Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/235
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.06.
Iktatószám: 22831/2019
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 301578869
E-mail: szvaratko.nikolett@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49661644
Postai cím: Than Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tánczos András
Telefon: +36 307763058
E-mail: tanczos.andras@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001447912019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001447912019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás-fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖKÉNY rendszer bevezetése
Hivatkozási szám: EKR001447912019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közlekedési képzési és vizsgáztatási folyamatok egységes és központosított kezelését, valamint a vizsgáztatás elektronikus lebonyolítását támogató komplex irányítási rendszer (KÖKÉNY rendszer) bevezetése és kapcsolódó eszközök szállítása, szolgáltatások nyújtása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KÖKÉNY rendszer bevezetése és kapcs-ó eszk., szolg
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 30200000-1
48000000-8
72200000-7
72212000-4
72221000-0
72224100-2
80000000-4
80420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közlekedési képzési és vizsgáztatási folyamatok egységes és központosított kezelését, valamint a vizsgáztatás elektronikus lebonyolítását támogató komplex irányítási rendszer (KÖKÉNY rendszer) bevezetése és kapcsolódó eszközök szállítása, szolgáltatások nyújtása az alábbiakra kiterjedően:
• A KÖKÉNY Közlekedési képzési és vizsgáztatási alapmodul, a 3/2018. (II. 21.) BM rendelet szerinti tanúsítással rendelkező KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modul, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modul és a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modul megvalósítása, tesztelési környezetének kialakítása, és tesztelésének támogatása.
• Az éves szinten várhatóan több mint 250 000 fő vizsgaügyei iratkezelési feladatait támogató KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modul, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modul, valamint a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modul testre szabásának megtervezése és testre szabása a modulok által támogatandó eljárásoknak, feladatoknak megfelelően, valamint a testre szabott modulok tesztelésének támogatása, dokumentációinak kidolgozása és bevezetésük előkészítése.
• Az éves szinten várhatóan több mint 250 000 fő vizsgaügyei ügyintézését támogató KÖKÉNY Közlekedés képzési, vizsgáztatási és elektronikus ügyintézési modul megtervezése, megvalósítása, testre szabálya a modul által támogatandó képzési, vizsgaügyviteli és elektronikus ügyintézési folyamatoknak és feladatoknak megfelelően, valamint a modul tesztelésének támogatása, dokumentációinak kidolgozása és bevezetésének előkészítése.
• A KÖKÉNY Közlekedés képzési, vizsgáztatási és elektronikus ügyintézési modul, a KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modul, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modul és a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modul iratkezelési és számlázási szintű integrációjának megtervezése, megvalósítása, tesztelésének támogatása, és az integrált modulok bevezetésének és élesítésének előkészítése.
• A felhasználók KÖKÉNY modulok használatára történő felkészítését segítő távoktatási tananyagok kidolgozása, valamint a kidolgozott tananyagokra építve a felhasználók körében rendszerhasználati elektronikus távoktatási tanfolyamok lebonyolítása a Nyertes Ajánlattevő által szolgáltatásként biztosítandó zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben
• A több mint 1250 iskolavezető részére megtartandó, 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben szabályozottak szerinti iskolavezetői továbbképzéshez elektronikus távoktatási tananyag(ok) kidolgozása, valamint a tananyag(ok) elérhetővé tétele a Nyertes Ajánlattevő által szolgáltatásként biztosítandó zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben
Opcionális rész:
• KÖKÉNY Vasúti képzési és vizsgáztatási almodul megtervezése, megvalósítása, testre szabása az almodul által támogatandó képzési, vizsgaügyviteli és elektronikus ügyintézési folyamatoknak és feladatoknak megfelelően, valamint az almodul tesztelésének támogatása, dokumentációinak kidolgozása és bevezetésének előkészítése
Ajánlatkérő az opcionális rész megrendelésére nem köteles. Ajánlatkérő az opcionális rész megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését az Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Jelen beszerzésnek nem képezi tárgyát a rendszer üzemeltetési környezete és üzemeltetésének biztosítása.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
A KÖKÉNY Közlekedési képzési és vizsgáztatási alapmodulhoz, a KÖKÉNY Közlekedés képzési, vizsgáztatási és elektronikus ügyintézési modulhoz, a KÖKÉNY Tanúsított iratkezelési szoftver modulhoz, valamint a KÖKÉNY űrlapszerkesztő és űrlapkitöltő modulhoz korlátlan számú felhasználó általi használatot, a KÖKÉNY Személyügyi és gazdálkodási modulhoz 50 fő személyügyi és gazdálkodási feladatokat ellátó felhasználó általi használatot biztosító, legalább Magyarország területére vonatkozó és határozatlan időre szóló licenszek átadása, továbbá 300 db kézi számítógép (tablet) beszerzése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3./M2/A pont szerinti szakember 24 hónapon felüli többlet informatikai projektvezetési szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb 0, legkedvezőbb 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kiemelt projekt mindenkori támogatási szerződése hatidejének meghosszabb-a esetén a jelen szerz (vég)telj hatideje a Kiemelt projekt mindenkori támogatási szerzben a Kiemelt Projekt megvalósításának hatidejeként megjelölt napot megelőző 30. napra módosul. Ezzel összhangban a tervezett résztelj-i hatidők is a végtelj-i hatidő módosulásának naptári napban meghat időtartamával automatikusan meghoss
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális részt az alábbiak szerint határozza meg:
KÖKÉNY Vasúti képzési és vizsgáztatási almodul megtervezése, megvalósítása, testre szabálya az almodul által támogatandó képzési, vizsgaügyviteli és elektronikus ügyintézési folyamatoknak és feladatoknak megfelelően, valamint az almodul tesztelésének támogatása, dokumentációinak kidolgozása és bevezetésének előkészítése.
Az opcionális rész részletes leírását a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00014 azonosító számú, „Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása” elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatot az ajánlathoz csatolandó EEKD alfa szakaszában kell megtenni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el az 1 milliárd Ft-ot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (rendszerfejlesztés és bevezetés) szolgáltatásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka rövid bemutatását, a szolgáltatás tárgya, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel összhangban),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt referencia követelményt egy vagy több szerződéssel is lehet teljesíteni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Az egy hónapot el nem érő szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő egész hónapként értelmezi a szakmai gyakorlat számításánál.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
AK a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatot az ajánlathoz csatolandó EEKD alfa szakaszában kell megtenni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik

A) 1 db, évente legalább 10 000 fő képzését és/vagy vizsgáztatását támogató, számlázás és iratkezelés tekintetében egymással integrált képzés és/vagy vizsgaügyvitel támogató, gazdálkodási és iratkezelési modulokból felépülő információs rendszer fejlesztésére és/vagy bevezetésére és/vagy üzemeltetés támogatására kiterjedő szerződésszerűen teljesített referenciával.
B) 1 db, évente legalább 25 000 fő közlekedési képzését és/vagy vizsgáztatását támogató informatikai rendszer fejlesztésére és/vagy bevezetésére és/vagy üzemeltetés támogatására kiterjedő szerződésszerűen teljesített referenciával.
C) 1 db, évente szervezeti szinten legalább 25 000 ügy iratkezelését támogató, elektronikus iratkezeléssel szemben támasztott követelményeket meghatározó tagállami szabályozás vagy szabvány követelményeinek megfelelő, elektronikus iratkezelési szoftver megvalósítására és/vagy bevezetésére és/vagy üzemeltetés támogatására kiterjedő, szerződésszerűen teljesített referenciával.
D) 1 db, jogszabályban szabályozott, vagy jogszabályban meghatározottak szerint akkreditált, informatikai rendszer(ek) használatára felkészítő, legalább 250 fő részére megtartott továbbképzési program(ok) digitális tananyagainak fejlesztésére és zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerben történő szolgáltatására kiterjedő referenciával.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
A) 1 fő felsőfokú műszaki vagy közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, informatikai projektek projektvezetésében legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
B) 1 fő felsőfokú műszaki vagy közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, számlázás és iratkezelés tekintetében egymással integrált képzés és/vagy vizsgaügyvitel támogató, gazdálkodási és iratkezelési modulokból felépülő információs rendszer fejlesztésében és/vagy bevezetésében és/vagy üzemeltetés támogatásában legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
C) 1 fő felsőfokú műszaki vagy közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, közlekedési képzést és/vagy vizsgáztatást támogató szakrendszer fejlesztésében és/vagy bevezetésében és/vagy üzemeltetés támogatásában legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
D) 1 fő felsőfokú műszaki vagy közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósított elektronikus távoktatási tanagyagok elkészítésében és/vagy karbantartásában minimum 24 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Egy szakember 3 alkalmassági feltétel teljesítéséhez nevesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: minden megkezdett késedelmes nap után a telj. mérföldkőre vonatkozó nettó vállalkozói díj teljes összegének 0,5 %-a, max a nettó vállalkozói díj 25%-a
Meghiúsulási kötbér: mérföldkőre vonatkozó nettó vállalkozói díj teljes összegének 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett teljesítési ütemtervre eső nettó vállalkozási díj 10 %-a, max a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
Jótállás időtartama valamennyi átadott termékekkel / nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott Mérföldkő átadásának - átvételének napját követő naptól kezdődik és a jelen szerződés végteljesítésétől számított 12 hónapig tart.
Kifizetés a Kbt.135.§(4)-(6)bek. alapján és az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
A telj. során 20 telj. mérföldkőhöz nyújtható be résszámla.
Szállítói előleg a 272/2014.(XI.5.) KR.119.§(1)bek.a) pont szerint, mértéke a szerződés támogatás terhére elszámolható ellenértékének 30 %-a. Folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § és a Kbt. 68. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ATnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Módszer: ár – fordított arányosítás, minőségi kritérium – egyenes arányosítás. Részletes leírást a közb dok tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10.
6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.
7) AK a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Amennyiben Ajánlatkérő biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét, és a komplex információs és irányítási rendszer egyes integrálandó moduljait különböző Nyertes Ajánlattevők valósítanák meg és vezetnék be, az egyes modulok közötti többrétű integráció biztosítása az egyes részek tekintetében a különböző Nyertes Ajánlattevők által alkalmazott eltérő technológiákból és integrációs megoldásokból fakadóan. várhatóan jelentős technológiai és megvalósítási kockázatokkal járna Ajánlatkérő számára. A várhatóan felmerülő integrációs problémák esetében nem lehetne egyértelműen meghatározni a különböző Nyertes Ajánlattevők probléma felmerülésében játszott szerepét és felelősségeit, ami várhatóan a teljesítés elhúzódását okozná, anélkül, hogy Ajánlatkérő ilyen esetben a szerződéses biztosítékokat kellő súllyal érvényesíthetné. A teljesítés elhúzódása mellett a részajánlattétel lehetőségének biztosítása többlet szervezési és koordinációs terhet róna Ajánlatkérőre is, elsődlegesen olyan feladatok tekintetében, amelyek nem képezik az Ajánlatkérő alaptevékenysége részét. A részajánlattétel biztosítása a többlet idő és erőforrás igényen és annak költségén túl Ajánlatkérő oldalán további többlet költségekkel és szerződésmódosítások szükségességével is járhatna, amennyiben az integrációs és koordinációs problémákért Ajánlatkérő, mint az integrációt koordináló szervezet is felelőssé tehető lenne.
A fenti kockázatokból és azokból fakadó várható többletköltségekből fakadóan Ajánlatkérő nem tartja gazdaságilag ésszerűnek a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A részajánlattétel biztosítása a várható kockázatokból és többletköltségekből fakadóan nem biztosítaná a támogatási források hatékonyabb felhasználását.
Ajánlatkérő a beszerzés eredményeként az egymással integrált modulokból felépülő komplex információs és irányítási rendszer egyes szoláltatásait táblagépeken is kívánja használni és ehhez a beszerzés keretében táblagépeket is kíván vásárolni. Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
III.2.2. pont folytatása:
Előleg-visszafizetési biztosítékra irányadó: 272/2014.(XI.5.)KR.118/A. §
Finanszírozás: szállítói. Tám. intenzitása:100%, OP azonosító KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00014
VI.3) pont folytatása:
Ajánlatkérő a műszaki leírásban előírta, hogy a KÖKÉNY vizsgabiztosi mobil alkalmazás stabil futtatására képes, 300 db kézi számítógépet kíván beszerezni, azaz a mobil alkalmazást is megvalósító Nyertes Ajánlattevő számára írta elő, hogy olyan eszközöket szállítson, amelyek képesek stabilan futtatni a megvalósítandó mobil alkalmazást.
Amennyiben Ajánlatkérő biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét, azaz a megvalósítandó mobil alkalmazás szállítója, fejlesztője, és a táblagépek szállítója nem lesz azonos, Ajánlatkérő várhatóan sem az informatikai alkalmazás, sem a táblagépek szállítóján nem fogják tudni egyértelműen számon kérni a mobilalkalmazás nem megfelelő teljesítményű vagy stabilitású működését, mivel a különböző Nyertes Ajánlattevők felelősségét várhatóan nem lehet majd egyértelműen meghatározni. Ennek a kockázatnak a kezelése az Ajánlatkérő oldalán többlet beruházási igénnyel, és többlet költséggel is járhat, ami a kiemelt projekt csúszását is okozhatja.
A fentiek miatt Ajánlatkérő nem tartják gazdaságilag ésszerűnek a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását a táblagépek szállítására vonatkozóan sem. A fentiekben ismertetett kockázatok várhatóan a támogatási források nem hatékony felhasználását eredményeznék.
8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbdok szerint.
9) A Kbt. 76. § (3) bek b) szerinti értékeléshez csatolnia kell a szakember által aláírt önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot, végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumokat az útmutató szerint.
10) Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtani a műszaki leírásban foglaltak szerint.
11) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
12) FAKSZ: Dr. Nagy-Stieber Elek László (4034 Debrecen, Sajtoló utca 3.), helyettes: dr. Mezősi-Keszericze Andrea
13) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
14) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C) §-ai tartalmazzák.
15) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53. § (6) és a 135.§(12) bek-t. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ill. – amennyiben a támogatásra irányuló igénye elbírálására az eredményhirdetésig nem kerül sor – úgy mindezen körülményeket a Kbt. 135. § (12) bek. alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
16) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
17) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
18) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák