Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:24766/2018
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5 hrsz az óvodai intézmény területrész
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polari-Nord Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságKft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30384835
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadszállásiné Bárdos Szilvia
Telefon: +36 245055032
E-mail: bardos.szilvia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505532
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szigetszentmiklos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Temesvári úti óvoda generál kivitelezése"
Hivatkozási szám: EKR000086372018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A feladat tárgya: Átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5 hrsz-ú ingatlanon új óvoda épület teljeskörű generál kivitelezése a jogerős építési engedély, az engedélyes tervek, kiviteli tervek, árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalom mellett, valamint az óvodához 20 db parkoló hely létesítése
A feladatok részletes bemutatását és az elvégzésre kerülő tevékenységek mennyiségeit a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 498924600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Temesvári úti óvoda generál kivitelezése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5 hrsz az óvodai intézmény területrész
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5 hrsz-ú ingatlanon új óvoda épület teljeskörű generál kivitelezése a jogerős építési engedély, az engedélyes tervek, kiviteli tervek, árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalom mellett.
A nyertes Ajánlattevő feladata az építési engedély, a szakhatósági kikötések, a műszaki leírás és kiviteli költségvetési tételek alapján az engedélyes és kiviteli tervek megvalósítása, illetve a használatbavételi engedély kiadásában eljáró hatóságok és közműszolgáltatók által a megvalósítandó intézményre és annak üzemeltetési területére az üzemeltetés megkezdésig előírt építés-beruházási műszaki követelmények, kikötések teljesítése.
A kivitelezés során a Szigetszentmiklós, Temesvári utca 13291/5 hrsz-ú ingatlanon az óvodai üzemeltetés számara kijelölt területrészen egy teljes körűen akadálymentesített, 4 csoportszobás óvodaépületet kell megvalósítani a teljes épületre kiterjedő központi klimatizálással ellátva, illetve a kapcsolódó intézményi udvarterületek környezetrendezését, parkoló és kerítésépítését szükséges elvégezni az engedélyezési és kiviteli tervek, műszaki dokumentációk és hatósági előírásoknak megfelelően. A tervezett épület földszintes kialakítású lesz lapos- és magastetős fedéssel.
- óvoda földszinti helyiségeinek hasznos alapterülete : 1224,91 m2
- nyitott, fedett szélfogók hasznos alapterülete : 103,37 m2
- tetőtéri szellőzőgépház helyiség hasznos alapterülete : 22,85 m2
- óvodai helyiségek összes hasznos alapterülete : 1351,13 m2
- óvodaépület bruttó alapterülete : 1488,06 m2
Az óvodai intézményben ki kell alakítani a vezetői irodahelyiségeket, titkárságot, nevelői szobát, óvodai foglalkoztató csoportszobákat, tornaszobát, zsibongót, vizesblokkokat, logopédiát, orvosi szobát, ffi.-női öltözőket, étkezőt, gépészeti helyiséget, mosó-szárító helyiségeket, kiszolgáló-kiegészítő helyiségeket, közlekedőkkel, mozgássérült mellékhelyiséggel és a 125 adagos melegítőkonyhával a hozzá tartozó konyhai raktárakkal, irodával, öltözőkkel (összesen: 109 db helyiség ).
Az építési ingatlan tehergépjárművekkel több irányból is egyaránt jól megközelíthető, a közterületi ideiglenes parkolás lehetősége biztosított. A domborzat eredetileg sík, szántóföldes jellegű így az ingatlanon kismértékű tereprendezési földmunkát szükséges végezni a játszóudvar terület kialakításához (2181 m2).
Az épületet övező területen terv szerint elvégzendő finom-tereprendezés és füvesítendő felület nagysága 3798 m2. A gyalogosforgalmú térkövezések nagysága 385,3 m2. Ebből az óvodai gyermek-játszóudvar lehatárolt nagysága 2057,9 m2 (20,58 m2/fő). Minden csoportszobához telepíteni szükséges egy minősített kültéri homokozót, kisházat és piknikasztalt. Az épület körüli növénytelepítés keretében 25 db fa, és 45 db évelő díszfű telepítését szükséges elvégezni. Azóvodai udvarterületet fémrácsos-rudas típuskialakítású kerítéssel kell lehatárolni.
Az intézményt kiszolgáló szilárd burkolatú parkolási területet telken belül, az északkeleti utcafronti ingatlanoldalnál elhelyezkedő, másik beruházás körében tervezett szervizút mentén kell az épület mellett kialakítani. A tervezett parkoló-szám 20 db, melyből 1 db lesz akadálymentesített parkoló melyet a főbejárathoz legközelebb eső helyen szükséges elhelyezni.
Az Ajánlatkérő a kivitelezés során tervezői művezetést biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónapban max. 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónapban ajánlható meg) 20
2 Környezetvédelmi –fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064
II.2.9) További információ:
A nyertes AT köteles a 322/2015. Korm.r. 26. § -ának megfelelően, legkésőbb a Szerz. hatálybalépésének napján a Szerz. tárgya szerinti tev-re kiterjedő,legalább 50M Ft/kár,és 200M Ft/év összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással és összkockázatú vagyon és építés-szerelésbiztosítás(All Risks típusú)biztosítással rendelkezni, melyről az ajánlatban nyilatkoznia kell!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Temesvári úti óvoda generál kivitelezése"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polari-Nord Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságKft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56054332
Postai cím: Csepeli Út 15
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: polaris-nord@polaris-nord.hu
Telefon: +36 209941960
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24540580
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13396819213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 321940669
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 498924600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12586017
Postai cím: Nefelejcs Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12354526242

Hivatalos név: Polari-Nord Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságKft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56054332
Postai cím: Csepeli Út 15
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13396819213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges