Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/216
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.11.
Iktatószám:21372/2019
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Paksi Gyógyászati Központ
Teljesítés helye:7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi inzézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Járóbetegszakellátás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paksi Gyógyászati Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50748620
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 13
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bodnár Imre
Telefon: +36 75830840
E-mail: foig.gyogykozpont@paks.hu
Fax: +36 75519447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.paksigyogyfurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.paksigyogyfurdo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001388202019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001388202019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi inzézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járóbetegszakellátás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Enterprise Multi Medikai Alkalmazás üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR001388202019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A már meglévő EMMA rendszerelemek követése és támogatása, a medikai szerver üzemeltetése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Enterprise Multi Medikai Alkalmazás üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Táncsics Mihály u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rendszer elvárt főbb funkció csoportjai: Járóbeteg ellátás, Fekvőbeteg ellátás, Akkreditált vényíró, Diagnosztika modul, Labor integráció, PACS integráció, Jelentő modul, Lekérdező modul, Adminisztrációs modul, Műtéti modul, Gondozói modulok, Előjegyzések kezelése, EESZT.
A szerződés tárgyát képező szolgáltatások részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
EMMA Smart kliens (Windows operációs rendszeren futó, natív, digitális időbélyeggel ellátott bináros kód):
Fizikai munkaállomások száma: 90 db
Nevesített felhasználók száma: 130 user
Egyidejű felhasználók száma: 85 user
EMMA Mobile kliens (IOS vagy Android mobil operációs rendszeren futó natív bináris kód):
Fizikai mobil kliensek száma: 60 db
Nevesített felhasználók száma: 60 user
Egyidejű felhasználók száma: 60 user
EMMA Patient kliens (IOS vagy Android mobil operációs rendszeren futó natív bináris kód):
Fizikai mobil kliensek száma: 1500 db
Nevesített felhasználók száma: 1500 user
Egyidejű felhasználók száma: 1500 user
Szerződéskötési feltételek:
a) a nyertesnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
az alkalmasságánál előírtakat meghaladóan legalább 1 fő felsőfokú informatikai - vagy azzal egyenértékű – végzettségű, és legalább 12 hónapos Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (EMMA) medikai informatikai rendszer támogatása területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárva, oka: A beszerezni kívánt szolgáltatás funkcionális homogenitása nem teszi lehetővé a részletekben történő közbeszerzést.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása és alkalmassága tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) 1. § (1) bekezdésének megfelelően.
A kizáró okok hiányát igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR ŰRLAP)
Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia (EKR ŰRLAP) ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján arra, hogy az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy az ajánlattevő megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Elegendő a IV. rész alfa szakaszának kitöltése.
A Kbt. 69.§ (4) alapján felhívottaknak kell igazolnia a megfelelést az alábbiak szerint:

P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozatot a felhívás feladását megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából (medikai informatikai rendszer támogatásából) származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Rend 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (medikai informatikai rendszer támogatásából) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 85 millió forintot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladását megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(ük)ben elért a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő/részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő/részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Rend. alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését)
Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§-a (4) szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1) A Rend. 21. § (3) a) alapján ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, medikai informatikai rendszer támogatására vonatkozó referenciáit az ajánlattevőnek.
Az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az ismertetést a Rend. 22. § (1) szerint kell benyújtani.
A referencia igazolásnak tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés megállapítható legyen; a szerződésszerű teljesítés időpontját, (kezdés és a befejezés időpontját év, hó, nap); és nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolásnál a Rend. 22.§ (5) bek az irányadó.
M.2.) Be kell mutatni azokat a szakembereket, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. (EKR ŰRLAP „Nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról”)
Be kell mutatni röviden a szakmai tevékenységeket, a gyakorlat alapjául hivatkozott projektek/ beosztások megnevezését, a szakmai gyakorlat helyét, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, (kezdés/befejezés, év, hó, részletezettséggel), csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratot.
Be kell nyújtani a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR ŰRLAPOT.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1.) Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett legalább 2 db, medikai informatikai rendszer támogatására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M.2.) Ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikai vagy azzal egyenértékű – végzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónapos Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (EMMA) medikai informatikai rendszer támogatása területén szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a megadott végzettséggel/képzettséggel/szakmai tapasztalattal egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. pontokban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (11) bekezdésére, a Rend. 24. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. A számla banki átutalással 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2), és a Kbt. 135. § (1), (5) (6) (11) bekezdései szerint.
A számlák kifizetése havonta történik, a tárgyhónap 5. napjáig kiállított számla alapján, szerződésszerű teljesítés esetén. Fizetési késedelem esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Késedelmi kötbér: 12 havi nettó vállalkozói díj összegének 1 %-a, de legfeljebb 10 %. Megrendelő a kötbért meghaladóan, ténylegesen felmerült, közvetlen kárát is érvényesítheti, aminek a felső határa káreseményenként a 12 havi vállalkozói díj 5 %-a, összesen a Szerződés teljes időtartama alatt a teljes vállalkozási díj 25%-a.
A közbeszerzési dokumentum tartalmazza a részletes előírásokat.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1./ A közbeszerzési dokumentáció az EKR rendszerből letölthető.
2./A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.
3./Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia (Kbt.66.§ (5) és nyilatkozni kell Kbt.66.§ (2) bekezdésére és a Kbt. 67. § (4) bekezdésére (EKR űrlapok)
4./Hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő esetén max 1-szer lesz hiányp. (Kbt. 71. § (6) bek.).
5./Ajánlatkérő él a Kbt.81.§ (5).
6./ Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41§.és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint.
7./ IV.2.6) pont, az ajánlati kötöttség min. ideje 30 nap.
8./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina, FAKSZ00235; Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2. deakugyvediiroda@tolna.net
9./Irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó
10./Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.
11./ Folyamatban lévő vált. bejegyzés esetében nyilatkozni kell (EKR űrlap) és csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegy. kérelmet és az érkezéséről az igazolást.
12./ Ajánlattevő alkalmasság igazolásában részt vevő, megjelölt alvállalkozó nevében aláíró cégaláírási nyilatkozatának vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-minta csatolandó. Term személy/egyéni vállal/külföldi ajánlattevő: az ennek megfeleltethető dokumentumot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)
13./Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevők tekintetében, ha a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, csatolandó határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat.
14./Ajánlati biztosíték nincs.
15./Az egyösszegű nettó ajánlati ár az alábbi tényezőkből áll össze:
1.1 EMMA Smart kliens és support havi díja (Ft/hó)
1.2 EMMA Mobile kliens és support havi díja (Ft/hó)
1.3 EMMA Patient kliens és support havi díja (Ft/hó)
1.4 Medikai szerver üzemeltetésének havi díja (Ft/hó)
16./ A vállalkozó a szerződés aláírását követő 13 hónaptól, évente 1 alkalommal, maximum a KSH által kiadott inflációs ráta 100% emelheti meg a vállalkozói díját a szerződés időtartama alatt.
17./ Az ajánlattétel nyelve: ajánlat csak magyar nyelven tehető.
18./ Az ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által a rendszer üzemeltetése során elvárt műszaki-szakmai paramétereket a kiírás egyértelműen tartalmazza, így a dokumentációban konkrétan meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel csak meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
19./ Különböző devizák esetén a felhívás feladásának napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyam az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák