Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13800/2018
CPV Kód:90511000-2
Ajánlatkérő:DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Refuse Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.;Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.;Global Refuse Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:nonprofit gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK23597
Postai cím: Külterület hrsz. 0763/192.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyucha Mariann
Telefon: +36 307852097
E-mail: info@dareh.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dareh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladék gyűjtés és hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye területén.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6435927924 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 1. sz. körzetében
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Almáskamarás,Battonya,Békéscsaba,Békéssámson,Csanádapáca,Csorvás,Doboz,Dombegyház,Dombiratos,Gerendás,folytatás a II.2.14. pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 36 db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 1. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Pusztaottlaka Község Önkormányzatának, és Kaszaper Község Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási
tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 1. körzete - 36 település
- lakosságszám száma jelenleg: 155.101 fő
- háztartások száma jelenleg: 76.348 db
- közületek száma jelenleg: 1.709 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 1. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 345.000.000 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 36 településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önk-i rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek
visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 1.555,3 t/év - a kezelő létesítménybe.
A lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 3.659,6 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. Az irodákban el kell végezni a szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait,
reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 78.000 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.3. pontjának a teljesítés fő helyszíne folytatása a karakterkorlátozás miatt:Kunágota,Lökösháza,Magyarbánhegyes,Magyardombegyház,Medgyesbodzás,Medgyesegyháza,Méhkerék,Mezőberény

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 2. sz. körzetében
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Bélmegyer
Csabaszabadi
Murony
Szabadkígyós
Tarhos
Újkígyós
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 7 db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 2. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 2. körzete - 7 település
- lakosságszám száma jelenleg: 29.795 fő
- háztartások száma jelenleg: 13.306 db
- közületek száma jelenleg: 304 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 2. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 67.080.834 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 7 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6
kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 271 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 637,8 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Az Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése. Ezen engedélyek beszerzésére irányuló eljárást nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles megindítani.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. Az irodákban el kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. Ugyanitt kell eleget tenni, és a közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit,
közléseit. Kapacitásában mintegy 13.610 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 3. sz. körzetében
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békésszentandrás
Csabacsűd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 2 db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 3. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának a DAREH
Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 3. körzete - 2 település
- lakosságszám száma jelenleg: 5.293 fő
- háztartások száma jelenleg: 2.773 db
- közületek száma jelenleg: 72 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 3. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 12.528.000 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 2 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 56,5 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 132,9 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Az Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. Ugyanitt kell eleget tenni, és a közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni a közszolgáltatást igénybe
vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 2.845 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 4. sz. körzetében
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Elek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye Elek településén (Békés megye 4. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 4. körzete - Elek település
- lakosságszám száma jelenleg: 4.659 fő
- háztartások száma jelenleg: 2.006 db
- közületek száma jelenleg: 47 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 4. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 9.532.800 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Elek település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 40,8 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 96,1 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése. Ezen engedélyek beszerzésére irányuló eljárást nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles megindítani. A tevékenység
érdekében folytatandó bármilyen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjai az Ajánlattevőt terhelik.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 2.053
ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 5. sz. körzetében
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Csárdaszállás
Dévaványa
15
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kétsoprony
Örménykút
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 8 db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 5. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, és Csárdaszállás Község Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 5. körzete - 8 település
- lakosságszám száma jelenleg: 25.425 fő
- háztartások száma jelenleg: 12.120 db
- közületek száma jelenleg: 475 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 5. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 62.500.680 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 8 településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 246,9 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 580,9 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Az Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 12.595
ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 6. sz. körzetében
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye Gyula településén (Békés megye 6. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
A nyertes Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NKHV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 6. körzete - Gyula település
- lakosságszám száma jelenleg: 30.318 fő
- háztartások száma jelenleg: 14.345 db
- közületek száma jelenleg: 741 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 6. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 121.905.012 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Gyula település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 292,2 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 687,6 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése. Ezen engedélyek beszerzésére irányuló eljárást nyertes
Ajánlattevő a szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles megindítani. A tevékenység érdekében folytatandó bármilyen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjai az Ajánlattevőt terhelik.
Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 15.086
ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 7. sz. körzetében
Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Kondoros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye Kondoros településén (Békés megye 7. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Kondoros Város Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási
szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 7. körzete - Kondoros település
- lakosságszám száma jelenleg: 4.898 fő
- háztartások száma jelenleg: 2.482 db
- közületek száma jelenleg: 68 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 7. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 11.208.480 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Kondoros településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 50,6 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 119 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 2.550
ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 8. sz. körzetében
Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 5 db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 8. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 8. körzete - 5 település
- lakosságszám száma jelenleg: 38.994 fő
- háztartások száma jelenleg: 19.419 db
- közületek száma jelenleg: 804 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 8. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 113.394.588 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 5 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 395,6 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 930,8 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 20.223
ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 9. sz. körzetében
Rész száma: 9.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Biharugra
Bucsa
Füzesgyarmat
Geszt
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Mezőgyán
Okány
Szeghalom
Vésztő
Zsadány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye 13 db, a II.2.3. pontban felsorolt településén (Békés megye 9. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Körösladány Város Önkormányzatának a DAREH
Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 9. körzete - 13 település
- lakosságszám száma jelenleg: 36.531 fő
- háztartások száma jelenleg: 16.367 db
- közületek száma jelenleg: 550 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 9. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 101.614.644 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata a 13 település vonatkozásában a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 333,4 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 784,5 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a
közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 16.917 ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása Békés megye 10. sz. körzetében
Rész száma: 10.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90511000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Szarvas
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladék gyűjtés, a hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrakó és hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása Békés megye Szarvas településén (Békés megye 10. körzete) a továbbiakban részletezettek szerint azzal, hogy Szarvas Város Önkormányzatának a DAREH Önkormányzati Társulás, mint alapítóhoz társulási tagként történő csatlakozása folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatási
szerződés alapján történik a feladatellátás.
Ajánlattevő feladata többek között a szolgáltatási területen belül az ügyfélszolgáltatással kapcsolatos és a NHKV Zrt. számlázásához kapcsolódó pénzügyi feladatok teljes körű ellátása is.
Tájékoztató jellegű adatok az ellátás jelenlegi volumenéről:
- ellátási terület: Békés megye 10. körzete - Szarvas település
- lakosságszám száma jelenleg: 16.044 fő
- háztartások száma jelenleg: 7.734 db
- közületek száma jelenleg: 302 db
Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok előírásával, a mindenkor hatályos OHKT vonatkozó előírásai figyelembe vételével, a közszolgáltatási szerződésekben és helyi rendeletekben foglaltakkal összhangban köteles végezni a települési hulladékok gyűjtését, szállítását.
Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló gépekkel és eszközökkel Békés megye 10. körzetében, a jelenlegi lakosságszám, háztartások és közületek számának figyelembevételével, mintegy 49.113.840 liter ürítését kell évente biztosítania vegyes települési hulladékok gyűjtésére.
Ajánlattevő feladata Szarvas településen a szelektíven és vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása.
A vegyes hulladékot (biológiailag bomló hulladékot tartalmazó) beépítettségre vonatkozó jogszabályi előírás (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) figyelembevételével szükséges összegyűjteni és elszállítani a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum heti
egyszeri gyakorisággal.
A közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot a települési önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, de minimum havi egyszeri gyakorisággal kell a lakosságtól elszállítani. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha legalább az alábbi csomagolási
hulladék mennyiségek visszagyűjtése megvalósul frakciónként évente: papír 10 kg/fő/év és üveg 6 kg/fő/év és műanyag 4 kg/fő/év és fém 1 kg/fő/év.
Legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára előírtak szerinti ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó lomhulladéknak a települési önkormányzati rendeletben meghatározott alkalommal és módon, de minimum évente egyszeri gyakorisággal összegyűjtése és elszállítása szükséges - várhatóan mintegy 157,5 t/év - a kezelő létesítménybe. A
lomtalanítási megoldás alkalmas legyen a nagyságrendileg 10kg/fő/év mennyiségű lomhulladék gyűjtésére és szállítására.
A zöldhulladék vonatkozásában évente legalább 12 alkalommal kell az összegyűjtést elvégezni és az elszállítást- várhatóan mintegy 370,7 t/év - kezelő létesítménybe biztosítani.
Ajánlattevő feladata a meglévő, DAREH Önkormányzati Társulás, ill. egyéb vállalkozó nevére szóló engedélyek saját magára történő átíratása, valamint a szerződéses feladatok ellátásához szükséges engedélyek teljes körű beszerzése.
A nyertes Ajánlattevőnek a 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ának megfelelően biztosítania kell ügyfélszolgálatot és ahhoz kapcsolódó iroda helyiségeket. El kell végezni a közszolgáltatás ellátásához és végzéséhez szükséges adatok rögzítését, a szolgáltatás igénybevételének dokumentációját. A közszolgáltató és a Koordináló szerv felé haladéktalanul közvetíteni kell a közszolgáltatást igénybe vevők panaszait, reklamációit, közléseit. Kapacitásában mintegy 8.036
ügyféllel (háztartások és közületek száma) történő kapcsolattartást kell biztosítani.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
2 Rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal 10
3 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő környezetvédelmi megbízott szakember szakmai tapasztalata 10
4 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékszállítási feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167260
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 560
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2223485684
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2484000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 426780544
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 482982005
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88053188
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90201600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73145036
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68636160
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 383994820
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 450004896
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6. Rész száma: 6. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László u. 16.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 897554636
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 877716086
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7. Rész száma: 7. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 89653188
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80701056
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8. Rész száma: 8. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 866202244
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 816441034
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9. Rész száma: 9. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 595612080
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 731625439
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10. Rész száma: 10. Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 323564300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 353619648
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők egyetértenek a tájékoztatóban foglaltakkal.
Ajánlattevők:
1. rész:
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
2. rész:
BKSZ Plusz Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.
5630 Békés, Verseny u. 4.
Adószáma: 10725443-2
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
3. rész:
Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Adószáma: 24283852-2-04
Ajánlati ár: 1,80,- Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
4. rész:
Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
5742 Elek, Szent István u. 1.
Adószáma: 11049511-2-04
Ajánlati ár: 2,10,- Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
5. rész:
Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószáma: 13794602-2-04
Ajánlati ár: 2,10,-Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
6. rész:
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Szent László u. 16.
Adószáma: 11056218-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
7. rész:
Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5553 Kondoros, Liget u. 2.
Adószáma: 26188818-2-04
Ajánlati ár: 2,10,-Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
8. rész:
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Adószáma: 24797049-2-04
Ajánlati ár: 1,8 ,-Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
9. rész:
Sárréti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62.
Adószáma: 10701070-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
10. rész:
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
Adószáma: 10706484-2-04
Ajánlati ár: 1,80,- Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Luther u. 2.
Adószáma: 26107145-2-04
Ajánlati ár: 1,80,-Ft/liter
Global Refuse Nonprofit Kft. minden részben alvállalkozót vesz igénybe hulladékszállítási feladatok ellátására.
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. alvállalkozót nem vesz igénybe.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában meghatárzottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)