Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13789/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Szováti Sertés Állattenyésztő Zrt.
Teljesítés helye:Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz.;Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nádép Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.;ISV Hústermelés Szervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sertéstenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szováti Sertés Állattenyésztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK25923
Postai cím: Batthyány utca 12.
Város: Hajdúszovát
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4212
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Andrea
Telefon: +3652559200
E-mail: konyveles@hvbrt.t-online.hu
Fax: +3652559200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sertéstenyésztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-Hajdúszovát külterület 098/7. hrsz területen egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda építésére kerül sor. Az épülethez szükséges tartástechnológia és folyékony takarmányozó technológia is kiépítésre kerül, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények (fehér-fekete rendszerű szociális helyiség, takarmánysilók, telepi út, biztonságvédelmi rendszer és kerítés, trágyalé elvezető rendszer) kialakítása is megvalósul. A új hizlalda épület kapcsolódik a helyszínen már meglévő sertéstelep trágyalé fogadó és tároló telepéhez, valamint a hígtrágyát felhasználó biogáz kiserőműhöz. Egy az állatjóléti, környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő sertéstelepi új hizlaló épületegység kerül megépítésre, amely ugyanakkor megfelelő gazdasági hatékonysággal tud majd működni.
A közbeszerzés kettő részben valósul meg:
I. Rész - Sertéshizlalda épület kiviteli tervek készítése és teljes építészeti és technológiai kivitelezése
II. Rész - Sertéshizlalda takarmányozási technológia kivitelezése
I. Rész: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16- Sertéshizlalda épület kiviteli tervek készítése és teljes építészeti és technológiai kivitelezése
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-Hajdúszovát külterület 098/7. hrsz területen egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület kiviteli tervezése és kivitelezése valósul meg.
A) Tervezési feladat:
Ajánlatkérő rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, amely alapján a nyertes ajánlattevő feladata a megadott méretű (a tervezett hizlalda beépített alapterülete: 7241,76 m2), építendő hizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények felépítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése az engedélyes tervek, valamint a műszaki leírás szerint. A kiviteli tervekhez kötelező az árazott és árazatlan költségvetés készítése főösszesítő, összesítő és szakági összesítő bontásban.
B) Kivitelezési feladat:
Vállalkozási szerződés egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények teljes építészeti és technológiai kivitelezésére az A) pont szerint elkészült és megrendelő által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció és jogerős építési engedély alapján. A új hizlalda épület kapcsolódik a helyszínen már meglévő sertéstelep trágyalé fogadó és tároló telepéhez, valamint a hígtrágyát felhasználó biogáz kiserőműhöz. A szerződés keretében a szükséges tartástechnológia is kiépítésre kerül.:
Sertéshizlalda fő helyiségei és méretei:
I. Laguna szint: Lagunatér (4679,31 m2), Légcsatorna (1788,60 m2)
II. Földszint: Állattartó rész (összesen: 6467,91 m2), Szociális blokk (összesen: 36,16 m2):
Létesítmény összes hasznos beépített alapterülete 7241,76 m2
Építészeti kivitelezés alatt Ajánlatkérő az épületek és építmények megépítését, építési-, fűtési-, vízellátási-, csapadékvíz elvezetési-, elektromos hálózati- és világításirendszer tárgyi eszközeinek, építőelemeinek leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti. A fenti épületek/építmények teljes technológiai kivitelezését is el kell elvégezni. Technológiai kivitelezés alatt Ajánlatkérő az állattartó telep tartás-, etetés-, szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, hígtrágya elhelyezés technológiai eszközeinek, illetve az ezeket működtető vezérlő, irányítási és biztonsági riasztó rendszer tárgyi és immateriális eszközeinek (szoftverek) leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti.
II. Rész: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16- Sertéshizlalda takarmányozási technológia kivitelezése
A közbeszerzési eljárás keretében a HU- Hajdúszovát külterület 098/7 területen egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület teljes folyékony takarmányozási technológia kiépítésére kerül sor. Egy az állatjóléti, környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő sertéstelep kerül felépítésre, amely ugyanakkor megfelelő gazdasági hatékonysággal tud majd működni.
Tervezett férőhely: 6360 db
A kivitelezés során egy új, 6360 férőhelyes hizlalda épület létesítése a terv. Az állatok takarmányozását a meglévő folyékony takarmányozási konyha technológia bővítésével kell megoldani, a beépítésre kerülő új technológiai elemeknek a meglévő rendszerhez illeszkednie kell, azzal kompatibilisnek és működőképesnek kell lennie. A takarmánykonyhában jelenleg 1 db 4800 literes keverőtartály üzemel, amelyben a takarmányadagok receptúra szerinti összemérése, keverése, és kiadagolása történik. A bővítés során a megnövekedő állatlétszám miatt párhuzamos rendszer kerül kiépítésre, amihez 1 további, a meglévővel megegyező keverőtartály kerül beépítésre. Bővíteni kell a különböző kiszolgáló egységek kapacitását is (pl. kompresszor, szivattyúk, alapanyag tárolók térfogata). A rendszer számítógépes irányításához a szoftver frissítése, illetve további vezérlőegységek beépítése is szükséges. Ezen kívül ki kell építeni a takarmányvezetékeket a konyhából a hizlaldaépület egyes termeibe is (takarmányvezetékek, pneumatikus rendszer, takarmányszelepek stb.)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1215624298 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16- Sertéshizlalda épület kiviteli tervek készítése és teljes építészeti és technológiai kivitelezése
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-Hajdúszovát külterület 098/7. hrsz területen egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület kiviteli tervezése és kivitelezése valósul meg.
A) Tervezési feladat:
Ajánlatkérő rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, amely alapján a nyertes ajánlattevő feladata a megadott méretű (a tervezett hizlalda beépített alapterülete: 7241,76 m2), építendő hizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények felépítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése az engedélyes tervek, valamint a műszaki leírás szerint. A kiviteli tervekhez kötelező az árazott és árazatlan költségvetés készítése főösszesítő, összesítő és szakági összesítő bontásban.
B) Kivitelezési feladat:
Vállalkozási szerződés egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények teljes építészeti és technológiai kivitelezésére az A) pont szerint elkészült és megrendelő által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció és jogerős építési engedély alapján. A új hizlalda épület kapcsolódik a helyszínen már meglévő sertéstelep trágyalé fogadó és tároló telepéhez, valamint a hígtrágyát felhasználó biogáz kiserőműhöz. A szerződés keretében a szükséges tartástechnológia is kiépítésre kerül.:
Sertéshizlalda fő helyiségei és méretei:
I. Laguna szint: Lagunatér (4679,31 m2), Légcsatorna (1788,60 m2)
II. Földszint: Állattartó rész (összesen: 6467,91 m2), Szociális blokk (összesen: 36,16 m2):
Létesítmény összes hasznos beépített alapterülete 7241,76 m2
Építészeti kivitelezés alatt Ajánlatkérő az épületek és építmények megépítését, építési-, fűtési-, vízellátási-, csapadékvíz elvezetési-, elektromos hálózati- és világításirendszer tárgyi eszközeinek, építőelemeinek leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti. A fenti épületek/építmények teljes technológiai kivitelezését is el kell elvégezni. Technológiai kivitelezés alatt Ajánlatkérő az állattartó telep tartás-, etetés-, szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, hígtrágya elhelyezés technológiai eszközeinek, illetve az ezeket működtető vezérlő, irányítási és biztonsági riasztó rendszer tárgyi és immateriális eszközeinek (szoftverek) leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 5
2 Vállalt teljesítési határidő (min. 12 hónap és max. 18 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 15
3 III.1.3. I. Rész M2) a) pont) szerinti szakember szakági felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata sertéstartó telepek kivitelezésében (szerződésszám, min. 0 max. 4., előny a magasabb) 8
4 III.1.3. I. Rész M2) b) pont) szerinti szakember szakági felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata sertéstartó telepek kivitelezésében (szerződésszám, min. 0 max. 4, előny a magasabb) 6
5 III.1.3. I. Rész M2) c) pont) szerinti szakember szakági felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata sertéstartó telepek kivitelezésében (szerződésszám, min. 0 max. 4, előny a magasabb) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forintban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16. Sertéstartó telepek korszerűsítése - Projektazonosító: 1778757877
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16 - Sertéshizlalda takarmányozási technológia kivitelezése
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében a HU- Hajdúszovát külterület 098/7 területen egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület teljes folyékony takarmányozási technológia kiépítésére kerül sor. Egy az állatjóléti, környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő sertéstelep kerül felépítésre, amely ugyanakkor megfelelő gazdasági hatékonysággal tud majd működni.
Tervezett férőhely: 6360 db
A kivitelezés során egy új, 6360 férőhelyes hizlalda épület létesítése a terv. Az állatok takarmányozását a meglévő folyékony takarmányozási konyha technológia bővítésével kell megoldani, a beépítésre kerülő új technológiai elemeknek a meglévő rendszerhez illeszkednie kell, azzal kompatibilisnek és működőképesnek kell lennie. A takarmánykonyhában jelenleg 1 db 4800 literes keverőtartály üzemel, amelyben a takarmányadagok receptúra szerinti összemérése, keverése, és kiadagolása történik. A bővítés során a megnövekedő állatlétszám miatt párhuzamos rendszer kerül kiépítésre, amihez 1 további, a meglévővel megegyező keverőtartály kerül beépítésre. Bővíteni kell a különböző kiszolgáló egységek kapacitását is (pl. kompresszor, szivattyúk, alapanyag tárolók térfogata). A rendszer számítógépes irányításához a szoftver frissítése, illetve további vezérlőegységek beépítése is szükséges. Ezen kívül ki kell építeni a takarmányvezetékeket a konyhából a hizlaldaépület egyes termeibe is (takarmányvezetékek, pneumatikus rendszer, takarmányszelepek stb.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap max. 36 hónap előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 III.1.3. II. Rész M2) a) pont) szerinti szakember szakági felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata sertéstartó telepek kivitelezésében (szerződésszám, előny a magasabb, min.:0 max.:5)  5
3 III.1.3. II. Rész M2) b) pont) szerinti szakember szakági felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata sertéstartó telepek sertéstartás technológia installálása terén (szerződésszám, előny a m 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forintban, előny az alacsonyabb) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16. Sertéstartó telepek korszerűsítése - Projektazonosító: 1778757877
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5491 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: I. Elnevezés: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16- Sertéshizlalda épület kiviteli tervek készítése és teljes építészeti és technológiai kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádép Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: nadep@t-omline.hu
Telefon: +36302054927
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3654480722
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11159782-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1201145328
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1185525402
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása, mezőgazdasági létesítmények keverékkészítés, felvonulási létesítmények, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld-és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése, ácsmunka, aljzatkészítés hideg-és melegburkolatok készítése, szigetelés, közmű csatornaépítés, gépészeti vezetékek szerelése, gépészeti szerelvényezés. Technológiai szerelés, útépítés, villanyszerelés, fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése, vakolás és rabicolás, aljzatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése, bádogozás, asztalosszerkezetek elhelyezése, lakatosszerkezetek elhelyezése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nádép Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11159782-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: II. Elnevezés: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16 - Sertéshizlalda takarmányozási technológia kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ISV Hústermelés Szervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
E-mail: siposp@isv.hu
Telefon: +36304039946
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614893185
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11894988-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51763904
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30098896
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Technológiai elemek beépítése, összeszerelése
- Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ISV Hústermelés Szervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11894988-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges