Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14129/2018
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3;HU2, HU3, HU1;HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23952
Postai cím: Tüzér utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nyőgéri Zsolt
Telefon: +36 705001626
E-mail: office@csbo.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csbo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Különféle kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok, továbbá kapcsolódó szolgáltatások és eszközök beszerzése „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” (EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-0
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle szerződések
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások (vállalkozási keretszerződés)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A konferenciával egybekötött minimum 100 fős projektnyitó rendezvény és minimum 140 fős projektzáró rendezvény, a sajtó számára szervezett események és szélesebb körű tájékoztatást biztosító szakmai rendezvények (információs napok, műhelymunkák, egyéb események), valamint a képzők felkészítésének megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés. A rendezvényeken résztvevők száma összesen, minimálisan 2500 fő. Ajánlatkérő a szerződésben legfeljebb nettó 20209233,- Ft keretösszeget rögzít. A szerződésben rögzített keretösszegből a feladatot a leghatékonyabb módon kell megvalósítani. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal.
Az egyedi megrendelőkben meghatározottak szerint a rendezvényekhez a helyszínnel és cateringgel, valamint a rendezvény lebonyolításával összefüggő szolgáltatások, bizonyos rendezvények eseteiben pedig közreműködők biztosítása.
További feladat a rendezvény előkészítése, szervezése és lebonyolítása, ami- egyedi megrendelés szerint- az alábbiakat foglalhatja magába:
• a rendezvényterv előkészítése, mely a tervezett rendezvény fő elemeit tartalmazza
• javaslattétel a rendezvény helyszínére
• Ajánlatkérő kérésére helyszínbejárás, arról jelentés készítése
• Ajánlatkérő jóváhagyása után a terem, rendezvénykellékek és catering megrendelése
• az Ajánlatkérővel előre egyeztetett előadók biztosítása
• az ingyenes ruhatárat és ruhatáros(oka)t biztosítása
• catering szolgáltatás biztosítása és helyszínen történő ellenőrzése
ásványvíz bekészítés biztosítása az előadók és moderátor számára
• a rendezvény technikai és logisztikai koordinációjának, a termek berendezésének, kötelező arculati elemek elhelyezésének, szükség esetén a hangosításnak és a vezérelhető világításnak, a kivetítőnek, laptopnak a biztosítása, a programplakátot, irányítótáblákat (mosdó, előadótermek stb.) kihelyezése, a hostessek irányítása
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
A projekt rendezvényei országosan valósulnak meg (a lakosságszám szerinti településmérettől függetlenül). A rendezvénymegvalósítás településeit az Ajánlatkérő jelöli ki.
Az ország különböző pontjain megvalósuló programokra az ajánlattevő kötelessége az általa biztosított szakemberek, közreműködők szállítása.
Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2020-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket, egyedi megrendelések esetén egyedi teljesítési határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M.2) pontja szerinti rendezvényszervező szakember 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (egész hónap) [max. 60 hónap]  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” (EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001) c. kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Az értékelés során az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés az 1. részszempont esetében egyenes arányosítással, 2. részszempont esetében fordított arányosítás módszerével történik

II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások és promóciós eszközök biztosítása (vállalkozási keretszerződés)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79810000-5
További tárgyak:22462000-6
22000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3, HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződésben legfeljebb nettó 81173241,- Ft keretösszeget rögzít. A szerződésben rögzített keretösszegből a feladatot a leghatékonyabb módon kell megvalósítani. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal.
A projekt tevékenységeinek megvalósításához szükséges műszaki leírásban részletezett nyomdai termékek kiadványok (összesen minimum 113 000 példány), valamint az alábbi ( összesen minimum 13 000 db) promóciós eszközök, kötelező arculatot hordozó marketing és rendezvényeszközök gyártása és leszállítása.
- roll up
- asztali zászló fém állvánnyal
- golyóstoll
- pendrive
- logózott jegyzettömb
- logózott mappa
- fejlesztőjáték 1-3 éves korosztálynak
- projekttáblák
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2020-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket, egyedi megrendelések esetén egyedi teljesítési határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M.2) pont b) alpontja szerinti szakember 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (egész hónap) [max. 60 hónap]  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” (EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001) c. kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Az értékelés során az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés az 1. részszempont esetében egyenes arányosítással, 2. részszempont esetében fordított arányosítás módszerével történik

II.2.1)
Elnevezés: A projekt kreatív koncepciójának és marketing és médiatervének kidolgozása médiamegjelenés biztosítása, az online, offline print média megjelenések szervezése, TV-rádió szpotok készítése (vállalkozási
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79340000-9
További tárgyak:79342200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződésben legfeljebb nettó 62992756,- Ft keretösszeget rögzít. A szerződésben rögzített keretösszegből a feladatot a leghatékonyabb módon kell megvalósítani. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára lehívási kötelezettséget vállal.
Átfogó kreatív koncepció elkészítése (Arculati tervezés, arculati kézikönyv elkészítés) mely alapján Ajánlatkérő által elfogadását követően:
- Responsive weboldal kreatív koncepciójának elkészítése, a webdesign elkészítése (maximum 10 menüpontos struktúrára);
- Projekt során készülő oktatófilmek 5-7 másodperces főcímének a kreatív koncepciójának kialakítása és elkészítése;
- Imázs fotók beszerzése
Továbbá:
- A projekt marketing és médiakommunikációjának tervezése
- Célcsoportanalízis alapján történő médiacsomag összeállítás
- Médiavásárlás
- A médiafelületeken megjelenő TV- és reklámspotok elkészítése, teljeskörű utómunka gondozással
- Tartalmi együttműködő partnerek, barter és tartalomcsere partnerek ajánlatainak összeállítása- a barterek megszervezése és lebonyolítása
- Hangfelvétel és hangutómunka szolgáltatás
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2020-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket, egyedi megrendelések esetén egyedi teljesítési határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M.2) pont a) alpontja szerinti kommunikációs szakember 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (egész hónap) [max. 60 hónap]  10
2 A felhívás III.1.3. M.2) pont b) alpontja szerinti grafikus 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (egész hónap) [max. 60 hónap] 5
3 Szociális szempont - Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése (fő) [max. 5 fő]  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” (EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001) c. kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Az értékelés során az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés az 1. részszempont esetében egyenes arányosítással, 2. részszempont esetében fordított arányosítás módszerével történik

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 072 - 159976
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5651 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)