Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:25123/2019
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:1148 Budapest, Róna utca 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:e-közigazgatási informatikai és távközlési szolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001437452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001437452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: e-közigazgatási informatikai és távközlési szolg

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PM Workflow rendszerének támogatása
Hivatkozási szám: EKR001437452019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pénzügyminisztérium által használt WorkflowGen alapú workflow rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, szoftverkövetés és gyártói terméktámogatás valamint felhasználói és üzemeltetői támogatás biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PM Workflow rendszerének támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1148 Budapest, Róna utca 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a Pénzügyminisztérium által használt WorkflowGen alapú workflow rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, szoftverkövetés és gyártói terméktámogatás valamint felhasználói és üzemeltetői támogatás biztosítása. A rendszer főbb funkcionalitása/paraméterei:
1. paraméterezhető munkafolyamat kezelés;
2. külső iratkezelő rendszer interfész és rendszerbe integrált saját iratkezelő rendszer;
3. riportozó modul;
4. integrált pénzügyi modul, előlegek kezelése;
5. követeléskezelési eljárás;
6. vizuális workflow tervező és grafikus folyamatkövető felület;
7. integrált ügyfélszolgálati modul;
8. több mint 500 felhasználót szolgál ki.
A közbeszerzés mennyisége:
A. Fejlesztési feladatok ellátása (pl. a rendszer technológiai megújítása, funkciók, folyamatok, riportok továbbfejlesztése, illetve új funkciók, folyamatok fejlesztése, jogszabályi, vagy belső szervezeti változások követése, újabb felhasználói igények kielégítése, munkafolyamatok optimalizálása) (egyedi megrendelések alapján, legfeljebb 5.000 óra keret erejéig), véghatáridő 2022.12.31.
B. Éves szoftverkövetés és gyártói terméktámogatás biztosítása 2021.01.01 – 2022.12.31.időszakra, korlátlan felhasználószámra használható WorkflowGen Enterprise, EastDoc és EastReport modulokra vonatkozóan (gyártó által kibocsátott verziófrissítések felhasználási jogának biztosítása) évi 1 db (össz. 2 db)
C. Havi felhasználói és üzemeltetői támogatás biztosítása legkorábban 2021. január 1-jétől, vagy későbbi szerződéskötés esetén a szerződés hatálybalépésétől számítva (havonta 18 óra, a fel nem használt órakeret a következő hónapra átvihető, de tárgyhónapot követő 6 hónapon belül használható fel) havi 1 db (össz. 24 db)
D. Opcionális fejlesztési feladatok ellátása (A. pont lehívható, de nem kötelező kiegészítése, egyedi megrendelések alapján, legfeljebb 1.500 óra keret erejéig), véghatáridő 2022.12.31.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő szervezői és programtervezői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata  5
2 Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő támogató szakértői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata 5
3 Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő fejlesztői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata 5
4 Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő workflow fejlesztői gyakorlattal rendelkező szakember alkalmassági követelményeken felüli többlet tapasztalata 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális fejlesztési feladatok ellátása 1500 óra
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi-, hibás-, meghiúsulási kötbér) és azok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14-16. §-ai irányadóak.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
A Korm. rendelet 8.§ ib) és a 10.§ gb) pontjaiban hivatkozott 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai helyett a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai értendők.
A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Ajánlattevőnek – és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „a: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P.1 Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §(1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (workflow alapú szoftverfejlesztés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a nyilatkozattevő (ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából (workflow alapú szoftverfejlesztés) származó árbevétele összesen eléri a nettó 100 000 000 HUF-ot, továbbá fenti 3 üzleti évből legalább kettő nyereséges volt.
Az ezen pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja aminősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (3a), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (szabályozott elektronikus ügyintézési, emelt szintű azonosítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzemeltetés támogatás vagy fejlesztés tárgyban teljesített) vagy azzal egyenértékű szolgáltatások ismertetése legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva)) vagy időtartama (hónapban megadva),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szolgáltatás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból részvételre jelentkező alkalmassága megállapítható legyen,
-nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- a bevonni kívánt szakember neve,
- a bevonni kívánt szakember beosztása,
- alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva),
- alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert,
c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot
d) valamennyi bevont személy saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (név, képzettség, szakmai tapasztalat év/hó bontásban történő ismertetése), melyből minden kétséget kizáróan megállapítható az elvárt szakmai tapasztalat.
Az M/2. alkalmassági minimumkövetelménynél rögzített szakemberek értékelési szempontnál történő többlet szakmai gyakorlat megajánlása esetén az önéletrajzot ajánlattételi szakaszban kell benyújtani.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7) és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
A III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (de legfeljebb a felhívás feladásának napjától számított 6 éven belül megkezdett), legalább 1 db olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (workflow alapú szoftver fejlesztésre vonatkozó) referenciával, amelyek mindegyike olyan rendszerre vonatkozik, amely az alább bemutatott funkcionalitások/paraméterek közül legalább hattal rendelkezik:
1. paraméterezhető munkafolyamat kezelés
2. külső iratkezelő rendszer interfész vagy rendszerbe integrált saját iratkezelő rendszer
3. riportozó modul
4. integrált pénzügyi modul, előlegek kezelése
5. követeléskezelési eljárás
6. vizuális workflow tervező és grafikus folyamatkövető felület
7. integrált ügyfélszolgálati modul
8. minimum 500 felhasználót szolgál ki
M2.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A) egy fő legalább 36 hónapos, integrált pályázatkezelő rendszer fejlesztésében szervezői és programtervezői gyakorlattal rendelkező szakember;
B) egy fő legalább 36 hónapos üzleti alkalmazás támogató szakértői és/vagy integrált pályázatkezelő rendszer támogatásában szerzett gyakorlattal rendelkező szakember;
C) egy fő legalább 24 hónapos ügyfélszolgálati rendszer fejlesztésében fejlesztőként szerzett gyakorlattal rendelkező szakember;
D) egy fő legalább 24 hónapos, Microsoft ASP.NET alapú dobozos workflow keretrendszerrel kapcsolatos fejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
Az A)-D) pontban megadott feltétel tekintetében ugyanazon szakember igazolhat egyszerre több alkalmassági követelményre való megfelelőséget, de az alkalmasság igazolásához legalább három szakember bemutatása szükséges.
Az alkalmasság megállapításánál az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, 30 napos határidővel banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135.§ (6) bek.-re és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakra. Nyertes ajánlattevő a díjra számla ellenében jogosult, aláírt teljesítésigazolás alapján.
A részletes finanszírozási feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció teljes terjedelmében hozzáférhető a www.ekr.gov.hu/ elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:
- Ajánlattételi lap.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
5.Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában meghatározott szabályok szerint folytatja le.
6. Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
7. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
8. Az alkalmassági előírások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
9. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
10. Jelen beszerzés a Kbt. 53. (5) bekezdése alapján feltételes. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerinti záró tanúsítvány kiadása. A szerződés hatályba lépésének feltétele a WorkflowGen Enterprise, EastDoc és EastReport szoftvertermékek jogtulajdonosai által kiadott hozzájáruló nyilatkozat átadása arra vonatkozóan, hogy a nyertes ajánlattevő jogosult a Pénzügyminisztérium által használt –a műszaki leírásban bemutatott rendszer tekintetében a licencekhez kapcsolódó szoftverkövetést biztosítani. Ezen hozzájáruló nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
11. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8)).
12. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
13. Részajánlattétel kizárásának indoka: a jelen eljárás keretében egy meglévő rendszer fejlesztése, valamint a rendszer felhasználói és üzemeltetői támogatása és ettől elválaszthatatlanul a szoftverkövetés és gyártói támogatás valósul meg, amelyek egymással szorosan összefüggnek. A rendszer megfelelő színvonalon történő működése úgy biztosítható, hogy a közbeszerzés tárgyát képező feladatokat egy szolgáltató látja el.
14. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa mindkét értékelési szempont esetében:1-10. Az ajánlati ár esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás elvén alapszik. A 2. értékelési szempont valamennyi alszempontja esetében ajánlatkérő egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2. szempont 1), 2), 3) és 4) alszempontja tekintetében az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre, vagy az annál kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pont jár: 60 hónap. A többlettpasztalat tekintetében ajánlatkérő 0-60 hónap közötti megajánlásokat vár el.
Amennyiben ugyanazon szakember egyszerre több alkalmassági követelményre való megfelelőséget is igazol, akkor az adott szakterületen meglévő többlettapasztalata alapján kerül értékelésre az adott részszempont.
15. A szerződés hatályba lépésének feltétele a WorkflowGen Enterprise, EastDoc és EastReport szoftvertermékek jogtulajdonosai által kiadott hozzájáruló nyilatkozat átadása arra vonatkozóan, hogy a nyertes ajánlattevő jogosult a Pénzügyminisztérium által használt – a műszaki leírásban bemutatott - rendszer tekintetében a licencekhez kapcsolódó szoftverkövetést biztosítani.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mihics Petra (00727).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák