Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:8847/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Természetbeni megjelölés: 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti; 6418/1 helyrajzi számú ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zele-Bau Építő ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Horvát utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herceg Sándor Ottó ügyvezető
Telefon: +36 708831497
E-mail: sandor.herceg@nfsi.hu
Fax: +36 62666716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfsi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az FM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti; hrsz: 6418/1 iskolaépület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés az FM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti; hrsz: 6418/1 iskolaépület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45443000-4
45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Természetbeni megjelölés: 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti;
6418/1 helyrajzi számú ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került
többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP)
terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Középületek kiemelt energetikai fejlesztései” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00048 azonosító számú projekt keretében az FM
ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész
utca 11. szám alatti; 6418/1 helyrajzi számú ingatlanon található iskolaépület energetikai korszerűsítési munkáinak a
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 131,497 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó m unkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 3257,33 m2
Magastető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hőszigetelése 740,29 m2
Tető utólagos hőszigetelése ka pcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 67,59 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése k apcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer ki alakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2519,3 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn= 492kW
Biomassza kazán cseréje füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn= 100kW
Radiátor és termoszelep csere 224 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítá sa kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 59,4 kWp (220db 270Wp napelem)
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció (műszaki leírás) tartalmazza.
CPV kód(ok):
CPV-kód Megnevezés:
45000000-7 Építési m unkák
45453100-8 Felújítás
45321000-3 Hőszigete lési munka
45443000-4 Homlokzati munka
45320000-6 Szigetelési munka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00048

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7198 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés az FM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti; hrsz: 6418/1 iskolaépület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zele-Bau Építő ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út felső 1.
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: HU
E-mail: iroda@zelebau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 216923736
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45443000-4
45320000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Természetbeni megjelölés: 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti;
6418/1 helyrajzi számú ingatlan.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került
többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP)
terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Középületek kiemelt energetikai fejlesztései” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00048 azonosító számú projekt keretében az FM
ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész
utca 11. szám alatti; 6418/1 helyrajzi számú ingatlanon található iskolaépület energetikai korszerűsítési munkáinak a
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 131,497 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó m unkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 3257,33 m2
Magastető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hőszigetelése 740,29 m2
Tető utólagos hőszigetelése ka pcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 67,59 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése k apcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer ki alakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2519,3 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn= 492kW
Biomassza kazán cseréje füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn= 100kW
Radiátor és termoszelep csere 224 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítá sa kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 59,4 kWp (220db 270Wp napelem)
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 216923736
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zele-Bau Építő ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út felső 1.
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: HU
E-mail: iroda@zelebau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés IV/1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1/ A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 216.923.736,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 275.493.145,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
A szerződés finanszírozása a „FM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00048 azonosítószámú projekt forrásaiból, valamint az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által biztosított forrásából történik.
Vállalkozó a számlát, a kiállított teljesítésigazolás alapján, forintban (HUF) állítja ki. A számla kibocsátására a következők szerint van lehetőség:
A vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig, nettó 215.388.959,-+ ÁFA, bruttó 273.543.978,- forint összegig, a KEHOP-5.2.2-16-2016-00048 azonosítószámú projekt forrásaiból, nettó 1.534.777,- Ft + ÁFA, bruttó 1.949.167,- forint összegig az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által biztosított forrásból kerül finanszírozásra.
(A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat).
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.
Számla beküldési címe: FM ASZK, 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
A számlán a projekt kódszámát KEHOP-5.2.2-16-2016-00048 fel kell tüntetni.
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követően a IV.1 pont szerinti ellenértékre eső a KEHOP-5.2.2-16-2016-00048 projektben elszámolható költség 5 %-ának (de legfeljebb 75 millió forint) megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlából történik. Az igényelhető előleg mértéke és összege: 5 %, azaz nettó 10.769.448.+ÁFA, bruttó 13.677.199.- Ft.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint történik az alábbiak szerint:
32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve - 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások), alvállalkozói kifizetésről szóló igazolások az alábbi ütemezésben nyújthatóak be:
Megrendelő 1 darab előlegszámla, valamint 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 25%-25%-ának megfelelő mértékben az alábbi ütemezésben:
1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os teljesítettsége.
2. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os teljesítettsége.
3. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítettsége.
Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljárni.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
2. A szerződés IV/6 pontja kiegészítésre kerül az alábbiakkal:
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó által kiállított és befogadott számlát 30 napos fizetési határidővel banki átutalás formájában fizeti meg a Vállalkozó által megadott bankszámlaszámra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az önerő bevonásának oka: a közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőnek a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó megajánlása nettó 1.534.777,- Ft összeggel meghaladja a Támogatási Szerződés alapján a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó támogatás összegét. Így szükségessé vált a Megrendelő és a Vállalkozó között a jelen szerződésmódosítás I.1 pontjában megjelölt szerződés módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 216923736 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 216923736 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben