Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13517/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye:1083 Budapest, Ludovika tér 1. Hrsz: 36030
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-nke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463632018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463632018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ludovika Szárnyépület átépítése
Hivatkozási szám: EKR000463632018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ludovika Szárnyépület átépítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ludovika Szárnyépület átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Ludovika tér 1.
Hrsz: 36030
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás tárgya a műemléki védelem alatt álló Ludovika Szárnyépület átépítése, melynek célja, hogy az Egyetem számára szükséges további oktatási, továbbképzési és egyéb, a hallgatók számára szükséges funkciók kiszolgálásra kerüljenek. Az épület funkciója oktatási létesítmény marad. Az átalakítás szerkezetépítéssel nem jár, cél a válaszfalak helyén tartása, csak minimális területeken bontása, ill. új építése. Cél a burkolatok, nyílászárók megőrzése, a lehető legkevesebb átalakítással az új igényeknek megfelelő épület létrehozása. Az épület négy szintes. Az alagsorban szinte az összes jelenlegi funkció lényegében változatlanul marad. A jelenlegi tornaterem és a konditerem helyén többfunkciós tornatermek kerülnek kialakításra, vívási lehetőséggel, előterekkel, kiszolgáló öltöző területtel, vizesblokkal, szertárakkal. Itt találhatók a közmű fogadó helyiségek. Az épület fűtési rendszere változik, gáz fűtés helyett távhő ellátása lesz (fűtés gázellátás megszűnik), így ezen a szinten egy hőközpont kerül kialakításra felszálló vezetékekkel, felhasználva a padlástéri meglévő fűtési osztókat. Az alagsorban kerülnek továbbá elhelyezésre az üzemeltetési és személyzeti helyiségek a meglévőek teljes felhasználásával. Új funkciók: nyelvi termek 3 db és 1 db számítógépes terem, a könyvtár felújításra kerül, valamint a korábbi diákklub helyén közösségi tér lesz kialakítva az eredeti színpad helyreállításával. Ezen a szinten találhatóak még a szerver helyiségek, szintekre traktusonként felszálló aknákkal. Pincefalakat utólagos vízszigeteléssel és WTA vakolattal kell ellátni. A földszinti területen, jellemzően az eredeti funkció marad. Itt a nagy tornaterem légtere, az étterem a kapcsolódó konyhával, az új büfé annak kiszolgáló helyiségeivel. Étterem területén új légtechnikai rendszer készül. A könyvtár felső szintje is felújításra kerül A tantermek helyén iroda területek készülnek, 4 ügyfélszolgálati irodával. A vívószakosztály irodai elhelyezése is ezen a szinten történik. Az első emelet az oktatási épület irodaterülete. Itt kerülnek kialakításra a tervezési program szerint az egyetemi és tanszéki vezetők, oktatók munkahelyei, felső, és középvezető, valamint munkatársi irodákkal. Az irodablokkokat tárgyalók, teakonyhák és vizesblokkok szolgálják ki. A második emelet az oktatás szintje. Az oktatás kiscsoportos, tantermes. 20, 30, 40, 50 fős szemináriumi termek kerültek elhelyezésre. Egyes, a terven megjelölt tantermek, ideiglenesen irodaként fognak funkcionálni. A megnövekedett létszám miatt növelni kell a vizesblokkok számát, így azok átépítésre kerülnek. Az alagsor kivételével minden szinten készül mozgássérült WC is. A tetőtérben jelenleg helyiségként csak kazánhelyiség van. Mivel a gázkazánok megszűnnek a távfűtés okán, a helyiségbe a hűtést szolgáló gépészeti berendezések költöznek. A kazánok elbontásával elbontásra kerülnek a szerelt kazánkémények és frisslevegő bevezető szerelt csövek. A belső térben elhelyezett hűtőgépek nagymennyiségű frisslevegő ellátást igényelnek, így ebből a célból, a tetőtérből kirekesztve kisméretű gépészeti „udvarok” létesülnek, melyek a tető síkjával azonos síkban lamella sorral fedettek. A gépészeti udvarok a hőszigetelésről és az esővíz elvezetését ki kell alakítani. Hűtés teljes kiépítése csak az első emeleti irodaterekben, valamint a szerver helyiségekben készül, VRV rendszerű, ajtók feletti beltéri egységekkel a többi területen csak opcionálisan készül a kiépítés. A tetőtér egyéb területe üresen marad, a tetőtérben elhelyezendő szellőző gépek köré gépház nem épül. A tető ácsszerkezete, fedése, bádogozása állagmegóvási céllal a szükséges helyeken felújításra kerül. Feladat továbbá a létesítmény üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatás. A referencia-követelményben szereplő paraméterek jelen eljárás tárgya szerinti mennyisége:
•nettó alapterület: 8386 m2
•oktatótermek összes befogadóképessége:774 fő
•nettó irodafunkció: 1878 m2
Az eljárás tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata  30
2 2.1) M2. 1) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) 10
3 2.2) M2. 2) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) 10
4 2.3) M2. 3) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: VRV hűtés beltéri és kültéri egységeinek elhelyezése egyes helyiségek számára, Üllői úti sorompó gyengeáramú kapcsolatának kiépítése, később kialakítandó belépési pontok gyengeáramú kialakítása, beléptető és kamera rendszer csatlakozásának biztosítása a Ludovika Campus integrált rendszerébe. Opció lehívásának feltételei: a Vállalkozó a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Szerződés 1. számú Mellékletét képező Árazott költségvetésben az Opciós Tételként megjelölt feladatokat a Megrendelő döntése alapján köteles ellátni. Amennyiben a Megrendelő az Opciós Tételként megjelölt feladatok, vagy annak egyes részei elvégzésére igényt tart, azt külön megrendelés formájában rendeli meg. A Megrendelő az Opciós Tételek megrendelésével összefüggésben az Építési Terület Vállalkozó által történő átvételét követő 90 (kilencven) napon belül jogosult élni, mely esetben köteles a Vállalkozót értesíteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont (ajánlati ár) tekintetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont (a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata) tekintetében az egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: ESPD) szükséges nyilatkozniuk a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr.4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. Kr.. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. Kr. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 21. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az építőipari kivitelezés tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzék adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. Kr. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az ESPD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési létesítmények építése és/vagy átépítése) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. Kr. 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7) – (8), (11) bekezdésben, továbbá a 321/2015. Kr. 19. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen nem éri el a nettó 1.740.000.000,- forintot, míg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési létesítmények átépítése és/vagy felújítása és/vagy helyreállítása és/vagy állagvédelme) forgalma nem éri el a nettó 1.300.000.000,- forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. Kr. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az ESPD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A Kbt. 65.§ (1) b) és a 321/2015 Kr. 21.§ (2) a) és (2a) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, és a 321/2015. Kr. 22.§ (3) szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: a referencia tárgya és mennyisége; a teljesítés ideje és helye (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal); a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím); műemléki épület esetén annak törzsszáma; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt az előírt jogosultságnak megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben, továbbá a Kr. 21/A. §, 22. § (5) bekezdésében, 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciával:
Egy szerződés keretében műemléki törzsszámmal rendelkező épületen teljesített építőmesteri és épületvillamossági és épületgépészeti rekonstrukciós munkákat is tartalmazó, legalább 6000 m2 nettó alapterületű épület területén végzett felújítási és/vagy átalakítási referencia, amely tartalmazott legalább összesen 1000 m2 nettó alapterületű, iroda funkciójú helyiséget vagy helyiségeket.
Rekonstrukciós munka alatt ajánlatkérő átépítést/felújítást/helyreállítást/állagvédelmet ért (a felsoroltak közül az egyik teljesülése elégséges).
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Kr.) szerinti MV-É-M (Építési szakterület műemléki részszakterülete) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik;
M2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik;
M2.3) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az M/2 alpontban megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek (késedelmi, egyéb szerződésszegési, meghiúsulási), biztosítékok (előleg visszafizetési, teljesítési, jótállási) a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdései, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján történik. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint.
Előleg: a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti mértékben kerül biztosításra.
Tartalékkeret:5%
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) KR. 32/A.-32/B.§-ának rendelkezéseire.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000463632018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
4) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelménye tekintetében.
6) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
7) A IV.2.6. pont alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
8) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevő – a szerződéstervezetben rögzített feltételekkel – köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ott előírtak szerint. Mértékek: évi 2.000.000.000, Ft (azaz Kettőmilliárd Forint), és minimum 100.000.000, Ft (azaz Egyszázmillió) / káresemény.
10) A Kbt. 40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
11) Ajánlatkérő az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.
12) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-13. §-ai tartalmaznak.
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárás során a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
16) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
17) A II.2.7) pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő és az építési terület átadás-átvételétől a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig tartó 270 napot jelenti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák