Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9429/2018
CPV Kód:48460000-0
Ajánlatkérő:Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63383166
Postai cím: Kondorfa Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehota Ildikó
Telefon: +36 14630500
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Fax: +36 14630505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bayzoltan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146562018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146562018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása
Hivatkozási szám: EKR000146562018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48460000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya:"Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása".
Adásvételi szerződés. Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomagnak képesnek kell lennie strukturális/szilárdtest-mechanikai, többtestdinamikai, termikus és fluid mechanikai modellezésre. Képesnek kell lennie a keveredés szimulációjának elvégzésére, valamint automatikus tömeg, geometria, valamint a gépelem külső terhelésére és anyagminőségére vonatkozó optimalizációt elvégezni. A csomagnak biztosítani kell a kapcsolatot a fentebb felsorolt fizikai szimulációk között úgy, hogy azok egy egyesített multifizikai modellben számolhatóak legyenek a szoftver által, direkt vagy iteratív módon. A multifizikai modell, egy futtatási ciklussal biztosítsa a szükséges eredményeket, azoknak más szoftverekre történő további átvitele nélkül. A szoftvercsomaghoz minimum 36 hónap szoftverkövetést és technikai háttértámogatást kell biztosítani.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48460000-0
További tárgyak:72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása, és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:
Többtestdinamikai szoftvercsomag (1 db) szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomag felhasználási módjának korlátozás nélkülinek (iparinak) kell lennie. Ugyanakkor a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett, az ajánlatkérőnél meglévő és a beszerzendő szoftverek között korlátlan átjárhatóságot, és a korábban elkészült modelleket és eredményeket tartalmazó fájlok hibátlan és teljes körű felhasználhatóságát kell biztosítani, annak érdekében, hogy a korábbi kutatási eredmények, kész modellek továbbfejleszthetőek és alkalmazhatóak legyenek. A megajánlott szoftvercsomag esetén megengedhető az egy géphez kötött, egy felhasználóra szóló verzió is. (Lásd az értékelési szempontok „Szoftverhozzáférés” minőségi szempontját!)
Minimum 36 hónap szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosítása.
Fentiek teljesítése a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szoftverhozzáférés 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00017
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre való ajánlattételt, mert a beszerzendő rendszernek műszaki szempontból egy egységet kell alkotnia.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII.törvény (továbbiakban Kbt.) 62. §(1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt.64.§(1)-(2) bek.alapján.
Igazolás:
- a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR.) 1.§(1) bek.alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. hatálya alá.
- a KR.1.§(2) bek.alapján az ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(7) bek.alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell tennie.
- a KR.1.§(4) bek.alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
- a KR.1.§(5) bek.alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a KR.8.§,10.§,12-16. §-aiban foglaltakra.
Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a KR. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a KR. 3. § (3)-ben, valamint a KR. 3.§ (2) bek-ben és 15.§-ban foglaltakra.
A Kbt. 67.§(4) bek.alapján már az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a KR.18. §-ában foglaltakra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A KR.21.§(1) bek. a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 évben (36 hónapban) - a közbeszerzés tárgyában (mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása, szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosításával)- teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetését a KR.22.§(1) bek-ében meghatározott formában igazolva. (Ld. KR. 21.§ (1a) bek.a)pont!)
A KR.22.§(1) bek szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződés tárgyát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező év,hó,nap), az ellenszolgáltatás nettó összegét HUF-ban, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés tárgya bővebb a közbeszerzés tárgyánál, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítést is meg kell adni.
Ha referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben csak az fogadható el, amely saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt.140.§(9) bek-ében meghatározottakra is. (Kérjük, adja meg a saját teljesítés mértékét az ellenszolgáltatásból részesülés arányában!)
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a KR. 21-22. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
A KR.1.§(1) bek.alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A KR.1.§(2) bek.alapján az ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(7) bek.alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a KR. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A KR.1.§(5) bek.alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a KR. VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt.65.§(6) bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt.65.§(7) bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, azonban meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek. rendelkezésére. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmasságát.
A KR. 3. § (2)-(3) bek. megfelelően alkalmazandó.
Gazdasági szereplőnek az EEKD IV. szakaszában - az adatok megadása nélkül - kell nyilatkoznia, hogy megfelel-e az alkalmassági követelményeknek. (A gazdasági szereplőnek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.) A kiválasztási kritériumok teljesítésének (adott esetben szükséges további) igazolásait ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, a Kbt.69. § (4)-(7) bek. figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban) legalább nettó 8 millió HUF összeget elérő értékű, közbeszerzés tárgya szerinti áru (mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosításával) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. [KR. 22. § (3a): az ellenszolgáltatás összege előírásának indoka, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható lenne.]
Az előírt referencia több szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg [M1)],hivatkozással a KR.30.§(4) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Kbt.135.§(1),(6) bek., Ptk.6:130.§(1)-(2)bek., Ptk.6:155.§(1)-(3)bek.alkalmazandó. A vételár támogatásból kerül elszámolásra; kifizetés utófinanszírozással. Támogatás intenzitása:100,000000%. Előlegfizetés nem biztosított.
1db, HUF alapú számla nyújtható be.
Kötbér:Ptk.6:186.§(1)bek.szerint. Késedelmi:1-10.napja alatt 1%/nap, 11.naptól 2%/nap. Alapja: nettó vételár. Max.mérték:20%. Vevő érdekmúlás miatt elállhat 15 napot elérő késedelemnél. Meghiúsulási:20%, alapja a nettó vételár.
Késedelmi kötbér meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem érvényesíthető Vevő részéről.
Jótállás: Teljesítésigazolás aláírásának dátumától 36 hónap.
Szoftverkövetés, techn.tám : min.36hó.
Ld. közbeszerzési dokumentumok!
Az ajánlattétel, a számlázás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/09/07 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR KR) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu).
2)EKR használatához az EKR KR 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.
3)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR KR 10-13.§ tartalmazza.
4)Az ajánlatok benyújtására az EKR KR 15. §-a irányadó. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
5) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.
6) Az EKR-ben az elektronikus űrlapon felolvasólapot kell készíteni, a Kbt.68.§(4)bek.szerinti adatokkal.
7)Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell:
-Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap kitöltésével).
-Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is.
- folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (elektronikus űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8) Aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet(ek) cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírásmintájának (ld.2006.évi V.tv.9.§)másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is, valamint csatolni kell a meghatalmazó aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolati példányát.
9) Felhívjuk a figyelmet a Kbt.73.§ (4)-(5)bek-ében foglaltakra. A Kbt.73.§(5)bek.alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről az ajánlatban nyilatkozni kell.
10) A részletes ajánlatban meg kell adni, hogy a műszaki leírásban foglalt egyes követelményeknek melyik megajánlott termék felel meg, emellett csatolni kell a licencmegállapodás(oka)t.
11) Amennyiben valamely igazolás,nyilatkozat,egyéb dokumentum nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű felelős fordítását is mellékelni kell. (Kivéve a licencmegállapodást, melyek angol nyelven is benyújthatók)
12) A beszerzés folyamatba épített ellenőrzés mellett folyik, így az ajánlati kötöttség 60nap.
13) FAKSz:dr.Piszkor Melitta,lajstromsz.:00423
14) A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 15, minden részszempontnál. Módszerek: Ár –relatív értékelés, Minőségi kritériumok –abszolút értékelés.Ld. a közbesz. dok.-ban!
15) Ajánlatkérő a Kbt.39.§(1) bek.-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR KR szerint kizárólag az EKR-ben regisztrált, az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére biztosítja.
16) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e)pontját.
17) Az eljárásban megjelölt határidők a közép-európai idő szerintiek.
18)Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák