Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13670/2018
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Orosházi Kórház
Teljesítés helye:Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.);Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.);Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.);Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.);Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).;Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).;Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).;Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orosházi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73678515
Postai cím: Könd Utca 59
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Mihály
Telefon: +36 68411166
E-mail: laczimihaly@ohk.hu
Fax: +36 68411166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ohk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000238362018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000238362018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház
Hivatkozási szám: EKR000238362018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör. Keretmegállapodás megkötése 12 hónapra, amely további 12 hónappal meghosszabbítható. Részenként 12 hónapra keretösszeg (1.rész esetében nettó 6.700.000,-Ft, 2.rész esetében nettó 21.500.000,-Ft, 3.rész esetében nettó 5.400.000,-Ft, 4. rész esetében nettó 15.200.000,-Ft, 5. rész esetében nettó 4.000.000,-Ft, 6. rész esetében nettó 6.400.000,-Ft, 7. rész esetében 12.000.000,-Ft, 8. rész esetében 19.000.000,-Ft) kerül meghatározásra- amely a szerződéses díjat képezi- azzal, hogy a számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik a nyertes vállalkozó által megadott egységárak alapján, szállításonként. A specifikációs excel táblázatban a terméklistát és a hozzátartozó mennyiségeket az ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. A beszerzés megvalósítására a Kbt. 105.§ (1) bek. a) pontja alapján kerül sor.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztott baromfihús
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből az 1 rész alapmennyisége 12 hónapra: 9200 kg. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés leghamarabb 2019.01.01. napjától lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Tej- tejtermék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből a 2 rész alapmennyisége 12 hónapra: 2004 kg, 19000 pohár, 85056 db, 66000 liter. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania.

II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztott termék
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15330000-0
További tárgyak:15220000-6
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből a 3 rész alapmennyisége 12 hónapra: 17804 kg. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés leghamarabb 2019.01.01. napjától lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből a 4 rész alapmennyisége 12 hónapra: 13100 kg. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés leghamarabb 2019.01.01. napjától lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Töltelékáru, húskészítmények
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből a 4 rész alapmennyisége 12 hónapra: 9150 kg. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés leghamarabb 2019.01.01. napjától lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, pékáru, nehézvajas sütemény
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből a 6 rész alapmennyisége 12 hónapra: 180400 db, 300 kg. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség – gyümölcs
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből a 7 rész alapmennyisége 12 hónapra: 71401 kg, 1000 db, 1000 csomó. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania. A teljesítés leghamarabb 2019.01.01. napjától lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Alapvető élelmiszerek, fűszerek, konzervek, édesip
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03142500-3
További tárgyak:15850000-1
15860000-4
15870000-7
15893000-4
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház Élelmezési Üzem (5900 Orosháza, Könd utca 59.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszer alapanyag beszerzése az Orosházi Kórház részére 8 részajánlati kör, melyből a 8 rész alapmennyisége 12 hónapra: 30326 kg, 44766 db, 5166 liter. A specifikációs excel és a műszaki leírás „Jellemzők, minőségi minimum elvárások” oszlopban felsorolt alapanyagoktól eltérni nem lehet, erről ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozni kell.
A Kbt. 76.§ (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszám megadás módszere kötbér tekintetében egyenes arányosítás, ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű
műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban
meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 késedelmi kötbér 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 12 hónapra vonatkozik, amely újabb 12 hónapra meghosszabbítható a vételár változatlansága mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A rész megnevezése: Alapvető élelmiszerek, fűszerek, konzervek, édesipari termékek és tojás, 2) A specifikációs excelben amennyiben Ajánlatkérő nem tüntetett fel kiszerelést, Ajánlattevő bármilyen kiszerelésben szállíthat, de a kiírás szerinti mennyiséget meg kell ajánlania.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében és a figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ a)-ia), ic)-io) és 10.§ (1) a)-ga), gc)-gl) és (2) bek.; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 12.§ (2) bekezdésre. Ajánlattevőnek a Kbt. 62.§ (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás feltételi fent állnak.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és (9) bekezdéseire, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (KÉ. 2017. évi 82. szám) "A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról" tárgyú útmutatóban foglaltakra.
Az előírt kizáró okok valamennyi rész esetében irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1/ pontban előírt alkalmasságikövetelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyekértelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfeleléslehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében foglaltakra, a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 13.§ (3) és (4) bekezdéseire, ill. 12.§ (2) bekezdésre.
M/1 Valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 65. § (1) bekezdés b) pontjának, 65. § (9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7) bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, 21§ (1a) bekezdésének a) pontja és 21/A.§-a, továbbá a 22.§ (2) és (3a) bekezdései alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nemmagyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsiirányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezőidőpont év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kellarról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműenki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjátólvisszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:
Az 1. rész tekintetében 4.500 kg fagyasztott baromfihús,
a 2. rész tekintetében 1000 kg vagy 30.000 liter tej-tejtermék
a 3. rész tekintetében 8000 kg fagyasztott termék
a 4. rész tekintetében 6000 kg tőkehús
az 5. rész tekintetében 4000 kg töltelékáru vagy húskészítmény
a 6. rész tekintetében 150 kg vagy 90000 db pékáru
a 7. rész tekintetében 35000 kg zöldség vagy gyümölcs
a 8. rész tekintetében 15000 kg vagy 20000 db füszért áru
szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Az M/1 követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szerződéses ellenértéket, az áruk leszállítását követően, a Nyertes Ajánlattevő havonta benyújtott számlája alapján fizeti meg számla alapján annak kézhezvételétől számított 60 napon belül, az igazolt teljesítést követően, banki átutalással Eladónak magyar forintban a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1),(5),(6) bek-ben és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §-ában foglaltak szerint. A számla kiállítására a Nyertes Ajánlattevő az általa ténylegesen teljesített szállítások alapján a tárgyhónapot követően utólag jogosult. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Ajánlatkérő bankja a számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000238362018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-a alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) 2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a 47. § (2) bekezdésre. 3) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 4) A III.1.3) M.1/ pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak. 6) A Kbt. 66. § (5) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11. § (1) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 7) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új áru ajánlható meg, használt áru megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 8) Amennyiben a közbeszerzési dokumentum ajánlati dokumentációja és az ajánlati felhívás szövege között eltérés mutatkozna, úgy a közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatának eredeti aláírt példányát, az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, és a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. 10) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéséit alkalmazni kívánja a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében. 11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Karsai Éva, lajstromszáma: 00489. 12) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség 60 nap figyelemmel a 320/2015.(X.30.) Korm rendelet szerinti ellenőrzésre. 13) A specifikációs excel táblázat kitöltése képezi a szakmai ajánlatot. 14) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák