Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:12043/2018
CPV Kód:45215400-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Béla út, HRSZ 2761/9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 37/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358442018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358442018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1080 db két férőhelyes urnafal kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000358442018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215400-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1080 db két férőhelyes urnafal kialakítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 1080 db két férőhelyes urnafal kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215400-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Béla út, HRSZ 2761/9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Főbb mennyiségi adatok:
- 1080 db két férőhelyes urna
- 450 fm fedkő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) Jótállás időtartama (hónap) (minimum 36 hónap; az ajánlatkérő a 60 hónap és ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) Ajánlati ár összesen (nettó Ft) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyát képező kivitelezési munka tárgya és műszaki tartalma alapján a részekre történő ajánlat tétele nem indokolt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatnak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az előírt alkalmassági követelmény teljesül (annak megfelel), az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az előírt alkalmassági követelmény tekintetében előírt igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az alkalmasságot az alábbiak szerint kell igazolni:
alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (2) bekezdés a) pontja és a Korm. rendelet 23.§ alapján a Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés szerint, azaz a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési munkára vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési munka tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ez esetben a referencia igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell jelölni azt az arány, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónapban) rendelkezik legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített urnafal építés vagy bővítés tárgyú referencia munkával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A felszámolható késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbért a Megrendelő a teljesítési határidő lejártát követő naptól a Teljesítési Igazolás kiadásának napjáig számítja fel.
A jótállás időtartama minimum 36 hónap, azzal, hogy az ajánlatkérő a kedvezőbb megajánlásokat a II.2.5) pontban foglaltak szerint az ajánlatok értékelése során figyelembe veszi.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képező vállalkozási szerződés tervezet szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított – 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése nem kötelező.
Az ajánlatkérő lehetőséget ad részszámla benyújtására; ennek megfelelően az esetleges előlegszámlán felül 2 db számlát lehet benyújtani az alábbi részletezettség szerint:
1. számla: 50 %-os készültségi fok esetén felmérési napló alapján
2. számla: végszámla
Ajánlatkérő a szerződésszerűen kiállított számla alapján az ellenszolgáltatást a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”) 6:130.§ (1) bekezdése szerinti határidőben fizeti meg, azzal, hogy ha az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A.§-32/B.§-ai szerint történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
A VI.3.4) További információk pontban írt eljárási szabályok folytatása:
11.3) Az eljárást megindító felhívás visszavonására és a közbeszerzéstől történő visszalépésre a Kbt. 53.§ (1)-(2) és (4) bekezdései értelemszerűen alkalmazandóak. Az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
11.4) Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a és 114.§ (6) bekezdésének megfelelő alkalmazásával, továbbá az alábbiak figyelembe vételével, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatás kérés és a válasz meg küldése az EKR-ben történik. Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kérésüket szerkeszthető word formátumban is szíveskedjenek megküldeni. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő ésszerű időben adja meg. AK, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a jelen felhívás VI.3.4.11.2) pontjában foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
11.5) AK a Kbt. 117. § (4) bekezdésének figyelembe vételével a Kbt. Az ajánlattevőkkel és részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények című XI. fejezetét a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerinti eltérésekkel megfelelően alkalmazza.
11.6) AK az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó határidő lejártától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó határidő lejártától számított 60 nap. AK ugyanakkor jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul - elektronikus úton az EKR rendszerben - értesíti az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ezen időponttól számított 60 napos időtartamra.
11.7) Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdései alkalmazandóak. Az ajánlatok elbírálására a Kbt. következő rendelkezései megfelelően alkalmazandóak: 69-71.§§-ai, 73.§ (1), (4) és (6) bekezdése, 75.§, 76-77.§§-ai, 79.§-a, 80.§-a azzal, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető. AK a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11.8) Az eljárásban a Kbt. 44-45. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
11.9) A szerződés megkötésével kapcsolatban alkalmazandóak a Kbt. 131.§ (1)-(8) bekezdései, azzal, hogy a (8) bekezdés a) pontja a jelen eljárásra vonatkozóan alkalmazandó, azaz a (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be.
11.10) AK az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
Az ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen.
A felek először a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalnak.
A szerződéses feltételekre és műszaki tartalomra vonatkozó tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges műszaki tartalom és szerződéses feltételek, továbbá a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban – az EKR rendszeren keresztül – hívja fel. A végleges ajánlatokat a jelen felhívás VI.3.4.6) szerint kell benyújtani és a végleges ajánlatok felbontására a jelen felhívás VI.3.4.10) pont szerint kerül sor.
Amennyiben a tárgyalás(ok) során a szerződéses és műszaki feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített szerződéses és műszaki feltételek elfogadásáról a végleges ajánlatban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses és műszaki feltételek el nem fogadása, továbbá, ha az ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújt be, az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
Amennyiben a tárgyalás(ok) során szerződéses és műszaki feltételek nem változnak és az ajánlattevő végleges ajánlatot nem nyújt be, ajánlatkérő ezt az ajánlat fenntartásának tekinti és az ajánlattevő korábban benyújtott ajánlatát veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia.
Az első tárgyalás időpontja: 2018/07/26 (év/hó/nap), 14:00 óra; helyszíne az ajánlatkérő I.1) pontban megadott címén a 2. emeleti tárgyaló.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/07/26 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/07/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A 2) szempont (Ajánlati ár): a legjobb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kap pontot. Az 1) szempont (Jótállás időtartama): a pontszámok a közbeszerzési dokumentumokban részletezett arányosítással kerülnek kiosztásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Az ajánlatkérő („AK”) Kbt. 117. § szerinti, egy szakaszból álló, tárgyalásokat is magában foglaló közbeszerzési eljárást folytat le, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
2) AK a közbeszerzési dokumentumokat („KD”) és a megküldeni kívánt egyéb dokumentumokat elektronikus úton küldi meg/ teszi hozzáférhetővé a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358442018/reszletek címen.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pont, Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkkal.
5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell.
6) Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban és a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
7) Az ajánlat magyar nyelven nyújtható be. A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Az AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
8) AK a III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételt és igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
9) AK helyszíni bejárást biztosít, melynek időpontja és helyszíne: 2018. július 13.; 10:00 óra; 8000 Székesfehérvár, Béla úti temető, Béla út, HRSZ 2761/9. Az érdeklődők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában tehetik fel.
10) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatok felbontásáról az EKR rendszer által automatikusan generált jegyzőkönyvet az AK a bontástól számított 5 napon belül megküldi valamennyi ajánlattevőnek.
11) AK köteles az eljárás szabályait az eljárást megindító felhívásban megjeleníteni. Az eljárásra irányadó további szabályok az alábbiakban, ill. helyhiányra tekintettel a III.2.2) pontban kerülnek meghatározásra.
11.1) AK az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. A módosított határidőt hirdetményben teszi közzé a 11.2. pontban foglaltak szerint.
11.2) AK az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. A Kbt. 55.§ (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései értelemszerűen alkalmazandóak. Az eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont az AK a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az EKR rendszerben az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték; a módosító hirdetmény megjelenéséig az eljárásban az AK intézkedést nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat beadni nem lehet. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az AK a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358442018/reszletek címen elérhetővé teszi. (folytatás a III.2.2) pontban)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges