Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/137
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.18.
Iktatószám:13033/2019
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:FKF Nonprofit Zrt. székhelye és telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Demény Rita
Telefon: +36 14596754
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000844392019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000844392019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1945 adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000844392019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vezetékes és vezeték nélküli IP alapú menedzselt, adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K1945 adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. székhelye és telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő adathálózati szolgáltató kiválasztása, amely zökkenőmentesen biztosítja Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges, Ajánlatkérő telephelyeit összekötő adat és backup hálózat üzemeltetését, az alábbiakban leírt paraméterekkel.
Az ajánlatkérő teljes adathálózata bérelt vonali, IP alapú és internet VPN kapcsolaton alapuló hálózatot fog képezni. Az adathálózat kivitelezését és beállításait, az FKF Nonprofit Zrt. igényei szerint, nyertes ajánlattevő végzi. Nyertes ajánlattevő munkája nem terjed ki ajánlatkérő belső hálózatára.
A bérelt vonali IP alapú hálózat elvárásai vonatkoznak mind az elsődleges, mind a tartalék hálózatra.
Az ajánlatkérő a bérelt vonali internet szolgáltatás kapcsán folyamatosan teljesített, az Ajánlatató saját hálózaton nyújtott DDOS (Distributed Denial of Service) hálózati szintű védelmi szolgáltatást igényel.
A telephelylista a műszaki leírás 1. számú mellékletében található.
A telephelyek az alábbiak szerint kerültek csoportosításra.
• központi telephelyek (5 db); 1 és 2 Gbit/sec dedikált szimmetrikus sávszélességű vonal
• nagy telephelyek (7 db); 50 és 150 Mbit/sec dedikált szimmetrikus sávszélességű vonal
• közepes telephelyek (3 db); 15 és 30 Mbit/sec dedikált szimmetrikus sávszélességű vonal
• internet alapú ügyfélszolgálatok (2 db); 1 Gbit/sec dedikált szimmetrikus sávszélességű vonal)
• kis telephelyek (25 db); 15 Mbit/sec garantált sávszélesség mindkét irányban
• hulladékudvarok (11 db); 15 Mbit/sec garantált sávszélesség mindkét irányban
• üdülők (3 db); . 15 Mbit/sec garantált sávszélességű vonal mindkét irányban
Az Ajánlatkérő a fenti telephelyein kívánja igénybe venni az adatszolgáltatásokat.
A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1 900 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1945 Vezetékes és vezeték nélküli IP alapú menedzselt, adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Központi, nagy vagy közepes telephelyet érintő, hiba jelentés esetén az Ajánlattevő helpdesk szolgáltatása által vállalt maximális reakcióidő. A maximálisan elfogadható reakcióidő 20 perc./  10
2 3. Központi, nagy vagy közepes telephelyet érintő, hiba jelentése esetén vállalt maximális szolgáltatás helyreállításának megkezdési ideje. Az Ajánlatkérő (maximum 30 perc)  15
3 4. Ajánlattevő rendelkezik ISO/IEC 27001:2013 távközlési szolgáltatásokra vonatkozó érvényes információbiztonsági tanúsítvánnyal (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése: 1 - 10 pont között
Az értékelés módszere az 1.-3. részszempontok esetében fordított, az 4. részszempont esetében az pontkiosztás módszere a dokumentációban részletezettek szerint.
A 3. részszempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 15 perc.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) (továbbiakban:AT), valamint adott esetben az alkalmasságigazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) K.rend. 1.§–16.§-ai szerintkell igazolni a Kbt. 62.§(1),(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) K.rend. 4. és 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Az AT-nek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) K.rend.1. § (1) bekezdése alapján az egységeseurópai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásbanelőírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) K.rend.3. § (5)–(6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikekülön formanyomtatványt nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodvakíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015.(X. 30.) K.rend.15.§(1) bekezdése alapján azajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kellnyújtani a 321/2015. (X. 30.) K.rend. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozóktekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT csak a Kbt. 67.§(4) bekezdéseszerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus formában kerül rendelkezésre bocsátásra aközbeszerzési dokumentumok között.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzésidokumentumot a 321/2015.(X. 30.) K.rend.4-7.§-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nemvesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
AT a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)–(7) bekezdése szerintifelhívására köteles igazolni a 321/2015.(X. 30.) K.rend.III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.
Az öntisztázás lehetőségét Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdései szerint biztosítja. Az hivatkozottrendelkezésekben foglalt «egységes európai közbeszerzési dokumentum» alatt a Kbt. 67.§(1) bekezdéseszerinti nyilatkozatot kell érteni.
AT-nek a 321/2015.(X. 30.) K.rend.13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetébenajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről acégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás soránkövetkezett be.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körébenAjánlatkérő nem kérheti a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérőrészére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtottigazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzőenkiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az AT errevonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) és (6) bekezdései alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Vezetékes és vezeték nélküli IP alapú menedzselt, adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása) származó nettó árbevételről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogiformában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. § (5) bekezdése és (3) bekezdésalapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt.69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás közzétételét megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye legalább egy évben nem volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Vezetékes és vezeték nélküli IP alapú menedzselt, adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) a 142.000.000,- Ft összeget.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (árbevétel) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (eredménykimutatás) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1./1. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb, Vezetékes és vezeték nélküli IP alapú menedzselt, adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítási tevékenységére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával), a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail-címe), a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen), az elvégzett szolgáltatás megnevezését, leírását (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítési arányának), nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.1/2. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését az alábbi tárgykörben: legalább 12 hónapos folyamatosan teljesített, saját hálózaton nyújtott, a bérelt vonali internet szolgáltatáshoz biztosított DDOS (Distributed Denial of Service) hálózati szintű védelmi szolgáltatás
A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával), a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail-címe), a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen), az elvégzett szolgáltatás megnevezését, leírását (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítési arányának), nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2/1. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján távközlési, informatikai szolgáltatásokra és az általános vállalati folyamatokra, illetve az adatközpontra és DR site üzemeltetésre vonatkozó érvényes ISO 9001:2015 szerint kiépített és tanúsított minőségbiztosítási rendszerét igazoló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványával, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával, mely igazolja az ügyféligények és az üzleti folyamatok rendszerszemléletű és magas színvonalú biztosítását.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelő iratok (nyilatkozatok) benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.

folyt: az alkalmasság minimumkövetelményei alpontban (karakterkorlátra tekintettel)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legalább 12 hónapos folyamatosan teljesített, min. 99,5%-os rendelkezésre állású egyidejűleg nyújtott Vezetékes és vezeték nélküli IP alapú menedzselt, adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített
- 7 telephelyes 1/1 vagy -2/2 Gbps sávszélességű,
- 5 telephelyes 150/150 Gbps sávszélességű,
- 2 telephelyes 30/30 Gbps sávszélességű IPV4 alapú bérelt vonali,
- 29 telephelyes 15/15 Gbps sávszélességű, DSL,
- 2 telephelyes , 1/1 Gbps sávszélességű, bérelt vonali internet szolgáltatással.
tevékenységre vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő az előírt referencia követelményt legfeljebb 4 db referenciával teljesítheti.
M1/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbi tárgykörben: legalább 12 hónapos folyamatosan teljesített, saját hálózaton nyújtott, a bérelt vonali internet szolgáltatáshoz biztosított DDOS (Distributed Denial of Service) hálózati szintű védelmi szolgáltatás
Az ajánlatkérő által előírt M1/1 és M1/2. referencia követelmények egy szerződésből is teljesíthetőek.
M2/1 Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik távközlési, informatikai szolgáltatásokra és az általános vállalati folyamatokra, illetve az adatközpontra és DR site üzemeltetésre vonatkozó érvényes ISO 9001:2015 szerint kiépített és tanúsított minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bek. szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával, mely igazolja az ügyféligények és az üzleti folyamatok rendszerszemléletű és magas színvonalú biztosítását.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bek. foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen (elegendő ha közülük egy felel meg) is megfelelhetnek
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése alpont folytatása (a karakterkorlátra tekintettel)
Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr.1. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) és (6) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. AK a 321/2015. (X.30.) Kr.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfizetése: az ÁFA törvény 58. § szerinti határozott idejű havi utólagos elszámolással az igazolt teljesítését követően a teljesítésigazolások alapján benyújtott (havi 1 db) számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:130.§ (1) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: EKR rendszer felületén
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) bekezdésben és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-ban előírtak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.
16) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
18) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a vonatkozó felhívás II.2.4. pontja szerint.
19) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472)
20) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. § bekezdés alapján helyszíni bejárásra. Helyszíni bejárás időpontja: 2019. augusztus 1-én 09:00 órakor. Helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Alföldi utca 7., műszaki épület földszinti adatközpontokban majd a helyszín megtekintését követően az Ecseri út ÜSZI épület 1. emelet szerverszobában
Folytatás: VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
Ár szempont: Nettó ajánlati ár (HUF– 1/a. sz. melléklet alapján képzett érték)
A 4. értékelési szempont teljes megnevezése az alábbi (a karakter korlátra tekintettel ezen pontban kerül teljes körűen megadásra): Ajánlattevő rendelkezik ISO/IEC 27001:2013 távközlési szolgáltatásokra vonatkozó érvényes információbiztonsági tanúsítvánnyal, amely ügyfelek részére igazolja az üzleti szempontból kritikus információk, informatikai rendszerek, valamint kapcsolódó folyamatok biztonságát
VI.3. pont folytatása:
21) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Részajánlat tétel biztosítása esetén az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetné a szerződés megfelelő teljesítését. Ajánlatkérő telephelyei közötti adatkommunikáció komplikáció mentes biztosítása csak a teljes rendszer egyetlen szakértői szolgáltatói szervezettel való együttműködéssel lehetséges.
22) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 1 fő, felsőfokú mérnöki végzettséggel rendelkező, IT biztonsági szakértővel (a szakember nevére szólóan kiadott előírt felsőfokú végzettséget igazoló dokumentummal bíró szakemberrel).
Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles Ajánlatkérő részére bemutatni a szakértőt, (nevét megadni, a szakértő nevére szólóan kiadott az előírt felsőfokú végzettséget igazolás dokumentumot, valamint a szakértő által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot benyújtani, melyből megállapítható az előírt szakmai gyakorlat – IT biztonsági szakértő - megléte.) A szakember bemutatásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásának tekinti.
Ajánlattevőnek ajánlatában a dokumentáció III.26.) pontja szerint nyilatkoznia szükséges arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén rendelkezni fog legalább 1 fő IT biztonsági szakértővel.
23.) Ajánlattevőnek biztosítani kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban előírtaknak megfelelő 1 fő Ügyfélmenedzsert és 1 fő kiemelt Kapcsolattartót Megrendelő részére a szerződés teljes időtartamára, folyamatos rendelkezésre állás mellett, akik az együttműködés által megkívánt körben döntéshozatali jogosultsággal rendelkeznek.
24.) Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában az alábbi kiegészítést teszi: „Az Ajánlatkérő reakció idő alatt az Ajánlattevő HelpDesk/ServiceDesk rendszeréből az Ajánlatkérő TopDesk HelpDesk rendszerébe beérkező visszaigazoló üzenet megérkezéséig eltelt időt érti.
25.) Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 15 percnél kedvezőbb (alacsonyabb érték) vállalása esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák