Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/234
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.05.
Iktatószám: 23023/2019
CPV Kód: 72212180-4
Ajánlatkérő: UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: A Megrendelő székhelye és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ összes telephelye, annak helyiségei, valamint Vállalkozó székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: In house cég
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38864751
Postai cím: Kassai Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balla Tamás
Telefon: +36 306064502
E-mail: balla.tamas@sziliciummezo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://udinfopark.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001513022019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001513022019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: In house cég
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Medikai szoftver bevezetésének támogatása
Hivatkozási szám: EKR001513022019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212180-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Medikai szoftver bevezetésének támogatása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Medikai szoftver bevezetésének támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212180-4
További tárgyak: 72227000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ összes telephelye, annak helyiségei, valamint Vállalkozó székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Medikai informatikai szoftverrendszer telepítése, bevezetése, az implementációhoz kapcsolódó fejlesztések komplex szolgáltatás formájában az Ajánlatkérő számára, annak Klinikai Központhoz és Kenézy Gyula Egyetemi Kórházhoz tartozó valamennyi telephelyén egységesen, a műszaki leírásban foglalt tartalommal. Ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell minden olyan megvalósítandó feladatot és az azokkal járó költségeket és díjakat, amelyek a medikai informatikai szoftverrendszer telepítéséhez, bevezetéséhez és az implementációhoz kapcsolódó fejlesztésekhez szükségesek.
Ajánlattévőnek a megvalósítás során figyelembe kell vennie az Ajánlatkérő által biztosított, közbeszerzési dokumentációban, a műszaki leírásban, a szerződéstervezetben részletezett meglévő feltételt, infrastruktúrát, a megvalósítás szempontjából releváns paramétert.
A medikai rendszerekben tárolt adatmennyiség:
Kenézy Gyula Egyetemi Kórház: 1,7 TB
Klinikai Központ: 2,4 TB
Szolgáltatások, funkciók:
- Jogosultsági rendszer
- Dokumentumok kezelése
- Betegadatok kezelése
- On-line vizsgálatkérés funkció
- Beutalók kezelése funkció
Modulok:
- Ambuláns modul
- Osztályos modul
- Járó előjegyzési modul
- Vényíró modul
- Kartonozó modul
- Riporting és jelentő modul
- EESZT modul
- Steril modul
- EFI eszköz készletnyilvántartó modul
Munkaállomások száma: 4300 db
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő hány legalább 5 éves HIS adatbázis telepítési, konfigurálási tapasztalattal bíró szakemberrel rendelkezik? (több a jobb) 10
2 Ajánlattevő hány legalább 5 éves hálózati, virtualizációs és hardware ismereti tapasztalattal bíró szakemberrel rendelkezik? (több a jobb) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés aláírása 2020. január 31-ig nem történik meg, a szerződésben és annak 2. sz. mellékletében meghatározott határidők egyenként meghosszabbodnak 2020. február 1. napjától a szerződés aláírásának napjáig terjedő időszakkal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,
a beszerzés nem osztható,a részajánlat tétel negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás minőségére, illetve a szerződés
teljesítésének körülményeire.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan Gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és a Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján azajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság Igazolásában részt vevőszervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani, mellyel előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon Alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 8. §, 10.§,12. §,14. §,16. §-aszerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. A Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,hogy a pénzmosás és terrorizmus Finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d)alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni;és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakhelyének bemutatásáttartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b)vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására. Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői Nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. §szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak)mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69.§ 11/a.§ alapján is történhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése,valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történőelőzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk(azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb egészségügyi informatikai rendszerek bevezetése,fejlesztése és támogatására vonatkozó referenciák ismertetését, amelyben az
alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek
való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen,
– továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2)-M3) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett informatikai rendszerek üzemeltetési szakmai gyakorlatra.
Amennyiben a szakember egyazon időben több informatikai rendszer fejlesztési munkát látott el, úgy az egyes munkák során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több azonos feladatot is ellátott.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Igazolási mód valamennyi szakembernél: - a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amelyből megállapítható az
alkalmassági feltételek szerinti valamennyi szakmai tapasztalat és gyakorlat időtartama legalább év-hónap bontásban (a korábbi,
valamint az ajánlattétel időpontja szerinti munkáltatók/ megbízók/megrendelők feltüntetésével); - rendelkezésre állási nyilatkozat a
szakember részéről, amelyben kijelenti, hogy a szerződés teljesítésében közre fog működni;- képzettséget, végzettséget igazoló
okiratok
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db egészségügyi informatikai rendszerek bevezetése,fejlesztése és támogatására vonatkozó referenciával.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő, felsőfokú informatikai végzettségű, informatikai rendszerek fejlesztésével foglalkozó szakemberrel, aki minimum 36 hónap informatikai rendszerekre vonatkozó fejlesztési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő, felsőfokú informatikai végzettségű szakemberrel, aki részt vett legalább 2 olyan egészségügyi intézményben történő, egészségügyi ellátást támogató szoftver bevezetésében, ahol a munkaállomások száma meghaladta az 500 darabot
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő teljesítés igazolás alapján jogosult 4 db részszámla és 1 db végszámla számlázásra. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései alapján teljesíti a kifizetést. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. További jogszabályok:
Ptk. 6:155.§ (1)-(3) bek. Mellékkötelezettségek: meghiúsulási kötbér (20 %), késedelmi kötbér (0,5 %/nap), hibás teljesítési kötbér (0,5 %/nap),max. kötbérmérték (20%) elérése esetén elállás ill. felmondás. Kötbéralap: késedelemmel érintett feladat nettó ellenértéke.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt(EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése) követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2) Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése].
3) Az AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük Kbt. 41/A § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
4) Az Ak az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
5) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13.§ szerint kell eljárni.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
7) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége
8) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetesigazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
9) Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot,figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
10) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
11) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
12) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
13) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
14) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 1 hónapban határozta meg, mely alatt 30 nap értendő.
15 ) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek
elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10
Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában; Egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra a min. szempontok esetében
16) Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján feltételesen indítja meg az eljárást. Feltétel: Ajánlatkérő a Debreceni Egyetemmel kötendő fővállalkozói szerződésének megkötéséhez szükséges hatósági jóváhagyás megérkezése.
17) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
18) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg M1;M2;M3
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák