Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14200/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Diósjenő Község Önkormányzata Berkenye Község Önkormányzata;Nógrád Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2643 Diósjenő, Szabadság út; hrsz.: 662/5 szám alatt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Diósjenő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77657844
Postai cím: Szabadság Út 31
Város: Diósjenő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2643
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János
Telefon: +36 35525012
E-mail: jegyzo@diosjeno.hu
Fax: +36 35525012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.diosjeno.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.diosjeno.hu/
 
Hivatalos név: Berkenye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16710933
Postai cím: Kossuth Utca 20
Város: Berkenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2641
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmidt Józsefné
Telefon: +36 35362321
E-mail: jegyzo@berkenye.hu
Fax: +36 35362321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.berkenye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.berkenye.hu/

Hivatalos név: Nógrád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99401065
Postai cím: Hunyadi Utca 18.
Város: Nógrád
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2642
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szórágy Gyuláné
Telefon: +36 35562000
E-mail: hivatal@phnograd.hu
Fax: +36 35562000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nograd-var.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nograd-var.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Diósjenő Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Diósjenő orvosi rendelő
Hivatkozási szám: EKR000201632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Diósjenő-Nógrád-Berkenye települések egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése” című és TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019.sz. támogatási szerződéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés Diósjenő község orvosi rendelőjének kivitelezési munkáira. Összesen 270,47 m2-en 1 db háziorvosi, 1 db gyermekorvosi, 1 db fogorvosi, 1 db védőnői rendelő és a kiszolgáló helyiségek kialakítása, meglévő épület felújítása.
Pinceszint összesen: 56,36 m2
Földszint összesen: 214,11 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Diósjenő orvosi rendelő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45400000-1
45421100-5
45430000-0
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2643 Diósjenő, Szabadság út; hrsz.: 662/5 szám alatt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Diósjenő-Nógrád-Berkenye települések egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése” című és TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019.sz. támogatási szerződéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés Diósjenő község orvosi rendelőjének kivitelezési munkáira. Összesen 270,47 m2-en 1 db háziorvosi, 1 db gyermekorvosi, 1 db fogorvosi, 1 db védőnői rendelő és a kiszolgáló helyiségek kialakítása, meglévő épület felújítása.
Az érintett telek Diósjenő főutcáján, a Viltex-el átellenben a Szabadság és a Kossuth utca sarkán található. A környékre jellemző a hagyományos, hosszú házas beépítés, régi parasztházakkal. A telek területe 1495 m2. A telek utca felőli körülbelül 33 méteres szakasza sík, a telek hátsó, része lejt a Szabadság út felé, kereszt irányban lejtése szintén van a Kossuth Utca felé. Gyalogosan megközelíthető a Szabadság és a Kossuth utcáról egyaránt.
Gépkocsival csupán a Kossuth út melletti önkormányzati útról közelíthető meg. A használat során az ingatlan megközelítése a Kossuth út melletti önkormányzati út felől történik. A telek
szélessége változó, az első részen körülbelül 33 méter, a telek végében 35 méter, hossza 46 méter átlagosan. Jelenleg a telken nem áll épület, beépítetlen. A szomszéd ingatlanok közül a mindkét oldali ingatlan beépített.
2643 Diósjenő, hrsz.: 662/5 szám alatt, a telken az Építtető Önkormányzat, a meglévő, több épületben elhelyezkedő, nagyon elhasználódott állapotú, funkcionálisan elfogadhatatlan épületekben működő egészségügyi szolgáltatásait kívánja egy új, a mai kor követelményeinek megfelelő épületben kielégíteni. A fenti munkálatok következtében javul a munkafeltétel minősége, valamint a megváltozott munkaképességű emberek számára is elérhetővé vállnak az egészségügyi ellátások. Nem utolsó sorban az energiahatékonyság a működtetésben fog jelentkezni.
Az orvosi rendelő a településközpontban található. A környezetben jellemzően fszt + tt kialakítású, sátor-, nyereg-, magas tetős kialakítású elsődlegesen intézményi épületek és lakóépületek találhatók. Jelen telken épület nem található. Az úthálózat kiépített.
Az épület egészségügyi intézmény, így az OTÉK–ban megfogalmazottak vonatkoznak a tárgyi feladatra.
Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is biztosítani kell. A rendelőben lehetőség szerint természetes szellőzést kell biztosítani.
Hideg-meleg vizes orvosi csapteleppel szerelt kézi mosó szintén elengedhetetlen, úgy mint a fali kézfertőtlenítő szert adagoló, egyszer használatos, papír törlőtartó és folyékonyszappan-adagoló.
Külön biztosítani kell személyzet számára használható kézmosóval ellátott mellékhelyiséget, a takarítóeszközök, veszélyes hulladék, szennyes textil átmeneti tárolását.
A rendelők minimális alapterülete 18 m2, a belmagasságnak legalább 2,5 m-nek kell lennie. A rendelő burkolatára vonatkozó szabályok szerint a falat 2,1 m belmagasságig mosható, fertőtleníthető anyagnak kell borítania. A padlóburkolat szintén mosható, fertőtleníthető, csúszásmentes.
Továbbá a betegek részére fenntartott váróhelyiség 12 m2-nél nem lehet kisebb. Külön biztosítani kell a betegek számára használható kézmosóval ellátott mellékhelyiséget.
Pinceszint összesen: 56,36 m2
Földszint összesen: 214,11 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (hó) 10
2 A jótállási időszak alatt a kivitelezői hibák kijavításának, a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő értesítését követő első munkanapon 8:00 órától számítottan történő megkezdése (óra) 10
3 Környezetvédelmi vállalások (db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Diósjenő orvosi rendelő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Fedezet ellenőrzés:
fedezet: 83 938 501.- Ft + ÁFA

Ajánlattevő megnevezése nettó ajánlati ára (Ft) hiányzó nettó fedezet össz
(Ft) hiányzó bruttó fedezet össz
(Ft)
Nilax Bau Kft. 125 891 213 41 952 712 53 279 944
NEW WORD KFT. 129 732 030 45 793 529 58 157 781
A fenti számítás alapján az ajánlati ár lényegesen meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezetet, ezt az önkormányzat nem tudja fedezni.
A Bíráló Bizottság a Kbt 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás eredménytelenségéről szóló döntési javaslatot ad az Ajánlatkérő felé, mely szerint az eljárás a Kbt 75.§ (2) b) pontja alapján eredménytelen, mivel rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Az Ajánlatkérő a fedezet összegét az ajánlatok bontása előtt ismertette.
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban az árajánlatok mindegyike meghaladja a – a 75. § ( 4) bekezdésének igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a fent idézett (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertette a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét:
83 938 501.- Ft + ÁFA
A benyújtott ajánlatokban szereplő ajánlati ár meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedeztet, az ajánlat bírálata és értékelése nélkül eredménytelennek javasolja a közbeszerzési eljárás.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NILAX BAU KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73125114
Postai cím: SÁRFŰ UTCA 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1156
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11682880242

Hivatalos név: NEW WORD Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57867722
Postai cím: Szalézi Út 13. A. lház. 4. em. 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22643669211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
NILAX BAU KFT Magyarország, 1156 Budapest SÁRFŰ UTCA 3. adószám:11682880-2-42
NEW WORD Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarország, 2509 Esztergom Szalézi Út 13. A. lház. 4. em. 2.adószám:22643669-2-11
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges