Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13938/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK06523
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit koordinációs és gazdasági igazgató
Telefon: +36 75 519542
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Beléptető és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítése kivitelezési szerződés keretében
Hivatkozási szám: P130B-08/16
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Ajánlatkérő által üzemeltetett Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával (továbbiakban: KKÁT) kapcsolatos tevékenységek és a nukleáris létesítmény irányításának központja a Beléptető- és Operatív Irányító Épület (a továbbiakban: BOIÉ).
A KKÁT-val kapcsolatos feladatok bővülése, valamint Ajánlatkérő egyéb feladatainak és tevékenységének szélesebb körűvé válása szükségessé teszi a jelenlegi épület kiegészítését új irodaépülettel úgy, hogy a meglévő irodaépületbe történő átjárás továbbra is biztosítva legyen. A BOIÉ 2002-ben történt átadása után az épület használata során, egyrészt a dolgozói létszám bővülése, másrészt az iratok gyarapodása miatt mostanra az iroda helyiségek, illetve a tároló helyiségek bővítése vált szükségessé. Jelenleg egy bejáraton lehetséges a dolgozók, a vendégek és a látogatók közlekedése, így nem különül el a szabadzóna és a beléptető rendszerrel védett, ellenőrzött, rendészeti zóna amit a bővítés szintén orvosol.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Beléptető és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítése" kivitelezési szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262800-9
További tárgyak:45210000-2
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7031 Paks, hrsz: 8803/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új épületben törekedni kell az észszerűen elérhető legtöbb iroda és legalább egy nagyobb, vetítésre alkalmas tárgyaló helyiség kialakítására. Mindezek mellett igény van a várakozó külső partnerek kulturált fogadására is.
A fent leírtak alapján Ajánlatkérő a 2013. évben hatályos építési előírásoknak megfelelően építési engedélyezési, majd kiviteli tervet készíttetett a „Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Beléptető és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) átalakítására és bővítésére” címen.
A nyertes ajánlattevő feladata a BOIÉ bővítése, mely alapján a nyertes ajánlattevőnek meg kell építenie a Beléptető- és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) bővítés keretében egy új, 3 szintes, vasbeton szerkezetű épületrészt, az összes szakági alkotóelemével, tartozékával együtt, valamint az épülethez kapcsolódó személygépjármű parkolót is. Továbbá el kell végeznie az elkészült épület beüzemelését, próba üzemét, valamint az üzemeltető személyzet oktatását (min. 3 napos, 8 óra/nap időtartamban).
1. Beruházás lebonyolításához kapcsolódó feladatok
1.1. Minőség-, és környezetvédelmi terv készítése (1 db dokumentum)
1.2. Részletes kivitelezési organizációs terv készítése (1 db dokumentum)
1.3. Oktatási terv készítése (1 db dokumentum)
1.4. Kezelési utasítások készítése (1 db dokumentum)
1.5. Munkavédelemmel kapcsolatos tervezési feladatok - Biztonsági és egészségvédelmi terv (1 db dokumentum)
1.6. Építtető támogatása hatósági eljárásokban, engedélyezésekben
- Tűzjelző használatbavételi engedélyéhez üzembehelyezési eljárás lefolytatása (1 db dokumentum)
- Épület használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásában való közreműködés (közreműködés)
1.7. Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (1 db dokumentum)
1.8. Oktatás, betanítás (1 kurzus)
2. Építési kivitelezési munkák (1654 m2)
2.1. Építészet (1 létesítmény)
2.2. Meglévő épületrész átalakítása Építészet (1 létesítmény)
2.3. Tartószerkezet (1 létesítmény)
2.4. Meglévő épületrész átalakítása Tartószerkezet (1 létesítmény)
2.5. Parkoló építési munkák (1 létesítmény)
2.6. Kertépítési munkák (1 létesítmény)
2.7. Felvonulási munkák (1 létesítmény)
A beruházás tárgya: 662 m3 monolit vasbeton tartószerkezeti (magasépítési), építészeti munka.
3. Gépészeti, technológiai rendszerek kivitelezési munkák
3.1. Központi fűtés-hűtés szerelési munkák (1 rendszer)
3.2. Szellőzés szerelési munkák (1 rendszer)
3.3. Belső vízellátás-csatornázás, tüzivízellátás építési szerelési munkák (1 rendszer)
3.4. Csapadékvíz elvezetés munkák (1 rendszer)
3.5. Szennyvízelvezetési építési munkák (1 rendszer)
3.6. Vízellátás építési munkák (1 rendszer)
3.7. Épületvillamossági munkák (1 rendszer)
3.8. Struktúrált hálózati munkák (1 rendszer).
Az elvégzendő munkák részletezését a szerződés mellékletét képező Feladatleírás és a Kiviteli tervdokumentációk fejezetei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az MV-É felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember alkalmasságnál előírtakat meghaladó többlet szakmai tapasztalata, max. összesen 60 hónap /fő 10
2 Az MV-ÉV felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember alkalmasságnál előírtakat meghaladó többlet szakmai tapasztalata, max. összesen 60 hónap /fő 5
3 Az MV-ÉG felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember alkalmasságnál előírtakat meghaladó többlet szakmai tapasztalata, max. összesen 60 hónap /fő 5
4 A kötelező, 12 hónapon túl megajánlott, jótállási idő (hónap) max. további 36 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 517061
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 18411 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárásban három ajánlat került benyújtásra, azonban az eljárásban benyújtott mindhárom ajánlattevő ajánlata meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét, ezért a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen. Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján járt el. A rendelkezésre álló fedezet összege, azaz a nettó 512.028.385 Ft.

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.
Címe: 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.
Adószáma: 11469830-2-44
2. Ajánlattevő neve: D.C.Therm Üzemi Szolgáltató Kft.
Címe: 7030 Paks, Kurcsatov u. 24.
Adószáma: 25070842-2-17
3. Ajánlattevő neve: OT Industries Fővállalkozó Zrt.
Címe: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Adószáma: 12480375-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)