Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13726/2018
CPV Kód:92610000-0
Ajánlatkérő:Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092103
Postai cím: Andrássy Utca 61
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Dénes Mihály
Telefon: +36 309950384
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A diósgyőri stadion üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000220312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92610000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Diósgyőri Labdarúgó Stadion és kapcsolódó létesítményei üzemeltetése, gondnoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint az ingatlanok hasznosítása 60 hónap időtartamban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10362 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani..
3) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont esetében a kredit kiosztás és az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a közbeszerzési dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László (00172), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az általa a II.2.4) pontban felsoroltakon felül a használatába kerülő ingatlanok vonatkozásában, azok műszaki üzemeltetésére, takarítására és hasznosítására hirdetmény nélküli koncessziós eljárást folytasson le. (Kbt.118. §(3)
8) Ajánlatkérő egyszakaszos eljárást folytat le, a nyílt eljárásra irányadó szabályok szerint a jelen felhívásban, illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. alapján a koncessziós eljárás jellegére tekintettel, a Kbt. 118.§ (3) bekezdése alapján egyénileg alakította ki az eljárás szabályait. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását követően valamennyi ajánlatot előzetesen megvizsgál a kizáró okoknak és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából, a Kbt. 69.§ és 126.§ alapján. Ajánlatkérő a megfelelőnek tartott ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatait fogja értékelni a felhívás II.2.5) pontjában rögzített ért. szempontok alapján.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
Az eljárás menetére vonatkozó részletesebb tájékoztatást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a Kbt. 118.§(4) bekezdése alapján.
9) Az ajánlatok bontása: 2018/08/08. 14:00 óra. Helye: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza..
10) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés feltételek szerinti vagyonbiztosítással.
11) Irányadó: Kbt. 69.§, 70.§.
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni
14) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
15) III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) folytatása:
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményeket, figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Helyesen:
1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani..
3) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont esetében a kredit kiosztás és az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a közbeszerzési dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László (00172), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az általa a II.2.4) pontban felsoroltakon felül a használatába kerülő ingatlanok vonatkozásában, azok műszaki üzemeltetésére, takarítására és hasznosítására hirdetmény nélküli koncessziós eljárást folytasson le. (Kbt.118. §(3)
8) Ajánlatkérő egyszakaszos eljárást folytat le, a nyílt eljárásra irányadó szabályok szerint a jelen felhívásban, illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. alapján a koncessziós eljárás jellegére tekintettel, a Kbt. 118.§ (3) bekezdése alapján egyénileg alakította ki az eljárás szabályait. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását követően valamennyi ajánlatot előzetesen megvizsgál a kizáró okoknak és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából, a Kbt. 69.§ és 126.§ alapján. Ajánlatkérő a megfelelőnek tartott ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatait fogja értékelni a felhívás II.2.5) pontjában rögzített ért. szempontok alapján.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
Az eljárás menetére vonatkozó részletesebb tájékoztatást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a Kbt. 118.§(4) bekezdése alapján.
9) Az ajánlatok bontása: 2018/08/21. 14:00 óra. Helye: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza..
10) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés feltételek szerinti vagyonbiztosítással.
11) Irányadó: Kbt. 69.§, 70.§.
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni
14) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
15) III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) folytatása:
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményeket, figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/08/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani..
3) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont esetében a kredit kiosztás és az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a közbeszerzési dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László (00172), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az általa a II.2.4) pontban felsoroltakon felül a használatába kerülő ingatlanok vonatkozásában, azok műszaki üzemeltetésére, takarítására és hasznosítására hirdetmény nélküli koncessziós eljárást folytasson le. (Kbt.118. §(3)
8) Ajánlatkérő egyszakaszos eljárást folytat le, a nyílt eljárásra irányadó szabályok szerint a jelen felhívásban, illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. alapján a koncessziós eljárás jellegére tekintettel, a Kbt. 118.§ (3) bekezdése alapján egyénileg alakította ki az eljárás szabályait. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását követően valamennyi ajánlatot előzetesen megvizsgál a kizáró okoknak és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából, a Kbt. 69.§ és 126.§ alapján. Ajánlatkérő a megfelelőnek tartott ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatait fogja értékelni a felhívás II.2.5) pontjában rögzített ért. szempontok alapján.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
Az eljárás menetére vonatkozó részletesebb tájékoztatást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a Kbt. 118.§(4) bekezdése alapján.
9) Az ajánlatok bontása: 2018/08/08. 14:00 óra. Helye: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza..
10) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés feltételek szerinti vagyonbiztosítással.
11) Irányadó: Kbt. 69.§, 70.§.
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni
14) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
15) III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) folytatása:
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményeket, figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Helyesen:
1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani..
3) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont esetében a kredit kiosztás és az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a közbeszerzési dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László (00172), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az általa a II.2.4) pontban felsoroltakon felül a használatába kerülő ingatlanok vonatkozásában, azok műszaki üzemeltetésére, takarítására és hasznosítására hirdetmény nélküli koncessziós eljárást folytasson le. (Kbt.118. §(3)
8) Ajánlatkérő egyszakaszos eljárást folytat le, a nyílt eljárásra irányadó szabályok szerint a jelen felhívásban, illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. alapján a koncessziós eljárás jellegére tekintettel, a Kbt. 118.§ (3) bekezdése alapján egyénileg alakította ki az eljárás szabályait. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását követően valamennyi ajánlatot előzetesen megvizsgál a kizáró okoknak és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából, a Kbt. 69.§ és 126.§ alapján. Ajánlatkérő a megfelelőnek tartott ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatait fogja értékelni a felhívás II.2.5) pontjában rögzített ért. szempontok alapján.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
Az eljárás menetére vonatkozó részletesebb tájékoztatást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a Kbt. 118.§(4) bekezdése alapján.
9) Az ajánlatok bontása: 2018/08/21. 14:00 óra. Helye: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza..
10) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés feltételek szerinti vagyonbiztosítással.
11) Irányadó: Kbt. 69.§, 70.§.
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni
14) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
15) III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) folytatása:
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményeket, figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlattételi határidő módosul 2018/08/08. 12:00 óráról 2018/08/21. 12:00 órára. Az ajánlatok bontása: 2018/08/08. 14:00 óra helyett módosul 2018/08/21. 14:00 órára.
Ezen kívül az ajánlati felhívás más pontja nem módosul.
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben