Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/25
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.05.
Iktatószám:1210/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1185 Budapest, Igló u. 33–35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934513
E-mail: Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934278
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030892019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030892019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HC Zrt. vállalatirányítási rendszer fejl. és tám.
Hivatkozási szám: EKR000030892019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
Tárgya: „HungaroControl Zrt. Vállalatirányítási rendszerének fejlesztése és támogatása”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HC Zrt. vállalatirányítási rendszer fejl. és tám.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest, Igló u. 33–35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A HungaroControl Zrt. számára 2012-ben bevezetett Microsoft Dynamics AX 2009 integrált vállalatirányítási rendszerének (továbbiakban: DAX rendszer) gyártói támogatása 2021-ben lejár. A gyártói támogatás hiánya jelentős üzemeltetési kockázatot jelent, mely hosszú távon a napi üzletmenetre is negatív hatással lehet.
Ennek elkerülése érdekében a HungaroControl saját kezdeményezésre előkészítési projektet hajtott végre.
Az ERP 2.0 előkészítési projekt célja volt, hogy a jelenleg használt DAX rendszer kiváltását célzó ERP 2.0 fejlesztési projekt képes legyen olyan eredménytermék létrehozására, ami hosszútávon megfelel a HungaroControl Zrt. stratégiai céljainak és elvárásainak. Kiemelt hangsúlyt kapott az előkészítési projekt során azon üzleti igények és folyamatok felmérése, meghatározása / optimalizálása, amelyek támogatása vagy a jelenleg használt DAX rendszerrel történik, vagy a jelenlegi rendszer cseréjét követően az új rendszerrel válik szükségessé.
A projekt során a HungaroControl Zrt. megvizsgálta a rendelkezésre álló megoldások előnyeit / hátrányait és azok illeszkedését a jövőbeni elvárt működéshez és egy beszerzési eljárás keretében a jelenlegi rendszer fejlesztése, legkorszerűbb/legfrissebb fő verzióra történő váltása mellett döntött és az eljárás során kiválasztásra kerülő szállítóval szerződést köt a fejlesztések implementálására.
A beszerzés az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
o ERP rendszer továbbfejlesztése projekt lefolytatása:
o Felmérés és tervezés
o Fejlesztés
o Implementáció
o Oktatások
o Tesztelések
o Dokumentációk készítése
o Megerősített helyszíni támogatás a bevezetés utáni időszakra (3 hónap)
o Az ERP rendszer továbbfejlesztése során lehívható 1600 órás órakeret a felmérés során felmerült egyéb igényekre
o Az ERP rendszerhez szükséges licencek egyszeri díjai a felhasználói darabszám ismeretében.
o A továbbfejlesztett ERP rendszerhez szükséges licenckövetési díjak 5 éves időtartalomra
o Az ERP rendszer supportja (Beleértve a hibajavítást, jogszabály követést, szállítói rendelkezésre állás díját) 5 éves időtartamra
o Az ERP rendszer 5 éves support időszaka alatt, összesen 2000 óra lehívható fejlesztési órakeret
o A rendszerben kialakítandó workflow-k
A rendszer működéséhez szükséges hardver erőforrásokat a HungaroControl központi IT infrastruktúrájáról biztosítja. A biztosított hardver infrastruktúrát a műszaki kiírás tartalmazza, amennyiben a megajánlott infrastruktúra az Ajánlattevő által ajánlott megoldás működéséhez nem elegendő, úgy a hardver elemek szállítása is az ajánlattevő feladata.
A rendszer működéséhez szükséges operációs rendszer és adatbázis licenceket a HungaroControl biztosítja. A biztosított operációs rendszer és adatbázis licenceket a műszaki kiírás tartalmazza, amennyiben a megajánlott infrastruktúra az Ajánlattevő által ajánlott megoldás működéséhez nem elegendő, úgy az operációs rendszer és adatbázis licencek szállítása is az ajánlattevő feladata.
Részekre történő részvételi jelentkezés, későbbiekben ajánlattétel nem lehetséges: Tekintettel arra, hogy egy darab, egységes informatikai rendszer fejlesztése és üzembe állítása a cél, az ajánlat részekre bontása, műszakilag nem értelmezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 5
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az Ajánlattevők keretszáma 5 (öt), azaz ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül legfeljebb öt alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást.
Ajánlatkérő az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat az M.1. és M.2. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtott referenciák, illetve szakemberek alapján állítja sorba.
A részvételre jelentkező által beadott max. három referencia kerül pontozásra az alábbiak alapján és az öt, legtöbb pontot elérő
jelentkező jut tovább az ajánlattételi szakaszba (Pontazonosság esetén a referenciák értéke dönt – a nagyobb előnyösebb, holtverseny esetén az összes érintett részvételre jelentkezőnek megküldésre kerül az ajánlattételi felhívás)
1. Az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakértők releváns tapasztalatának összege években számolva
36-44,99 év – 10 pont
45-59,99 év – 20 pont
60 év felett – 30 pont
2. Az elmúlt 3 lezárt üzleti év zárólétszáma átlagosan, ERP rendszerekhez kapcsolódó, támogatással és/vagy fejlesztéssel és/vagy tanácsadással foglalkozó szakértők össz. létszáma
10-15 fő – 2 pont
15 fő felett – 5 pont
3. Integrált ERP rendszer tervezésére, bevezetésére, támogatására vonatkozó referenciamunkák szerződéses összegeinek összesített értéke (Csak a három legnagyobb értékű referencia kerül figyelembe vételre az összesítés során)
100 mFt – 199,99 mFt – 10 pont
200 mFt – 349,99 mFt – 15 pont
350 mFt felett – 25 pont
4. Az ERP bevezetési referenciák között szerepel olyan, amely állami költségvetési szervnél történt, vagy olyan gazdálkodó szervezetnél, amelyben az állam közvetve vagy közvetlenül 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik
1 referencia – 5 pont
2 vagy több referencia – 10 pont
5. Microsoft Dynamics rendszer bevezetésében szerzett tapasztalat (Csak a legkorszerűbb kerül figyelembe vételre)
Microsoft Dynamics AX 2009 – 10 pont
Microsoft Dynamics AX 2012 – 25 pont
Microsoft Dynamics AX 365 – 30 pont
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5); II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Ajánlatkérő a becsült értéket nem kívánja rögzíteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek (kizáró okok) felsorolása és rövid ismertetése:
• Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
A megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§ és 12-14.§, illetve 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 424/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
A gazdasági szereplőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.67.§(2) bekezdésében foglaltakra.
Az ESPD-nek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az űrlap megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyikének külön ESPD-t kell benyújtania.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az jelentkezésében be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt.67.§(1) bekezdés szerinti ESPD-t, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67.§(4) bekezdése alapján a jelentkezésben be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§-a alapján részvételre jelentkező az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek rész az alkalmasság igazolásában, a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ESPD-(ke)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni a részvételi jelentkezéshez. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
Azon adatbázisok elérhetőségét, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. r. előírja, nem kell feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1) Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából (Microsoft alapú ERP rendszer tervezésére, bevezetésére és támogatása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
P/2) Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredményre vonatkozó adatok megadásával vagy részvételre jelentkező saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részét (mérleg és eredmény kimutatás). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező mérleg és eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. Ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
A P/1)-P/2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. ren delet 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) és (10) bekezdésére, valamint a 424/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésébenfoglaltakra
Alkalmasság igazolása, egységes európai dokumentum:
A P/1)-P/2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt
nyilatkozat benyújtásával történik.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján a
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A fent ismertetett P/1)-P/2) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. §
(4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az
előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételre jelentkezésben ezt a szervezetet és az a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Továbbá a Kbt. 65. § (8) bekezdé
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha a részvételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele nem éri el éves átlagban a 100.000.000 HUF összeget, míg közbeszerzés tárgyából (Microsoft alapú ERP rendszer tervezésére, bevezetésére és támogatása) származó nettó árbevétele – licenc értékesítés nélkül – nem éri el éves átlagban a 75.000.000 HUF összeget.
P2)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) amennyiben az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egy évnél több évben negatív volt. Amennyiben a részvételre jelentkező a kért irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg a működését, az alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzés tárgyából (Microsoft alapú ERP rendszer tervezésére, bevezetésére és támogatása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevételének el kell érnie legalább a nettó 225.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy ajánlatkérő a jelentkezők szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1, P2).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, releváns vállalatirányítási rendszer fejlesztési projektjeinek ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap megadva),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya és releváns adatai,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a referencia követelmény meghatározása során alkalmazza a 321/2015. Korm . rendelet 21. § (1a) bekezdés a)
pontját.
M2)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
o szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalják, hogy a részvételre jelentkező (későbbiekben ajánlattevő) nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
o saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.)
o az előírt iskolai végzettség igazolására, az iskolai oklevél egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, továbbá a 424/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadásával igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy darab kiterjedt integrált Microsoft alapú ERP rendszer tervezésére, bevezetésére, támogatására vonatkozó olyan referenciával,
- amely 500 főnél nagyobb dolgozói létszámot szolgál ki,
- ahol interfész kapcsolat került kialakításra bérszámfejtő rendszerrel,
- ahol interfész kapcsolat került kialakításra vezetői információs rendszerrel,
- amelynél a főkönyvi könyvelés a lokális (ország specifikus) számviteli szabályok szerint és az IFRS szerint párhuzamosan működik,
- ahol kialakításra került vagy interfész kapcsolat lett kiépítve dokumentum és workflow kezelői rendszerrel.
A feltételeknek való megfelelés felfeljebb 3 darab referencia bemutatásával igazolható. A referenciák között átfedés megengedett.
M2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott szakemberrel:
a) legalább 2 fő, magyar nyelven felső fokon beszélő projektvezetővel, akik fejenként legalább 5 év releváns (ERP rendszerekkel kapcsolatos tervezési és implementációs) projektvezetési tapasztalattal rendelkeznek,
b) legalább 1 fő magyar nyelven felső fokon beszélő szakértővel, aki legalább 3 év ERP tervezési és bevezetési tapasztalattal rendelkezik dokumentum és workflow kezelés területén,
c) legalább 3 fő, magyar nyelven felső fokon beszélő szakértővel, aki legalább 3 év tapasztalattal rendelkeznek ERP rendszerekhez kapcsolódó rendszerfejlesztések terén,
d) legalább 1 fő, magyar nyelven felső fokon beszélő szakértővel, aki legalább 3 év tapasztalattal rendelkezik ERP rendszerekhez kapcsolódó hardver architektúra kialakítási, adatbázis kialakítási, adatbázis hangolási, adatbázis üzemeltetői területen,
e) legalább 3 fő, magyar nyelven felső fokon beszélő szakértővel, akik legalább 3 év ERP tervezési és bevezetési tapasztalattal rendelkeznek az alábbi területek valamelyikén:
o pénzügy-számvitel,
o tárgyi eszköz,
o kontrolling,
o beruházás és projektkezelés,
o beszerzés,
o készletvezetés és raktározás,
o értékesítés és számlázás
o HR
A 3 főnek együttesen kell lefednie a fenti szakterületeket úgy, hogy minden területre vonatkozóan van legalább 1 fő, aki minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az adott területen.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy ajánlatkérő a részvételre jelentkezők szakmai alkalmasságának feltételeit (M1), M2)) és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési feltételek, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben kerültek részletezésre azzal, hogy az ajánlatkérő ezen feltételekről részletesen tárgyalhat.
Ajánlatkérő a teljesítés során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseit is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban.
2. Az EKR ajánlattevők általi használatához, az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges az EKR. 6. §-ának (1) bekezdése alapján.
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKR rendelet. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg. (III.1.2) P.1, P.2 és III.1.3) M.1., M.2.)
5. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
6. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András 00170
7. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
8. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be jelentkezés, a K.D. részletei szerint.
9. Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti és a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10. Tájékoztatásul az AT szakaszhoz, az ajánlatkérő:
i. a tárgyalások tárgyát képezi a Műszaki Leírásban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek, ajánlattevők szakmai és pénzügyi ajánlatai.
11. Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott
„Ár” szempont alatt az alábbiakat érti:
1. Teljes ajánlati ár (direkt TCO, nettó HUF) (súlyszám: 50)
A szakmai ajánlat (súlyszám: 50) alatt az alábbiakat érti:
2.1. Projektmenedzsment bemutatása (súlyszám: 5)
2.2. Implementációs projekttel, és módszertannal kapcsolatos elvárások teljesülése bemutatása (súlyszám: 20)
2.3. A támogatással kapcsolatos követelmények teljesülése (súlyszám: 5)
2.4. Funkcionális / nem funkcionális követelmények teljesülése (súlyszám: 20)
Az ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2. értékelési szempont: sorbarendezés és arányosítás. A pontskála alsó és felső határa: 1-10 pont.
12. A IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 nap értendő.
13. Jelentkezés elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot a jelentkezőknek kell viselnie.
14. Felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
15. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/03/08 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák