Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13902/2018
CPV Kód:45223300-9
Ajánlatkérő:Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kisvárda 0174, 0175/10, 0175/12, 0175/18, 548, 547, 546/4, 545/4, 544/4, 543/2, 542/4, 541/4, 540, 563/1, 536, 529, 530, 525 helyrajzi számú ingatlanok;Kisvárda 0174, 0175/10, 0175/12, 0175/18, 548, 547, 546/4, 545/4, 544/4, 543/2, 542/4, 541/4, 540, 563/1, 536, 529, 530, 525 helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15981091
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500724
E-mail: beruhazas@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463492018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463492018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkoló és útépítés
Hivatkozási szám: EKR000463492018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész – Stadion megközelítés és parkoló fejlesztés
Sportlétesítmények megközelítését szolgáló közlekedő út és 728 férőhelyes személygépkocsi parkoló építése merőleges felállású parkoló állásokkal, megközelítő út, valamint kapcsolódó csapadékvíz elvezetési létesítmények kivitelezésével, meglévő utca burkolatának átépítésével, a szükséges közműkiváltásokkal.
2. rész – Autóbusz parkoló és útépítés
Közlekedő út és 13 állásos autóbusz parkoló kivitelezése, a stadion megközelítését biztosító vegyes forgalmú sétány, a Mátyás király utcával gyalogos összeköttetést biztosító gyalogos sétány kiépítése a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési létesítmények megépítésével, a szükséges közműkiváltásokkal.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Stadion megközelítés és parkoló fejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda 0174, 0175/10, 0175/12, 0175/18, 548, 547, 546/4, 545/4, 544/4, 543/2, 542/4, 541/4, 540, 563/1, 536, 529, 530, 525 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Stadion megközelítés és parkoló fejlesztés
Sportlétesítmények megközelítését szolgáló közlekedő út és 728 férőhelyes személygépkocsi parkoló építése merőleges felállású parkoló állásokkal, megközelítő út, valamint kapcsolódó csapadékvíz elvezetési létesítmények kivitelezésével, meglévő utca burkolatának átépítésével, a szükséges közműkiváltásokkal.
Főbb mennyiségek:
Parkoló férőhelyek száma: 728 db
Térkő burkolat építése: 1940 m2
Tükör készítés út- és járdaalap részére: 24600 m2
Mechanikai stabilizációs útalap építés: 1980 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott „A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap)” értékelési részszempont esetén a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja alapján az alkalmassági minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli a dokumentációban rögzítettek szerint.

II.2.1) Elnevezés: Autóbusz parkoló és útépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda 0174, 0175/10, 0175/12, 0175/18, 548, 547, 546/4, 545/4, 544/4, 543/2, 542/4, 541/4, 540, 563/1, 536, 529, 530, 525 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Autóbusz parkoló és útépítés
Közlekedő út és 13 állásos autóbusz parkoló kivitelezése, a stadion megközelítését biztosító vegyes forgalmú sétány, a Mátyás király utcával gyalogos összeköttetést biztosító gyalogos sétány kiépítése a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési létesítmények megépítésével, a szükséges közműkiváltásokkal.
Főbb mennyiségek:
Parkoló állások száma: 13 db
Térkő burkolat építése: 7307 m2
Tükör készítés út- és járdaalap részére: 6400 m2
Aszfaltozás: 2782 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott „A szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (hónap)” értékelési részszempont esetén a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontja alapján az alkalmassági minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli a dokumentációban rögzítettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, valamint a 114. § (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldését közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem kötelező.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P1 pontban meghatározott irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük az egyik felel meg.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésében ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Valamennyi rész esetén:
P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik, az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (út és/vagy parkoló építés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 150 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1: Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolással (szerződést kötő másik fél által adott igazolás), az alábbi tartalommal:
- az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei;
- az építési beruházás tárgya, az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés;
- teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével;
- az ellenszolgáltatás összege;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) ismertetését, a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a szakmai tapasztalatot alátámasztó szakmai önéletrajzot, melyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinek való megfelelés.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész esetén:
M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legalább 1 db, legalább 1400 m2 térkő burkolatot tartalmazó parkoló- és/vagy útépítési referenciával.
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. rész (sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkező építésvezető szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a kivitelezés idejére teljesítési biztosítékot ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosítéknak a szerződés megkötésének időpontjától a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig (az elkészült létesítmény hiba és hiánymentes átvételéig) ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap, maximális mértéke a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a. A szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-át meghaladó késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekinti és megilleti a szerződés felmondásának joga, a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult munkarész tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának 20%-a. A nyertes ajánlattevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Ajánlatkérő a szerződés meghiúsulásának tekinti különösen azt, ha Ajánlatkérő a késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukban nyilatkozatot kötelesek benyújtani az előírt biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén:
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Amennyiben a vállalkozó 75 millió forintot meghaladó mértékű előleget igényel, így előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 75 millió forintot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra.
A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A benyújtható részszámlák minimális mértéke a nettó ellenérték 10%-nak megfelelő összeg. A nyertes ajánlattevő köteles az első részszámlát a nettó ellenérték 20%-nak megfelelő teljesítés elérésekor benyújtani. Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű, a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő egyenes és fordított arányosítással értékeli az ajánlatokat a megadott részszempontok alapján. Az alkalmazott képlet részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bogáti János (lajstromszám: 00755).
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) mértéke: legalább 250 millió Ft/év és legalább 25 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, a biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.
8. Ajánlattevő köteles az ajánlathoz heti lebontású műszaki ütemtervet csatolni. A műszaki ütemtervet táblázatos, vagy Gantt-diagram, illetve egyéb formátumban kell becsatolni (szükség esetén szöveges résszel kiegészítve).
9. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
11. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (P1, M1, M2) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
13. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges