Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Előminősítési hirdetmény – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:24444/2018
CPV Kód:45232140-5
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előminősítési hirdetmény - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek kérelmezniük kell az ajánlatkérőtől az előminősítési rendszer
szerinti minősítésüket. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02431
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bojtor Gábor
Telefon: +36 7006570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fotav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mexikói út 52/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Némethi Péter
Telefon: +36 17870316
E-mail: kozbeszerzes@legalexpert.hu
Fax: +36 17002778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2016/S 051-085761 számú előminősítési hirdetmény módosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232140-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232140-5
További tárgyak:71322200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2016/S 051-085761 számú előminősítési hirdetmény módosítása - előminősítési szempontok módosítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.8) Az előminősítési rendszer időtartama
x Kezdés: 2016/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
  Határozatlan időtartam
  Az előminősítési rendszer meghosszabbítása
A meghosszabbításra vonatkozó követelmények:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.9) Az előminősítési szempontok (a fő szempontok és igazolási módok összegzése)
 
Az előminősítési szempontok:
Ajánlatkérő az alábbiakban az előminősítési szempontok részben a 2016/S 051-085761 számú hirdetményben eredetileg meghatározott előminősítési szempontot fogja szerepeltetni.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
Ajánlatkérő az alábbiakban az előminősítési szempontok igazolási módjai részben a 2016/S 051-085761 számú hirdetményben eredetileg meghatározott előminősítési szempont módosított változatát fogja szerepeltetni.

Az előminősítési szempontok:
A jelentkezőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben, minimum 3 db, egyenként minimum nettó 50 millió forint, összesen minimum 300 millió forint acél haszoncsöves csővezetéki tervezési szerződéssel, vagy minimum 3 db, egyenként minimum nettó 10 millió forint, összesen minimum 100 millió forint acél haszoncsöves távhővezetéki tervezési szerződéssel.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján jelentkezőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben, összesen minimum 3.000 nyomvonalfolyóméter acél haszoncsöves csővezetéki tervezési szerződéssel az egyes referenciáknak el kell érniük a minimum 300 nyomvonalfolyómétert.

Az előminősítési szempontok:
3.A jelentkezőnek rendelkeznie kell a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt személyek között:
-legalább 2 fő EN-HŐ terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 2 fő T terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 1 fő V terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 1 fő KÉ-K terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 2 fő a VZ-TEL terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 1 fő K terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 1 fő GO terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 2 fő GD-T terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 2 fő GT terv. jog.gal és 5 éves terv. szakm. gyak.rend. szakemberrel
-legalább 1 fő munkavédelmi szakvégzetséggel (munkavédelmi szakmérnöki vagy munkavédelmi technikusi oklevéllel) rendelkező Biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
3.A jelentkezőnek rendelkeznie kell a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt személyek között:
-legalább 1 fő EN-HŐ (Energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel és,
-legalább 1 fő T (Tartószerkezeti tervezési szakterület.) jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 éves tervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel

Az előminősítési szempontok:
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján jelentkezőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen
-, minimum DN300 acélcsöves csővezeték építésére vonatkozó referencia munkával,mindösszesen minimum 750 nyomvonalfolyóméter mennyiségben, és
- minimum DN300 vezetékre vonatkozó vezetékrekonstrukciós munkára vonatkozóreferenciával minimum 300 nyomvonalfolyóméter mennyiségben,
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bek. alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a jelen pontban foglalt alkalmassági követelményt több szerződés bemutatásával is teljesítheti.

Az előminősítési szempontok:
M/5) A jelentkezőnek rendelkeznie kell a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik
a)
o legalább 4 fő a felelős műszaki vezetői szakterületnek (MV-TH távhővezeték és berendezések építése szakterület) megfel szakirányú a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben megjelölt, v azzal egyenértékű kép minkövetelménnyel és azzal egyenértékű szakképzettséggel, vmint a kmben megjelölt ehhez tart 3, ill 4 éves szakmai gyakidővel,
o legalább 1 fő esélyegyenlőségi munkatárssal, vagy felelőssel, aki szerv elj kidolg(pl. panaszeljárás), képzések szerv, inf terjesztésével erősíti a diszkrimináció mentes és egyenlő esélyeket bizt szervezeti kultúra kialakulását és hozzájárul a szervezeten belüli esélyegyenlőség érvényesítéséhez és az egyenlő bánásmód biztosításához
b) legalább 1 fő a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendeletben előírt, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátorral,
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
M/5) A 321/2015. Korm rendelet 21. § (2) b) pontja alapján jelentkezőnek rendelkeznie kell a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik
legalább az alábbi (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel, szakképesítéssel, és legalább az
alábbi (vagy ezekkel egyenértékű) szakmai tapasztalattal rendelkeznek:
o legalább 1 fő a felelős műszaki vezetői szakterületnek (MV-TH távhővezeték és berendezések építése szakterület) megfelelő szakirányú a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben megjelölt, vagy azzal egyenértékű képesítési minimum követelménnyel és az azzal egyenértékű szakképzettséggel, valamint a kormányrendeletben megjelölt ehhez tartozó 3, illetve 4 éves szakmai gyakorlati idővel

Az előminősítési szempontok:
M/6) A jelentkezőnek rend kell a teljbevonni kívánt szakemberekkel:Az MSZ EN ISO 9606-1:2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érv,megfel minősítéssel rendelkező eljárásonként 8-8 fő hegesztő(k):
oHegesztési elj: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varratfajta: BW(tompa)/ V-varrat, Alapanyagcsoport: 1.1, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1, Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók: 111(C) eljárás: PJ, PC és/vagy J-L045
oHegesztési elj: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varratfajta: BW(tompa)/V-varrat, Alapanyagcsoport: 1.1, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1, Hegesztési hozaganyag: S, Hegesztési pozíciók: 141 eljárás: PH, PC és/vagy H-L045
oHegesztési elj: 311, Termék típus: T, Kötés típus/varratfajta: BW(tompa), Alapanyagcsoport: 1.1, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1, Hegesztési hozaganyag: S, Hegesztési pozíciók: 311 eljárás: PH, PC és/vagy H-L045.
Méret: A nev 3 eljle kell fednie a kövtartományt >DN20,t nagyobb egyenlő 2,6 mm
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
M/6) A jelentkezőnek rend kell a teljbevonni kívánt szakemberekkel:Az MSZ EN ISO 9606-1:2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érv, megfelminősítéssel rend eljárásonként 2-2 fő hegesztő(k):
oHegesztési elj: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varratfajta: BW(tompa)/ V-varrat, Alapanyagcsoport: 1.1, (vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes anyagcsoport) Hegesztési hozaganyag csoport: FM1, Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók: 111(C) eljárás: PJ, PC és/vagy J-L045
oHegesztési elj: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varratfajta: BW(tompa)/V-varrat, Alapanyagcsoport: 1.1, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1, Hegesztési hozaganyag: S, Hegesztési pozíciók: 141 eljárás: PH, PC és/vagy H-L045
oHegesztési elj: 311, Termék típus: T, Kötés típus/varratfajta: BW(tompa), Alapanyagcsoport: 1.1, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1, Hegesztési hozaganyag: S, Hegesztési pozíciók: 311 eljárás: PH, PC és/vagy H-L045.

Az előminősítési szempontok:
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
A fenti pont kiegészítése:Méret: A fent nevesített 3 eljárásnak le kell fednie a következő tartományt >DN20, t nagyobb egyenlő 2,6 mm (Az alkalmasság több hegesztővel is igazolható, és egy szakember több hegesztési eljárás szerinti alkalmassági feltételt is igazolhat.)

Az előminősítési szempontok:
AK a kérelmeket legkésőbb azok beérk-től számított 15 napon belül elbírálja. AK a elbírálást követően döntéséről legkésőbb 15 napon belül értesíti kérelmezőt.
/ Az előminősítési szempontok igazolási módjai:
AK a kérelmeket a 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet 13. § (3) bek. alapján legkésőbb azok beérk-től számított 6 hónapon belül elbírálja. AK a elbírálást követően döntéséről legkésőbb 15 napon belül értesíti kérelmezőt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 085761
(Előminősítési hirdetmény - Közszolgáltatások)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az előminősítési hirdetményt egyebekben nem módosítja. A 307/2015. Korm.rendelet 13. § (6) bek. alapján a már előminősítési listán szereplő gazdasági szereplőket egyidejűleg, közvetlenül értesítjük a módosításról.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
13 ajánlati felhívás esetében ezt az információt itt vagy az ajánlattételi felhívásban vagy a tárgyalási felhívásban adja meg
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák