Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/231
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.02.
Iktatószám: 22669/2019
CPV Kód: 98351100-9
Ajánlatkérő: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Teljesítés helye: Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63467352
Postai cím: Bajcsy Zs. út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gergely
Telefon: +36 18727594
E-mail: molnar.gergely@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 13183460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.blkf.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001452732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001452732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Okos parkolás, III.
Hivatkozási szám: EKR001452732019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Okos parkolás, III. Okos parkolási szolgáltatás megrendelése Bp V. kerület egyes részein a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
Karakterkorlát miatt a II.2.11) pont folytatása: 27. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatához kapcsolódó értékelési részszempont teljes szövege: "A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata: a (burkolat szintjébe történő, tehát fúrással) telepített parkoló szenzorok száma városi utcai környezetben, azaz olyan közterületen, amely közvetlen közelében folyamatos, nem parkolási célú forgalom is halad (szakemberek neve és az egyes szakemberek által telepített parkoló szenzorok darabszáma)". 28. FAKSZ: dr. Bánhidi Ferenc, lajstromszám: 00201.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Okos parkolás, III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon. Előírt feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően.:
o 1700 db egyedi szenzoros okos parkoló telepítése és üzemeltetése, valamint a parkolóhely foglaltsági adatok átadása a szenzorok telepítésétől számított 5 évig.
o További legfeljebb 500 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítania – opcionálisan (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).
o Parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan
o Parkolóhelyre be- és kilépést számláló kamerás okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 3 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan
o Utcai kijelző telepítése és üzemeltetése, amely egy előre definiált parkolóhely csoport adatait jeleníti meg, 6 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és továbbá legfeljebb 2 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.
o Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltetése 9 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és további legfeljebb 3 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.
Üzemeltetéséhez kapcsolódó extra szolgáltatások opcionális megrendelésének biztosítása.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása: 18. Az alk. feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a P.2., M.1. és M.2. alk. követelmény tekintetében. 19. AK döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztat az EKR rendszeren keresztül. 20. Külföldi adóilletőségű nyertes AT köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes AT-re vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 21. Irányadó idő: Az eljárást megindító AF-ben és a Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 22. Amennyiben AK az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelzéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé. 23. AT-nek az ajánlat részeként (max 60 oldal, A4 formátum) cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot szükséges benyújtania, amelyben köteles - az AF II.2.5. pontjában meghatározott valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában részletes ajánlatot tenni, - a dokumentációban rendelkezésre bocsátott „További kereskedelmi feltételek” elnevezésű dokumentumot kitöltve és cégszerűen aláírva benyújtani, - a nyertessége esetén telepítésre kerülő parkoló szenzort részletesen bemutatni {gyártó, típus, jellemzők és tulajdonságok (méretek, adatok, stb.) erre elektr. Űrlap áll rendelkezésre}, - a teljesítés során a parkoló szenzor telepítésébe bevonni kívánt és értékelés alá eső szakembereket megnevezni, ezen szakemberek saját kezűleg aláírt, a dokumentációban rendelkezésre bocsátott mintának megfelelő tartalmú szakmai tapasztalatának ismertetését, továbbá ezen szakemberek részéről saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtani. Amennyiben a benyújtott szakmai ajánlat nem teljes, az ajánlat érvénytelennek minősül. Folytatás a II.2.11) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az Okos parkolási szolgáltatás vállalt megbízhatóságának 94% feletti része, %-ban 23
2 A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata: a telepített parkoló szenzorok száma városi utcai környezetben (név és darabszám) 17
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: o További legfeljebb 500 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltet feladatokat és az adatok átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítani – opcionálisan (a megrendelésére AK nem vállal kötelezettséget).
o Parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolg. nyújtása 1 db helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemelt-sel opcionálisan
o Parkolóhelyre be- és kilépést számláló kamerás okos parkolás szolg. nyújtása 1 db helyszínen 3 éves vagy 5 éves üzemeltet-sel opcionálisan
o Utcai kijelző telepítése és üzemeltet., amely egy előre definiált parkolóhely csoport adatait jeleníti meg, max. 2 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.
o Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltet max. 3 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.
Részletek az egyéb közbesz dok-ban. Karakterkorlát miatt a III.1.1) pont folytatása: Az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az AT külön EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként. Az érintett szervezetek vagy személyek vonatkozásában a Kbt.69.§(4) bek szerinti felhívásra további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt.67.§(3) bek. és a Kr. 15.§(1) bek.) A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. (kötelezően benyújtandó EKR űrlap szerint) A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dok-nak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására. AK a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a Kr.1-16. §-aira.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása: 24. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt. A Dok-ban szereplő szolgáltatás megnevezések mindegyike csupán a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából került feltüntetésre, AK az adott termékkel egyenértékű szolgáltatás megajánlását is elfogadja. Egyenértékűnek azon szolgáltatás tekinthető, mely legalább az AK által megadott szolgáltatással azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. Az egyenértékűséget At-nek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az AT-nek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
25. Az egyedi szenzorokra vetített telepítési díj összege nem haladhatja meg a szenzorok üzemeltet-ért fizetett 60 hónapra vonatkozó havidíjak összegének 45%-át. 26. Érték. részszempont-ár kritérium elemei: Az Okos park. rendszer Alap csomagja (a rendszer telepítésének és 5 éves üzemeltet-nek) díjainak összege, amely tartalmazza: • 1700 db egyedi szenzor telepítését a Műsz. leírásban szereplő határidők betartásával, • 1700 db egyedi szenzor üzemelt-t a telepítéstől számított 5 évig, • Az újonnan telepített szenzorok foglaltsági adatainak valós idejű átadását AK által korábban fejlesztetett Szenzor Menedzsment Rendszer irányába a telepítéstől számított 5 évig, • 6 db helyszínen utcai kijelző telepítését és a telepítéstől számított 5 éves üzemeltet-t, • 9 db helyszínen gépjármű számlálási megoldás telepítését és telepítéstől számított 5 éves üzemelt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többletterhet róna Ajánlatkérőre, a beszerzés költségeit és a tárgyának egységét tekintve (szenzorok telepítése, üzemeltetése és kapcs. szolg.) egyaránt, továbbá a beszerzés szétbontása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT-nek ajánlata benyújtásakor 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr. ) 4.§
(1), 15.§ (1) bek. foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) elektronikus űrlap EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) való benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.) Kr.1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor AT az érintett szervezetek vagy személyek vonatkozásában – a csatolt meghatalmazás(ok)nak megfelelő tartalommal – külön EEKD-(ka)t köteles benyújtani {Kbt. 67.§ (3) bek és Kr. 3.§(3a) bek.}. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. A Kbt. 65.§ (7) alk. esetén a kap. rend-re bocsátó szervezet (ideértve az alk. ig-ben részt vevő Alvállt. is) részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá. Közös AT esetén a Kr. 3.§(3a) bek. az irányadó. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AT (valamennyi közös AT képviseletében) nyilatkozzon az EEKD-ban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65.§ (7)-(9) bek. vonatkozásában. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT képviseletében, továbbá az alk.ig.-ban részt vevő gazd.szereplők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69.§(4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és –szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell megtennie. AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése során a Kr. 8.§-16.§-ai alapján jár el. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére. Az AK által a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 8.§, 10§, 12-14.§ és 16.§, vmint az e-Kr. 13.§ (2) és (4) bek. rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. Folytatás a II.2.11) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Megkövetelt igazolási módok: P.1. AT a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolja valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - valamennyi, a pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti a pénzforgalmi intézmény az ajánlattevő pénzforgalmi számláját, - volt-e 30 napnál hosszabb ideig tartó sorba állítás a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. AT cégkivonatában feltüntetett, de a jelen AF feladásának napját megelőző 12 hónapban már megszűnt számláiról is nyilatkoznia kell, valamint ebben az esetben a pénzügyi intézmény igazolását is csatolnia kell. A „sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. P.2. A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT-nek az eljárást megindító AF feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (parkoló szenzor telepítése és/vagy parkolóhely foglaltsági adatok távoli gyűjtése és/vagy feldolgozása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon köv-nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) valamint a Kbt. 67.§ (3) és (4) bekezdéseire. Az együttes megfelelés a P.1-P.2 pontokban előírt alk. min. köv. esetében akként értelmezhető, hogy a közös AT-k legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alk. min. követelménynek, tekintettel arra, hogy a P.1-P.2 pontokban előírt alk. feltételek személyhez kötötten értelmezhetők. Előzetes igazolás: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján AT az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelményeknek. AK. a Kr. 2. § (5) bek. alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az EEKD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k, képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt.35.§(6)bek.szerinti egyetemleges felelősségét. Közös AT esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.35.§(2)bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. Amennyiben AT a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alk. igazolása során meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, valamint az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot. Folytatás a gazd. és pü. alk. min. követelményeknél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, ha P.1. a jelen AF feladásának napját megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb ideig tartó sorba állítás fordult elő bármely pénzforgalmi számláján; P.2. az eljárást megindító AF feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Okos parkolás szolgáltatás nyújtása) vagy annak egyes részeiből (parkoló szenzor telepítése és/vagy parkolóhely foglaltsági adatok távoli gyűjtése és/vagy feldolgozása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében nem éri el a 15 000 000 HUF-ot. Karakterkorlát miatt "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" rész folytatása: Az AT arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági követelmények igazolására. Utólagos:A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás (AK a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alk-i minimumkövetelmény alátámasztására) és P2) szerinti közbeszerzés tárgyából, vagy annak egyes részeiből származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtására. Az alk-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kr. 19. § (7) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a Kr. 19. § (7) bekezdés alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alk. követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai alk. igazolható: Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek-nek megfelelően, a Kr. 5. § foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogymegfelel az AK által meghatározott alk. követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, elegendő a IV. rész "alfa" szakaszát kitölteni. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-knak az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21–22. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek. Az AK nem kéri az érintett AT(k)-től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kr. rendelet szerinti — az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő — részletes igazolás módja:
M.1. Az AT a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 22. §-ban foglaltak szerint ismertesse, illetve igazolja az eljárást megindító AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) általa nyújtott legjelentősebb okos parkolás szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél (neve, címe, elérhetősége), valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen - telepített parkoló szenzorok száma, milyen típusú burkolat(ok)ba történt a parkoló szenzorok telepítése, a parkoló szenzorok telepítésének pontos helyszíne), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) a)].
M.2. Az AT a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 22. §-ban foglaltak szerint ismertesse, illetve igazolja az eljárást megindító AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) általa nyújtott legjelentősebb utcai parkolást és/vagy utcai parkolás ellenőrzést támogató informatikai rendszer üzemeltetésére vonatkozó megbízásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: az üzemeltetési tevékenység kezdete és vége (amennyiben nem ért még véget, úgy a beadási határidőt kell megjelölni) - (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél (neve, címe, elérhetősége), valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen az alkalmazás elérhetősége megadásával), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) a)]. Folytatás a műszaki, illetve szakmai alk. min. követelményeknél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha
M.1.
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) rendelkezik összesen legalább 1000 db, legalább két különböző burkolat típusban (a következők közül: beton térkő, aszfalt, bazalt, gránit) a burkolat szintjébe telepített parkoló szenzor telepítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával városi utcai környezetben, azaz olyan közterületen, amely közvetlen közelében folyamatos, nem parkolási célú forgalom is halad
M.2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) rendelkezik utcai parkolást és/vagy utcai parkolás ellenőrzést támogató informatikai rendszer üzemeltetésére vonatkozó, legalább 6 hónapos szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.
Az M.1. és M.2. alkalmassági követelményhez kapcsolódva az AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az AF feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az AF feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)–(7)]
Karakterkorlát miatt "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" rész folytatása: A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy — amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bek. a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül — az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22. § (1)–(2)]
Amennyiben a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást kéri AK részéről figyelembe venni, úgy köteles nyilatkozni az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy pontosan mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Biztosítékok: Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A szerződésben foglalt ellenérték megfizetésére a számla vonatkozásában az aláírt teljesítési igazolás és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseire figyelemmel. Az ellenérték megfizetésénél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A Kbt. 68. § is megfelelően alkalmazandó. A 1 hónapos ajánlati kötöttség 30 naptári napot jelent.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt-ben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend-ben Közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken. 2. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek. Felhívjuk AT-k figyelmet, hogy az elektronikus űrlap (Űrlap) benyújtásával más nevében megtett nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatban meghatalmazás csatolása szükséges. 3. Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza): — a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Űrlap), — EEKD (Űrlap), — Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozó nyilatkozatot (Űrlap), — Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalommal is), — Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (Űrlap), — Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek.szerinti okiratokat is, — közös AT-k által kötött együttműködési megállapodást, (adott esetben) — az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében AT, közös AT esetén AT-k, ill. kapacitást nyújtószervezet képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, — meghatalmazást (adott esetben), — nyilatkozatot felelős fordításról (Űrlap, adott esetben), — szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolást (Űrlap), - szakmai ajánlatot.
4. AK a Kbt. 71.§-nak megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
5. AK a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) AT részére GSZ létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. 6. AK a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 7. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: nincs ajánlati biztosíték.
8. AT a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű fordítást köteles csatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is elfogadja. AT nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. AK a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást AT készítette és képviseletére jogosult aláírással hitelesítette, annak tartalmáért az AT felelős. Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
Karakterkorlát miatt VI.3) pont folytatása. 9. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 10. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 11. Az ajánlat érvénytelen, ha AT az ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha többváltozatú ajánlatot tesz. AK többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz. 12. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alk. igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban. 13. A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 14. Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál AK, referenciák esetében az azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az AF feladása napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az AT saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az AT-nek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát. 15. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. AK az ár kritériumra vonatkozó értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2019. június 4. napján közzétett útmutatója szerinti fordított arányosítás, a minőségi kritériumok közül az Okos parkolási rendszer vállalt megbízhatóságának vonatkozásában az egyenes arányosítás, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata esetében a pontkiosztással történő értékelés módszerét alkalmazza. Az értékelés és a pontkiosztás részletes leírását AK az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg.16. A nyertes AT visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést. 17. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az AT-t terheli. 18. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet elektronikus úton, az EKR-ben. A kérdésekre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók. Folytatás a II.2.4) pontban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák