Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13306/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BOLD AGRO KFT
Teljesítés helye:4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Körös Épker Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sertéstenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BOLD AGRO KFT
Nemzeti azonosítószám: AK25386
Postai cím: Köztársaság út 114.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info@boldagro.hu
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sertéstenyésztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 431438216 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45210000-2
45262210-6
45262310-7
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám:
VP2-4.1.1.5-16)
A Sáránd, külterület 075/52 hrsz-ú ingatlan jelenleg üres, beépítetlen mezőgazdasági terület,
mely telekmegosztással került kialakításra. Megtörtént a terület rendezési tervi szabályozása,
illetve a művelési ág váltása.
A tervezett rendezési tervi előírások értelmében a területen a tervezett nagylétszámú állattartó
telep kialakítható.
Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági út felé.
A terület felszínes sík, jelentős felszíni egyenetlenségektől mentes.
A tervezési terület jelenleg beépítetlen, művelés alatt nem áll.
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei:
-tenyészistálló épület
-malacnevelő épület
-állattartó épületeket összekötő állatfelhajtó folyosó
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei, melyek jelen közbeszerzési felhívás tárgyát képzik:
Tenyészistálló épület:
Telepítés: Szabadon álló építési helyen kerül elhelyezésre, NY-K hossztengellyel. A keleti
véghomlokzaton szociális blokk kialakítással és csatlakozó állatfelhajtó
folyosóval
Beépített alapterület: 5320,97 m2
Ereszmagasság: + 3,36 m
Gerincmagasság: + 9,27 m
Épület körüli járda: +-0,00 m = 99,00 mBf
Padlóvonal: +0,30 m
Laguna fenékszintje: -0,54 m
Tervezet helyiségek:
Tenyészistálló építése: Állattartó rész 5031,03 m2
Tenyészistálló Szociális épület építése: Szociális blokk 75,44 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Tenyészistálló építészet és
Tenyészistálló szociális, megnevezésű költségvetési táblákban lévő tételek megvalósítása:
10. Mezőgazdasági létesítmények
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, föld- és sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Állatfelhajtó folyosó
Telepítés: A tenyészistállót és a malacnevelőt összekötő zárt állathajtó folyosó
Beépített alapterület: 138,91 m2
6
Nettó területe: 105,71.m2
Ereszmagasság: + 2,56 m
Gerincmagasság: -
Épület körüli járda: +-0,00 m = 99,00 mBf
Padlóvonal: +0,30 m
Belső szélessége: 1, 80 mTenyészistálló áthajtó folyosó építése
Közbeszerzés tárgyát képzik a tenyészistálló folyósó és malacnevelő folyosó költségvetési
táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
10. Mezőgazdasági létesítmények
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, föld- és sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Malacnevelő épület:
Telepítés: Szabadon álló építési helyen kerül elhelyezésre, NY-K hossztengellyel. A
nyugati véghomlokzaton szociális blokk kialakítással és csatlakozó állatfelhajtó
folyosóval
Beépített alapterület: 2903,36 m2
Ereszmagasság: + 3,35 m
Gerincmagasság: + 7,57 m
Épület körüli járda: +-0,00 m = 99,00 mBf
Padlóvonal: +0,30 m
Laguna fenékszintje:-0,54 m
Malacnevelő építése: Állattartó rész 2745,86 m2
Malacnevelő szociális részének építése :Szociális blokk 55,10 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik a malacnevelő építészet és a malacnevelő szociális költségvetési
táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, föld- és sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Kiegészítő információ a megvalósítási helyszínről:
A megvalósítás helyszínén víz biztosítása IBC tartályból történik.
Áramvételi lehetőség 500m távolságra, légkábellel.
A megvalósítási helyszín elhelyezkedésének bemutatására, mellékeltünk térképmásolatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül (hónap)  1
2 3. Vállalt teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számítva (nap, maximum 365 nap)  1
3 4. Az MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatának pontozása a felhívás „VI.3.12) További információk 31)” pontjában részletezetek szerint. (igen/nem)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1801768591, VP2-4.1.1.5-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6223 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

7191 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Körös Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irányi u.3
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: korosepker@korosepker.hu
Telefon: +36209380086
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3666643758
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12576166-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 365 000 000 Ft
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 431438216
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Pannónia Generálépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vércse u.17.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország:
E-mail: hegedus.gabor@pannoniageneral.hu
Telefon: +36204971930
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36204971930
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24670212-2-15
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 429.125.753 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Körös Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irányi u.3
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12576166-2-04

Hivatalos név: Pannónia Generálépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vércse u.17.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24670212-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges