Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11623/2018
CPV Kód:30233100-2
Ajánlatkérő:Klebelsberg Központ
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: közép-magyarországi régió a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatási igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Anikó
Telefon: +36 17956476
E-mail: aniko.varga2@kk.gov.hu
Fax: +36 17950744
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000129222018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000129222018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi hivatal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatási igazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tablet-tárolószekrények adásvételi szerz.(543)
Hivatkozási szám: EKR000129222018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés a tabletek tárolására kialakított speciális zárható szekrények beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére irányul.
A Műszaki leírás mellékletében megadott KK közép-magyarországi régióban található tankerületi központok képezik a szállítási helyszíneket. A szállítási címenkénti darabszám lebontás a szerződéskötéskor kerül meghatározásra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Tablet-tárolószekrények beszerzése adásvételi sze
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233100-2
További tárgyak:31158000-8
44421600-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: közép-magyarországi régió a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya:
„Tablet-tárolószekrények beszerzése adásvételi szerződés keretében”
Mennyiség:
Összesen 300 db – egyenként legalább 25 db, 10” méretű tablet tárolására alkalmas - zárható, töltést biztosító, tablet-tárolószekrény leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése.
Ajánlatkérő által elvárt tablet-tárolószekrények részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az alábbi városokba kell leszállítani a termékeket: Budapest, Cegléd, Dunakeszi, Érd, Monor, Szigetszentmiklós, Vác.
Városonkénti pontos helyszínek a dokumentációban.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi indokokra figyelemmel:
Ajánlatkérő csak tablet-tárolószekrényt, azaz azonos termékeket kíván beszerezni, ezért indokolatlan lenne a beszerzendő darabszámok tekintetében részekre bontani tárgyi eljárást. Az eszközök részekre bontása gazdasági szempontból sem indokolt. Amennyiben ajánlatérő részekre bontaná az eljárást, abban az esetben magasabb összegben kerülnének a szerződések megkötésre, mint részekre bontás nélkül. Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva sem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár alapján történik az alábbiakra figyelemmel:
Az Ajánlatkérő igényeinek a részletes specifikációban foglalt áru felel meg és gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelemmel arra, hogy ajánlattevőnek ugyanazon műszakilag pontosan meghatározott termékből kell 300 db-ot szállítania és üzembe helyeznie.
A fentieken túl Ajánlatkérő további minőségi jellemzőt, amely Ajánlatkérő biztonságát szolgálná, az alábbi indoklás alapján nem tud megadni:
Ajánlatkérő a fenti felsorolásban minden olyan minőségi-műszaki paramétert meghatározott, amely azt szolgálja, hogy megfelelő, tabletek tárolására alkalmas szekrények kerüljenek beszerzésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet alapján a tárgyi eljárásban beszerezni kívánt termékek kiemelt termékeknek minősülnek, és így a központosított beszerzés hatálya alá tartoznak. A Központi Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) honlapja szerint jelenleg nincs hatályos keretmegállapodás, így a hivatkozott kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő saját hatáskörben jogosult a beszerzésre egészen addig, míg a KEF nem köt új keretmegállapodást. Erre tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy:
- az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha az ajánlattételi határidő leteltét követően a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötött keretszerződés vagy keretmegállapodás hatályba lép; illetve
- a már megkötött szerződés hatályát veszti, szerződés hatályba lépését követően a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötött keretszerződés vagy keretmegállapodás hatályba lép.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pontban megadott összeg technikai szám, kizárólag a feladhatóság miatt került meghatározásra.
A II.2.7. pontban meghatározott 2 hónapos időtartam alatt ajánlatkérő 70 napot ért – azonban technikailag csak hónapban vagy munkanapban lehet megadni a II.2.7. pontban az időtartamot -, azaz a teljesítés határideje a szerződés hatályba lépését követő 70 napon belül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4–7. §-nak – ide nem értve a 4.§ (2) bekezdést - és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni, továbbá az alábbiak szerint:
A Kbt. 62.§ (1) bek. kb) pontja vonatkozásában Magyarországon, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.1. pont folytatása:
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek, valamint a közös ajánlattevők az egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt külön-külön kötelesek benyújtani.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni. 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése irányadó.
A kizáró okok vonatkozásában megkövetelt igazolási módok a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletesen kifejtésre a karakterkorlát miatt.
III.2.2. folyt:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előforduló késedelmes teljesítés, illetve a szerződés meghiúsulása esetén az alábbi kötbéreket érvényesíti:
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a termékek átadásával olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik,. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékek után fizetendő nettó vételár, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 2%-a, de legfeljebb 15 napi tételnek megfelelő összeg. A kötbér maximális mértékének meghaladása esetén Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, meghiúsul – beleértve az olyan 15 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles az Ajánlatkérőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a termékek nettó vételárának 30%-a. Ebben az esetben az ajánlatkérő jogosult az érintett, nem teljesített terméket más forrásból beszerezni.
Az érvényesített kötbér összességében (késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a szerződés alapján fizetendő nettó ellenszolgáltatás 30%-át. Ajánlatkérő ugyanazon okból különböző típusú kötbér érvényesítésére nem jogosult.
Nyertes ajánlattevő a szerződés alapján a leszállított termékekre a sikeres (eredményes) átadás-átvételtől számítottan 1 év (12 hónap) teljes körű jótállást köteles vállalni.
A fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): VI.3. folyt.
23. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
24. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
25. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és dokumentum.
26. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
27. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR-ben rendszerben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
28. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.
29. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
30. Ajánlattevőnek csatolnia szükséges ajánlata részeként a részletes árajánlatot és műszaki paraméterekkel feltöltött szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek csatolnia szükséges továbbá ajánlata részeként a megajánlott termék műszaki adatlapját, specifikációját annak érdekében, hogy ajánlatkérő ellenőrizni tudja a részletes árajánlatban és szakmai ajánlatban ajánlattevő által megadott információkat.
31. Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Kormány rendelet ellenőrzés hatálya alá tartozik, így a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, ami indokolja az ajánlati kötöttség 60 napban történő meghatározását.
32. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
33. A IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónapos időtartam alatt ajánlatkérő 60 napot ért.
34. A II.1.5) pontban megadott összeg technikai szám, kizárólag a feladhatóság miatt került meghatározásra.
35. A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Őszy Tamás (00092) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. alkalmassági feltétel MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában és a Kbt. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon kell igazolni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (tablet- és/vagy notebook- és/vagy multifunkcionális-tárolószekrények adásvétele és leszállítása) szerinti teljesített referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot. (A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.). Az M.1. alkalmassági követelmény több referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdésére, azaz ajánlatkérő a 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje kezdő és befejező időpont,nap, hónap, év bontásban), a szerződést kötő másik fél (a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám), a szerződés tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben ajánlatevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített, legalább összesen 175 db tablet- és/vagy notebook- és/vagy multifunkcionális tárolószekrény adásvételére és leszállítására (amely magába foglalja az üzembehelyezést is), vonatkozó referenciával.
M.1. alkalmasság igazolási mód folyt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi teljesítést kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely közös ajánlattevőként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő nem fogadja el a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági feltételek vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 65.§ (7) bekezdés alkalmazandó. Nemleges tartalommal is.
A műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó további részletszabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme magyar forint – HUF.
Ajánlattevő 1 db (vég)számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a vételár összegét a szerződésszerű teljesítést követően a teljesítésigazolásnak (szállítólevélnek) megfelelően a Ptk. 6:130.§. (1) –(2) bekezdésének megfelelően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevő részére.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatt az árváltozásból eredő kockázatot és szállítói hasznot. Az ajánlati egységár a szerződés időtartama alatt nem emelhető.
A vételár kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:
- Kbt. 135. § (1), (6), (11) és 136.§. (1) – (2) bek.
- Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek.
folyt: III.1.2 pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000129222018/reszletek
2. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes szövegmezők maximális karakterszámának túllépése miatt az ajánlati felhívás eredeti szövegtartalommal való megjelentetése lehetetlen.
Ezen szövegmezőket Ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl.
Ennek következtében több – eredetileg az ajánlati felhívásban szereplő – adatot Ajánlatkérő a dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek megjelölésre.
3. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
4 Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában foglaltak szerint.
6. Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
Az együttműködési megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén – Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján – a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148§ szerint.
VI.3. folyt.
7.Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.
8.AK nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
9.Az AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10.AK a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
11.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
12.Nem rendel el AK újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13.AK nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
14.AK előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat a dokumentációban előírtak szerint.
15.Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadóak.
16.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a KH tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
17.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
18.AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19.AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
20.AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81.§ (5) bekezdése figyelembevételével végzi.
21.A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. Az üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
22.Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként,
- alvállalkozóként – kizárólag azon alvállalkozók vonatkozásában szükséges benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot írnak alá –, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást is csatolni kell.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák