Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13522/2018
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU110, HU2, HU3;HU1, HU110, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199102
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak és gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Ároktisztító gépek karbantartása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő TATRA-UDS és MULAGtípusú ároktisztító célgépek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, karbantartásimunkálatokhoz kapcsolódó és attól független alkatrész ellátás biztosítása, a Közbeszerzési dokumentációbanmeghatározott feltételekkel és szerint.
Szerződés meghatározása: 24 hónap időtartamra kötött vállalkozási keretszerződés.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 80 000 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TATRA-UDS típusú ároktisztító célgépek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása,alkatrész ellátásának biztosítása-országos
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU110, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mérnökségi telephelyei, Magyarország teljes területén A Mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az országos közutak kezelésénekszabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendeletben meghatározott alapvető útfenntartási feladatainakelvégzéséhez szükséges, tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő TATRA-UDS típusú ároktisztítócélgépeinek (továbbiakban. „Járművek”) garanciás és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása,karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó alkatrész ellátása, a szerződés szerinti nettó 80 000 000 HUFkeretösszeg kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónaphatározott időtartam lejártáig, Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján, Magyarország egész területérekiterjedően. A tárgyi szerződés keretében elvégzendő szolgáltatások összességének megnevezése atovábbiakban: „Szolgáltatás”.
A Szolgáltatás magában foglalja az alábbi feladatok ellátását, a Járművek garanciális ideje alatt, illetve azon túliidőszakban:
- általános-, autóvillamossági-, karosszériajavítási-, fényezési-, valamint a kötelezően, vagy futásteljesítményalapján előírt szervizelési, karbantartási munkálatok elvégzése,
- a karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó, és attól függetlenül szükséges alkatrészellátás biztosítása,
- baleset, rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő műszakibázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően és az ehhez kapcsolódó biztosításiügyintézések végrehajtása,
- a műszaki vizsgára felkészítés, környezetvédelmi felülvizsgálat, hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint atachográf készülékek előírás szerinti illesztésének, hitelesítésének, felülvizsgálatának ügyintézése,
- napi 24 órás szervizügyelet biztosítása (adott esetben, Ajánlattevő megajánlásától függően illetvemegajánlásnak megfelelően),
- - A fentieken túl valamennyi, a Közbeszerzési dokumentációban meghatározott feladat elvégzése.
Ajánlatkérő jelenleg 20 db. TÁTRA-UDS típusú ároktisztító géppel rendelkezik, a Közbeszerzésidokumentációban rögzített telephelyein. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiségcsupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés pontos mennyiségikimutatásának. A Járművek darabszáma folyamatosan változik (egyes eszközök selejtezésre kerülhetnek,illetve új beszerzésű járművekkel bővülhet, szűkülhet, átcsoportosításra kerülhet az állomány, stb.)). AzAjánlattevőnek vállalnia kell a jövőben beszerzendő új gépjárművek szerződés szerinti javítását/karbantartásáta szerződésben meghatározott feltételekkel, amennyiben azok gyártmány, típus azonosak. A fentiekretekintettel az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a megadottaktól eltérő számú jármű vonatkozásábanvegye igénybe a szolgáltatást.
Ajánlattevőnek nyertessége esetén a teljes időtartama alatt rendelkezni kell a szerződés szerinti típusú(TÁTRA-UDS) ároktisztító célgéppel kompatibilis alábbi technikai feltételekkel:
- javítási technológia és gyári normaidők betartásához szükséges adatbázisok jogtiszta licencével (TIMESTANDARD OF REPAIRS T158 06-0800-CZE/01, valamint a felépítmény tekintetében: CNO-UDS 2014),
- gyári alkatrész beazonosításához szükséges adatbázis jogtiszta licencével (TATRA Phoenix Parts system-TPPS T158, valamint a felépítmény tekintetében: KND-UDS 214),
- Nyertes ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnai arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt biztosítjákaz Ajánlatkérő, szerződés szerinti eszközei részére a karbantartási, szervizelési lehetőséget a Közbeszerzésidokumentáció III. fejezet Műszaki leírásban (Specifikáció) előírt műszaki paraméterekkel, és felszereltséggelrendelkező javítóbázisban/javítóbázisokban.
A fentiek vonatkozásában Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Napi 24 órás szerviz ügyelet biztosítása (Igen, kijáró szervizgépjárművel (10 pont)/Igen, de kijáró szervizgépjármű nélkül (5 pont)/Nem (0 pont)) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az „Ár” értékelési részszemponton belül az alábbi alszempontok kerülnek értékelésre, a közbeszerzésidokumentációban foglaltak szerint:
1. Képzett rezsióradíj (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 25
2. Összesített alkatrészköltség (nettó Ft)) / Súlyszám: 45
3. Kiszállási díj (nettó Ft/km) / Súlyszám: 20

II.2.1)
Elnevezés: MULAG típusú ároktisztító célgépek garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátásánakbiztosítása-országos
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU110, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mérnökségi telephelyei, Magyarország teljes területén A Mérnökségek pontos címeit a Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az országos közutak kezelésénekszabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendeletben meghatározott alapvető útfenntartási feladatainakelvégzéséhez szükséges, tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő MULAG típusú ároktisztító célgépeinek(továbbiakban. „Járművek”) garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, karbantartási munkálatokhozkapcsolódó alkatrész ellátása, a szerződés szerinti nettó 30 000 000 HUF keretösszeg kimerülésénekidőpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap határozott időtartam lejártáig,Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján, Magyarország egész területére kiterjedően. A tárgyi szerződéskeretében elvégzendő szolgáltatások összességének megnevezése a továbbiakban: „Szolgáltatás”.
A Karbantartási szolgáltatás magában foglalja az alábbi feladatok ellátását, a Járművek garanciális ideje alatt,illetve azon túli időszakban:
- általános-, autóvillamossági-, karosszériajavítási-, fényezési-, valamint a kötelezően, vagy futásteljesítményalapján előírt szervizelési, karbantartási munkálatok elvégzése,
- a karbantartási munkálatokhoz kapcsolódó, és attól függetlenül szükséges alkatrészellátás biztosítása,
- baleset, rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő műszakibázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően és az ehhez kapcsolódó biztosításiügyintézések végrehajtása,
- a műszaki vizsgára felkészítés, környezetvédelmi felülvizsgálat, hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint atachográf készülékek előírás szerinti illesztésének, hitelesítésének, felülvizsgálatának ügyintézése,
- napi 24 órás szervizügyelet biztosítása (adott esetben, Ajánlattevő megajánlásától függően illetvemegajánlásnak megfelelően),
- A fentieken túl valamennyi, a Közbeszerzési dokumentációban meghatározott feladat elvégzése.
Ajánlatkérő jelenleg 16 db. MULAG típusú ároktisztító géppel rendelkezik, a Közbeszerzési dokumentációbanrögzített telephelyein. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban közölt mennyiség csupán azAjánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés pontos mennyiségi kimutatásának. AJárművek darabszáma folyamatosan változik (egyes eszközök selejtezésre kerülhetnek, illetve új beszerzésűjárművekkel bővülhet, szűkülhet, átcsoportosításra kerülhet az állomány, stb.)). Az Ajánlattevőnek vállalniakell a jövőben beszerzendő új gépjárművek szerződés szerinti javítását/karbantartását a szerződésbenmeghatározott feltételekkel, amennyiben azok gyártmány, típus azonosak. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérőfenntartja azon jogát, hogy a megadottaktól eltérő számú jármű vonatkozásában vegye igénybe a szolgáltatást.
Nyertes ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnai arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt biztosítjákaz Ajánlatkérő, szerződés szerinti eszközei részére a karbantartási, szervizelési lehetőséget a Közbeszerzési dokumentáció III. fejezet Műszaki leírásban (Specifikáció) előírt műszaki paraméterekkel, és felszereltséggel rendelkező javítóbázisban/javítóbázisokban.Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Napi 24 órás szerviz ügyelet biztosítása (Igen, kijáró szervizgépjárművel (10 pont)/Igen, de kijáró szervizgépjármű nélkül (5 pont)/Nem (0 pont)) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az „Ár” értékelési részszemponton belül az alábbi alszempontok kerülnek értékelésre, a közbeszerzésidokumentációban foglaltak szerint:
1. Képzett rezsióradíj (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 25
2. Összesített alkatrészköltség (nettó Ft)) / Súlyszám: 45
3. Kiszállási díj (nettó Ft/km) / Súlyszám: 20

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 012 - 023198
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TATRA-UDS típusú ároktisztító célgépek garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátásának biztosítása-országos
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 54.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80 000 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: MULAG típusú ároktisztító célgépek garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátásának biztosítása-országos
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 2854 Dad, Fő u. 54.
Adószáma: 10448979-2-11
Ajánlattevő neve: Varga József egyéni vállalkozó
Címe: 4254 Nyíradony, Wesselényi u. 10.
Adószáma: 47300910-2-29

2. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve: Varga József egyéni vállalkozó
Címe: 4254 Nyíradony, Wesselényi u. 10.
Adószáma: 47300910-2-29
Az eredménytelenség indoka:
A tárgyi közbeszerzési eljárás, a 2. rész „MULAG típusú ároktisztító célgépek garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, alkatrész ellátásának biztosítása-országos” tekintetében EREDMÉNYTELEN a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a 2. részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)