Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14246/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Ceglédi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:2700 Cegléd, Rákóczy út 54.-56. szám HRSZ: 2008/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Old Megma Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ceglédi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993190
Postai cím: Malom Tér 3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: bereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/cegled
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/cegled
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-5.2.10 Dózsa Gy. Kollégium energetikai fejl.
Hivatkozási szám: EKR000410382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
JELENLEGI ÉPÜLET ISMERTETÉSE:
Az épület két szárnyból áll a kollégiumi illetve az étkező-konyha kazán szárnyból.
Jelen energetikai felújítás tárgya csak a kollégium szárny korszerűsítését képezi.
épület állaga:
Az épületet szemrevételezéssel megvizsgáltam, és a következőket állapítottam meg :
A haránt végfalak középtengelyében rejtve van levezetve a lapos tetőszerkezet esővize, mely az elő lépcső illetve járdára folyik ki.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az EKR
rendszerben lévő karakterkorlátra, Ajánlatkérő a felhívás II.1.4. pontjának tartalmát egy külön dokumentumban foglalja össze és csatolja az EKR-ben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 133199888 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP-5.2.10 Dózsa Gy. Kollégium energetikai fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2700 Cegléd, Rákóczy út 54.-56. szám HRSZ: 2008/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
JELENLEGI ÉPÜLET ISMERTETÉSE:
Az épület két szárnyból áll a kollégiumi illetve az étkező-konyha kazán szárnyból.
Jelen energetikai felújítás tárgya csak a kollégium szárny korszerűsítését képezi.
épület állaga:
Az épületet szemrevételezéssel megvizsgáltam, és a következőket állapítottam meg :
A haránt végfalak középtengelyében rejtve van levezetve a lapos tetőszerkezet esővize, mely az elő lépcső illetve járdára folyik ki. Nagyobb esőzéseknél a lassan elszivárgó víz süllyedést okoz, melynek jelei már láthatóak, a hosszfalon repedések találhatók.
Az épület zárófödém előregyártott vasbeton szerkezetű salakfeltöltés + lejt adó beton rétegekkel. Az épület szigetelése kb 8 éve felújításra került jó állapotú. A szigetelés anyaga palazúzalékos bitumen szigetelés. A tető hőszigetelését a salakfeltöltés adja mely rendkívül alacsony hatásfokú. A zárófödém statikai terhelhetősége maximálisan ki van használva, ezért azt további súlyos rtg-kel terhelni nem lehet.
tervezett felújítás ismertetése:
ablak csere:
A mellékelt homlokzati terv szerint a jelenlegi nyílászárók egy része már kicserélődött.
Az eredeti nyílászárók (fa szerkezetű UW= 4,2) lecserélendők a jelenleg előírt minimális UW értékű nyílásra, mely a következő:
1,15 UW W/m2k 3 rtg üvegezésű fehér műanyag ablak
A korábban kicserélt műanyag fehér ablakok UW értéke 1,30 w/m2k megmaradnak, mivel újszerű jó állapotban vannak, és cseréjükkel minimális energia csökkentést lehet elérni, így gazdaságtalan.
-homlokzat hőszigetelése:
A meglévő homlokzat javítása után a külső falak 12 cm DALMATINER grafitos hőszigeteléssel tervezettek közetgyapot tüzgyürű képzéssel szilikátos vékony vakolattal fehér színben lábazaton szürke színben ablak közökben orange narancs betéttel
járulékos munkák
helytelenül kialakított nyaktagra néző kis ablak megszüntetendő ( beázás veszély)
a sűllyedést okozó esőviz elvezetők szivárgóba kötendők mindkét haránt oldalon
tető felújítása
A tetőszerkezet minimális terhelhetősége miatt a legkönnyebb utólagos hőszigetelést alkalmaztam. A jelenlegi vízszigetelést szemrevételezéssel átvizsgáltam, és megállapítottam, hogy jó állapotú, felújítást nem kíván.
A függőleges állású szerkezetekre (attika fal, tető felépítmények)függőleges felületei hagyományosan 20 cm xps hőszigeteléssel készül dryvit erősítéssel, majd új GV4 bitumen vízszigetelést kap. A függőleges szerkezetek hőszigetelése után a vízszintes felületek 15 cm pur zárt cellás fújt hőszigetelést kapnak fényvédő UW álló
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az EKR
rendszerben lévő karakterkorlátra, Ajánlatkérő a felhívás II.2.13) pontjának tartalmát egy külön dokumentumban foglalja össze és csatolja az EKR-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEHOP-5.2.10 Dózsa Gy. Kollégium energetikai fejl.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Old Megma Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37452535
Postai cím: Jurisics Miklós Utca 9
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
E-mail: oldmegmakft@gmail.com
Telefon: 0620338-0004
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22698487-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 122800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 133199888
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tető szigetelés, nyílászáró csere.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kritik Web Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74316997
Postai cím: Széchenyi Tér 17.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23093799213

Hivatalos név: Flob Invest Ipari-Gyártó Kereskedelmi és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63757635
Postai cím: Villányi Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14846348243

Hivatalos név: Old Megma Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37452535
Postai cím: Jurisics Miklós Utca 9
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22698487202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció szerves részét képező „További információk ajánlattevők részére” elnevezésű dokumentum V.2. pont 9. alpontja alapján előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta:
• FLOB INVEST Kft., 1113 Budapest, Villányi út 56.
• Kritik Web Kft., 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 17. III. em. 11.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges