Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13449/2018
CPV Kód:45252130-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:Bp., XVII. kerület Sülysápi u., Czeglédi M. u., Bocskai u., XXIII. kerület Dél utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085892018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085892018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Passzív biofilterek átépítése aktívra
Hivatkozási szám: EKR000085892018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252130-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya "Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója-automata átemelő telepek passzív biofiltereinek átépítése aktívra (4 db)"
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Valamennyi telepre ugyanazon technológia kialakítása indokolt, ez költséghatékonyabb.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Csatornák, átemelők, szennyvíztisztítók felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45259100-8
További tárgyak:51500000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp., XVII. kerület Sülysápi u., Czeglédi M. u., Bocskai u., XXIII. kerület Dél utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megjelölt teljesítési helyeken 4 db automata átemelő telep passzív biofiltereinek bontása, az elhasználódott töltőanyag kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása és aktív biofilterek telepítése az alábbiak szerint.
XXIII. Dél u. 4m vízcsőfektetés, 14m elektromos kábel fektetés, összesen 4m légcsatorna fektetés, tisztítandó légtérfogat összesen 40 m3
XVII. Bocskai u. 2 db födémáttörés helyreállítás, 0,6m2 ben, 3m vízcsőfektetés, 23m elektromos kábelfektetés, 11m légcsatorna fektetés, tisztítandó légtérfogat összesen 54 m3.
XVII. Sülysápi u. 1db födémáttörés helyreállítás 0,3m2-en, 8m vízcsőfektetés, 9m elektromos kábel fektetés, 6m légcsatorna fektetés, tisztítandó légtérfogat összesen 36 m3.
XVII. Czeglédi M út. 2db födémáttörés helyreállítás 0,6m2-en, 22m vízcsőfektetés, 17m elektromos kábelfektetés, 10m légcsatorna fektetés, tisztítandó légtérfogat összesen 42 m3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás időtartama hónapokban 15
2 Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,2% és 0,5 %-a között 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával kell igazolnia.
Alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetséges. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód az ajánlatban:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Igazolási mód ajánlatkérő általi felhívás esetén:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt – építési beruházásait a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolással.
A referencia igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe
- az építési beruházás tárgya és mennyisége
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év-hónap-nap, a sikeres átadás-átvétel időpontja)
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
- a referenciaigazolást kiadó személy neve, elérhetősége
Az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése, 21/A. § és a 22. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) során szerződésszerűen teljesített, sikeres átadás-átvétellel lezárt, legalább 3 db, aktív biofilter építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, ahol a tisztítandó légtérfogat minimum 25 m3 volt.
Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is igazolható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó a 100 napos teljesítési véghatáridőt az érdekkörében felmerülő okból kifolyólag elmulasztja, a késedelembe esés napjától naponta a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj 0,2-0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér időtartama legfeljebb 30 nap. (A késedelmi kötbér értékelési szempont)
Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, azaz nem szerződésszerűen teljesít. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba felfedezésétől számítva naptári naponként a vállalkozói díj 1 %-a de legfeljebb a 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Ha a Szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására Vállalkozó 8.2. pontban rögzített súlyos szerződésszegése miatt kerül sor, Vállalkozó köteles a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni, de Megrendelő ez esetben a Vállalkozótól teljesítést nem követelhet. Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható.
Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Szerződés hatálybalépését követő 5 naptári napon belül teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában foglalt módok valamelyikén, és a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumokat a Megrendelő részére átadni. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó a Szerződés 6.4. pontja szerinti jótállás időtartamára a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként, a jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjában foglalt módok valamelyikén. Vállalkozónak a jólteljesítési biztosítékot a végszámlára vonatkozó teljesítési igazolás kiállításával egyidejűleg kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania, mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: A kötelező jótállás időtartama 12 hónap, az ezen felül vállalt többlet jótállás értékelési részsempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés pénzneme a forint.
Vállalkozó 1 előlegszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az előlegszámla mértéke: a nettó vállalkozói díj 5 %-a, mely összeg a végszámlából kerül levonásra.
Végszámla kiállítására a Vállalkozó a műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os műszaki készültségi fok elérése esetén jogosult az átadás-átvételi jegyzőkönyv és az annak alapján kiállított teljesítésigazolás alapján.
A kifizetés a Kbt. 135. § és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B. § alapján történik.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot.
Részletes fizetési feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételihatáridőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontásidőpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára.
Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás 2. Vállalt többletjótállás mértéke hónapokban megadva– egyenes arányosítás 3. Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj %-ában – egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő regisztráció. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő időpontjáig. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell megtenni. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. és 67. § (5) bek. szerinti nyilatkozatot -nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges. 5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. § szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignóját is. 6. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlatkérő által az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével kell az ajánlat részeként benyújtani. 7. Az ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 8. Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont kapcsán a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont kapcsán az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A kiadható pontszám 0-10 pont. A 3. értékelési szempont kapcsán a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján megállapított legkedvezőbb szint, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a pontszám felső határa adandó: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a. 9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt mértékű CAR-rendszerű (összkockázati) építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, vagy vállalja meglévő felelősségbiztosításának jelen eljárásra való kiterjesztését. 10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési és jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. 11. Ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött .pdf és.xls formátumban. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek-re figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. 12. Az ajánlatba csatolni kell a megajánlott berendezés részletes műszaki leírását. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 14.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Káré Anett Eszter, lsz: 00885. 15. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges