Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14091/2018
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31302993
Postai cím: Rómer Flóris Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baumann Csilla
Telefon: +36 16333322
E-mail: kozbeszerzes@kontenerterminal.hu
Fax: +36 16333322
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kontenerterminal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kontenerterminal.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Hivatkozási szám: EKR000327172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyugat-magyarországi, Közép-magyarországi-, Dél-kelet-magyarországi és Észak-kelet-magyarországi régiókban tervezett Intermodális Konténerterminálok kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db CBA elemzést és üzleti tervet és piaci megvalósíthatósági tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány készítése a négy régióra.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó eredménytermékek típusát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet részletezi a négy régióra.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
Ajánlatkérő az
„1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást,
a „2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata” értékelési szempontnál és a
„2.1. A felhívás III.1.3. B) a) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata”,
„2.2. A felhívás III.1.3. B) b) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata”, és
„2.3. A felhívás III.1.3. B) d) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata”
értékelési alszempontoknál az egyenes arányosítást alkalmazza.
Azok az ajánlatok, melyek a 2. értékelési szempont és a 2.1-2.3 értékelési alszempontok tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján alább meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A képletet a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján:
„2.1. A felhívás III.1.3. B) a) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 5 db, legkedvezőtlenebb: 0 db (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
„2.2. A felhívás III.1.3. B) b) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 84 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
„2.3. A felhívás III.1.3. B) d) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 84 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
Maximum 84 hónap kerül értékelésre, mely az alkalmassági követelmény szerinti időtartamon felül értelmezendő. A tapasztalat számításánál a párhuzamosan futó projekt időtartamok nem kumulálhatók.
Az egyes értékelési szempontra bemutatott szakemberek között átfedés nem megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 40
2 2.1. A felhívás III.1.3. B) a) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata min.: 0 db max. 5 db 15
3 2.2. A felhívás III.1.3. B) b) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata min.: 0 hónap max. 84 hónap 15
4 2.3. A felhívás III.1.3. B) d) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata min.: 0 hónap max. 84 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a IV.2.6. pont szerinti 1 hónapon 30 naptári napot ért.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné , továbbá az szakmailag is ésszerűtlen lenne, a megvalósíthatósági tanulmány tartalmának koherenciáját veszélyeztetné.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 296666
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 011599 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárás Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdés szerinti visszavonás érdekében került feladásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A Kbt. 148. § szerint.
2. (III.1.2. pont folyt.)
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67.§ (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kr. 1.§ (5) bek. irányadó.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
3. (III.2.2. pont folyt.)
A Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés közvetlenül alkalmazandó. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke: 1% nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozói Díj 30%-a. A késedelmi kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke: 15% A hibás teljesítési kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. A felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Amennyiben a Megrendelő szavatossági igényt érvényesít, úgy a szavatossági igény teljesítésének időtartamára jogosult késedelmi kötbér érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke: 10%. A meghiúsulási kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. A Felek rögzítik, hogy meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Szerződés Tervezet szerint.
4. (VI.3. pont folyt)
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2. és III.1.3.
16. Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglalt szerződést megerősítő kötbéreket köteles vállalni.
17.FAKSZ: dr. Csók István Áron 00118, helyettese: dr. Bábosik Roland Ottó 01011
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)