Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13782/2018
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:A nyertes ajánlattevő a vizsgálatokat Debrecenben köteles elvégezni, de amennyiben Hajdú-Bihar megye egy adott járásában egy adott képzésre jelentkezők száma meghaladja a 15 főt, a szolgáltató köteles a vizsgálatokat az érintett járásban elvégezni.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GyógyÁszok Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16360
Postai cím: Piac utca 54.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Tibor Csaba
Telefon: +36 52504114
E-mail: gergely.tibor@hajdu.gov.hu
Fax: +36 52504105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A GINOP-5.2.1.-14-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében indítandó képzé-sekben résztvevő személyek beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata, illetve foglalkoztathatóság szakvéleményezése szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP-5.2.1.-14-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében indítandó képzé-sekben résztvevő személyek beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata, illetve foglalkoztathatóság szakvéleményezése szolgáltatások biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29045000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A GINOP-5.2.1.-14-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében indítandó képzé-sekben résztvevő személyek beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata, illetve foglalkoztathatóság szakvéleményezése szolgáltatások biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85145000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő a vizsgálatokat Debrecenben köteles elvégezni, de amennyiben Hajdú-Bihar megye egy adott járásában egy adott képzésre jelentkezők száma meghaladja a 15 főt, a szolgáltató köteles a vizsgálatokat az érintett járásban elvégezni.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az „Ifjúsági Garancia” [GINOP 5.2.1-14-2015-00001] projekt keretében indítandó képzésekben résztvevő személyek beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata, illetve foglalkoztathatóság szakvéleményezése szolgáltatások biztosítása megbízási keretszerződés formájában maximum 5.500 fő tekintetében.
Az ajánlatkérő a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) 1. § b) pontja szerinti szakmai alkalmassági vizsgálat körében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben [a továbbiakban: 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet] meghatározott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások közé tartozó, a 4. § (1) bekezdés k) pontban meghatározott feladat ellátását [az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmassági vizsgálat] várja el a nyertes ajánlattevőtől.
Nyertes ajánlattevő a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. számú mellékeltének megfelelő dokumentumot - szakmai alkalmassági orvosi véleményt - állít ki az elvégzett orvosi vizsgálat eredményéről.
Amennyiben a szakmai alkalmassági orvosi vélemény kiállítása a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek végzéséhez kapcsolódik, a nyertes ajánlattevő a vizsgálatok elvégzésénél/elvégeztetésénél köteles figyelembe venni a szükséges (labor) vizsgálatok körét.
A szakmai alkalmassági orvosi vélemény kiállításához szükséges laborvizsgálatokat nyertes ajánlattevő - amennyiben a laborvizsgálatokhoz megfelelő technikai felszereltséggel rendelkezik - saját maga is elvégezheti, ugyanakkor ha megfelelő technikai berendezés nem áll ajánlattevő rendelkezésére a szükséges laborvizsgálatok elvégzéséhez, azokat külső szolgáltatóval kell elvégeztetnie.
A program keretében a laborvizsgálatok száma nem haladja meg a 300 db-ot.
A nyertes ajánlattevő külső szolgáltató igénybevétele esetén köteles közreműködni a beutalók kiállításában, továbbá köteles közreműködni a minták levételében, illetve azok külső szolgáltatókhoz való eljuttatásában. Nyertes ajánlattevő a laborvizsgálatok eredménye alapján köteles a szakmai alkalmassági orvosi szakvélemény kiadására (egészségügyi kiskönyv kiállítására).
Azon képzési szakirányok esetében, amelyek TBC szűrést is igényelnek, nyertes ajánlattevő kizárólag beutaló kiállítására, valamint a szűrés eredménye alapján a szakmai alkalmassági orvosi szakvélemény kiadására köteles.
Elvégzendő feladat továbbá a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § l) pontja szerint a foglalkoztathatóság szakvéleményezése is.
A nyertes ajánlattevő a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16. számú mellékeltének megfelelő dokumentumot - foglalkoztathatósági szakvéleményt - állít ki az elvégzett orvosi vizsgálat eredményéről. A program keretében kiállítandó foglalkoztathatósági szakvélemények száma nem haladja meg az 50 db-ot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt orvos üzemorvosi és/vagy foglalkozás-egészségügyi szakmai tapasztalata (min. 60 hónap, maximum 110 hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 96
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 5.2.1-14-2015-00001
II.2.9) További információ:
Az ajánlati ár értékelési részszempont alatt az ajánlatkérő a következőket értékelte:
- Az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmassági vizsgálatának díja (Ft/vizsgálat) - súlyszáma: 90
- A foglalkoztathatóság szakvéleményezésének díja (Ft/szakvéleményezés) - súlyszáma: 1
- A laborvizsgálatok díja (Ft/laborvizsgálat) - súlyszáma: 6

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A GINOP-5.2.1.-14-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében indítandó képzé-sekben résztvevő személyek beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata, illetve foglalkoztathatóság szakvéleményezése szolgáltatások biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GyógyÁszok Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyugati u. 5-7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: praxisrendelo@praxisrendelo.hu
Telefon: +36 52531411
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52531411
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13647081-1-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29045000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GyógyÁszok Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyugati u. 5-7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13647081-1-09

Hivatalos név: FruzsiMed Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irányi Dániel utca 13/B.
Város: Kaba
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4183
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13367844-1-09

Hivatalos név: Dr. Füle Károly e. v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Károli Gáspár u. 190.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66437769-1-29

Hivatalos név: Hungaria Med-M Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12489477-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges