Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13636/2018
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
Teljesítés helye:Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Budapest, Fiumei út 17., Budapest, Alsó erdősor utca 7., Budapest, Szövetség utca 14-16.;Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Budapest, Fiumei út 17., Budapest, Alsó erdősor utca 7., Budapest, Szövetség utca 14-16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32559260
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.peterfykh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000475772018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000475772018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladék kezelése és gyűjtőeszközök
Hivatkozási szám: EKR000475772018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása, valamint egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök adás-vétele. Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét két részre biztosítja. A beszerzés mennyisége részenként kerül meghatározásra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Budapest, Fiumei út 17., Budapest, Alsó erdősor utca 7., Budapest, Szövetség utca 14-16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása összesen 292.450 kg + 10% opció mennyiségben.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a konténer és a szállítási költséget is, továbbá tartalmazza a felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +10% mennyiségben jogosult eltérni, ezt a mennyiséget opciós mennyiségként szerepelteti.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A jelen felhívás VI.3) pontjának megfelelően. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie.

II.2.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladék - gyűjtőeszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 19640000-4
További tárgyak:44619000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Budapest, Fiumei út 17., Budapest, Alsó erdősor utca 7., Budapest, Szövetség utca 14-16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök adás-vétele összesen 92.800 db + 10% opciós gyűjtőeszköz mennyiségben.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget is, továbbá tartalmazza a felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyűjtődobozokat összeállítva szállítja? (igen/nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől +10% mennyiségben jogosult eltérni, ezt a mennyiséget opciós mennyiségként szerepelteti.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján az ajánlatok értékelési szempontja legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
Pontozás: A gyűjtődobozokat összeállítva szállítja? (igen=10/nem=0)
Fordított arányosítás: Ajánlati ár szempont (nettó HUF)
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont.
Pontegyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati árat megajánló a nyertes ajánlattevő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12.§ (2) bek. szerint. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek, az EEKD IV. rész Alfa szakaszának kitöltésével. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12.§ (2) bek. szerint.
M/1:
1. rész tekintetében: Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§ (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 36 hónap jelentősebb, közbeszerzés tárgya: egészségügyi veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását tartalmazó szolgáltatásainak teljesítését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidőt év – hó – nap pontossággal) a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § rendelkezéseinek megfelelően szükséges kiállítani.
2. rész tekintetében: Ajánlattevő ismertesse a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21.§ (1) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 36 hónap jelentősebb, közbeszerzés tárgya (Egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök) szerinti teljesítését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidőt év – hó – nap pontossággal) a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, az adás-vétel tárgyát és mennyiségét továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § rendelkezéseinek megfelelően szükséges kiállítani.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:
1. az 1. részben legalább 200.000 kg mennyiséget tartalmazó mennyiégű, veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását tartalmazó referenciával.;
2. a 2. részben legalább 55.000 db, veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök adás-vételére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattétellel érintett részben előírt tárgyra és mennyiségre kiterjedő referencia ismertetése szükséges. Az alkalmassági feltételnek való megfelelést két szerződésből is teljesíthető.
A referencianyilatkozatból, illetve –igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §-a, a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, valamint a szerződésben foglaltak szerint történik, tekintettel a 2017. évi CL. törvényre. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés teljesítésére vonatkozó jsz-ok különösen: 2017. évi CL. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
Jótállás: 12 hónap mindkét rész tekintetében
Késedelmi kötbér 0,5%/késedelmes nap, legfeljebb 15%
Hibás teljesítési kötbér: 0,5%/nap, maximum 15%
Meghiúsulási kötbér: 20%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A karakterkorlátozás miatt a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1. A felhívás IV.2.7) pontjában az „időtartam hónapban: 2” 60 napként értelmezendő.
2. AK az M/1 alkalmassági előírás igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5), (8) bek.)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− Ártáblázat
− Az 1. részben a teljesítéshez szükséges veszélyes hulladék kezelési és szállítási engedélyek másolata
− A 2. részben nyilatkozat a forgalomba hozatali jogosultságról, és hatósági engedélyek, igazolások meglétéről, azok érvényességéről
− A 2. részben magyar nyelvű termékleírások a gyártói katalógusok szerinti adattartalommal, és fényképpel
− A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás kiegészítése pontjában rögzített valamennyi dokumentumot.
4. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
6. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
7. AK az 1. részben a szerződéskötés feltételeként előírja a nyertes AT részére érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítás bemutatását, amelynek az AT által okozott károk tekintetében fedezetet kell nyújtania legalább 10.000.000 Ft/ káresemény és legalább 50.000.000 Ft/év, és amelyről AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
8. A 2. rész tekintetében a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell nyújtania a gyűjtőeszköz (doboz) használatára vonatkozó műszaki, technikai leírást és használati utasítást, valamennyi gyűjtőeszköz esetén a gyűjtőeszközbe gyűjthető hulladékok körét, a gyűjtőeszköz terhelhetőségét, amelyről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
9. A Kbt. 57. § (2) szerint a dokumentumokat az ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
10. FAKSZ: Szabó Balázs (OO351), 1027 Budapest, Bem rakpart 43., kozbeszerzes@drkerekes.net
11. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
13. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató Kft. végzi (http://nekszt.hu)
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák