Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13997/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Szarvasi Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Örménykút külterület 085/37, 085/29 és 089/109 hrsz;Örménykút külterület 085/37, 085/29 és 089/109 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vegyes gazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szarvasi Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75267205
Postai cím: SZABADSÁG ÚT 30
Város: SZARVAS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darida Csaba
Telefon: +36 66814617
E-mail: agrarrt@agrarrt.hu
Fax: +36 66312742
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.agrarrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403122018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403122018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vegyes gazdálkodás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sajtüzem építése - VP-3-4.2.1-15
Hivatkozási szám: EKR000403122018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közb. keretében egy 20.000 l/nap kapacitású össz 957,32 m2 hasznos alapterületű tejfeldolgozó üzem, és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítása valósul meg. A fejlesztés keretében egy új épület kialakítása, technológiai felszerelése, egy egyedi, speciális érlelő technológia beépítése, egy napelem rendszer telepítése, szennyvíz technológia telepítése, valamint külső infrastrukturális beruházások kerülnek megvalósításra (úthálózat, közműfejlesztés). A tejüzem érlelt félkemény sajtok és gyúrt sajtok gyártására alkalmas (3 db 3.000 literes sajtkád, 500 kg/óra kapacitású gyúró-formázó gép). A tejkezelés egy 3.000 l/ó teljesítményű pasztőr + szeparátor + homogénező egységen történik. A speciális, újdonságot jelentő érlelő és légtechnikai berendezések biztosítják az üzem légcseréjét, páratartalmát. Az épület kialakítása mellett egy 50 kW-s napelemrendszer, külső és belső úthálózat, külső közműfejlesztés, a keletkezett szennyvíz kezelése valósul meg.
A közbeszerzés két részből áll.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Épületcsarnok teljes építészeti kivitelez
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Örménykút külterület 085/37, 085/29 és 089/109 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Rész: Épületcsarnok teljes építészeti kivitelezése
Kivitelezési szerződés keretében egy új, acél pillérvázas, szendvicspanelekkel kitöltött falazatú, acél rácsostartó tetőszerkezetű, acél trapézlemez fedésű, földszintes, összesen 957,32 m2 hasznos alapterületű tejfeldolgozó üzem kerül kialakításra. Közútról a feldolgozó üzemet az egyenként 6 méteres szárnyú új tolókapun lehet majd megközelíteni a 085/29 hrsz.-ú területen kialakítandó szilárd útburkolatú magánúton keresztül. A területen található egy 100m3 -es hidroglóbusz és egy 50m3 -es földalatti tűzivíz tároló ami biztosítani tudják a szükséges oltóvíz mennyiségét, ehhez új tűzoltó csonkokat kell kialakítani, valamint a tűzoltó autók részére kőzúzalékos belső felvonulási utat kell kialakítani az új szilárd rakodó placcra felfűzve a helyszínrajznak megfelelően. A tervezett tejüzem tömege egyszerű nyeregtetős tömegű, gerincvonala hasonló irányú, mint a szomszédos elletőé, vagy az amellett található tejházé, ahonnan kb. 100m hosszú hőszigetelt tejvezetéken érkezik majd a feldolgozandó tej.
Az épület funkcionálisan három részre osztható: az északi részen találhatóak a legnagyobb helyet elfoglaló gyártástechnológiához szükséges helyiségek, míg az épület dél-keleti sarkában kaptak helyet technológiát kiszolgáló gépészeti helyiségek, dél-nyugati sarkában pedig a személyzeti blokk- fekete fehér rendszerű öltözőkkel, szürke zónás pihenővel mosdókkal, valamint irodával teakonyhával portával és mozgássérült wc-vel.
Épület helyiségei:
Az épülethez tartozóan 4 db parkoló létesül.
Külső építészeti munkák: közmű – villamos, gépész víz –csatorna csatlakozások, kerítés, belső utak építése.
A jogerős építési engedélyt, valamint a részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap max. 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 9 hónap és max. 11 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg 10
3 3. Élelmiszeripari szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság I. rész M2) b) szakember tekintetében (min. 0 max. 3, évben, egész számban megadva, előny a magasabb)  10
4 4. A helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje a maximálisan előírt 10 órához képest (minimum 0 óra, maximum 6 óra, előny a nagyobb, csak egész óra ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1775300881
II.2.13) További információ
Vidékfejlesztési Program - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban VP-3-4.2.1-15 Projektazonosító: 1775300881
Támogatási intenzitás: 50,0000 %

II.2.1) Elnevezés: Sajtkészítő és érlelő technológia kiépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Örménykút külterület 085/37, 085/29 és 089/109 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Rész: Sajtkészítő és érlelő technológia kiépítése
A mindösszesen 957,32 m2 hasznos alapterületű tejfeldolgozó üzemben technológiai leszállítás, beszerelés, beüzemelés keretében az alábbi technológiai berendezések kerülnek kiépítésre: Tejfogadás 2 db 10.000 literes tejtartályban történik. Innen a tej a tejkezelős egységre (3.000 l/óra kapacitású tejpasztőr-tejszeparátor) megy. A tejkezelés után a 3 db sajtkádban elkészítésre kerülnek a különböző sajtok. A sajtalvadék a sajttípusnak megfelelően az előprésbe, majd présbe, vagy a gyúró-formázó gépbe érkezik. A megfelelő kezelés után a sózókádba (darus sózókád) helyezzük a sajtokat, a formákat a két kádas darus sajtformamosóban tudjuk tisztítani. A mosást egy két tartályos CIP központ látja el. A berendezések használatához szükséges energiát egy gőzelőállító egység, egy jeges-víz előállító egység, valamint egy sűrített levegőt előállító egység látja el. Emellett még csöpögtető kocsik, sajtasztalok, sajtformák és csurgató polcok, sajtszállító kocsik, valamint egy vákuumcsomagoló kerül beszerzésre.
Érlelő és legkézelő berendezések esetén a hidegenergiát biztosító egységek mellett, légkezelő berendezések és légcsatornák, valamint statikus légkezelő egység kerül beszerelésre.
A gyártáshoz kapcsolódó szükséges technológiai berendezések (tejtermékgyártó technológiai gépsorok, érlelés és hűtés, légkezelési technológiák a hozzá kapcsolódó belső és mennyezeti falakkal, ajtókkal, valamint a gépek működtetéséhez szükséges gépészeti berendezések leszállítása, beszerelése, beüzemelése, valamint a gépekre vonatkozó oktatás és a termékgyártáshoz kapcsolódó betanítási szolgáltatásokkal együtt.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)  10
2 2. Többlet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság II. rész M2) a) szakember tekintetében a minimálisan kötelező 3 éven felül (évben, egész számban megadva, előny a magasabb, minimum: 0, max: 10 10
3 3.Többlet szakmai tapasztalat mértéke az alkalmasság II. rész M2) b) szakember tekintetében a minimálisan kötelező 3 éven felül (évben, egész számban megadva, előny a magasabb, minimum: 0, maximum: 10 14
4 4. A helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje maximálisan előírt 10 órához képest (minimum 0 óra, maximum 4 óra, előny a nagyobb, csak egész óra ajánlható meg)  6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, EUR) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1775300881
II.2.13) További információ
Vidékfejlesztési Program - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban VP-3-4.2.1-15 Projektazonosító: 1775300881
Támogatási intenzitás: 50,0000 %
II.2.7.-ben a szerződés kezdő dátuma a hirdetmény feladhatósága érdekében megadott technikai szám. A teljesítés kezdete a szerződés hatályba lépésének napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
- Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot szükséges az ajánlathoz csatolni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A közbeszerzés I. része tekintetében Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan az ajánlattevő az I. rész tekintetében szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
A közbeszerzés II. része tekintetében Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan az ajánlattevő a II. rész tekintetében szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- ajánlattevő fizetési számlaszáma(i),
- a fizetési számla/számlák megnyitásának időpontja,
- arra vonatkozó információ, hogy ajánlattevő bármely fizetési számláján volt-e 30 napot
meghaladó sorban állás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított egy év (12 hónap) során, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A nyilatkozatot a vizsgált időszakban esetlegesen megszűnt számlák tekintetében is be kell nyújtani. Megszűnt számlák tekintetében annak megszűnését követő bármely keltezésű nyilatkozatot elfogadja Ajánlatkérő.
[Sorban állás jelentése: 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja]
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelménynek, amelyek értelemszerűen egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csak nyilatkozniuk kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelnek, illetve velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére mindkét rész tekintetében, amennyiben bármelyik fizetési számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított 12 hónapos időtartamban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától számított időtartamban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 5 évben megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb (I. rész tekintetében élelmiszeripari épületek kivitelezési munkáira, II. rész tekintetében élelmiszeripari épületek technológiai kivitelezési) építési beruházásaira vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe, b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a teljesítés helye, d) a referenciamunka rövid ismertetése (az építési beruházás tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),e) a teljesítés ideje: kezdő és befejező (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel) f) a referenciaszerződés mennyisége (alapterület) g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítés szerinti mennyiséget (alapterületet) is kéri ajánlatkérő megadni.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: - a szakember neve, - annak a pozíciónak [I. rész: a)-b), II. rész: a)-b)] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, - nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog. A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá: - a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy - a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről vagy - a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát.
Csatolni kell továbbá az ajánlathoz a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal: - a szakember neve, címe, - a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése,annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, - a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Az I. rész M2) a) és b) pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
Igazolási módok részletesen a KD-ben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja) visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezésre vonatkozó referencia munkákra vonatkozóan, a szerződést kötő másik fél által kiállított, és az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolással/igazolásokkal:
• az I. Rész tekintetében: legalább egy db élelmiszeripari létesítményben végzett, épületek/építmények építészeti kivitelezésére és/vagy épületek magasépítészeti kivitelezésére vonatkozó - referencia munka, amely összességében legalább olyan teljesített kivitelezési munkát igazol, amely munka során az épület legalább 700 m2 alapterületű.
• a II. Rész tekintetében: legalább egy db élelmiszeripari létesítményben végzett, érlelő és feldolgozó technológiai kivitelezésére vonatkozó - referencia munka, amely legalább olyan kivitelezési teljesített munkát igazol, amely munka során az épület legalább 325 m2 alapterületű.
A referencia több szerződésből is teljesíthető.
Technológiai kivitelezés alatt Ajánlatkérő
• Hőkezelő technológia (lemezes pasztőr), szeparátor
• Kültéri tároló silók
• Feldolgozó kádak, eszközök
• Csomagológép
• CIP rendszer
• Gépészeti egységek (gőz-előállító egység, jeges-víz előállító berendezés, sűrített levegő biztosító berendezés)
• Külső hidegenergiát-előállító egységek, valamint légkezelő technológiák beépítését érti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy kizárólag műszaki átadás-átvétellel (teljesítésigazolással) elismert referenciát fogad el.
Ugyanazon referencia bemutatható mindkét rész vonatkozásában.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi előírásoknak megfelelő szakemberekkel:
• az I. Rész tekintetében:
a) legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel.
b) legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” építési szakterület részszakterülete szerinti jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
• a II. Rész tekintetében:
a) legalább 1 fő szakembert, aki a 2015/2067 EU rendelet szerint „I.” kategóriában feltüntetett képesítéssel, emellett rendelkezik legalább 3 év szakmai tapasztalattal a hűtőgépek karbantartási munkálata terén,
b) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik okleveles tejipari szakmérnök végzettséggel, emellett rendelkezik legalább 3 év szakmai tapasztalattal élelmiszeripari üzemek termékfejlesztése terén.
Egy szakember több pozícióra, illetve mindkét rész tekintetében megjelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben mindkét rész vonatkozásában - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
a) Jótállási kötelezettség
b) Késedelmi kötbér
c) Hibás teljesítési kötbér
d) Meghiúsulási kötbér
Jótállási kötelezettség: A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) köteles teljes körű, a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 és legfeljebb 36 hónap (I. Rész esetében), vagy minimum 12 hónap és legfeljebb 24 hónap (II. Rész esetében) (a nyertes ajánlattevő megajánlásától függően) időtartamra jótállást vállalni. A jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű befejezésétől kezdődik.
Késedelmi kötbér: Mindkét rész esetében amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,25 %-a (azaz nulla egész huszonöt század százalék) naponta, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-át (azaz öt százalékát). A kötbér alapja a tartalékkeret nélküli nettó ellenérték.
Hibás teljesítési kötbér: Mindkét rész esetében abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó teljes vállalkozói díj összegének 0,25 %-a (azaz nulla egész huszonöt század százalék), minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a (öt százaléka).
Meghiúsulási kötbér: Mindkét rész esetében a szerződés meghiúsulása esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a nyertes ajánlattevő szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A meghiúsulási kötbér alapja tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 10%-a (tíz százalék).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: I. Rész: Nyertes AT a Kbt. 135. § (7) bek. értelmében jogosult a (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 15 %-ának (tizenöt százalék) megfelelő, de legfeljebb hetvenötmillió forint összeg előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget AK az előlegbekérő alapján fizeti ki, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani.
A nyertes AT 3 db részszámlát, és egy végszámlát nyújthat be az alább részletezettek szerint:
-1.részszámla: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 25 (huszonöt) százalékos műszaki készültségét követően;
-2.részszámla: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 50 (ötven) százalékos műszaki készültségét követően;
-3.részszámla: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 75 (hetvenöt) százalékos műszaki készültségét követően;
-végszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, valamint a tartalékkeret terhére elszámolható munkák ellenértékéről, a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
Szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
II. Rész tekintetében
Nyertes AT a Kbt. 135. § (7) bek. értelmében jogosult (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 30 %-ának (harminc százalékának) megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget AK az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes AT-nek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Az előleg a negyedik résszámlából kerül levonásra. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani.
A nyertes AT 4 db részszámlát, és egy végszámlát nyújthat be az alább részletezettek szerint:
- 1. részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25 százalékának megfelelő összegről, a technológiai elemek közül a sajtgyártó vonal gyártói készre jelentését követően;
- 2. részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 százalékának megfelelő összegről, a technológiai elemek közül a tejfogadó vonal és a gépészeti egységek gyártói készre jelentését követően;
- 3. részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 százalékának megfelelő összegről, a leghamarabb a második résszámla kiállítását követő 70. naptól az első és második résszámla szerinti technológiai elemeknek a beruházási helyszínre történő leszállítását követően;
- 4. részszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 35 százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 90 százalékos műszaki készültségét követően;
- a végszámla benyújtható a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 10 százalékának megfelelő összegről, valamint a tartalékkeret terhére elszámolható munkák ellenértékéről, a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
Szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: euró (EUR).
Von-ó jszok: Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § 322/2015. (X. 30.) Kormr. 32/A § és 32/B § 2017. évi CL. törvény. A fizetési feltételeket részletesen lásd a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK a 1775300881 számú elnyert támogatás kapcsán műszaki tartalmat érintő változtatási igényt nyújtott be a támogató felé. Ha a támogató AK változtatási igényét nem hagyja jóvá, az eljárást mindkét részben eredménytelen. Szerz. felfüggesztő feltétel is.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: I. rész: 4 500 000 HUF II. rész: 2 500 000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11733058-20028998-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint. Részletesen lásd: KD
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Mindkettő rész: 1.2.3.4. résszempontok: egyenes arányosítás, 5. résszempont: fordított arányosítás Részletes leírást lásd: KD
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.2.3) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2018. augusztus 15. (szerda) 11.00 óra. Találkozás helyszíne: Örménykút VI. kerület 119, Szarvasi Agrár Zrt Szarvasmarha telep.
3.) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést az EKR rendszeren keresztül küldi meg.
9.) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
17.) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
21.) A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján: az I. rész tekintetében a nettó vállalkozói díj 4 %-ának (négy százalékának) megfelelő mértékű tartalékkeret, a II. rész tekintetében a nettó vállalkozói díj 5 %-ának (öt százalékának) megfelelő mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel.
22.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § -ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő mindkét rész tekintetében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési kivitelezési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építés biztosítással) (Elvárt minimális kártérítési limitek: I. rész tekintetében 50 000 000.- Ft/káresemény – 100 000 000 Ft/év, II. rész tekintetében: 10 000 000.- Ft/káresemény – 50 000 000 Ft/év ). Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további részleteket a szerződés tervezet 5.11. pontja tartalmazza.
28) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban csatolni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki adatokat tartalmazó műszaki specifikációs adatlapokat kitöltve szükséges csatolni az II. rész tekintetében, amely szakmai ajánlatnak minősül, így azok ajánlatban történő csatolásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A műszaki adatokat tartalmazó táblázat minden sorára kötelező a műszaki előírásokkal azonos, vagy azokkal egyenértékű ajánlatot tenni, az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
29.) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
31.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita lajstromszám: 00710.
32.) A III.1.2.), III.1.3.) szerinti alkalmassági felt. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Karakterhiány miatt a felhívás VI.3.12. további alpontjait a KD I. fejezete tartalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges