Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:8296/2018
CPV Kód:71530000-2
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Megbízó székhelye, valamint a tatai Eszterházy-kastély 2890 Tata, Kastély tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:WESTBER Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Kolostor hegy utca 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 14578040
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú "a tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai célú fejlesztése" tárgyú projekt megvalósításához szükséges beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71530000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú "a tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai célú fejlesztése" tárgyú projekt megvalósításához szükséges beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71530000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212, HU110 A teljesítés helye: Megbízó székhelye, valamint a tatai Eszterházy-kastély 2890 Tata, Kastély tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő a Projekt sikeres végrehajtása érdekében az alábbi tárgyakban (köz)beszerzési eljárások lefolytatását tervezi, melyek során a nyertes ajánlattevő közreműködését igényli, illetve melyek eredményeként kötött szerződések végrehajtásához kötődően a nyertes ajánlattevőnek szolgáltatásait teljesítenie kell:
1) Építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása, kivitelezési szerződés
2) Kivitelezés építési műszaki ellenőrének kiválasztása, építési műszaki ellenőri szerződés
nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során - Megbízó igényei szerint - ellátandó feladatai:
• a közbeszerzési eljárások műszaki-szakmai szempontú előkészítése keretében a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációja elkészítésének koordinálása, felügyelete, annak ellenőrzése, hogy a közbeszerzési műszaki leírás megfelel-e a közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a közbeszerzési műszaki leírás szükség esetén javíttatása.
• közreműködik a közbeszerzési eljárások becsült értékének meghatározásában, szükség esetén helyzet- és piacfelmérést végez, indikatív ajánlatokat kér be.
• részt vesz a támogatótól, ellenőrzést végző szervezetektől érkező műszaki-szakmai kérdések megválaszolásában, észrevételek elkészítésében.
• Az építési tárgyú közbeszerzések esetén a nyertes ajánlattevő fokozott gondossággal ellenőrzi, hogy a közbeszerzési műszaki leírás megfelel-e a 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletnek a közbeszerzési műszaki leírásra, a műszaki dokumentáció tartalmára vonatkozó előírásainak.
• A nyertes ajánlattevő közbeszerzés tárgya szerinti szakértőként részt vesz a lefolytatandó közbeszerzési eljárások bírálóbizottságának munkájában: részt vesz az műszaki-szakmai alkalmassági feltételrendszer kidolgozásában; amennyiben valamely közbeszerzési eljárásban szakmai értékelési szempont alkalmazására kerül sor, közreműködik annak műszaki, szakmai szempontú kidolgozásában, elvégzi a nem számszerűsíthető szakmai szempontok alapján értékelhető tényezők meghatározását; kiegészítő tájékoztatás kérés esetén elkészíti a műszaki-szakmai tárgyú választervezeteket; az ajánlatok bírálata során közreműködik a műszaki-szakmai tárgyú hiánypótlási felhívások, értelmező kérdések, indokláskérések összeállításában, elkészíti ezek tervezetét; részt vesz a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai szempontú vizsgálatában (különös tekintettel a költségvetésre, szakmai ajánlatra, a műszaki egyenértékűségre), részt vesz az ajánlatok műszaki-szakmai szempontú értékelésében, a bírálóbizottság döntés-előkészítő szakvéleményének elkészítésében. Felel azért, hogy a feladatait olyan határidőre végezze el, hogy a közbeszerzési eljárások során a Kbt. szerinti eljárási határidők betarthatóak legyenek.
• az adott közbeszerzésekhez kapcsolódóan műszaki-szakmai állásfoglalásokat készít
2) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződések végrehajtása során ellátandó feladatai:
:A műszaki átadás-átvételi eljárásig
• kivitelezési szerződés(ek) teljesülésének figyelemmel kísérése.
• az építési beruházás ütemterv készítésének, aktualizálásának felügyelete.
• az építési beruházás(ok) megvalósítása során felmerülő, és az ütemezést érintő kockázatok becslése, felmérése.
• az építési beruházás(ok) ütemezésével kapcsolatos kockázatok, esetleges problémák megoldására javaslatok kidolgozása.
• szükség esetén az építési ütemterv áttervezésére megoldási javaslatok kidolgozása,
• erőforrásterv rendszeres felülvizsgálata, javaslatok kidolgozása problémák felmerülése esetén.
• az építési ütemtervek szerinti előrehaladás folyamatos ellenőrzése, folyamatok analízise.
• az építési műszaki ellenőri szerződés teljesülésének megbízó oldali felügyelete.
• a Szerződés(ek)ben foglalt határidők, a szerződésszerű teljesítés érdekében rendszeres kooperációk tartása az építési beruházás(ok)ban résztvevő partnerekkel (megbízó, tervező, terv- és költségellenőr, kivitelező vállalkozó, építési műszaki ellenőr, egyéb résztvevők, akiknek jelenléte a kooperációkon indokolt), közreműködés az esetlegesen felmerülő akadályok elhárításában. A nyertes ajánlattevő az általa összehívott kooperációkról jegyzőkönyvet készít, melyet két munkanapon belül a kooperáció részvevőinek megküldeni köteles.
• tervező, terv- és költségellenőr (amennyiben szükséges), kivitelező, építési műszaki ellenőr tevékenységének koordinációja.
• részvétel az építési beruházást érintő tárgyalásokon, egyeztetéseken, a kapcsolódási pontok kezelésének ellenőrzése, elősegítése, irányításának lebonyolítása.
• az építési beruházás megvalósításába esetlegesen szükség szerint bevont külső szakértők munkájának koordinációja.
• a felügyelete alá tartozó szerződések teljesüléséről - az adott szerződés teljesülésének időpontjáig- kéthavonta - ajánlatkérő külön jelzett igénye alapján gyakrabban is - előrehaladási jelentést készít, melyet a jelentési időszakot követő ötödik munkanap végéig kell az ajánlatkérőnek átadnia.
• az építési szerződés(ekk)el összefüggő szerződésmódosítási helyzetek, kérelmek műszaki-szakmai véleményezése.
• a benyújtásra kerülő követelések teljesítésével kapcsolatos problematikus esetek kivizsgálása, véleményezés, megoldási javaslatok kidolgozása.
• változtatások és ésszerűsítések felülvizsgálata, írásos javaslattétel véleményezése.
• a pótmunka-, és változtatási javaslatok támogatási szerződésre való kihatásának bemutatása.
• műszaki tartalomelszámolhatósági kérdések vizsgálatában való közreműködés
• közreműködés az építési beruházás(ok) teljesítése során felmerülő finanszírozhatósági kérdések megválaszolásában.
• ellenjegyzi az építési beruházás(ok)hoz kapcsolódó számlákat, nyomon követi a kifizetések alakulását.
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése.
• megrendelő képviseletének ellátása a megrendelőtől kapott felhatalmazás alapján.
A műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó feladatkörök:
a kivitelező készre jelentése alapján megszervezi és összehívja a műszaki átadás-átvételi eljárás(oka)t.
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése. Ennek keretében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek elkészítése.
• megrendelő képviseletének ellátása a megrendelőtől kapott felhatalmazás alapján.
A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó feladatkörök:
• a használatbavételi engedélyezési eljárás előkészítése és lefolytatása során a megrendelő képviseletének ellátása, ennek keretében a szükséges hatósági engedélyek, dokumentumok, nyilatkozatok rendelkezésre állásának ellenőrzése
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése.
Az egy éves utófelülvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó feladatkörök:
• az utófelülvizsgálati eljárás előkészítése, összehívása, a megrendelő képviseletének ellátása
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése
• rendelkezésre állás az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjáig, ennek keretében ajánlatkérő igénye szerint a feladatköréhez kapcsolódóan adatokat szolgáltat, az ajánlatkérő megbízása alapján annak képviseletében - a tevékenységi körével összefüggő kérdésekben - eljár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2015-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12619 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a GINOP-7.1.1-15-2015-00007 azonosítószámú "a tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai célú fejlesztése" tárgyú projekt megvalósításához szükséges beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WESTBER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenderáztató utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17505000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71530000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212, HU110 A teljesítés helye: Megbízó székhelye, valamint a tatai Eszterházy-kastély 2890 Tata, Kastély tér 1,
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
: Az ajánlatkérő a Projekt sikeres végrehajtása érdekében az alábbi tárgyakban (köz)beszerzési eljárások lefolytatását tervezi, melyek során a nyertes ajánlattevő közreműködését igényli, illetve melyek eredményeként kötött szerződések végrehajtásához kötődően a nyertes ajánlattevőnek szolgáltatásait teljesítenie kell:
1) Építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása, kivitelezési szerződés
2) Kivitelezés építési műszaki ellenőrének kiválasztása, építési műszaki ellenőri szerződés
nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során - Megbízó igényei szerint - ellátandó feladatai:
• a közbeszerzési eljárások műszaki-szakmai szempontú előkészítése keretében a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációja elkészítésének koordinálása, felügyelete, annak ellenőrzése, hogy a közbeszerzési műszaki leírás megfelel-e a közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a közbeszerzési műszaki leírás szükség esetén javíttatása.
• közreműködik a közbeszerzési eljárások becsült értékének meghatározásában, szükség esetén helyzet- és piacfelmérést végez, indikatív ajánlatokat kér be.
• részt vesz a támogatótól, ellenőrzést végző szervezetektől érkező műszaki-szakmai kérdések megválaszolásában, észrevételek elkészítésében.
• Az építési tárgyú közbeszerzések esetén a nyertes ajánlattevő fokozott gondossággal ellenőrzi, hogy a közbeszerzési műszaki leírás megfelel-e a 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletnek a közbeszerzési műszaki leírásra, a műszaki dokumentáció tartalmára vonatkozó előírásainak.
• A nyertes ajánlattevő közbeszerzés tárgya szerinti szakértőként részt vesz a lefolytatandó közbeszerzési eljárások bírálóbizottságának munkájában: részt vesz az műszaki-szakmai alkalmassági feltételrendszer kidolgozásában; amennyiben valamely közbeszerzési eljárásban szakmai értékelési szempont alkalmazására kerül sor, közreműködik annak műszaki, szakmai szempontú kidolgozásában, elvégzi a nem számszerűsíthető szakmai szempontok alapján értékelhető tényezők meghatározását; kiegészítő tájékoztatás kérés esetén elkészíti a műszaki-szakmai tárgyú választervezeteket; az ajánlatok bírálata során közreműködik a műszaki-szakmai tárgyú hiánypótlási felhívások, értelmező kérdések, indokláskérések összeállításában, elkészíti ezek tervezetét; részt vesz a benyújtott ajánlatok műszaki-szakmai szempontú vizsgálatában (különös tekintettel a költségvetésre, szakmai ajánlatra, a műszaki egyenértékűségre), részt vesz az ajánlatok műszaki-szakmai szempontú értékelésében, a bírálóbizottság döntés-előkészítő szakvéleményének elkészítésében. Felel azért, hogy a feladatait olyan határidőre végezze el, hogy a közbeszerzési eljárások során a Kbt. szerinti eljárási határidők betarthatóak legyenek.
• az adott közbeszerzésekhez kapcsolódóan műszaki-szakmai állásfoglalásokat készít
2) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződések végrehajtása során ellátandó feladatai:
:A műszaki átadás-átvételi eljárásig
• kivitelezési szerződés(ek) teljesülésének figyelemmel kísérése.
• az építési beruházás ütemterv készítésének, aktualizálásának felügyelete.
• az építési beruházás(ok) megvalósítása során felmerülő, és az ütemezést érintő kockázatok becslése, felmérése.
• az építési beruházás(ok) ütemezésével kapcsolatos kockázatok, esetleges problémák megoldására javaslatok kidolgozása.
• szükség esetén az építési ütemterv áttervezésére megoldási javaslatok kidolgozása,
• erőforrásterv rendszeres felülvizsgálata, javaslatok kidolgozása problémák felmerülése esetén.
• az építési ütemtervek szerinti előrehaladás folyamatos ellenőrzése, folyamatok analízise.
• az építési műszaki ellenőri szerződés teljesülésének megbízó oldali felügyelete.
• a Szerződés(ek)ben foglalt határidők, a szerződésszerű teljesítés érdekében rendszeres kooperációk tartása az építési beruházás(ok)ban résztvevő partnerekkel (megbízó, tervező, terv- és költségellenőr, kivitelező vállalkozó, építési műszaki ellenőr, egyéb résztvevők, akiknek jelenléte a kooperációkon indokolt), közreműködés az esetlegesen felmerülő akadályok elhárításában. A nyertes ajánlattevő az általa összehívott kooperációkról jegyzőkönyvet készít, melyet két munkanapon belül a kooperáció részvevőinek megküldeni köteles.
• tervező, terv- és költségellenőr (amennyiben szükséges), kivitelező, építési műszaki ellenőr tevékenységének koordinációja.
• részvétel az építési beruházást érintő tárgyalásokon, egyeztetéseken, a kapcsolódási pontok kezelésének ellenőrzése, elősegítése, irányításának lebonyolítása.
• az építési beruházás megvalósításába esetlegesen szükség szerint bevont külső szakértők munkájának koordinációja.
• a felügyelete alá tartozó szerződések teljesüléséről - az adott szerződés teljesülésének időpontjáig- kéthavonta - ajánlatkérő külön jelzett igénye alapján gyakrabban is - előrehaladási jelentést készít, melyet a jelentési időszakot követő ötödik munkanap végéig kell az ajánlatkérőnek átadnia.
• az építési szerződés(ekk)el összefüggő szerződésmódosítási helyzetek, kérelmek műszaki-szakmai véleményezése.
• a benyújtásra kerülő követelések teljesítésével kapcsolatos problematikus esetek kivizsgálása, véleményezés, megoldási javaslatok kidolgozása.
• változtatások és ésszerűsítések felülvizsgálata, írásos javaslattétel véleményezése.
• a pótmunka-, és változtatási javaslatok támogatási szerződésre való kihatásának bemutatása.
• műszaki tartalomelszámolhatósági kérdések vizsgálatában való közreműködés
• közreműködés az építési beruházás(ok) teljesítése során felmerülő finanszírozhatósági kérdések megválaszolásában.
• ellenjegyzi az építési beruházás(ok)hoz kapcsolódó számlákat, nyomon követi a kifizetések alakulását.
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése.
• megrendelő képviseletének ellátása a megrendelőtől kapott felhatalmazás alapján.
A műszaki átadás-átvételhez kapcsolódó feladatkörök:
• a kivitelező készre jelentése alapján megszervezi és összehívja a műszaki átadás-átvételi eljárás(oka)t.
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése. Ennek keretében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek elkészítése.
• megrendelő képviseletének ellátása a megrendelőtől kapott felhatalmazás alapján.
A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó feladatkörök:
• a használatbavételi engedélyezési eljárás előkészítése és lefolytatása során a megrendelő képviseletének ellátása, ennek keretében a szükséges hatósági engedélyek, dokumentumok, nyilatkozatok rendelkezésre állásának ellenőrzése
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése.
Az egy éves utófelülvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó feladatkörök:
• az utófelülvizsgálati eljárás előkészítése, összehívása, a megrendelő képviseletének ellátása
• feladatellátásával kapcsolatban jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése, az érintettek számára való megküldése
• rendelkezésre állás az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjáig, ennek keretében ajánlatkérő igénye szerint a feladatköréhez kapcsolódóan adatokat szolgáltat, az ajánlatkérő megbízása alapján annak képviseletében - a tevékenységi körével összefüggő kérdésekben - eljár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17505000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WESTBER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenderáztató utca 10.
Város: Etyek
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően, a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják.
4.1 A megbízottnak a jelen szerződés szerinti feladatait a Szerződés hatályba lépésének időpontjától a Projekt keretében megvalósuló utolsó egy éves utó- felülvizsgálati eljárás befejezéséig kell ellátnia, legfeljebb 2020. május 30-ig. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen pontban megadott időpont tervezett, becsült időpont. Megbízott feladatait a Projekt keretében megvalósuló utolsó egy éves utó- felülvizsgálati eljárás befejezésének tényleges időpontjáig kell ellátnia.
2. Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően, a Szerződés 5.5. pontját az alábbiak szerint módosítják.
5.5. Megbízott a számláit az igazolt teljesítést követően nyújthatja be. A Megbízott a Megbízási díj 8 (nyolc) %-ának megfelelő összegű (1.406.400,- Ft + Áfa) első számú részszámla benyújtására a 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépésének napját követő 14 napon belül, előrehaladási jelentés benyújtásával jogosult a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás birtokában. A Megbízott a Megbízási díj 72 (hetvenkettő) %-ának megfelelő összeg (12.657.600,- Ft + Áfa) erejéig, a kivitelezés teljesítményéhez arányosan - a kivitelezői számlázással egyidejűleg és arányosan - nyújthat be további részszámlákat, míg a Megbízási díj 20 (húsz) %-ának megfelelő összegű (3.516.000,- Ft + Áfa) végszámla benyújtására a Projekt keretében megvalósuló, utolsó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően válik jogosulttá, a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás birtokában. Megbízó a számla kézhezvételkét követő 30 napon belül utalja át a számla összegét Megbízottnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jogelőddel kötött Szerződés hatálybalépését, valamint a jogutódlást követően is a Szerződő Felek szoros együttműködésben végezték a Szerződéssel érintett beruházás előkészítését és lebonyolítását. Szerződő Felek rögzítik, hogy a projekthez kapcsolódó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás a Kbt.75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenül zárult, ami miatt a kivitelezési közbeszerzési eljárás újbóli megindítása vált szükségessé. Ezen okból kifolyólag a projekt ütemterve csúszik, ami nem teszi lehetővé a beruházás lebonyolító vonatkozásában az eredeti szerződéses feltételek szerinti teljesítésarányos kifizetést.
A fentiekre tekintettel a szerződés módosítása megfelel a Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pont rendelkezéseinek.
A tárgyi szerződés módosítás továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelelően nem lényeges, mivel
• nem határoz meg a Kbt. 141. § (6) bekezdése a) pontja szerinti feltételt,
• nem változtatja meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Megbízott javára,
• a Szerződés tárgyát a Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17505000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17505000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben