Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/220
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.15.
Iktatószám:21817/2019
CPV Kód:72212730-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:HU110 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 1238 Budapest, Forgalmas út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes@mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001370492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001370492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fireeye APT rendszer támogatás
Hivatkozási szám: EKR001370492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fireeye APT rendszer támogatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fireeye APT rendszer támogatás(KBF/00713/2019)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HU110 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 1238 Budapest, Forgalmas út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés célja a Magyar Nemzeti Bank (ajánlatkérő) által működtetett informatikai infrastruktúra védelmét támogató FireEye APT eszközök rendszertámogatása valamint követésének biztosítása 2021. november 30-ig tartó időszakban.
A Fireeye APT eszközök támogatása és licenckövetése, valamint előfizetéseire vonatkozó komponenseit – a következők szemléltetik-, melyeket 2021. november 30-ig kell biztosítani.
FireEye NX(2017 évben beszerzett)-24 hónap
FireEye EX(2017 évben beszerzett)-24 hónap
FireEye HX(2017 évben beszerzett)-24 hónap
FireEye PX-IA(2017 évben beszerzett)-24 hónap
FireEye AX(2017-ben beszerzett)-24 hónap
FireEye CM ColdSpare(2017 évben beszerzett)-24 hónap
FireEye 2017 évben beszerzett eszközökre vonatkozó üzemeltetési támogatás-24 hónap
iSIGHT szolgáltatás-24 hónap
Mandiant professzionális szolgáltatás-2 alkalom
FireEye oktatás/képzés
Mandiant oktatás/képzés
FireEye NX(2016 évben beszerzett)-20 hónap
FireEye EX(2016 évben beszerzett)-20 hónap
FireEye CM(2016 évben beszerzett)-20 hónap
FireEye 2016 és 2017 évben beszerzett eszközökre vonatkozó üzemeltetési támogatás - 20 hónap
12 embernap / év eseti helyszíni támogatás.
Üzemeltetés-támogatási szolgáltatások:Reaktív szolgáltatások, Proaktív szoláltatások, Eseti támogatási szolgáltatások, Szervízkérdések lezárása
II.1.6) ponthoz: A részajánlattételt a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé. A szolgáltatás egységes, annak megbontása nem lehetséges. A részajánlattétel gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen, nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Eseti opciós FireEye embernap támogatás 24 lehívható embernap, 2020.01.01-2021.11.30 időszak alatt. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós tételek lehívására.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5)ponthoz:Értékelési szempont:legalacsonyabb ár:Mindösszesen ajánlati ár (Fix + Opcionális tételek 1-9 sor) (nettó Ft) Ajánlatkérő beszerzési igényének csak a követelményspecifikációban meghatározott szolgáltatás felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, erre tekintettel az értékelési szempont a legalacsonyabb ár.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
1. Előzetes igazolás - igazolási mód:
Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt.67.§(1),(2)bek.,Korm.rend.1.§(1)bek.,4-7.§szerint).
Az EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm.rend.3.§(5)bek.)., alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm.rend.3.§ (3) bek. irányadó.
Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével- a Kbt.67.§(4) bekezdése vonatkozásában azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában(Korm.rend.15.§(2) bek.).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására(Korm.rend.15.§(1)bek.).
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Korm.rend.13.§).
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm.rend.8.§-a szerinti igazolásokat, írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ajánlatkérő a Korm. rend. VI. Fejezetét alkalmazhatja.
Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Komr.rend.30.§ (3)bek.
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt(Kbt.65.§(1)bek. c)pont, Korm.rend.26.§(1)bek.a)pont).A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzékadatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására.
Ajánlattevőnek a Korm.rend.1.§(2)bek.-nek megfelelően, a III. Fejezetében (8,10,12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt.69.§(11)bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét kell megadni az EKKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Komr. rend. III. fejezete előírja.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bek.-nek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, Korm.rend.3.§ (3) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni a GP1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): GP1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte összesen legalább a 100 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.
(Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
Közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenység a Fireeye vagy hasonló, azaz a fejlett kibertámadások kivédésére szolgáló hálózatbiztonsági rendszer bevezetése és/vagy támogatása és/vagy az ezen tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Alkalmazandók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 19. § (3), (7) bekezdéseiben foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles az MSZ1.- MSZ2. szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, és a Korm.rend.3.§ (3) bekezdés szerint.
Az MSZ1. – MSZ2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
MSZ1. alkalmassági követelmény igazolása: A jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített szolgáltatás/szolgáltatások igazolása (Korm.rend.21. § (3) bek. a) pont) a 22.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat, az MSZ1. pontban előírt alkalmassági követelményre vonatkozóan:
— a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés, azaz a közbeszerzés tárgyával megegyező szolgáltatás megállapítható legyen,
— a szolgáltatás nettó ellenértékének összege (magyar forintban),
— a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
MSZ2. alkalmassági követelmény igazolása (Korm.rend.21.§ (3) bek. b) pont):
- szakemberek megnevezése és az alkalmassági követelmény megjelölése,
melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül (elektronikus űrlap),
- szakember által aláírt szakmai önéletrajz, amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik arról, hogy tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkezik,
- annak igazolására, hogy az ajánlattevő valóban rendelkezik a megnevezett szakemberrel be kell nyújtani a szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nyertességes esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná
- „FireEye Systems Engineer Certification” vagy ezzel egyenértékű minősítést tanúsító dokumentum.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ1.Alkalmas az Ajánlattevő amennyiben rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladásától visszafelé számított 3 évben(36hónapban), általa az előírásoknak megfelelően és a szerződésnek megfelelően teljesített,befejezett közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatással, amelynek ellenértéke a három évben összesen elérte legalább a nettó – azaz általános forgalmi adó nélkül számított - 70 000 000 HUF-ot.
Közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatás a Fireeye vagy hasonló, azaz a fejlett kibertámadások kivédésére szolgáló legalább egy hálózatbiztonsági rendszer bevezetése és/vagy támogatása és/vagy ezen tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás.
A bemutatott referencia szolgáltatás esetében a szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt teljesítés befejező időpontjának a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie.
A referencia követelmény több szolgáltatással igazolható, ez esetben a szolgáltatások nettó ellenértékei összeadódnak.
MSZ2. Alkalmas az AT, ha rendelkezik legalább kettő fő „FireEye Systems Engineer Certification” vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, valamint tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkező rendszermérnökként ügyfélmenedzseri tapasztalatokat szerzett , teljesítésbe bevonni kívánt, és a teljesítésben részt vevő szakemberrel.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők ezen alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11),(12) bekezdéseiben, valamint a Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében, 28.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135.(1), (6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít, kifizetés mérföldkövek szerint,fizetés átutalással,teljesítési igazolásalapján,30 napos fizetési határidővel.
A kifizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül(Kbt.68.§(1),(1b),(1c) bekezdései)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.II.2.7)pontban megadott időtartam a közbesz.eljárás időtartamától függően változhat,a szerződést a szerz.kötéstől számítottam 2021.11.30-ig tartó időszakra köti AK.
2.E felhívásban alkalmazott rövidítések:Korm.rend.-321/2015(X.30.)Korm.rendelet,EKR- elektronikus közbeszerzési rendszer,EEKD-egységes európai közbeszerzési dokumentum,AK-ajánlatkérő,AT-ajánlattevő.
3.Ajánlattételhez az EKR-ben regisztrálni szükséges(elérhetőség:https://ekr.gov.hu).A közbesz. dokumentumok korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen elektronikusan elérhetők az I.3)pont alatti címen,e címen nyújthatók be az ajánlatok a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend.-nek megfelelően.
4.A IV.2.6)pontban megadott 1hónap 30naptári napot jelent.
5.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek e)pontját.
6.AK a GP1.,MSZ1.,MSZ2.alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg(Korm.rend.30.§(4)bek.).
7.AK nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását(Kbt.35.§(8)bek.).
8.Amennyiben a nyertesnek minősített AT visszalép a szerződéskötéstől,AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. Nyertes AT szerz.teljes időtartama alatt minimum nettó 50millió Ft összegű felelősségbiztosítással rendelkezzen(éves kárfizetési limitre vonatkozóan),amely AK részére biztosítási fedezetet jelent az AT,ill.annak munkavállalója,képviselője,alvállalkozója által a Megrendelőnek,ill.harmadik személynek,szándékosan vagy gondatlanul okozott,valamint mulasztásából származó károkért.Ennek vállalásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.
10.A II.2.5)ponthoz AK az ajánlati ár megosztását kéri a dokumentációban szerkeszthető formában rendelkezésre bocsátott ártábla beárazásával.Az értékelés alapja a nettó mindösszesen ajánlati ár,melyet magyar forintban kell megadni,és a felolvasólapon fel kell tüntetni.
11.AT nyújtsa be a következőket:Felolvasólap;Nyil.Kbt.66.§ (2) bek.szerint; Kbt.65.§(7)bek.szerinti nyil.(nemleges tartalommal is);Kbt.66.§(6)bek.a)-b)pontjai szerinti nyil.(nemleges tartalommal is);KözösAT-k Kbt.35.§(2)bek.szerinti nyilatkozata és (2a)bek.szerinti meghatalmazás;Egyéni váll.nyil.az azonosításához,aláírása valódiságának ellenőrzéséhez;Nyil.kötelezettségek vállalásáról,Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okirat,Dokumentációban előírtak
12.Az ajánlat érvényességi feltétele az,hogy az AT rendelkezzen a Fireeye gyártója által az ajánlattevő nevére kiállított,magyarországi szállításra és támogatásra vonatkozó partneri felhatalmazással és minősítéssel.AT nyújtsa be az ajánlatában az ezt igazoló dokumentumot.
13.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni az átszámításra vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmaz.
14.Az ajánlatnak tartalmaznia kell e felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot.Részletes információk,és a benyújtandó dokumentumok részletezése a dokumentációban találhatók.
15.Kötbérek:késedelem-késedelmesen teljesített szolg.nettó váll.díjának1%-a/késedelmes nap,max.20%;nem megfelelő minőségű teljesítés esetén-kötbér alap:n.éves támogatási díj,mértéke a dok-ban megadott képlet alapján számolt(naptári)n.éves rendelkezésre állás előírt(99,7%)szint alatt minden egyes 0,1 százalékpontos csökkenése után 2%,max.20%;szolgáltatási idők késedelme- a)magas prioritású incidensek esetén a határidősértés minden megkezdett órája után 5000Ft,b)normál/alacsony prioritású incidensek esetén a határidősértés minden megkezdett napja után 5000Ft,max.kötbér a)+b)n.éves üzemeltetés tám.díj 50%-a.Eseti támogatási feladatok esetén a kötbér mértéke az adott tevékenység nettó váll.díjának napi 2,5%-a,max.eseti támogatás nettó váll.díjának 20%-a.Meghiúsulási:nettó váll.díj 20%.
16.FAKSZ:Székely Márta(lsz:00065),Horváth Éva(lsz:00399)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák