Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11696/2018
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Várpalota Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Depónia Nonprofit Kft.;Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08256
Postai cím: Gárdonyi G. utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotzó Szabolcs
Telefon: +36 88798567
E-mail: polgarmester@varpalota.hu
Fax: +36 88 575760
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varpalota.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Lakossági, intézményi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Várpalota közigazgatási területén”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Várpalota Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében.
Várpalota közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása éskezelése”.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 590081440 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Lakossági, intézményi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Várpalota közigazgatási területén”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Várpalota Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont terület: Várpalota város területe. koordináta: 47o11’50.24” N;18o8’22.13” E Terület nagysága:7726 ha.
Az OHKT-ben meghatározott közlekedési jellemzők:
Közép-dunántúli régió.
A vidéki Magyarország legnagyobb népsűrűségű nagytérsége, valamint a legnépesebb dunántúli régió.Kedvező közlekedési kapcsolatokkal, kiemelkedő adottságokkal rendelkező nagyvárosokkal bír. Arégió településállománya kiegyenlített szerkezetű, az ország egyik legurbanizáltabb térségét képviseli.Népességkoncentrációban kiemelkedik 4 megyei jogú városa. A nagyvárosok körüli agglomerálódó térségekmellett erős az urbanizáció a Balaton és a Velencei-tó part menti térségeiben, valamint a Duna mentén is. Arégió jelentős fejlődési potenciállal rendelkező középvárosi térségei közül több országosan vagy regionálisanmeghatározó funkciót tölt be. A városállományban a többi régióhoz képest kevesebb a „törpeváros”. Avárosok átlagos népességszáma 20 ezer fő feletti. Veszprém megye nagy részére az aprófalvak, a régiótöbbi megyéjére a kis- és középfalvak jellemzők, bár Fejér megyében a Mezőföld területén az agrárgazdaságtörténeti fejlődése okán a nagyfalvak is jelen vannak. Települések száma: 401.
Várpalota lakosszáma a KSH 2017. 01. 01. adata alapján: 19 544 fő.
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja:2018. május 01., a közszolgáltatás ellátásának tervezettidőtartama:5 év.
Helyi szabályozás:
Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatosközszolgáltatásról szóló 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete a www.njt.hu weboldalon teljesterjedelemben megtekinthető.
Vegyes háztartási hulladék (EWC 20 03 01) gyűjtése.
Lakosság hulladékgyűjtő edényzetei:
80 l:110 db
110/120 l: 2520 db
240 l: 3 db
1100 l: 276 db
Intézményi és vállalkozói ingatlanhasználók edényzetei:
110/120 l: 131 db
240 l: 6 db
770 l: 3 db
1100 l: 123 db
4 m3: 8 db
A vegyes hulladék gyűjtése.
A közszolgáltató az ingatlanhasználó által gyűjtőedényben gyűjtött és közterületre kihelyezett gyűjtőedénytkertvárosi környezetben heti egyszer, nagyvárosi környezetben a közterületen elhelyezett gyűjtőedényt heti 2alkalommal üríti. A többlethulladékok elszállítására az ügyfélszolgálaton átvehető emblémázott műanyag zsákigénybevételével van lehetőség elszállíttatni. A műanyag zsákot ürítési napon a hulladékgyűjtő edény mellé kellkihelyezni.
A lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot a szolgáltató az ingatlanhasználótól évente legalább egyalkalommal, ingyenesen átveszi és elszállítja.
Házhoz menő elkülönített gyűjtés edényzete:
110 l: 22 db120 l: 1024 db
1)A házho zmenő elkülönített gyűjtési rendszerhez a közszolgáltató biztosítja a szabványos 120 l-esgyűjtőedényt. A kihelyezett edények ürítési gyakorisága 2 heti.
2)Várpalota város tulajdonában lévő elkülönített hulladékok gyűjtését szolgáló gyűjtőpontok a társasháziövezetek elkülönített hulladékgyűjtését szolgálják a szigetek ürítési gyakorisága igény szerinti, de min. havi 1ürítés.
Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések száma: 1 db Várpalota.
Az OHT-ben és a területi hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, továbbá az OMP-ben és a területimegelőzési programban megfogalmazott célok, előírt feltételek és követelmények különös tekintettel:
Az elkülönített hulladékgyűjtés továbbfejlesztésre lakossági szemléletformálásra, gyűjtési rendszeroptimalizálására, lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentésére. A megelőzési tevékenységérdekében a házi komposztálás fejlesztésére.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok várható mennyiségi és minőségi jellemzői és az Önkormányzatitulajdonban lévő elkülönített hulladékgyűjtő pontok az ajánlati dokumentációban kerültek rögzítésre.
A szolgáltatást az OHKT foglaltaknak megfelelően kell ellátni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételként előírt OKJ-s települési hulladékgyűjtő és szállítószakképesítéssel rendelkező szakember minimális létszáma (2 fő) feletti azonos képesítésű szakemberekszáma, max. 6 fő 6
2 1 fő 11/1996.(VII.4.) KTM r. 2. § c) pontja szerinti képzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott szakember, akinek a hulladékkezelés területen szerzett szakmai tapasztalata: min. 3 év max. 5év 15
3 Zöldhulladék/Lombhulladék/Kötegelt hulladék begyűjtése, elszállítása, és lerakása” szerinti feladatok ellátásának gyakorisága (min.10 alk./év, max. 14 alk./év) 10
4 Közszolgáltató és/vagy alvállalkozója összesen hány fő helyben lakó foglalkoztatását vállalja a szerződés időtartama alatt. 20
5 Ügyfélszolgálat üzemeltetésének időtartama minimum 3 nap/hét maximum 5 nap/hét (egész számban megadva) 10
6 Az „egyéb települési hulladék, ide értve a vegyes települési hulladékot is” EWC 20 03 01 hulladékokból a hasznosított hulladékok aránya minimum 0 % maximum 100 % 10
7 Vállalja szemléletformáló akciók szervezését (igen/nem) 6
8 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény szerinti minősítési osztály (minimum C/I.-maximum C/III. osztályig  6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) Ajánlatkérő az ajánlati ár körében a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet1.§ (11) bekezdésére tekintettel a szolgáltatási / közszolgáltatási díjat nem értékeli, a szolgáltatási díj mértéke aHt. 88. § (3) bekezdés bh) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.
2.) Az értékelés a Kbt. 76. § (4) bek. alapján a (2) bek. c) pontja szerint történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 052 - 115261
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Lakossági, intézményi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Várpalota közigazgatási területén”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Depónia Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sörház tér 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 7.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 590081440
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 590081440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - hulladék kezelés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő az ajánlati ár körében a Kbt. 76. § (4) bekezdése szerint a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet1.§ (11) bekezdésére tekintettel a szolgáltatási / közszolgáltatási díjat nem értékeli, a szolgáltatási díj mértéke aHt. 88. § (3) bekezdés bh) pont szerinti miniszteri rendeletben előírtak szerinti.
2.) Az értékelés a Kbt. 76. § (4) bek. alapján a (2) bek. c) pontja szerint történik.
Nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
DEPÓNIA Nonprofit Kft.:12592201-2-07
Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft 24360504-2-19
Ajánlattevők
1. Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.( 8100 Várpalota, Fehérvári út 7, 24360504-2-19
DEPÓNIA Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3., 12592201-2-07) közös ajánlattevők
2. Vertikál Nonprofit Zrt., 24662837-2-07, 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

Eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontok:
Értékelési szempontként:
Minőségi kritérium - Név: Az „egyéb települési hulladék, ide értve a vegyes települési hulladékot is” EWC 20 0301 hulladékokból a hasznosított hulladékok aránya minimum 0 % maximum 100 % / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalja szemléletformáló akciók szervezését (igen/nem) / Súlyszám: 6
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)