülhet, dátummal vagy egyéb azonosító jellel ellátott fényképes állapotfelvételi dokumentációt és jegyzőkönyvet kell készíteni a kivitelezőnek. Az állapotfelvételi dokumentáció részét képező jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket az érintett ingatlanok tulajdonosaival alá kell íratni. Az állapotfelvételi dokumentációt az építési tevékenység megkezdése előtt át kell adni a megrendelő részére. Az út-, és járdaburkolat eredeti állapotra történő visszaállításához az érintett útszakaszokon az útburkolatra és a közúti kapcsolatokra vonatkozóan is állapotfelvételt kell készítenie a kivitelezőnek, amit a megrendelőnek és a közútkezelőnek kell átadni az építési tevékenység megkezdése előtt.
A kivitelező, a közútkezelő és a közút fenntartójának képviselői közösen, a kivitelezési munka megkezdése előtt a közút és a járda eredeti állapotáról jegyzőkönyvet készítenek, melyben rögzítik azok állapotát, és a helyreállítás elvárt minőségét.
Amennyiben a kivitelezés alatt építményi (épületek, műtárgyak, üzemi létesítmények, utak, járdák) kár keletkezik, annak megtérítése a kivitelező kötelessége.
Kivitelezés előtt a közútkezelői- és a tulajdonosi hozzájárulásokat be kell szerezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember (fő) 2
2 Jótállás (hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tápiómenti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca, 50.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2251
Ország: HU
E-mail: tapionentil1@gmail.com
Telefon: +36 29436248
Internetcím(ek): (URL) http://www.ceginformacio.hu/cr9310157162
Fax: +36 29436248
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11815011-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23819937
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tápiómenti Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca, 50.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11815011-2-13

Hivatalos név: BURKOLAT-BAU Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jásztelek utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12092581-2-43

Hivatalos név: LACZKÓ TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentmártonkátai út 69.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233850-2-13

Hivatalos név: ROK-LA Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fenőkő utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772149-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges