Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:24370/2018
CPV Kód:45260000-7
Ajánlatkérő:Magyar Képzőművészeti Egyetem
Teljesítés helye:1062 Budapest Andrássy út 69. hrsz 29499
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Képzőművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43724613
Postai cím: Andrássy Út 69-71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000859042018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000859042018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tetőzet felújítás - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000859042018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MKE, 1062 Budapest, Andrássy út 69. szám alatti épület tetőzetének felújítási munkáihoz kapcsolódó kivitelezés - kivitelezési szerződés keretében, meglévő kiviteli tervek alapján
Az egyetem zavartalan működését biztosítva, és a Bábszínház nyári leállására (VI.3. 27. pont) figyelemmel kell a kivitelezést elvégezni.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány alapján értékeli az ajánlatokat. 1.részszempont: A jelen felhívás III.1.3. pont M2)a) alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-ÉM felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és azon felül további műemléki szakterületen szerzett 36 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet MV-ÉM felelős műszaki vezetői feladatokkal egyenértékű tevékenység )(0 - 36 hónap). E tekintetben hónap átfedés esetén minden hónap egyszer vehető figyelembe, minden megkezdett hónap egynek számít.
A Miniszterelnökség útmutatója szerint a ponttkiosztás módszere:
P=((Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb))*(Pmax-Pmin))+Pmin, ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont).
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont).
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bek. lapján meghatározott legkedvezőbb érték (maximum 36 hónap), amire a maximális pontszámot adja”
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bek. alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, az érvényességi küszöbnek megfelelő érték (miminum 0 hónap), amire a minimális pontszámot adja.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Kbt. 77.§ (1) bek. alapján ajánlatkérő jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, ezen részszempont esetében ez az érték 36 hónap és a képletben ajánlatkérő ezzel a 36 hónappal számol.
Kizárólag a felhívás III.1.3) pont M2)a) alpontjában alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember vehető figyelembe az értékelés szempontjából, továbbá amennyiben ajánlattevő értékelés alá eső többlettapasztalatot kíván igazolni, úgy a szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható! Részletek KD rövidítések nélküli AF-ban,
2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)/súlyszám 70
A 2. Értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. számában megjelent útmutatója szerint a fordított arányosítás módszerével a következő képlet szerint:
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax:
Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
Alegjobb:A legelőnyösebb megajánlható tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
AK a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb összegű ár) a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat azonos tartalmi elemére (ár) pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan, a fenti képlet szerint számolja ki a pontszámokat.
Ezt követően AK beszorozza az adott részszemponthoz/alszemponthoz tartozó súlyszámmal a kapott pontszámokkal, és ezeket összeadva kapja meg az adott ajánlat összpontszámát.
Az ajánlatok értékelése két tizedes jegy pontossággal történik minden számítási képlet esetén.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A megvalósítandó építési beruházás műszaki és térbeli-időbeli organizációs szempontból egy egységet képez, így nem biztosított a részajánlattétel lehetősége, ezért ez a gazdasági, műszaki és minőségi szempontokat figyelembe véve sem ésszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tetőzet felújítás - kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261910-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1062 Budapest Andrássy út 69. hrsz 29499
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tetőfelújítást az a tény tette elodázhatatlanná, hogy az egyetem 69 szám alatti épületében fellelhető Lotz falfestmények a nem megfelelő tető vízszigetelések miatt nedvességet kapnak és emiatt károsodnak. 680 m2 fémlemez fedés, ~230m2-es 2 mm vastag BAUDER THERMOPLANT-T 20 FPO-lemez (poliolefin), szigetelés, és ~64 m2-es Schüco kupola- az érintett tetőszakasz összesen hozzávetőlegesen 970m2
Az épület műemléki nyilvántartási száma 15559(713)
Az egyetem fenntartójától kapott pénzügyi támogatás alapvetően a Lotz falképek megmentésére, restaurálására irányul. Így azok a tetőfelületek felújítására kerül sor melyek alatt, illetve a környezetében felképek találhatóak. Ezek alapján a tetőfelújítás a 69 számú́ épület alábbi tetőszakaszaira terjed ki:
- 1. Az Andrássy úti épületszárny nyeregtető a volt Mintarajziskolától a volt Zeneakadémiáig.
- 2. Az udvar felőli beforduló́ épületszárny nyeregtető̋ a Barcsay terem tetőszerkezetéig.
- 3. Az 1990-ben kialakított, üvegtetővel is lefedett belső̋ udvar.
A tetőfelújításhoz két munkarész szervesen kapcsolódik:
- 4. Az Andrássy úti épületszárny utcai homlokzatának záró́ párkánya felett – a szárny teljes hosszában- életveszélyes műszaki állapotban lévő̋ kő̋ illetve műkő̋ bábos korlát - A felújítást illetve cserét a dokumentációban szerepeltetett kőrestaurátori szakvélemény alapján kell elvégezni.
- 5. Az udvar lefedéséből adódóan, megváltozott az épület csapadékvíz elvezetésének a rendszere. Többek között ennek is tudható be, hogy az egyetem „küzd” a csapadékvízzel, és a falképek nedvesedésének ez is oka. E probléma megoldása szintén a tennivalók között van. (lásd a dokumentációban: Fotófelmérés tervlapokat)
Feladatok:
1) Előkészítés a műszaki leírás szerint
2) Bontások a műszaki leírás szerint
3) Építés a műszaki leírás szerint
4) Gépészet a műszaki leírás szerint
5) Elektromosság a műszaki leírás szerint
A közbeszerzési műszaki leírásában, mellékleteiben és a költségvetési kiírásban feltüntetett anyagok a közbeszerzés tárgyának AK által megkövetelt jellemzőinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerültek megjelölésre, a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a megnevezések mellé kell érteni, AK az egyenértékű teljesítést elfogadja. AK a fentieknek megfelelően jogosult a megjelölt anyagokkal egyenértékű anyagok, berendezések beépítésére ajánlatot tenni, azzal, hogy ebben az esetben az ajánlat részeként be kell nyújtania a beépíteni tervezett, egyenértékű anyagok, berendezések felsorolását, bemutatását is tartalmazó műszaki specifikációt és az egyenértékűség igazolására az anyag, berendezés minőségi, illetve műszaki paramétereit legalább összefoglalóan tartalmazó gyártói adatlapot, illetve minőségi bizonylatot. Amennyiben AT az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott anyaggal egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Ajánlatkérő 10%-os tartalékkeretet biztosít a szerződéstervezet szerint.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és mellékletei tartalmazzák.
További vonatkozó jogszabály: 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez építőipari kivitelezési tevekénységről;
4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
Karakter korlát miatt az 1. részszempont rövidítések nélkül: A jelen felhívás III.1.3. pont M2)a) alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-ÉM felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet MV-ÉM felelős műszaki vezetői feladatokkal egyenértékű tevékenység )(0 - 36 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A jelen felhívás III.1.3. pont M2)a) alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember III.1.3.M2.)a pontban előírt szakmai tapasztalat feletti többlettapasztalat 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet AT, közös AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
Karakter korlát miatt VI.3.12) További információk folyt:
6. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
- Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
- Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
8. AK felhívja AT figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes AT kötelezettsége a felelős műszaki vezető biztosítása (lásd M2.) szerinti alkalmassági követelményeket).
9. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet magába foglaló, összkockázati típusú vagyon- és felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani.
A megkötött vagyon – és felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi 300 millió forint, káreseményenként pedig 30 millió forint összeget;
Vállalkozó köteles érvényben tartani a biztosítást mindarra, amiért felelős és köteles értesíteni a biztosítót a beruházás megvalósításának jellegében, mértékében, vagy programjában történt változásokról, és biztosítani a biztosítások kielégítő voltát összhangban a jelen szerződés feltételeivel. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a jelen szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.
A Szerződés megkötésének feltétele az építési szerelési biztosítás (kötvény, szerződés) másolatának, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolásának átadása AK részére, ami a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteként (2. sz. melléklet) kerül csatolásra. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Az előírt felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.
10. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11. AK fokozottan felhívja AT figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.
12. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó igazolások nem magyar nyelvűek, akkor a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is csatolni kell.
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
14. AT ajánlatában nyilatkoznia kell KD szerinti formában és tartalommal.
AT ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
-322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatot kér be AK, melynek részei:
 az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva).
 A szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható
A szakmai ajánlatként benyújtandó organizációs terv minőségére vonatkozó részleteket a KD tartalmazza
Folyt karakter korlát miatt: Szakmai tev.előírás és ig.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját AT-nek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására AK köteles elfogadni, ha az AT a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján AT-nek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében szíveskedjen, amennyiben változásbejegyzés van folyamatban, az esetleges folyamatban levő változásbejegyzési eljárással kapcsolatos dokumentumok - a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást benyújtani, vagy a vonatkozó nemleges nyilatkozatot.
AK a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
AK-nek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan AT-t, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bek. a) pontja szerint, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző AT szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Karakter korlát miatt VI.3.12) További információk folyt:(III.1.1.) :15. AK a Kbt. 69. § (11) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárásban nem kérheti igazolás benyújtását, ha az AK az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az AK kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
16. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni a jelen felhívásban meghatározott kivételekkel. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelentheti (de AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét), melyért a felelősség az AT-t terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű felelős fordításban is benyújtandók a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint. AK felelős fordításként azt fogadja el, ha az érintett idegen nyelvű dokumentum mellé elhelyezett magyar nyelvű fordításon az AT cégszerűen aláírt - vagy a meghatalmazottja által tett - nyilatkozatot helyez el, mely szerint a magyar nyelvű fordítás a vonatkozó idegen nyelvű okirat tartalmának mindenben megfelel.
17. Az ajánlatban benyújtandó az AT, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy ezekkel egyenértékű dokumentuma. Amennyiben az AT, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját, vagy bármely más harmadik személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
Nem Magyarországon letelepedett AT esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
18. AK az AT-k cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az AT-nek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint.
Továbbiakban lásd KD rövidítések nélküli AF. Folyt: szakmai tev ig.:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AT által tett nyilatkozattal, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján pedig a felkért AT(k) tekintetében: A 321/2015 (X.30.) korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Karakter korlát miatt VI.3.12) További információk folyt: 19. Amennyiben az AT és közös AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az érintett gazdasági szereplő köteles benyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény, egyszerű másolatát.
20. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni [a részletes adatok, dokumentumok benyújtása kizárólag AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges]. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásának kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
21. A helyszíni bejárás időpontja: 2019.01.21 09:00 óra . és helye: MKE 1062 Bp, Andrássy út 69-71. találkozó: Főbejárat
22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
23. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció ellentmondásban van egymással, úgy a felhívásban foglalt rendelkezések az irányadóak!
24. Ajánlattevő nyertessége esetén köteles gondoskodni a szerződés hatályba lépésére az általa bevont M2.a) szakember kamarai jogosultságáról valamint M2.)b) szakember Miniszterelnökség által vezetett régészeti és műemléki szakértői névjegyzékbe vételéről.
25. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
26. Az eljárásba bevont FAKSZ dr. Orbán Krisztina (lajstromszáma 00367)
27. A II.2.7.) ponthoz az alábbiak figyelembevételét kérjük: AK a munkálatok térbeli-időbeli ütemezésénél felhívja a figyelmet, hogy ATnek az Andrássy úti tetőszakasz felújításával KELL kezdenie a munkát. AK ugyanis egy független közbeszerzési eljárás keretei közt az ez alatt fekvő rektori folyosó Lotz freskóinak restaurálását is meg kívánja valósítani, amelyet a tetőfelújításnak meg kell előznie. AK arra is felhívja a figyelmet, hogy a tető vízelvezetési munkálatai kapcsán a Bábszínház pincei része is érintett. Az itteni munkavégzést kizárólag a Bábszínházzal egyeztetett módon, annak nyári leállásakor lehet csak elvégezni.
28. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
29. Amennyiben a tervezett beruházás során a napelemes rendszer leszerelése, deponálása és visszaszerelése következtében a nem szakszerű munkavégzés következtében a napelemes rendszer bármely eleme megsérül, a napelemes rendszerben okozott károkért a kivitelező felel, nem az eredeti napelemes rendszerrel kapcsolatban jótállási kötelezettséggel bíró fél.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bek. alapján ha az AT az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (műemlék – vagy helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciója/felújítása/átalakítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha az AT az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
AK felhívja az AT figyelmét a Kbt. 65. § (6)- (8) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § valamint 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés b) pontja és (2)-(3) bekezdése szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmas az AT, ha az utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább 2 (kettő) üzleti évben a mérleg szerint eredménye, illetve 2016-tól adózott eredménye nem negatív, azaz az érintett időszakban 2 (kettő) év adózott (mérleg szerinti) eredménye nem lehet negatív.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bek. alapján ha az AT az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az AT pénzügyi és gazdasági alkalmassága megállapítható, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műemlék – vagy helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciója/felújítása/átalakítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 200 millió forintot.
Műemlék a 2001. évi LXIV. Tv 7.§ 15. pontja szerinti épület, védett épület a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet szerinti helyi védelem alá helyezett épület.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT által tett nyilatkozattal, a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján pedig a felkért AT(k) tekintetében:
M1.) Valamennyi alpontja tekintetében:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától (az ajánlati felhívás VI.4. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (épület kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy komplex épületenergetikai felújítása) szerinti építési beruházásainak ismertetése.
Az ismertetéshez csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a megjelölt építési beruházásra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az információt szolgáltató személy nevét, e-mail címét
- az építési beruházás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés
tárgyának megfelelő-e, (az eljárást megindító felhívás VI.4. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított öt évben,
-tartalmazza a referencia tárgyát képező műemléképület műemlékvédelmi nyilvántartási adatait.
továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A 321/2015 (X.30.) 21.§ (2a) bek. a) pontja alkalmazandó.
Nem HUF-ban történő referencia esetében AK az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
AK felhívja AT figyelmét, hogy öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M2.) összes alpontja tekintetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az AT ismertesse a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségét, szakmai gyakorlatát és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására.
Az ismertetéshez csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát a szakmai gyakorlatról.
Az M2.)a) alpont szerint előírt szakember bemutatása kapcsán, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban, és a jogosultság megszerzését követően szerzett szakmai gyakorlatot veszi AK figyelembe.
Az M.2. a) alpont szerint előírt szakember esetében amennyiben a szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján előírt jogosultsággal, úgy a szakmai tapasztalat tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot is be kell mutatni, valamint ezen felül szükséges a műemléki szakterületen szerzett legalább 36 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlat bemutatása is, átfedés nem lehet a két típusú gyakorlat között. Amennyiben a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt is rendelkezett jogosultsággal a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet vagy még korábbi jogszabály szerint, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat a korábbi névjegyzékbe történő bejegyzés időpontjában már megállapításra kerül, amennyiben az M2.)a) alpont szerint előírt szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal AT, úgy szíveskedjenek nyilatkozatban erre vonatkozóan a kamarai elérést bemutatni, ezen túlmenően AK ellenőrzi a jogosultság meglétét, a 321/2015. § (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.)
Alkalmas az AT, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától (az ajánlati felhívás VI.4. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított öt évben rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 1 db, műemlék épület legalább 500 m2 -es tetőkészítés/tetőfedés és vagy tetőfelújítás/tetőjavítás kivitelezésére vonatkozó munka szerződésszerű teljesítését igazoló referenciaigazolással.
M2) Alkalmas az AT, ha rendelkezik legalább
M2)a) 1 fő műemléki szakterületen felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉM – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, valamint műemléki szakterületen szerzett legalább 36 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján is rendelkezik jogosultsággal, és annak hatályba lépése előtt is rendelkezett jogosultsággal a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat a korábbi névjegyzékbe történő bejegyzés időpontjában már megállapításra kerül.
M2)b) Miniszterelnökség által vezetett régészeti és műemléki szakértői névjegyzékben szereplő legalább 1 fő műemléki restaurátor, kőszobrász szakirányú szakemberrel vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal (39/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés] rendelkezik.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, az AK csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó gazdasági társaságra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, alapja és mértéke /a nyertes ajánlat szerinti mértékben/ a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj legalább 0,25%-a /nap azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg mindösszesen a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeget.
Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben érdekkörében felmerült ok (ide nem értve az AK által elfogadott akadályközlést) miatt nem teljesít.
Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a 40 napot, úgy a 41. késedelemmel érintett naptól kezdődően nyertes AT-vel szemben AK meghiúsulási kötbért (is) követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az AT részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. Meghiúsulási kötbér, alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 10 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen az AT részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. Meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó tehető felelőssé.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték, amelyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól számított 36 hónapos időszakra (jótállás első három éve) és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejező napját követő 20 napig kell a nyertes AT-nek AK részére bemutatnia. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra áfa nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyertes AT választása szerint, figyelemmel arra, hogy AK lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. AT-nek a Kbt. 134.§ (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy a jólteljesítési biztosítékot az előírt határidőben rendelkezésre bocsátja. Jótállási kötelezettség a sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számítottan 5 év.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint ezúton nyilatkozik, hogy AK által megrendelt tevékenység nem építési hatósági engedélyköteles, hanem az illetékes örökségvédelmi hivatal tudomásulvételi eljárásával zajlik.
A kifizetésekre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 32/A § és 32/B. § az irányadó.
AK biztosítja előleg igénylésének lehetőségét. AT az igényelt előleggel az első részszámlában köteles elszámolni. Az előleg mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a. Az előleg igénylése esetén AT előlegbekérőt köteles az előleg összegéről benyújtani, és az előleg összegének pénzforgalmi számláján történt jóváírását – jóváírás időpontja: az építési munkaterület átadásának kezdetét követő 15 napon belül - követő 15 napon belül előlegszámlát köteles kiállítani AK részére, mely előlegszámla teljesítésének időpontja az előleg összegének az AT pénzforgalmi számláján történt jóváírásának napja.
AZ AK részére a Kivitelezési tervdokumentáció alapján, a teljesítményével arányosan nyújthatja be a számláit a következők szerint:
Az 1. részszámla: a kivitelezés 25 %-os készültségénél, a tartalékkeret nélküli összes vállalkozói díj 25 %-áról,.
A 2. részszámla: a kivitelezés 50%-os készültségénél, a tartalékkeret nélküli összes vállalkozói díj 25 %-áról,
A 3. részszámla a kivitelezés 75%-os készültségénél, a tartalékkeret nélküli összes vállalkozói díj 25 %-áról,
A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően nyújtható be a tartalékkeret nélküli összes vállalkozói díj 25%-áról. Az előleg, és a tartalékkeret felhasznált összege is a végszámlával kerül elszámolásra adott esetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé és nem követeli meg közös AT által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/EKR000859042018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: MKE bankszámlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01426751-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Lásd további információk 1. pont
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján AK tájékoztatja AT-t, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, AK ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: lásd karakter kolrát miatt II.1.4. pont.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az AT választása szerint az alábbi módok egyikén:
 AK fent megjelölt számú számlájára a befizetés jogcímének feltüntetésével (ajánlati biztosíték – „MKE TETŐSZERKEZET”) az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással (AK felhívja AT figyelmét, hogy ebben az esetben AK számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának);
 visszavonhatatlan, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
 biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
 befizetést/átutalást igazoló dokumentum;
 garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancia levél;
 biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
Az átutalásról szóló igazolást pdf formátumban csatolni kell az EKR rendszerben, a kötelezettséget vállaló nyilatkozatnak pedig meg kell felelnie a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10.§ (4) bek-ben foglaltaknak.
Felhívjuk az AT figyelmét arra, hogy a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontja alapján, ha az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírtnál kisebb mértékben bocsátják rendelkezésre, az az ajánlat érvénytelenségéhez vezet.1. A dokumentáció elérhető: https://ekr.gov.hu/EKR000859042018/reszletek
2. E-besz. feltételei: Az AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket arról, hogy az elektronikus közbeszerzés (EKR) részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 35. § (3) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárás az EKR-ben kerül (https://ekr.gov.hu) lebonyolításra, mely elektronikus közbeszerzési rendszer a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer. A részleteket a Közbeszerzési dokumentumok útmutatója tartalmazza.
3. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. AK valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg AT-k részére. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy AK nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
4. A Kbt. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az AT az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az AK-től. A kiegészítő tájékoztatást AK a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül válaszolja meg. AK a kiegészítő tájékoztatás kérések ésszerű határidejének az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. (ötödik) munkanap, míg a kiegészítő tájékoztatás megadása ésszerű határidejének az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. (harmadik) munkanapot tekinti.
Folyt karakter korlát miatt III.1.1. pont .
30. Megrendelő alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy a Kivitelező előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges