Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/95
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2019.05.20.
Iktatószám: 8018/2019
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye: Elemzések benyújtása és projektmenedzsment: AK székhelye, AF II.2.4) I-II. szerinti kutatások elvégzése: Magyarország területe, AF II.2.4) III. szerinti kutatás: Románia, Szerbia, Ukrajna és Szlovákia
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +36 17956535
E-mail: bernadett.fucsko@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000539812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000539812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex közvéleménykutatási szolgáltatások 2019.
Hivatkozási szám: EKR000539812019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország Kormánya kormányzati tevékenységéhez kapcsolódó komplex közvéleménykutatási valamint tanulmánykészítési tevékenységek megrendelése vállalkozási szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint
A II.2.4) pont I., II. és III. alpontjai szerinti, részben azonos időben lebonyolítandó kutatás alapját a gazdasági kilátásokat és realitásokat feltérképező I. kutatás adja, erre épül a társadalmi folyamatokat szociális szempontból vizsgáló II. kutatás, amely támaszkodva az I. kutatás eredményeire bemutatja a változásokat, amelyek meghatározhatják társadalmunk jövőjét/jövőképét. A szemléleti egységből következően vizsgálandó a jelenlegi határainkon kívül élő magyarok viszonya a magyarországi folyamatokhoz, azok őket is érintő következményeihez (erre irányul a III. kutatás)
Az elkészült kutatások és elemzések (szintetizáló közös tanulmány) a Kormány magas szintű állami közfeladat ellátásához és döntéshozatali tevékenységéhez kapcsolódnak
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex közvéleménykutatási szolgáltatások 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Elemzések benyújtása és projektmenedzsment: AK székhelye, AF II.2.4) I-II. szerinti kutatások elvégzése: Magyarország területe, AF II.2.4) III. szerinti kutatás: Románia, Szerbia, Ukrajna és Szlovákia
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: magas szintű állami közfeladat ellátást és döntéshozatalt támogató, közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó közvélemény-kutatási és elemzési feladatok elvégzése, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő kutatások és készítendő tanulmányok:
I. Konjunktúrakutatás
A kutatás témája: magyarországi lakosság gazdasági folyamatokról alkotott véleményének és konjunktúra érzetének megismerése, jövővel kapcsolatos elvárások, ill. vállalkozások véleményének megismerése a gazdasági folyamatokról és konjunktúráról – a kutatás célja: saját gazdasági konjunktúra mutató-rendszer kidolgozása
A kutatás mennyiségi adatai:
I.1. Alapozó kvantitatív és kvalitatív, kérdezőbiztossal támogatott közvélemény-kutatási adatfelvétel és elemzés (határidő: szerződéskötéstől 30 NB)
I.1.1. 1 alkalom – lakossági kvantitatív kutatás: módszer: CATI (számítógéppel támogatott telefonos interjú), 4000 fős minta, 18+ célcsoport, országos reprezentativitás, átlagosan 20 perces kérdőív – elemzés összefoglaló (MS Word 30 oldal, MS PPT 20 oldal)
I.1.2. 1 alkalom – lakossági kvalitatív kutatás: módszer: fókuszcsoportos, 8 fókuszcsoport (2 fővárosi, 6 vidéki – 6 fő/csoport), 18+ célcsoport, 90 perces interjú – elemzés összefoglaló (Word 20 oldal, PPT 20 oldal)
I.1.3. 1 alkalom – vállalati kvantitatív kutatás: módszer: CATI, 2000 fős minta, magyarországi KKV-k és nagyvállalatok célcsoport, átlagosan 20 perces kérdőív – elemzés összefoglaló (Word 30 oldal, PPT 20 oldal)
I.1.4. 1 alkalom – vállalati kvalitatív kutatás: módszer: vállalati mélyinterjús, 20 db mélyinterjú, magyarországi KKV-k és nagyvállalatok célcsoport, 30 perces interjú – elemzés összefoglaló (Word 20 oldal, PPT 20 oldal)
I.2. Havi rendszerességű kvantitatív kérdezőbiztossal támogatott közvélemény-kutatási adatfelvétel és elemzés (határidő: I.1. kutatás elfogadásától 90 NB 30 naponta, elemzés 15 NB)
I.2.1. 3 alkalom – lakossági kvantitatív kutatás: módszer: CATI, 1000 fős minta, 18+ célcsoport, orsz. repr., átlagosan 15 perces kérdőív – elemzés összefoglaló (Word 20 oldal, PPT 20 oldal)
I.2.2. 3 alkalom – vállalati kvantitatív kutatás: módszer: CATI, 1000 fős minta, magyarországi KKV-k és nagyvállalatok célcsoport, átlagosan 15 perces kérdőív – elemzés összefoglaló (Word 20 oldal, PPT 20 oldal)
I.3. Az I.1. és I.2. szerinti tev.-hez kapcsolódó projektmenedzsment
II. Értékek, életmód és rétegződés megalapozó komplex kutatás
A kutatás témája: kormányzati döntéshozatalt megalapozó társadalompolitikai rétegződésvizsgálatok újramodellezése 12 tématerületre fókuszálva – a kutatás célja: új rétegződés- és értékvizsgálat végrehajtása
A kutatás mennyiségi adatai:
II.1. Adatbázisok vizsgálata
II.2. Alapozó kvantitatív és kvalitatív, kérdezőbiztossal támogatott közvélemény-kutatási adatfelvétel és elemzés (határidő II.1. feladattal együtt: szerződéskötéstől 60 NB)
II.2.1. 1 alkalom – lakossági kvantitatív kutatás: módszer: CATI, 20000 fős minta, 18+ célcsoport, orsz. repr., átlagosan 40 perces kérdőív
II.2.2. 1 alkalom – lakossági kvalitatív kutatás: módszer: fókuszcsoportos, 10 fókuszcsoport (3 fővárosi, 7 vidéki – 6 fő/csoport), 18+ célcsoport, 90 perces interjú
előbbiekhez kapcs. elemzés összefoglaló (Word 60 oldal, PPT 100 oldal)
II.3. Tematikus kvantitatív és kvalitatív, kérdezőbiztossal támogatott közvélemény-kutatási adatfelvétel és elemzés
II.3.1. 12 alkalom – lakossági kvantitatív kutatás: módszer: CATI, témánként 5000 fős minta, 18+ célcsoport, orsz. repr., átlagosan 15 perces kérdőív
II.3.2. 24 alkalom – lakossági kvalitatív kutatás: módszer: fókuszcsoportos, témánként 2, összesen 24 fókuszcsoport (8 fővárosi, 16 vidéki – 6 fő/csoport), 18+ célcsoport, 90 perces interjú
előbbiekhez kapcs. elemzés összefoglaló (Word témánként 20 oldal, PPT témánként 20 oldal)
Folytatás a VI.4.3) 2) alpontban, további részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M2.1) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági előírást meghaladó mértékű, többlet szakmai gyakorlata (hónap, legfeljebb 36 hónap) 12
2 3. A felhívás III.1.3) M2.2) pontjában előírt szakember tudományos fokozattal való rendelkezése (igen/nem) 6
3 4. A felhívás III.1.3) M2.3) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági előírást meghaladó mértékű, többlet szakmai gyakorlata (hónap, legfeljebb 36 hónap) 6
4 5. A felhívás III.1.3) M2.2) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása (fő, max. 3 fő) 8
5 6. A felhívás III.1.3) M2.3) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása (fő, max. 3 fő) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak
Kiegészítés II.1.6) ponthoz: a Kbt. 61.§(4) szerinti vizsgálat szerint a kutatások részben azonos, egymással összefüggő kérdésekre vonatkoznak, amelyeket egységes módszertan szerint kell megközelíteni, illetve a kutatások eredményeit egy közös jelentésben kell szintetizálni

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását.
Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti – az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
P1) AT az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó (magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó közvéleménykutatási és tanulmánykészítési szolgáltatások) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
P2) AT tekintetében valamennyi számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az AT mikor jött létre/mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról hogy mióta vezeti az AT számláját és volt-e a számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. szerinti egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorban állás/sorba állítás;
Csatoltandó a P2) követelményhez kapcsolódva az AT nyilatkozata a vezetett és a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról (arról hogy az AT a megjelölt számlákat vezető pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is)
Nem Mo.on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alk. köv.ekre vonatkozó közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (együtt vagy csak egyikük).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha
P1) a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtásából (magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó közvéleménykutatási és tanulmánykészítési szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 700.000.000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
P2) az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben, egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorban álló tétel (a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt
AK a felhívás jelen és III.1.3) pontjában megjelölt magas szintű állami közfeladat ellátás alatt a jogalkotói tevékenységet végző, a jegybanki tevékenységet végző, az önálló szabályozó hatósági feladatot végző vagy a központi kormányzati feladatot ellátó intézményeket érti
A fentiekben megjelölt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (P1) tekintetében együttesen, P2) tekintetében elegendő ha egyikük), illetőleg az alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
A fentiekben előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében, ha AT a fentiek szerint előírt irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr.19. § (2), (3)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzuk – benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év, hónap, nap bontásban) –, a szakember(ek) végzettségét és nyelvtudását (amennyiben az adott szakember tekintetében releváns) igazoló dokumentumok másolatának, vagy nyelvtudásra vonatkozó nyilatkozatának és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik egy vagy több, de legfeljebb négy darab szerződésből teljesített, magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó közvéleménykutatási és tanulmánykészítési tevékenységre irányuló referenciával, amely(ek) részeként
M1.1) megvalósultak gazdasági folyamatokra és konjunktúrára irányuló olyan kérdezőbiztossal támogatott kutatások (legalább 2 alkalom), amely 1 darab legalább 1500 fős lakossági és 1000 fős vállalati kérdőíves kutatást és ezeket kiegészítő legalább 6 darab fókuszcsoportot érintő kutatást, valamint legalább 10 darab vállalati mélyinterjút foglalt magában
M1.2) megvalósultak társadalompolitikai folyamatokra irányuló olyan kérdezőbiztossal támogatott kutatások (legalább 10 alkalom), amely (i) 1 darab 15 000 fős kérdőíves felmérést, továbbá (ii) 9 darab legalább 2000 fős kérdőíves felmérést és azt kiegészítő legalább 12 darab fókuszcsoport megkérdezését foglalta magában
M1.3) megvalósultak gazdasági folyamatokra/konjunktúrára irányuló és/vagy társadalompolitikai folyamatokra irányuló, Románia, Szerbia, Ukrajna és Szlovákia közül legalább 3 országban megvalósult, amelyikból legalább az egyik legalább 1000 fős lakossági kérdőíves, kérdezőbiztossal támogatott kutatást foglalt magában
M2) nem von be a teljesítésbe legalább 4 fő, alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű) rendelkező szakember(eke)t
M2.1) 1 fő közvélemény-kutatási vezető szakember, aki társadalomtudományi területen tudományos fokozattal és legalább 5 éves (60 hónapos) kvantitatív és kvalitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal bíró szakembert, aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó kutatásokban is,
M2.2) 1 fő gazdaságpolitikai szakértő, aki felsőfokú (legalább MA) közgazdasági végzettséggel és legalább 3 éves (36 hónapos) kvantitatív és kvalitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal bíró szakembert, aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó kutatásokban is,
M2.3) 1 fő társadalompolitikai szakértő, aki felsőfokú (legalább MA) szociológus végzettséggel és legalább 3 éves (36 hónapos) kvantitatív és kvalitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal bíró szakembert, aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó kutatásokban is,
M2.4) 1 fő nemzetközi kapcsolatok szakértő, aki felsőfokú (legalább MA) nemzetközi kapcsolatok szakértő végzettséggel, felsőfokú angol nyelvtudással és legalább 3 éves (36 hónapos) kvantitatív és kvalitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal bíró szakembert, aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó, nem magyarországi kutatásokban is.
Az alkalmassági követelmények tekintetében az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK rendelkezni fog a teljesítést biztosító fedezettel
AK előleget biztosít, legfeljebb a teljes váll. díj 20% értékében, feltétele az igényelt előleggel megegyező összegű előleg-visszafizetési biztosíték [Kbt.134.§(6)b)]
Teljesítés igazolása a Kbt.135.§(1) szerint, részszámlázás az egyes kutatásokhoz (II.2.4) pont I-III. pont és közös tanulmányhoz kapcsolódva), összesen 11 részszámla (ideértve a végszámlát)
AK a számlák ellenértékét a telj.ig. tartalmának és a jogsz.-nak megfelelően kiállított számlák ellenében a Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint, a számlák kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki
Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap késedelmesen teljesített szolgáltatás díja, mértéke: 0,7%/nap, de max. 7%; hibásan teljesített szolgáltatás díja, mértéke: 0,7%/nap, de max. 7%; teljes szerződésre vonatkozó meghiúsulás esetén a teljes váll. díj 16%-a
Részletes feltételek KD-ban (szerződéstervezetben)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Figyelemmel arra, hogy a Kormány döntésének megfelelően a II.2.4) pont szerint kutatásokat legfeljebb a II.2.7) pont szerinti időtartam alatt, lehetőség szerint 31/10/2019 (nap/hónap/év) időpontig meg kell valósítani, továbbá figyelemmel a jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásának időszükségletére, a Kbt. nyílt eljárásra előírt határidői nem lennének tarthatók, ezért az AK – a Kbt. 81. § (10) bekezdésében foglaltakkal élve – gyorsított eljárási forma alkalmazása mellett határozott
Kiegészítés II.2.7) ponthoz: AK közli, hogy a teljesítés időpontjaként a II.2.4) pont szerinti kutatások elvégzésének határideje került megjelölésre, a részletes teljesítési határidőket a II.2.4) pont és a KD tartalmazza
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani)
Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bekezdése tartalmazz

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt.35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket
b. az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)
c. felolvasólap szerinti vállalásokat alátámasztó adatokat (KD-ben foglaltak szerint)
d. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65.§ (7) szerinti nyilatkozatokat
e. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
g. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
h. teljesítésre vonatkozó szakmai ajánlatot (VI.4.3) 6))
i. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását
4) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) pontban (P1) és P2) pontok) és III.1.3) pontban (M1) és M2) pontok) foglaltak szerint
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt.56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt.71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt.81.§ (4)-(5) bek-t
7) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
9) AK az eljárásban való részvételt 2.500.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
befizetés helye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10032000-00290737-50000005,
befizetés igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet bizt. okirat vagy biztosítási készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt.41/A.§(2)]
10) AK jelzi hogy a Kbt.98.§(3) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a jelen elj. eredményeképpen megkötött szerződés alapján végzett további magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó közvéleménykutatási és tanulmánykészítési szolgáltatásokra, mint alapprojekttel összhangban álló szolgáltatások teljesítésére a jelen elj. szerinti szerződéses feltételek szerint
További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt.148.§-ban foglaltak szerint
2) Kiegészítés II.2.4) ponthoz (a jelzett pont folytatása):
II.4. A II.2. és II.3. szerinti kutatásokra von. összefoglaló tanulmány (MS Word 80 oldal, MS PPT 50 oldal, határidő II.3. feladattal együtt: II.2. kutatás elfogadásától 60 NB)
II.5. A II.1.-II.4. szerinti tev.-hez kapcsolódó projektmenedzsment
III. Külhoni magyarok
A kutatás témája: az etnikus viszonyok és attitűdök rögzítése a külhoni magyarok körében 14 gazdasági- és társadalompolitikai kérdésben – a kutatás célja: a külhonban élő magyarság helyzetének és attitűdjeinek megismerése
A kutatás mennyiségi adatai:
III.1. Kvantitatív és kvalitatív, kérdezőbiztossal támogatott közvélemény-kutatási adatfelvétel (határidő: szerződéskötéstől 90 NB)
III.1.1. országonként 1 alkalom (összesen 4 alkalom) – lakossági kvantitatív kutatás: módszer: CATI vagy PAPI (személyes interjú), 2000/1000 fős minta, 18+ magyarul beszélő és/vagy magukat magyarnak tartó célcsoport, átlagosan 40 perces kérdőív
III.1.2. országonként 1 alkalom (összesen 4 alkalom) – lakossági kvalitatív kutatás: módszer: fókuszcsoportos, 12/8/6 fókuszcsoport (6 fő/csoport), 18+ magyarul beszélő és/vagy magukat magyarnak tartó célcsoport, 90 perces interjúk
III.2. A III.1. szerinti kutatásokra von. tanulmányok (országonként egy-egy kvantitatív és kvalitatív kutatás-elemzés (összesen 8 darab) MS Word 50 oldal, MS PPT 50 oldal)
III.3. A III.1. szerinti kutatásokra von. összefoglaló tanulmány (MS Word 80 oldal, MS PPT 50 oldal, határidő: III.2. feladattal együtt: III.1. kutatás elfogadásától 30 NB)
III.4. A III.1.-III.3. szerinti tev.-hez kapcsolódó projektmenedzsment
IV. Összefoglaló tanulmány
Az I., II. és III. szerinti kutatási adatok, kutatások összefoglalása (MS Word 80 oldal, határidő: I., II. és III. szerinti elemzések elfogadásától 15 NB)
3) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§(8)]
4) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont/alszempont esetén: 0-10
AK 1. részszempontot az értékarányosítás (fordított arányosítás), a 2., 4., 5. és 6. részszempontot az értékarányosítás (egyenes arányosítás), a 3. részszempontot az abszolút értékelési módszer szerint értékeli
Az értékelés körében megajánlott szakemberek (III.1.3) M2) pont szerinti szakemberek és a 2., 4-6. értékelési részszempont körében megajánlott szakemberek) között átfedés nem megengedett
A 2-6. részszempont szerinti vállalásokkal érintett szakemberek tekintetében benyújtandók az ajánlatban a III.1.3) M2) alpont szerinti igazolások is, a Kbt.69.§(4) szerinti felhívás nélkül is
5) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért [Kbt.81.§(11)]
6) AT szakmai ajánlatként a Kbt.76.§ alapján értékelésre nem kerülő, szakmai ajánlatot köteles csatolni, amelyben bemutatja a teljesítésre vonatkozó szakmai tervét és annak megvalósítását amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT által ajánlott szolgáltatás megfelel a felhívásban és KD-ban meghatározott elvárásoknak
A szakmai ajánlatnak a KD-ban meghatározott módon kell bemutatni a szolgáltatást azzal hogy a szakmai ajánlat vagy annak valamely eleme hiányában az ajánlatot az AK érvénytelennek nyilvánítja
7) AK felhívja a figyelmet a kötendő szerződés azon feltételére, hogy az AT-nek nem lehet alkalmazottja vagy alvállalkozója aki a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kormány irányítása alá tartozó bármely szerv vagy intézmény kormánytisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója
8) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt.75.§(6)]
9) AK által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok KD-ban)
10) Kiegészítés II.2.5) és III.1.3) ponthoz: tudományos fokozaton az AK a 2011. évi CCIV. törvény 16. § szerinti oklevél által tanúsított tudományos fokozatot vagy azzal egyenértékű minősítést ért
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák