Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/2015
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 24752/2019
CPV Kód: 72240000-9
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001632002019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001632002019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
SOC szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001632002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72240000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés keretében naplóelemzési és Security Operation Center szolgáltatások nyújtása a II.2.7) pont szerinti 12 hónapos időtartamra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
SOC szolgáltatás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72240000-9
További tárgyak: 79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. és a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szolgáltató) telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerz. tárgya SOC (Security Operation Center) szolg. biztosítása - naplóelemzési és Ajánlatkérő naplóelemző rendszerének (McAfee SIEM) felhasználásával Security Operation Center szolgáltatások biztosítása 12 hónap időtartamra, az alábbiak szerint.
A közbeszerzési eljárás célja az Ajánlatkérő (AK) informatikai eszközeit célzó kibertámadások és a belső hálózatból induló támadások hatékony detektálása és elhárítása érdekében IT biztonsági naplóelemző és eseménykezelő szolgáltatás nyújtása (szolgáltatás).
A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő naplóelemzés alatt az AK olyan események felderítését és azonosítását érti, amelyek naplóelemzés nélkül rejtve maradnának. Az elemzés során az informatikai infrastruktúrában valamilyen visszaélés vagy hiba kerül beazonosításra. Az AT által végzendő eseménykezelés a naplóelemzés során feltárt esemény/incidenskezelés segítségével a nem kivédhető támadások, csalások észlelése, a károk minimalizálása és a működés mielőbbi visszaállításának támogatását foglalja magában.
A szolgáltatás megvalósításához AK saját infrastruktúráján üzemeltetett, jelenleg. 15000 EPS feldolgozására alkalmas McAfee naplóelemző (Security Event and Incident Management, továbbiakban: SIEM) rendszert biztosít, amelyen AT a szolgáltatást távoli hozzáférésen keresztül valósítja meg saját humán erőforrással
AT-nek a szolgáltatást a 2020. április 1-től számított 12 hónapos időtartamban kell nyújtania:
- a naplóelemzési szolgáltatást hetente 5x8 órában kell nyújtania. AT-nek rendelkeznie kell/ki kell alakítania az informatikai biztonsági incidensek kategorizálására és priorizálására alkalmas keretrendszert, mint eseménykezelési protokollt (incidensek súlyossági kategóriákba sorolása/besorolási szintekre javaslatot tegyen). AT feladata kritikus incidensek esetén valós időben riasztást adni. AT a magas prioritású incidensek kivizsgálását 30 percen belül el kell kezdenie.
- Továbbá az AK-nek 5x8 órában biztosítania kell a McAfee Security Event and Incident Management (SIEM) rendszerének üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátását is, melynek keretében AT-nek 7x24 órás service desk szolgáltatást biztosítania kell, amelynek keretében a bejelentéseket telefonon és e-mail-en is fogadja.
AK elvárása, hogy az AT rendelkezzen olyan Security Operatios Centerrel/adatközponttal (SOC), amely saját irodai hálózatától fizikailag és logikailag is független
Az SOC feleljen meg a következő követelményeknek: AK-tól 2 órán belül elhelyezkedő, éves szinten 99,999%-os villamosenergia ellátás és klimatizálás, tűzérzékelés és automatikus oltás, megerősített létesítményben legyen, amely védelmet nyújt a gépjárművel történő illetéktelen behatolás ellen, többszintű biztonsági rendszer és 7x24 órás biztonsági szolgálat rendelkezésre álljon. Az adatközponti komponenseknek tartalmaznia kell: tűzfal és IPS rendszer, távoli hozzáférés minimum kétfaktoros azonosítással, vírusvédelem a SOC körébe tartozó rendszerelemekre, SIEM, monitoring és ticketing rendszer, szakemberek ügyfélrendszerben történő műveleteinek auditálhatóságát lehetővé tévő komponens, ügyfelek elkülönítésére jump host rendszer.
SOC elemzői fizikai környezet követelmények: operations room kétfaktoros beléptető rendszerrel, min. 15 fős war room az operation center mellett, amelyet bepillantás gátló fóliával kell ellátni. AT feladata még: implementáció (AK további informatikai rendszereinek bevonása a naplóelemző megoldásba
Részletes elvárások az indítandó eljárás KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
  Ár – Súlyszám:
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn)
  A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
  Opciók
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll
Az eljárásból kizárásra kerül a részvételre jelentkező/ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.62. §(1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt.74. § (1)]
A Kbt.62.§(1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó vagy alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közb. eljárásból, amennyiben a Közb. Hatóság a 188.§(4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő a részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha az előbbiek szerinti jogerős határozat kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, Ajánlatkérő mérlegelés nélkül elfogadja azt. A határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani [Kbt.64.§(1)-(2)]
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. §(1)-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)-nek hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alk. igazolásában részt vevő szervezet a Kr. 3.§ (3) szerint, a közös részvételre jelentkezők a Kr.3.§ (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek és adott esetben további részvételre jelentkező(k)nek/ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, Ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§(2)-nek megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10., 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1
Ajánlatkérő nem kéri az érintett gazdasági szereplő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt.69.§(11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közb.eljárásban előírt követelményeknek
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi
A részvételi jelentkezésben/ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. [Kbt. 67. § (4)]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 41/A-41/C. §-iban és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben.
A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában.
Ajánlatkérő (AK) jelen eljárásban a részajánlattételi lehetőséget kizárja. A részajánlattételi lehetőség kizárására vonatkozó indokolás: A nyertes ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatás térben és időben oszthatatlan/egységes, egyazon biztonsági rendszert érint, így tekintettel a szolgáltatás jellegére, a szakmai és gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető a részajánlat tétel [Kbt. 61. § (4)].
AK az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan keretszámot nem határoz meg.
AK az ajánlattételi szakaszban kezdeményezni fogja az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezőkkel az ajánlattételi határidő lerövidítésére vonatkozó megállapodás kötését, megegyezés hiányában a határidőt a Kbt. 84. § (6) bek. szerint állapítja meg.
AK a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja ennek a lehetőségét, az első ajánlat(ok) beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlat(ok) bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. [Kbt. 75. § (6)]
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 85. § (2) c): a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Kiegészítés a II.1.5) és II.2.6) pontokhoz: a kitöltés azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatal felé.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Kiegészítés a II.2.4) ponthoz: Az eseménykezelési szolgáltatást (szolgáltatás-részt) az AK olyan alapvető fontosságú feladatnak tekinti, amelyet csak maga a nyertes AT vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös nyertes AT-k egyike végezhet el, e tevékenység körébe alvállalkozó nem vonható be [Kbt. 65. § (10)], a feladatokhoz kapcsolódó követelmények tekintetében az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
További kiegészítés a II.2.4) ponthoz: A szolgáltatás ellátásához, kiemelten az incidens kezeléshez szükséges emberi erőforrás igény: 5 fő L1 elemző, 2 fő L2 elemző, 1 fő SOC vezető (legalább L2 elemző). A szakemberek közül min. 1 főnek rendelkeznie kell CISSP vagy azzal egyenértékű minősítéssel továbbá minimum 2 főnek rendelkeznie kell McAfee Certified Product Specialist vagy azzal egyenértékű IT-biztonsági minősítéssel. A szolgáltatás ideje alatt min. 1 fő dedikált felelős vezető a SOC szolgáltatáshoz, krízishelyzet esetén dinamikusan további 20 fő biztonsági szakembert tudjon bevonni a helyzet megoldásához a dedikált SOC szakembereken kívül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák