Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/200
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.16.
Iktatószám:19362/2019
CPV Kód:42960000-3
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szele Tamás
Telefon: +36 14435597
E-mail: SzeleT@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.police.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000311492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000311492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil okmány-és ujjlenyomat olvasó beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000311492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42960000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján mobil okmány- és ujjlenyomat olvasó készülék beszerzése kiegészítőkkel a BBA-2.6.3/3-2017-00001 ”Infrastruktúrafejlesztés a szisztematikus határellenőrzés bevezetésére” című projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobil okmány- és ujjlenyomat olvasó beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42960000-3
További tárgyak:30233300-4
30233310-7
31158100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alapmennyiség: 173 db mobil okmány- és ujjlenyomat olvasó készülék beszerzése kiegészítőkkel a BBA-2.6.3/3-2017-00001 „Infrastruktúrafejlesztés a szisztematikus határellenőrzés bevezetésére” című projekt keretében
Opció: 51 db mobil okmány- és ujjlenyomat olvasó készülék beszerzése kiegészítőkkel saját forrásból
Kiegészítők: Övre csíptethető hord táska szíjjal és csuklópánt a kényelmes tartásért, kiegészítő védőtokkal, Autós töltőkészlet
Egyenértékűség – 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.
Jótállás: 60 hónap (12+48 hónap bontásban), a 12 hónapon felüli rész finanszírozása saját forrásból történik
Az alapkészülék és a kiegészítő okmányolvasó készülék részletes műszaki követelményeit a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül az opcionális mennyiségből további termékeket rendel meg, a szerződés az opcionális mennyiség teljesítési határidejével (3 hónappal) meghosszabbodik. AK legfeljebb 3 alkalommal jogosult a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására. A meghosszabbított időtartam alatt további opcionális megrendelésre nincs lehetőség.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 51 db az alapmennyiségben megjelölt műszaki tartalommal azonos mobil okmány- és ujjlenyomat olvasó készülék megrendelése kiegészítőkkel legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül. Ajánlatkérő a 12 hónap alatt többször, de legfeljebb 3 alkalommal élhet az opcionális megrendeléssel az 51 db-os mennyiség eléréséig.
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség egy részének megrendelésére is jogosult, azonban nem jogosult további mennyiség vagy eltérő termékek megrendelésére.
Az opcionális mennyiség szállításának teljesítési határideje: a visszaigazolt megrendeléstől számított 3 hónap (90 naptári nap).
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy adott esetben egyáltalán nem hívja le az opciós részt.
Az opcionális mennyiségre is kötelező az ajánlattétel. Az opcióra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-2.6.3/3-2017-00001
II.2.14) További információ:
AK igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. Indoklás: KD II. fejezet 6.1.
AK a hirdetmény II.2.7) pontjában 3 hónap alatt 90 naptári napot ért a szerződés hatályba lépésétől számítva.
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint. Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár az opciós résszel együtt (HUF)
Részletesen az útmutatóban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében (3. §, 4. § (1) és (3)-(4) bek., 5. § (1) bek., 6-7. §), foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet (8. §, 10. §, 12-16. §).
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16. §.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M/1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Az M/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve elegendő, ha közülük egy felel meg.
A minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M/1.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései (21. § (1) bek. a) pont, (1a) a) pont, 21/A. §, 22. § (1)-(2) és (4) bek., 24. § (1) bek.).
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete (3. §, 5. § (1) bek., 6-7. §) szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (mobil okmány- és ujjlenyomat olvasó készülékek szállítása) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely összességében legalább 110 db termék szállítását foglalja magában.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerz.terv.
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§ (1),(5) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2), 2017. évi CL. törvény von. rendelk.
A beszerzés EU-s forrásból támogatott (100 %), fin. módja: előfinanszírozás. Opció fin. módja: saját forrás.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
AT az alapmenny. teljesítése során 1 számla benyújtására jogosult. A számla fiz. határideje 30 (naptári) nap. Opcionális mennyiség: az opciós rész megrendelése esetén, a lerendelt mennyiségéről szóló számla.
Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek.
Késedelmi: 1 %/naptári nap, max. 15 napi tétel, alapja: a késedelemmel érintett termék(ek) nettó ellenértéke; Meghiúsulási: a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó ellenértékének 20 %-a.
Jótállási, Teljesítési bizt.: a teljes nettó ellenszolg. 5 %-a a Kbt. 134.§(6) bek. a) pont szerint. Az alap-, és az opcionális mennyiségre vonatkozó biztosíték külön-külön nyújtandó.
Jótállás kötelező időtartama: teljesítéstől számított 12 (támogatásból) + 48 hónap (saját forrásból)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2.Az eljárás során,a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton,az EKR-ben történik.
3.A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek,aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
5.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal,nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja,69. § (11a) bek.
6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását,azt kifejezetten kizárja.
8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar,az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10.Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11.AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza: Kbt. 81. § (5) bek.
12.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
14.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
15.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét.
16.AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árajánlatot. A részletes árajánlat táblázatot AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja,további információ KD-ban.
17.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
-felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
-Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
-Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;
-321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
-a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat;
-nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
-részletes árajánlat;
-termékleírás;
-aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok);
-kitöltött EEKD;
-átláthatósági nyilatkozat.
18.AT-nek az ajánlatban meg kell adnia a megajánlott termék származási helyét.
19.Szerződéskötési feltétel: Az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az AK rendelkezésére bocsátani az alábbi dokumentumokat: a megajánlott termék forgalomba hozatali engedélye,EK tanúsítvány.
20.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.
21.Az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le AK.
22.AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek,amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét),amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat.(Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
23.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.
24.Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve,a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
25.Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési alapján megkötött szerződés hatálybalépésének pontos időpontja a 18/2011. (VI.30.) BM utasítás 3. § (2) és (5) bekezdései alapján a szerződések tárgyaként szolgáló eszközök rendszeresítésének időpontjához igazodik.
26.Az I.I) pontban szereplő +36 90900750 tel.szám esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc.
27.FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Costin Glad Gabriel, 00277
28.Részajánlattétel kizárás indokolása: VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
Részajánlattétel kizárásának indoklása:
Egyrészről a termék csak egyben szerezhető be műszaki okok miatt, a kiegészítő készüléknek a telefonhoz pontosan kell illeszkednie. Ha a telefon és a kiegészítő okmányolvasó készülék beszerzése nem egyben történik, akkor nem biztosítható, hogy a készülékek kompatibilisek legyenek egymással. A probléma kiküszöbölése nem tervezett kompatibilitási, ezáltal használati és működési hibákhoz vezethet, mely nem teszi lehetővé a készülékek megfelelő használatát. Valamint olyan nem tervezett beállítási, szervizelési költségekkel, munkaidővel és munkadíjjal jár, mely aránytalanul megdrágítaná a beszerzést. Költséghatékonyság szempontjából a legjobb, ha egyben történik a beszerzés, mivel azon ajánlattevő, aki képes leszállítani a mobilkészülékeket, egyúttal valószínűsíthetően képes a telefonokhoz kompatibilis eszközöket is leszállítani. Így a termékeknél felmerülő esetleges garanciális problémák gyorsabban orvosolhatók. Ha több ajánlattevőtől kerülnek beszerzésre a mobil készülékek és a kiegészítők, akkor a jótállás érvényesítése is nehézkessé válhat, mely további idő, energia és pénzráfordítást igényelhet.
Másrészről Ajánlatkérő 173 db és opcionálisan + 51 db ugyanolyan műszaki tartalmú mobil okmány-, és ujjlenyomatolvasó készület és kiegészítőt kíván beszerezni, emiatt nincs olyan műszaki, vagy gazdasági szempont, amely megalapozná a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák